intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 532/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
6
download

Quyết định số 532/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 532/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 532/QĐ-TCTDTT

 1. B VĂN HÓA TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 532/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B NH VI N TH THAO VI T NAM T NG C C TRƯ NG T NG C C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N –CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q –TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c Th thao tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 1895/1997/BYT–Q ngày 19 tháng 09 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b nh vi n; Xét ngh c a Giám c B nh vi n Th thao Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng B nh vi n Th thao Vi t Nam là b nh vi n a khoa h ng II, tr c thu c T ng c c Th d c th thao có ch c năng t ch c Khám b nh, ch a b nh, ch a tr ch n thương, ph c h i ch c năng cho v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài, cán b , công ch c, viên ch c ngành th d c th thao và nhân dân. B nh vi n Th thao Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s t i thành ph Hà N i. Tên giao d ch qu c t : Vietnam Sprot Hospital i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy ho ch phát tri n, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a B nh vi n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. C p c u – Khám b nh - Ch a b nh :
 2. a) Ti p nh n các trư ng h p v n ng viên, ngư i b nh t ngoài vào ho c các b nh vi n khác chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú và ngo i trú; b) Gi i quy t toàn b các b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; c) Chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a B nh vi n và vư t quá thNm quy n theo quy nh phân tuy n k thu t c a B Y t ; d) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c; e) T ch c khám giám nh s c kh e, giám nh pháp y khi H i ng giám nh y khoa ho c cơ quan b o v pháp lu t trưng c u. 3. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành ào t o cán b chuyên ngành y h c th thao và cán b y t b c i h c và trung h c; b) T ch c ào t o liên t c cho cán b , viên ch c trong b nh vi n và cán b y t c a ngành th d c th thao. 4. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c nghiên c u, h p tác nghiên c u các tài y h c, chú tr ng nghiên c u v y h c th thao; b) Nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c k thu t, áp d ng y h c c truy n và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c; c) Nghiên c u, tri n khai d ch t h c c ng ng trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; d) K t h p v i b nh vi n tuy n trên và các b nh viên chuyên khoa u ngành phát tri n k thu t c a b nh vi n. 5. Ch o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a) Ch o, hư ng d n các cơ s y t thu c các Trung tâm Hu n luy n th thao qu c gia, cơ s th thao c a các a phương th c hi n vi c phát tri n k thu t chuyên môn, y h c th thao; b) Ph i h p v i các cơ s y t th c hi n các chương trình chăm sóc s c kh e ban u cho v n ng viên và nhân dân và trên a ban và trong ngành th d c th thao. 6. Ph h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. 7. Th c hi n h p tác qu c t và y t và y h c th thao theo quy nh c a pháp lu t.
 3. 8. T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t tài tr , vi n tr và u tư c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý và s d ng tài chính, tài s n và các ngu n kinh thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ, tài li u và th c hi n ch chính sách i v i các y s , cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1.Giám c và các Phó giám c 2.Các phòng: a) Phòng K ho ch - T ng h p. b) Phòng Y tá i u dư ng. c) Phòng T ch c – Hành chính. d) Phòng K toán. e) Phòng V t tư - Thi t b y t . 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh và H i s c c p c u. b) Khoa Ngo i ch n thương ch nh hình và t o hình. c) Khoa Ngo i t ng h p. d) Khoa Ph u thu t – Gây mê h i s c. ) Khoa N i t ng h p. e) Khoa V t lý tr li u ph c h i ch c năng. f) Khoa Y h c th thao. g) Khoa Y h c c truy n. j) Khoa M t, Tai – Mũi - H ng, Răng – Hàm - M t.
 4. k) Khoa Dinh dư ng. l) Khoa Dư c. m) Khoa Xét nghi m huy t h c, Sinh hóa, Vi sinh. a. Khoa Ch ng nhi m khuNn. b. Khoa ChuNn oán hình nh. c. Khoa Thăm dò ch c năng - N i soi. d. Khoa Gi i ph u b nh. 4. Giám c B nh vi n Th thao Vi t Nam quy nh nhi m v , quy n h n c a các phòng, khoa thu c B nh vi n; s p x p cán b , viên ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a B nh vi n. i u 4. Hi u l c thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành Giám c B nh vi n Th thao Vi t Nam, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Lưu : VT, TCCB, H (20) Nguy n Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản