Quyết định số 518/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
3
download

Quyết định số 518/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 518/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 518/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LNCH c l p - T do - H nh phúc T NG C C TH D C TH THAO ------------- ------ S : 518/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TÀI CHÍNH T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c Th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Tài chính và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V Tài chính là cơ quan c a T ng c c Th d c th thao, có ch c năng tham mưu giúp T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao th c hi n qu n lý Nhà nư c v k ho ch, tài chính, u tư và d ch v công trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì, ph i h p xây d ng trình T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch chi n lư c, quy ho ch t ng th , k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, chương trình m c tiêu qu c gia, các án, d án, công trình quan tr ng qu c gia v th d c, th thao, d th o các văn b n quy ph m pháp lu t v tài chính trong lĩnh v c th d c, th thao và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Ch trì, ph i h p thNm nh trình T ng c c trư ng các án, d án, quy ho ch, k ho ch hàng năm thu c lĩnh v c k ho ch, tài chính c a T ng c c Th d c th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch. 3. Tham mưu giúp T ng c c trư ng t ch c ho c ph i h p hư ng d n, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, chương trình m c tiêu qu c gia, các án, d án, công trình quan tr ng qu c gia v th d c, th thao, các ch chính sách, nh m c kinh t , k thu t, giá c , các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch c năng, nhi m v c a V . 4. Ch trì, hư ng d n các ơn v tr c thu c T ng c c xây d ng, t ng h p và trình T ng c c trư ng d toán ngân sách hàng năm c a T ng c c; phân b d toán ngân sách cho các ơn v d toán tr c thu c T ng c c theo quy nh và hư ng d n t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 5. ThNm nh, phê duy t quy t toán tài chính cho các ơn v d toán tr c thu c T ng c c; l p báo cáo, t ng h p quy t toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; qu n lý vi c s d ng tài s n nhà nư c c a các ơn v d toán tr c thu c T ng c c theo quy nh; ki m tra công tác k toán và qu n lý tài chính; giám sát tình hình th c hi n ngân sách c a T ng c c.
  2. 6. Tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n qu n lý các d án u tư xây d ng cơ b n thu c thNm quy n c a T ng c c trư ng theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. 7. Tham mưu giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ban hành quy nh i u ki n, quy chuNn k thu t qu c gia các công trình th d c, th thao và t ch c hư ng d n th c hi n sau khi ư c phê duy t. 8. Tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n ki m tra, giám sát vi c s d ng ph n v n nhà nư c h tr cho các liên oàn, hi p h i th thao qu c gia theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. 9. Hư ng d n, ki m tra các liên oàn, hi p h i th thao qu c gia, các i tuy n th thao qu c gia, ban t ch c các cu c thi u th thao qu c gia, ban t ch c các cu c thi th thao qu c t t i Vi t Nam trong vi c v n ng và s d ng các ngu n tài tr 10. Tham mưu giúp T ng c c trư ng qu n vi c t ch c, tri n khai nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh và y h c trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch. 11. Tham gia hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n chương trình c i cách hành chính ph n tài chính công c a T ng c c Th d c th thao. 12. Ch trì, hư ng d n th c hi n vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a các cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c theo quy nh c a pháp lu t. 13. T ch c t p hu n, b i dư ng chuyên môn nghi p v k ho ch, tài chính cho cán b , công ch c, viên ch c làm công tác k ho ch, tài chính c a T ng c c th d c th thao. 14. Th c hi n c i cách hành chính, qu n lý công ch c, th c hi n chính sách, ch i v i công ch c trong V ; qu n lý tài chính, tài s n, h sơ, tài li u, s d ng ngân sách ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V trư ng, các Phó v trư ng và công ch c 2. V trư ng V Tài chính có trách nhi m b trí công ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a V . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V Tài chính, Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n:
  3. - Như i u 5; - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Các s VHTTDL, các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n Danh Thái - Lưu: VT, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản