intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 519/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
103
lượt xem
3
download

Quyết định số 519/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 519/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 519/QĐ-TCTDTT

 1. B VĂN HÓA TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 519/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG T NG C C TH D C TH THAO T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Chánh Văn phòng T ng c c Th d c Th tha và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Văn phòng T ng c c Th d c th thao là cơ quan c a T ng c c Th d c th thao có ch c năng tham mưu giúp T ng c c trư ng t ng h p, x lý thông tin và tuyên truy n gi i thi u các ho t ng th d c th thao; i u ph i và t ng h p tình hình ho t ng gi a các cơ quan, ơn v theo chương trình, k ho ch công tác c a T ng c c; m b o các i u ki n và phương ti n làm vi c c a cơ quan T ng c c. Văn phòng T ng c c Th d c th thao có con d u riêng, th c hi n ơn v d toán c p III và có tài kho n t i Kho b c nhà nư c. i u 2. Nhi m v quy n h n 1. Trình T ng c c trư ng chương trình, k ho ch công tác tu n, tháng, quý, sáu tháng và năm c a T ng c c; k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a Văn phòng và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Tham mưu giúp T ng c c trư ng xây d ng các d án, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo phân công c a T ng c c trư ng và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 3. Theo dõi, ôn c các t ch c, cơ quan, ơn v tr c thu c T ng c c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a T ng c c; báo cáo nh kỳ và t xu t vi c th c
 2. hi n nhi m v c a T ng c c; t ng h p tình hình th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a T ng c c; ban hành thông báo, ghi biên b n các h i ngh , cu c h p c a lãnh o T ng c c; xây d ng chương trình, l ch làm vi c hàng ngày, hàng tu n c a lãnh o T ng c c; 4. Th c hi n công tác t ng h p th ng kê v th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tham mưu giúp lãnh o T ng c c i u hành các ho t ng c a T ng c c; là u m i liên h , giao d ch v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân trong và ngoài cơ quan T ng c c; theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a T ng c c. 6. T ch c qu n lý, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr c a T ng c c và các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; m b o vi c xây d ng và ban hành các văn b n c a T ng c c theo úng th th c và th t c quy nh; ti p nh n, chuy n giao, g i công văn i, n và qu n lý vi c s d ng con d u c a T ng c c và c a Văn phòng T ng c c; t ch c in n, ánh máy tài li u ph c v công tác c a T ng c c, qu n lý công tác lưu tr h sơ tài li u c a cơ quan T ng c c. 7. Ti p nh n, x lý ơn thư khi u n i, t cáo; thư ng tr c s ti p công dân c a T ng c c. 8. Xem xét, ki m tra và m b o v m t pháp lý các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do T ng c c trư ng trình c p có thNm quy n ban hành; th c hi n công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v th d c th thao; ph i h p v i các ơn v xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v th d c th thao. 9. Giúp T ng c c trư ng t ch c ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m phát lu t v th d c th thao theo thNm quy n; theo dõi, ôn c vi c th c hi n pháp lu t, t ng k t th c ti n thi hành pháp lu t trong ngành th d c th thao. 10. Ph i h p thanh tra, th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, lãnh phí, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c th d c th thao theo quy nh. 11. Tham mưu giúp T ng c c trư ng ch o th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c chính tr tư tư ng và o c ngh nghi p trong lĩnh v c th d c th thao. 12. Tham mưu giúp T ng c c trư ng qu n lý n i dung thông tin các cơ quan báo chí c a T ng c c; là u m i cung c p, ti p nh n thông tin i v i cơ quan báo chí, phương ti n thông tin i chúng, t ch c, cá nhân v các ho t ng liên quan n lĩnh v c th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n vi c i m báo ph c v lãnh o T ng c c và thông báo ý ki n ch o c a lãnh o T ng c c v các v n ư c nêu trên báo chí. 13. Hư ng d n, t ch c, theo dõi phong trào thi ua và th c hi n công tác thi ua, khen thư ng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a T ng c c; là thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng c a T ng c c.
 3. 14. Th c hi n chương trình c i cách hành chính trong lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Văn phòng; ng d ng ti n b khoa h c, công ngh , áp d ng tiêu chuNn ISO trong ho t ng c a Văn phòng và cơ quan T ng c c. 15. Qu n lý cơ s v t ch t k thu t, tài s n, phương ti n, i u ki n làm vi c ph c v chung cho ho t ng c a cơ quan T ng c c. 16. T ch c và ph c v các h i ngh , cu c h p c a T ng c c; th c hi n công vi c l tân và ch trì, ph i h p vi c ti p, ti n các oàn khách c a T ng c c; t ch c h u c n ph c v các oàn công tác c a T ng c c. 17. Ch trì qu n lý và th c hi n công tác b o v phòng ch ng bão l t, phòng ch ng cháy n , an toàn v sinh lao ng t i cơ quan T ng c c; m b o an toàn, an ninh, c nh quan môi trư ng cơ quan T ng c c; th c hi n n i quy làm vi c c a cơ quan T ng c c; chăm sóc s c kho ban u c a cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c kh i cơ quan T ng c c. 18. Qu n lý kinh phí ho t ng và m b o các i u ki n v tài chính cho các ho t ng c a cơ quan T ng c c; qu n lý và làm ch u tư các công trình xây d ng cơ b n, công trình s a ch a, c i t o thu c cơ quan T ng c c ho c ư c T ng c c trư ng giao. 19. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u; th c hi n chính sách, ch i v i công ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 20. Th c hi n các nghi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Chánh Văn phòng và các phó Chánh văn phòng. 2. Các phòng: a) Phòng T ng h p; b) Phòng Hành chính - Qu n tr ; c) Phòng Văn thư – Lưu tr ; d) Phòng K toán; ) Phòng Pháp ch ; e) Phòng Thi ua – Tuyên truy n. 3. Chánh Văn phòng quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng, b trí, s p x p công ch c và ngư i lao ng theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Văn phòng.
 4. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các V , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th c trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Các s VHTTDL các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VT, TCCB, H (20). Nguy n Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản