Quyết định số 52/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
126
lượt xem
11
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 52/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V H P TÁC QU C T THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V H p tác qu c t , B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V H p tác qu c t là v t ng h p, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v h p tác qu c t trong ngành y t và th c hi n ho t ng h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì xây d ng, trình B trư ng phê duy t ch trương, chi n lư c, k ho ch m r ng h p tác, h i nh p qu c t và h p tác u tư v i nư c ngoài theo các m c tiêu ưu tiên và chi n lư c phát tri n c a ngành. T ch c th c hi n các chi n lư c, k ho ch h p tác qu c t c a ngành sau khi ư c B trư ng phê duy t. 2. Ch trì xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác h p tác qu c t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t , trình B trư ng B Y t ban hành. Hư ng d n, ki m tra và ánh giá vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v h p tác qu c t trong ngành y t . 3. Ch trì t ch c àm phán, chuNn b các văn b n và th t c c p có thNm quy n ký k t các i u ư c qu c t và tho thu n qu c t v nh ng lĩnh v c trong ph m vi ngành y t và gia nh p các t ch c qu c t . T ch c th c hi n, ki m tra và ánh giá vi c th c hi n các i u ư c qu c t và tho thu n qu c t trong ngành y t mà Vi t Nam ã ký và gia nh p. 4. Ch trì xây d ng quy trình và àm phán v h i nh p qu c t c a ngành y t . Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c hư ng d n, i u ph i và t ch c th c hi n
  2. h i nh p qu c t trong ngành y t và th c hi n các hi p nh song phương, a phương liên quan n ngành y t . 5. Ch trì v n ng vi n tr nư c ngoài trong ngành y t . Ph i h p xây d ng danh m c ưu tiên v n ng ODA cho ngành y t . Ph i h p i u ph i, theo dõi và ánh giá vi c th c hi n các chương trình, d án vi n tr nư c ngoài cho ngành y t . 6. Ch trì trình B trư ng phê duy t chương trình xúc ti n u tư nư c ngoài trong ngành y t . Ph i h p theo dõi và ánh giá vi c th c hi n các chương trình, d án u tư nư c ngoài trong ngành y t . 7. Tham mưu giúp B trư ng qu n lý th ng nh t các ho t ng h p tác qu c t c a ngành y t . Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan xây d ng, phát tri n và hư ng d n chuyên môn nghi p v cho m ng lư i h p tác qu c t c a các cơ quan, ơn v tr c thu c B . 8. Hư ng d n, qu n lý, ki m tra vi c th c hi n và t ng h p báo cáo Chính ph k t qu các ho t ng t ch c h i ngh , h i th o qu c t . Trình c p có thNm quy n cho phép t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam có n i dung liên quan n ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Y t theo quy nh c a pháp lu t. Tham mưu cho B trư ng t ch c các h i ngh , h i th o qu c t có tính chi n lư c c a ngành. 9. Ch trì xây d ng và tri n khai k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm c a Lãnh o B Y t . Ph i h p v i B Ngo i giao th c hi n các ho t ng i ngo i c a Nhà nư c có liên quan n ngành y t . 10. Ch trì xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch oàn ra, oàn vào hàng năm c a B Y t . Ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n k ho ch oàn ra theo ngu n ngân sách nhà nư c và trong khuôn kh các chương trình, d án vi n tr nư c ngoài. 11. Hư ng d n, giám sát các ơn v s nghi p tr c thu c B th c hi n k ho ch oàn ra, oàn vào c a các ơn v . Hư ng d n các ơn v th c hi n quy nh v phân c p qu n lý viên ch c c a ơn v i h c t p công tác nư c ngoài. 12. Ch trì t ch c vi c ti p khách qu c t c a Lãnh o B . Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c cung c p thông tin i ngo i. 13. Làm u m i hư ng d n các ơn v qu n lý ngư i nư c ngoài n làm vi c v i B Y t và các ơn v tr c thu c B Y t . 14. Ch trì th c hi n công tác l tân ngo i giao trong cơ quan B Y t . Hư ng d n th c hi n công tác l tân ngo i giao trong các ơn v tr c thu c B Y t 15. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ ch t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV
  3. V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Cơ c u t ch c: V H p tác qu c t có: a) Phòng L tân; b) Các chuyên viên. 3. Biên ch Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. 4. Cơ ch ho t ng V H p tác qu c t ho t ng theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng c a B Y t , Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản