intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quyết định số 529/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
3
download

Quyết định số 529/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 529/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 529/QĐ-TCTDTT

 1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LNCH c l p - T do - H nh phúc T NG C C TH D C TH THAO ------------- ------ S : 529/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM THÔNG TIN TH D C TH THAO T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Thông tin Th d c th thao và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Thông tin Th d c th thao là ơn v s nghi p có thu tr c thu c T ng c c Th d c th thao th c hi n ch c năng t ch c thu th p, x lý, lưu tr , cung c p thông tin; ng d ng công ngh thông tin và tin h c hoá qu n lý hành chính ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a T ng c c Th d c th thao; thông tin, tuyên truy n v th d c th thao. Trung tâm Thông tin Th d c th thao có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n hi n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s Chính t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy ho ch, án, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a Trung tâm và t ch c th c hi n sau khi ư c duy t. 2. T ch c, ph i h p v i các cơ quan liên quan thu th p, lưu tr , x lý thông tin, qu n lý và cung c p thông tin ph c v công tác qu n lý, ch o, i u hành c a lãnh o T ng c c; cung c p thông tin ph c v công tác qu n lý, i u hành c a các ơn v thu c T ng c c. 3. Ph i h p v i các ơn v liên quan tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý hành chính nhà nư c c a T ng c c Th d c th thao. 4. Xây d ng, qu n lý, v n hành, hư ng d n s d ng cơ s h t ng thông tin ph c v ho t ng ch o, tác nghi p c a T ng c c Th d c th thao; b o m k thu t, an toàn thông tin. 5. Xây d ng và tri n khai các chương trình ng d ng dùng chung và tích h p các h th ng thông tin trong ngành th d c th thao theo quy nh. 6. Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c T ng c c và các ơn v có liên quan th c hi n công tác b o m an toàn và b o m t h th ng thông tin, các cơ s d li u thông tin i n t c a T ng c c Th d c th thao.
 2. 7. Ch trì xây d ng, qu n lý ho t ng C ng Thông tin i n t Th d c th thao Vi t Nam; t ch c tri n khai b o m k thu t cho vi c cung c p d ch v hành chính công. 8. Th c hi n nhi m v thông tin tuyên truy n các ho t ng th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. 9. T ch c ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ào t o, b i dư ng nghi p v v thông tin, tư li u và ng d ng công ngh thông tin theo quy nh c a T ng c c. 10. Th c hi n h p tác qu c t v công ngh thông tin và tuyên truy n thông trong lĩnh v c th d c, th thao theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 11. Nghiên c u, ng d ng công ngh thông tin trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 12. T ch c các ho t ng d ch v có thu phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao và theo quy nh c a pháp lu t. 13. Qu n lý, s d ng tài chính, tài s n và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 14. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u; th c hi n chính sách, ch i v i cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n qu n lý theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Giám c và các Phó giám c 2. Các phòng chuyên môn: a) Phòng T ch c – Hành chính. b) Phòng k toán c) Phòng qu n tr Trang tin i n t Th d c th thao. d) Phòng K thu t và qu n tr h th ng. ) Phòng Qu n tr cơ s d li u chuyên ngành. e) Phòng Nghiên c u và ng d ng công ngh . g) Phòng Chuy n giao công ngh và d ch v . 3. Giám c Trung tâm thông tin Th d c th thao quy nh nhi m v , quy n h n c a các phòng, s p x p, b trí cán b , viên ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Trung tâm. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành.
 3. Giám c Trung tâm Thông tin Th d c th thao, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5 - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; Nguy n Danh Thái - Lưu: VT, TCCB, H (20)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản