Quyết định số 522/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định số 522/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 522/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 522/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LNCH c l p - T do - H nh phúc T NG C C TH D C TH THAO ------------- ------ S : 522/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N KHOA H C TH D C TH THAO T NG C C TRƯ NG, T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c Th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 202/1998/Q -TTg ngày 16/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p Vi n Khoa h c Th d c th thao vào danh sách các Vi n nghiên c u - tri n khai khoa h c và công ngh c a Nhà nư c; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c th d c th thao và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Vi n Khoa h c Th d c Th thao là ơn v s nghi p khoa h c tr c thu c T ng c c Th d c th thao, có ch c năng nghiên c u khoa h c, ng d ng khoa h c, công ngh trong lĩnh v c th d c, th thao; ào t o, b i dư ng cán b th d c th thao; t ch c các ho t ng d ch v theo quy nh c a pháp lu t. Vi n Khoa h c Th d c th thao có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s chính t i Thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n. 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao k ho ch nghiên c u phát tri n khoa h c, công ngh dài h n, năm năm, hàng năm trong lĩnh v c th d c th thao và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Xây d ng lu n c khoa h c cho chi n lư c phát tri n ngành th d c th thao và các chương trình qu c gia phát tri n th d c, th thao. 3. Th c hi n các ho t ng khoa h c, công ngh a. Nghiên c u cơ b n v lý lu n và phương pháp th d c th thao, khoa h c xã h i – nhân văn, kinh t h c, y sinh h c, i n t và tin h c ng d ng trong th d c th thao; b. Chuy n giao k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh phát tri n th d c th thao; c. Nghiên c u các phương pháp và gi i pháp phòng ch ng doping trong ho t ng th d c th thao;
  2. d. Lưu gi m u và k t qu nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t 4. ào t o sau i h c và tham gia ào t o ngu n nhân l c trong lĩnh v c th d c th thao. 5. Thông tin lưu tr , xu t b n, phát hành các tài li u, n phNm khoa h c, công ngh th d c th thao. 6. H p tác qu c t v nghiên c u, chuy n giao công ngh , h p tác chuyên gia và ào t o ngu n nhân l c v th d c th thao; tham gia các t ch c khoa h c, công ngh qu c t v th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. 7. H p ng liên doanh, liên k t v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , th nghi m k thu t m i, ào t o ngu n nhân l c thu c lĩnh v c th d c th thao v i các t ch c cá nhân trong nư c và nư c ngoài. 8. T ch c các d ch v tư v n, thNm nh và s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 9. Là thư ng tr c H i ng khoa h c công ngh c a T ng c c Th d c th thao. 10. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u; th c hi n chính sách, ch i v i cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t 11. Qu n lý và s d ng tài chính, tài s n và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t 12. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c Trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Vi n trư ng và các Phó vi n trư ng. 2. Các phòng: a. Phòng T ch c – Hành chính b. Phòng k toán; c. Phòng phương pháp th d c th thao qu n chúng; d. Phòng Thí nghi m (Labo) th thao thành tích cao; . Phòng Thí nghi m (Labo) tâm – sinh lý và sinh hoá th thao; e. Phòng ào t o và qu n lý khoa h c; g. Phòng nghiên c u chi n lư c phát tri n th d c th thao; h. Phòng thông tin khoa h c th d c th thao; i. Trung tâm công ngh y sinh h c th thao; k. Trung tâm u tư phát tri n công ngh th thao Vi t Nam;
  3. 3. Vi n trư ng Vi n khoa h c Th d c th thao quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng và t ch c tr c thu c, s p x p, b trí cán b , viên ch c và ngư i lao ng theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Vi n. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Vi n trư ng Vi n Khoa h c Th d c th thao, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c Th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5 - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL) - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c Nguy n Danh Thái - Lưu VT, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản