Quyết định số 526-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
7
download

Quyết định số 526-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 526-BYT/QĐ về việc ban hành chế độ trách nhiệm của y tá trong việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 526-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 526-BYT/Q Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 1993 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 526-BYT/Q NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1993 BAN HÀNH CH TRÁCH NHI M C A Y TÁ TRONG VI C CHĂM SÓC B NH NHÂN T I B NH VI N B TRƯ NG B YT Th c hi n thông báo s 56/TB ngày 6/3/1993 c a Văn Phòng Chính ph v k t lu n c a Th tư ng Chính ph trong bu i làm vi c v công tác y t . nâng cao ch t lư ng chăm sóc, nuôi dư ng ngư i b nh. Theo ngh c a ông V trư ng V qu n lý s c kho - B Y t . QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v ch trách nhi m c a Y tá trong vi c chăm sóc b nh nhân t i các Vi n có giư ng b nh, b nh vi n và các cơ s khám ch a b nh (g i chung là các b nh vi n). i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 3: Ông V trư ng V qu n lý s c kho - B Y t ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy t nh này trong các b nh vi n. i u 4: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V qu n lý s c kho và các v có liên quan trong cơ quan B Y t , Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các b nh vi n t nh, thành ph , qu n, huy n, b nh vi n các ngành ch u trách nhi m t ch c vi c th c hi n quy t nh này. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) QUY NNH
  2. V CH TRÁCH NHI M C A Y TÁ TRONG VI C CHĂM SÓC B NH NHÂN T I B NH VI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 526/BYT-Q ngày 10/6/1993) Chương 1 B NH NHÂN N KHÁM VÀ NH P VI N i u 1: Khi b nh nhân n khám b nh, y tá có trách nhi m ph i ti p ón và ghi vào s ăng ký, l y m ch nhi t , huy t áp, nh p th , cân n ng, phân lo i b nh và hư ng d n b nh nhân vào phòng i ch bác sĩ khám, ưu tiên b nh nhân n ng khám trư c, b nh nhân c p c u ph i ư c sơ c u và ưa th ng n khoa c p c u i u tr k p th i. i u 2: Sau khi ư c bác sĩ khám xác nh c n ph i vào i u tr , y tá hư ng d n b nh nhân làm các th t c nh p vi n, tr c ti p ưa, h t ng b nh nhân n khoa, phòng i u tr , không b nh nhân và ngư i nhà ph i t tìm n khoa phòng i u tr . i u 3: B nh nhân khi n khoa, phòng i u tr , y tá trư ng ph i nh n bàn giao b nh nhân v i y tá phòng khám và ti p nh n b nh nhân vào khoa. i u 4: Y tá trư ng ph i ph bi n n i quy b nh vi n, hư ng d n b nh nhân s d ng các trang b bu ng b nh, bao g m: a. Giư ng b nh, t u giư ng. b. Khu t m, v sinh. c. Gi khám b nh, i u tr . d. Gi ngư i nhà vào thăm. e. Quy n l i và nghĩa v c a ngư i b nh. i u 5: B nh nhân khi nh p vi n ư c t m ho c lau, r a và m c qu n áo b nh vi n. N u b nh nhân n ng không t làm ư c thì y tá ph i tr c ti p giúp b nh nhân. i u 6: Khi b nh nhân nh p vi n, y tá ph i l y m ch, nhi t , huy t áp, và m i bác sĩ n khám và i u tr k p th i. Trư ng h p b nh n ng, c p c u y tá ph i x trí khNn trương và m i bác sĩ n khám, i u tr ngay cho b nh nhân, m i th t c hành chính s làm sau khi b nh nhân n nh nh p vi n. Chương 2 B NH NHÂN N M VI N i u 7: Trong nh ng gi u b nh nhân nh p vi n, y tá ph i theo dõi, xác nh nh ng khó khăn, nh n nh nh ng nhu c u và l p k ho ch chăm sóc thích h p.
  3. i u 8: Hàng ngày y tá ph i theo dõi ch t ch di n bi n b nh t t c a b nh nhân, ghi nh n nh ng thông s chung như: m ch, nhi t , huy t áp, nh p th trư c khi bác sĩ n khám b nh, thư ng ghi 2 l n/ngày. Trư ng h p b nh n ng, c p c u c n ph i theo dõi thư ng kỳ, nh kỳ các thông s trên theo yêu c u c a bác sĩ kèm theo các d u hi u, tri u ch ng toàn thân như: Tình tr ng tinh th n, tri th c, lư ng d ch ra vào và các ch t th i (ch t nôn, nư c ti u, m hôi...) cơn au... i u 9: Y tá dùng thu c cho b nh nhân ph i tuy t i tuân th nh ng quy nh: a. Th c hi n 3 ki m tra, 5 i chi u. b. Dùng thu c úng theo ch nh c a th y thu c. c. Gi i thích cho b nh nhân ho c gia ình b nh nhân: Tên thu c, li u lư ng, tác d ng và cách s d ng .. d. Th c hi n úng qui ch chuyên môn, qui trình k thu t v dùng thu c. f. m b o v sinh vô khuNn. h. Bàn giao thu c t m gi a các ca, kíp, có s sách biên nh n. i u 10: i v i b nh nhân ư c ch nh truy n d ch, truy n máu, y tá ph i: a. Có y tá theo dõi sát sao trong khi truy n d ch bên giư ng b nh nhân. b. Ghi các thông s theo dõi và treo phi u truy n trên chai d ch. c. T c truy n dùng theo ch nh c a th y thu c. d. X lý k p th i khi b t c kim, ch ch ven ho ckhi b nh nhân b shock, ng ng truy n và m i ngay th y thu c n x lý. i u 11: Y tá ph i chăm sóc và m b o v sinh cho b nh nhân theo phân c p h lý c a ngư i b nh. N u b nh nhân không t làm ư c thì y tá ph i tr c ti p giúp b nh nhân th c hi n v sinh cá nhân bao g m: a. T m ho c lau ngư i 2 l n 1 tu n (mùa rét) hàng ngày (mùa nóng). b. V sinh răng mi ng 2-3 l n trong ngày. c. Chăm sóc da vùng b tỳ, è, thay i tư th 2 gi 1 l n, i v i b nh nhân ph i n m lâu. d. Xoa bóp, luy n t p theo ch nh c a th y thu c. e. Thay i qu n áo, v i nh kỳ và khi c n. f. V sinh giư ng chi u, ga m hàng ngày.
  4. g. Bu ng b nh s ch s , yên tĩnh, thoáng khí. i u 12: B nh nhân ư c y tá hư ng d n ăn u ng theo ch b nh lý. N u b nh nhân không t ăn, u ng ư c thì y tá tr c ti p cho b nh nhân ăn, u ng m b o s lư ng, ch t lư ng và h p v sinh. i u 13: Y tá trư ng khoa i bu ng ti p xúc b nh nhân t 1 n 2 l n trong ngày n m tình hình b nh t t và gi i áp th c m c, nguy n v ng c a b nh nhân n u có. Y tá ph trách thư ng xuyên có m t trong bu ng b nh ti p xúc, nói chuy n và h tr b nh nhân khi c n. i u 14: Trư ng h p tình tr ng b nh nhân n ng lên, ho c có d u hi u b t thư ng, y tá ph i theo dõi, phát hi n k p th i báo ngay cho bác s và khNn trương th c hi n m i y l nh, cùng bác sĩ tích c c c p c u b nh nhân v i tinh th n c u ch a n cùng. i u 15: Y tá ghi chép chính xác, y các thông s , d u hi u, tri u ch ng c bi t cũng như nh n xét và các công vi c ã th c hi n vào phi u y tá làm căn c bàn giao gi a các ca, kíp. Phi u này ư c kèm vào h sơ khi b nh nhân ra vi n. i u 16: Khi b nh nhân trong tình tr ng h p h i, y tá ph i liên t c chăm sóc, theo dõi tìm m i cách gi m b t au n v th ch t, ng viên tinh th n cho b nh nhân và thân ch , cái ch t ư c nh nhàng thanh th n, khi b nh nhân t vong y tá ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh v hành chính và chuyên môn. Chương 3 B NH NHÂN RA VI N i u 17: Trư c lúc ra vi n b nh nhân ư c y tá hư ng d n ki n th c v b o v s c kho , bi t cách t theo dõi, t chăm sóc và phòng b nh t t. N u b nh nhân ti p t c ph i i u tr ngo i trú và theo dõi sau khi ra vi n thì y tá hư ng d n cho b nh nhân cách s d ng thu c và h n th i gian b nh nhân ph i n khám l i. i u 18: Trong quá trình khám b nh, ch a b nh và n khi chuNn b ra vi n n u b nh nhân có th c m c, khi u n i, y tá ph i gi i thích và gi i quy t th a áng b nh nhân tho i mái và yên tâm trư c khi ra vi n.
Đồng bộ tài khoản