Quyết định số 527/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 527/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 527/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 527/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T DU LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 527/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM HU N LUY N TH THAO QU C GIA À N NG T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia à N ng và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia à N ng là ơn v s nghi p có thu tr c thu c T ng c c Th d c th thao có ch c năng t ch c, th c hi n k ho ch t p hu n các i tuy n th thao qu c gia, i tuy n tr th thao qu c gia (sau ây g i là i tuy n th thao qu c gia), ào t o tài năng th thao tr và t ch c các ho t ng d ch v theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia à N ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s chính t i thành ph à N ng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a Trung tâm và ch u trách nhi m t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Qu n lý, ph c v các i tuy n th thao qu c gia t p hu n t i Trung tâm theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao;
  2. a) Ti p nh n và t ch c ph c v ăn , sinh ho t văn hoá và th c hi n các chính sách, ch i v i thành viên các i tuy n th thao qu c gia theo quy nh c a T ng c c th thao và quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p ôn c, ki m tra vi c th c hi n chương trình, k ho ch t p hu n c a các i tuy n th thao qu c gia; c) Th c hi n công tác giáo d c chính tr tư tư ng, h c t p văn hoá cho các thành viên i tuy n th thao qu c gia; d) m b o các i u ki n v sân bãi, d ng c , trang thi t b k thu t cho các i tuy n th thao qu c gia t p luy n, thi u; ) T ch c ki m tra y h c, chăm sóc s c kho i v i thành viên các i tuy n qu c gia; e) Ph i h p v i các ơn v ch c năng tham gia tuy n ch n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n th thao qu c gia; g) Nh n xét, ánh giá các thành viên i tuy n th thao qu c gia khi k t thúc t p hu n. 3. Ký h p ng và thanh lý h p ng v i các chuyên gia nư c ngoài, h p ng qu n lý, ph c v các oàn th thao nư c ngoài t p hu n t i Trung tâm theo quy t nh c a T ng c c Th d c th thao và quy nh c a pháp lu t. 4. ào t o v n ng viên tr các môn th thao theo k ho ch c a T ng c Th d c th thao. 5. Ph i h p nghiên c u, ng d ng ti n khoa h c, công ngh và y h c nh m nâng cao thành tích th thao. 6. Giúp các ngành, a phương trong vi c t p hu n, nâng cao thành tích cho v n ng viên. 7. Ph i h p t ch c các gi i thi u th thao trong nư c và qu c t theo phân công c a T ng c c Th d c th thao. 8. T ch c các ho t ng d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý và s d ng tài chính, tài s n và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u; th c hi n chính sách, ch i v i cán b , viên ch c và ngư i lào ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao;
  3. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Giám c và các Phó giám c. 2. Các phòng: a) Phòng T ch c - Hành chính. b) Phòng Qu n lý hu n luy n và công tác chính tr . c) Phòng Qu n lý nhà ngh và nuôi dư ng v n ng viên. d) Phòng Khoa h c và Y h c th d c th thao. ) Phòng k toán. 3. Giám c Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia à N ng có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v cho các phòng, ơn v thu c Trung tâm; b trí, s p x p cán b , viên ch c và ngư i lao ng theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Trung tâm. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành. Giám c Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia à N ng, Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Lưu: VT, TCCB, H (20) Nguy n Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản