Quyết định số 531/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 531/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 531/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 531/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HÓA TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 531/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C TRUNG TÂM I N NH TH THAO VÀ DU LNCH VI T NAM T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N –CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q – TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Giám c Trung tâm i n nh Th thao và Du l ch Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH : i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm i n nh Th thao và Du l ch Vi t Nam là ơn v s nghi p có thu tr c thu c T ng c c Th thao có ch c năng s n xu t, ph bi n các tác phNm và n phNm i n nh thu c lĩnh v c th thao và du l ch, t ch c các ho t ng d ch v theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm i n nh Th thao và Du l ch Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s chính t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a Trung tâm trình T ng c c trư ng T ng c c Th thao và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. T ch c s n xu t và ph bi n các tác phNm i n nh v th d c, th thao, văn hóa và du l ch theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao, B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 3. T ch c cung ng d ch v s n xu t các th lo i phim, nh, băng, ĩa hình theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 4. T ch c các ho t ng văn hóa xã h i khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c i n nh theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao. 6. Qu n và s d ng tài chính, tài s n, các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 7. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u; th c hi n chính sách, ch i v i cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Giám c và các Phó giám c 2. Các phòng : a) Phòng T ch c – Hành chính. b) Phòng k toán. c) Phòng Biên t p và tư li u. d) Phòng K thu t và quay phim. ) Phòng D ch v và h p tác làm phim. e) Phòng Qu n lý trang tin i n t f) Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh. h) Văn phòng i di n thành ph à N ng. 3. Giám c Trung tâm i n nh Th thao va du l ch Vi t Nam quy nh nhi m v , quy n h n c a các phòng thu c Trung tâm; s p x p cán b , viên ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Trung tâm. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Giám c Trung tâm i n nh Th thao và Du l ch Vi t Nam, Chánh Văn phòng, V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V tài chính, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 5 - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c t ng c c; - Lưu : VT, TCCB, H (20) Nguy n Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản