Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 519/2002/qđ-bkh về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 519/2002/Q -BKH Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ S 519/2002/Q -BKH NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH T M TH I KHUNG GIÁ, NNH M C CHI PHÍ XÂY D NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NGÀNH, LÃNH TH B TRƯ NG B K H ACH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Ch th 32/1998/CT-TTg v công tác quy ho ch t ng th và văn b n s 7689 BKH/CLPT v vi c tri n khai th c hi n Ch th 32/1998/CT-TTg ngày 6 tháng 11 năm 1998. Căn c Thông tư 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 v hư ng d n qu n lý các d án quy ho ch c a B trư ng B K ho ch và u tư. Căn c Ngh nh 201/CP ngày 26 tháng 5 năm 1981 c a H i ng Chính ph (nay là Chính ph ) v Qu n lý nh m c kinh t - k thu t và Quy t nh s 404/CT ngày 4 tháng 12 năm 1984 c a Ch t ch h i ng B trư ng (nay là th tư ng Chính ph ) v vi c y quy n cho Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c (nay là B trư ng B K ho ch và u tư) xét duy t và ban hành các nh m c kinh t - k thu t c p Nhà nư c. Theo ngh c a Thư ng tr c H i ng xét duy t nh m c Nhà nư c. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành t m th i kèm theo Quy t nh này khung giá, nh m c chi phí xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ngành, lãnh th . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày ban hành. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. i u 4. Trong quá trình th c hi n có v n gì chưa phù h p ngh các ơn v g i văn b n ki n ngh v Thư ng tr c H i ng xét duy t nh m c Nhà nư c xem xét và trình i u ch nh k p th i. Võ H ng Phúc ( ã ký) KHUNG GIÁ, NNH M C CHI PHÍ XÂY D NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NGÀNH, LÃNH TH (Ban hành kèm theo Q s 519/2002/Q -BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002) Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Khung giá, nh m c chi phí này là cơ s l p k ho ch v n và chi phí cho vi c xây d ng quy ho ch t ng th và rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n ngành, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th sau: 1.l. Quy ho ch t ng th phát tri n ngành c p I ư c qui nh t i Ngh nh s 75/CP ngày 27 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph v vi c ban hành h th ng ngành kinh t qu c dân. Nh ng ngành này ư c ưa vào các lĩnh v c sau: 1.1.1. Lĩnh v c k t c u h t ng kinh t - k thu t - M ng lư i giao thông v n t i. - M ng lư i bưu chính vi n thông. - H th ng thu l i và s d ng t ng h p nư c (c p nư c, thoát nư c). - M ng lư i i n. 1.1.2. Lĩnh v c k t c u h t ng xã h i - Ngành giáo d c - ào t o. - Ngành y t và chăm sóc s c kho . - Văn hoá, thông tin. - Th d c th thao. 1.1.3. Lĩnh v c s n xu t kinh doanh (SXKD)
  3. - Ngành xây d ng - Ngành công nghi p - Ngành nông nghi p, lâm nghi p - Ngành thu s n - Ngành thương m i - Ngành tài chính - Tín d ng - Ngành du l ch 1.1.4. Lĩnh v c khoa h c công ngh và b o v môi trư ng - Khoa h c công ngh . - B o v môi trư ng. 1.2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng bao g m nhi u t nh (g i t t là quy ho ch vùng l n) và các vùng kinh t tr ng i m qu c gia - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là quy ho ch c p t nh); - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i l t là quy ho ch c p huy n). 2. M i i tư ng s d ng ngu n v n Nhà nư c th c hi n công tác quy ho ch t ng th phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th u ph i tuân theo các quy nh c a văn b n này. 3. Căn c xây d ng khung giá, nh m c chi phí quy ho ch t ng th phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th : Vi c xây d ng khung giá, nh m c quy ho ch t ng th phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th d a trên m t s căn c sau: - Ch th 32/1998/CT-TTg v công tác quy ho ch t ng th và văn b n s 7689 BKH/CLPT v vi c tri n khai th c hi n Ch th 32/1998/CT-TTg ngày 6 tháng 11 năm 1998. - Thông tư 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11 năm 1999 v hư ng d n qu n lý các d án quy ho ch c a B trư ng B K ho ch và u lư. - Tài li u hư ng d n l p quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c a B K ho ch và u tư.
  4. - Các quy nh hi n hành v lao ng và ti n lương và các ch chi phí khác liên quan. - Ngh nh 15/CP ngày 2 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , các cơ quan ngang B . - Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s l2/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. 3.1. i v i xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n ngành ph i th hi n ư c các n i dung sau: - Ki m kê, i u tra b sung, ánh giá các y u t , i u ki n phát tri n c a ngành ( ánh giá các i u ki n phát tri n, th c tr ng phát tri n, i m xu t phát c a ngành, nh ng v n mâu thu n gay g t c n gi i quy t; d báo th trư ng và phân tích yêu c u c nh tranh i v i nh ng s n phNm chính; ánh giá, d báo kh năng thu hút v n và công ngh nư c ngoài). - D báo nh hư ng phát tri n Lu n ch ng m c tiêu phương hư ng phát tri n, vai trò c a ngành i v i n n kinh t c nư c (cơ c u ngành; cơ c u s n phNm hay lĩnh v c ch l c; nh p tăng trư ng...) - L a ch n phương án phân b (hay t ch c) ngành theo lãnh th . - Xác đ nh các gi i pháp th c hi n quy ho ch. Lu n ch ng các chương trình và d án ưu tiên; nhu c u v n, lao ng... Xác nh các gi i pháp v chính sách phát tri n. 3.2. i v i xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th ph i th hi n ư c các n i dung sau: - N i dung 1: Ki m kê, phân tích, ánh giá, d báo kh năng huy ng các y u t và i u ki n phát tri n - N i dung 2: Lu n ch ng phương hư ng quy ho ch phát tri n - N i dung 3: Các gi i pháp, cơ ch chính sách th c hi n quy ho ch. 4. Khung giá, nh m c này bao g m các kho n chi phí c n thi t th c hi n toàn b ho t ng ph c v nghiên c u xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th . Ph n chi phí cho công tác o v b n a hình, khoan a ch t không có trong n i dung chi phí l p quy ho ch t ng th phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th .
  5. 5. i v i các quy ho ch t ng th phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th không v n d ng ư c m c quy nh trong b n khung giá, nh m c này thì ph i l p nhi m v và d toán trình c p thNm quy n phê duy t sau khi có s tho thu n c a: a. B K ho ch và u tư i v i các quy ho ch t ng th phát tri n ngành (c p l) và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph tr c thu c Trung ương, vùng, lãnh th và toàn qu c. b. Các B chuyên ngành i v i quy ho ch t ng th phát tri n chuyên ngành c a các ngành, t nh, thành ph khác. Ph n 2: KHUNG GIÁ VÀ Đ NH M C CHI PHÍ XÂY D NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRL N NGÀNH I. KHUNG GIÁ (M C V N) XÂY D NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH C NƯ C 1. Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n ngành (xây d ng m i) 1.1. i v i lĩnh v c k t c u h t ng kinh t - k thu t (quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông v n t i; quy ho ch phát tri n m ng lư i i n, h th ng thu l i và s d ng t ng h p nư c, m ng lư i bưu chính vi n thông và k t c u h t ng xã h i) c nư c m c v n cho m t quy ho ch kho ng 1.200-1.500 tri u ng. i v i các phân ngành trong t ng ngành trên, m c v n th c hi n quy ho ch b ng kho ng 50% m c v n quy ho ch phát tri n ngành tương ng. Ví d : quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b c nư c có m c v n quy ho ch là 1.200 tri u ng x 50% = 600 tri u ng. 1.2. i v i lĩnh v c s n xu t kinh doanh 1.2.1. Ngành công nghi p - Khung giá bình quân cho quy ho ch t ng th phát tri n công nghi p Vi t Nam không quá 1.300 tri u ng. - i v i các phân ngành c a ngành công nghi p thì m c v n quy ho ch ư c tính b ng 50% khung giá c a quy ho ch ngành công nghi p. Ví d : quy ho ch t ng th phát tri n ngành thép ư c tính như sau: 1.300 tri u ng x 50% = 650 tri u ng 1.2.2. Ngành thu s n Khung giá bình quân cho quy ho ch t ng th phát tri n thu s n Vi t Nam kho ng 800-900 tri u ng.
  6. i v i các phân ngành c a ngành thu s n thì m c v n quy ho ch ư c tính b ng 50% khung giá c a quy ho ch ngành. 1.2.3. Ngành nông nghi p, lâm nghi p - Khung giá bình quân cho 1 quy ho ch kho ng 700 - 800 tri u ng. - i v i các phân ngành c a ngành nông nghi p, lâm nghi p thì m c v n quy ho ch ư c tính b ng 50% khung giá c a quy ho ch ngành nông nghi p, lâm nghi p. 1.2.4. Ngành thương m i - Khung giá bình quân cho quy ho ch t ng th phát tri n ngành thương m i Vi t Nam kho ng 600-700 tri u ng. - i v i các phân ngành c a ngành thương m i thì m c v n quy ho ch ư c tính b ng 50% khung giá c a quy ho ch ngành. 1.2.5. Ngành du l ch - Khung giá bình quân cho quy ho ch t ng th phát tri n du l ch Vi t Nam kho ng 600-700 tri u ng. 1.3. i v i lĩnh v c k t c u h t ng xã h i, khoa h c công ngh và môi trư ng (giáo d c, ào t o, y t , văn hoá thông tin, th d c th thao, khoa h c công ngh và b o v môi trư ng) thì khung giá quy ho ch c a t ng ngành trong kh i ngành này kho ng 600-700 tri u ng. - i v i các phân ngành trong t ng ngành trên m c v n quy ho ch ư c tính b ng 50% ơn giá c a quy ho ch ngành ó. Ví d : Khung giá quy ho ch phát tri n h th ng giáo d c ti u h c c nư c là: 600 tri u ng x 50% = 300 tri u ng. 2. i v i d án rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n ngành c p c nư c i v i v i quy ho ch ngành ã xây d ng và ã có quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n, khi ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch ó thì m c v n ư c tính: - T i a b ng 50% m c v n quy nh i v i d án quy ho ch m i t ng ngành m c 1 nêu trên khi quy ho ch ã th c hi n ư c t 3 năm tr lên. Ví d : Quy ho ch t ng th phát tri n ngành thép ã ư c xây d ng. Năm 2002 (th c hi n ư c 3 năm) theo yêu c u ph i rà soát thì m c v n cho rà soát ư c tính như sau: Khung giá rà soát quy ho ch t ng th phát tri n ngành thép = 1.300 tri u ng x 50% = 650 tri u ng.
  7. - T i a b ng 60% m c v n quy nh i v i d án quy ho ch m i t ng ngành m c 1 trên khi quy ho ch ã th c hi n ư c trên 5 năm. Cũng v i ví d trên, năm 2003 m i rà soát thì: Khung giá rà soát quy ho ch t ng th phát tri n ngành thép = (1.300 tri u ng x 50%) x 60% = 390 tri u ng. Ph n 3: KHUNG GIÁ VÀ NNH M C CHI PHÍ XÂY D NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG, T NH VÀ THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG I. KHUNG GIÁ XÂY D NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I LÃNH TH (VÙNG, T NH VÀ THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG) 1. S d ng công th c tính giá xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i lãnh th GiáQH = G x S (1) Trong ó: GiáQH là ơn giá cho xâyd ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. G: Giá xây d ng quy ho ch tính trên m t ơn v di n tích (km2) ư c xác nh theo m t dân s c a vùng quy ho ch ( ơn v tính: nghìn ng). S: Di n tích c a lãnh th quy ho ch (km2). S d ng s li u di n tích và m t dân s theo s li u c a T ng c c và Chi c c th ng kê v lãnh th m c năm d tính th c hi n quy ho ch. Ví d năm 2002 ti n hành quy ho ch c a t nh A thì s d ng s li u di n tích, m t dân s trong th ng kê t nh A năm 2002 do Chi c c Th ng kê t nh ban hành. 2. Khung giá (m c v n) xây d ng quy ho ch t ng th kinh t - xã h i vùng l n, vùng kinh t tr ng i m, 2.1. i v i xây d ng m t quy ho ch m i. 2.1.1. Khung giá xây d ng m t quy ho ch m t vùng l n ư c tính toán theo công th c (1) và d a vào m c ng Vi t Nam/km2 b ng 1 xác nh. Ví d : tính toán xác nh giá c a quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng Sông H ng ư c ti n hành như sau:
  8. - Năm ti n hành th c hi n quy ho ch này là năm 2001. Theo s li u c a Niên giám th ng kê thì năm 2001, vùng ng b ng Sông H ng có di n tích là 20.689 km2; dân s 18.035,3 nghìn ngư i; m t dân s 872 ngư i/km2. - Tra b ng 1, ng v i s li u trên, giá quy ho ch/1 km2 là 150.000 . - S d ng công th c (1) tính toán ta có: GiáQH c a vùng ng b ng Sông H ng = 150.000 /km2 x 20.689 km2 = 3.103.350.000 ng.
Đồng bộ tài khoản