intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quyết định số 521/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
2
download

Quyết định số 521/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 521/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 521/QĐ-TCTDTT

 1. B VĂN HÓA TH THAO VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T DU LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 521/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V T CH C CÁN B T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V T ch c cán b là cơ quan c a T ng c c Th d c th thao có ch c năng tham mưu giúp T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c b máy, biên ch , cán b , chính sách, ch thu c lĩnh v c th d c, th thao theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch các án, d án, d th o các văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c b máy, công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và chính sách, ch thu c lĩnh v c th d c, th thao. 2. Trình T ng c c trư ng phương án ki n toàn t ch c b máy c a T ng c c, quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a các v , ơn v tr c thu c T ng c c. 3. Ch trì, ph i h p v i các v ơn v có liên quan xây d ng, trình T ng c c trư ng: a) Quy ho ch cán b , công ch c, viên ch c c a T ng c c và các ơn v tr c thu c T ng c c;
 2. b) K ho ch ào t o, ào t o l i, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a T ng c c và nh ng ngư i làm công tác th d c, th thao; c) Quy nh phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c i v i các v , ơn v thu c T ng c c. 4. Trình T ng c c trư ng k ho ch biên ch qu ti n lương hàng năm c a T ng c c và các ơn v tr c thu c. 5. Trình T ng c c trư ng quy t nh b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c i v i cán b , công ch c lãnh o các v , ơn v tr c thu c T ng c c; i u ng, bi t phái, phân công công tác, nâng ng ch, b c lương, c i công tác, h c t p, b i dư ng trong và ngoài nư c, khen thư ng, k lu t, thôi vi c, ngh hưu i v i cán b , công ch c, viên ch c c a T ng c c theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 6.Tham mưu giúp T ng c c trư ng t ch c thi tuy n, thi nâng ng ch, xét tuy n, xét nâng ng ch i v i viên ch c các ơn v thu c T ng c c theo phân c p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 7. T ch c th c hi n các quy nh v ánh giá k t qu công tác hành năm c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c T ng c c. 8. Ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v các ng ch viên ch c ngành th d c th thao. 9. Tham mưu, giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ban hành các ch trư ng, bi n pháp và hư ng d n vi c xây d ng cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 10. Tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các h i và t ch c phi chính ph thu c lĩnh v c th d c th thao theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c th c hi n công tác b o v chính tr n i b , công tác an ninh và công tác qu c phòng toàn dân c a T ng c c theo quy nh c a pháp lu t. 12. Qu n lý và c p nh t h sơ cán b , công ch c, viên ch c th c hi n công tác th ng kê, t ng h p v t ch c, b máy, cán b , công ch c, viên ch c c a T ng c c theo phân c p và theo quy nh c a nhà nư c. 13. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n công tác t ch c, cán b và th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng c a các ơn v thu c T ng c c. 14. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo và các bi u hi n tiêu c c i v i cán b , công ch c, viên ch c c a T ng c c.
 3. 15. Th c hi n c i cách hành chính; qu n lý biên ch , th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c trong V ; qu n lý tài s n, h sơ, tài li u, s d ng ngân sách ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n các nghi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao phân công. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V trư ng, các Phó v trư ng và công ch c. 2. V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m b trí công ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a V . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng, V trư ng V Tài chính, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th c trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Các s VHTTDL các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VT, TCCB, H (20). Nguy n Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản