Quyết định số 520/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 520/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 520/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 520/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HÓA TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 520/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V H P TÁC QU C T T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V H p tác qu c t và V trư ng V T ch c các b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V h p tác qu c t là cơ quan c a T ng c c Th d c th thao có ch c năng tham mưu giúp T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao th c hi n qu n lý nhà nư c v quan h , h p tác và h i nh p qu c t trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng trình T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các án, d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, i u ư c và tho thu n qu c t trong lĩnh v c th d c, th thao. 2. Tham mưu giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch vi c àm phán, ký k t, gia nh p i u ư c qu c t v th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tham mưu giúp T ng c c trư ng t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , tham gia các t ch c qu c t , th c hi n các chương trình, k ho ch h p tác qu c t v th d c th thao theo phân c p c a B trư ng B văn hóa, Th thao và Du l ch. 4. Là âu m i giúp T ng c c trư ng v quan h và h i nh p qu c t c a T ng c c; t ch c th c hi n giao d ch, ti p xúc v i các cá nhân và t ch c th d c th thao nư c
  2. ngoài; gi i thi u và tham gia thNm nh các d án, liên doanh, liên k t v i nư c ngoài trong lĩnh v c th d c th thao do T ng c c qu n lý. Tri n khai th c hi n m t s chương trình, d án t ngu n vi n tr , tài tr c a các nư c, các t ch c liên chính ph và phi chính ph trong lĩnh v c th d c, th thao theo chương trình, k ho ch c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch và phân công c a T ng c c trư ng. 5. Hư ng d n và th c hi n các th t c lãnh s , xu t c nh, nh p c nh i v i ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài tham gia các ho t ng trong lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ph i h p qu n lý i v i ho t ng h p tác qu c t c a các h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c th d c, th thao; theo dõi, ôn c vi c óng niên li m c a các h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c th d c th thao theo quy nh. 7. xu t khen thư ng các cá nhân, t ch c nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có nhi u c ng hi n, óng góp cho s nghi p phát tri n th d c, th thao Vi t Nam. 8. Th c hi n c i cách hành chính; qu n lý công ch c, th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c trong V ; qu n lý, s d ng tài s n, ngân sách ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V trư ng, các Phó v trư ng và công ch c. 2. V trư ng V H p tác qu c t có trách nhi m b trí công ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a V . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V h p tác qu c t , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th c trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Các s VHTTDL các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VT, TCCB, H (20). Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản