Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
110
lượt xem
19
download

Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 5327/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V L Y M U TH C PH M VÀ B NH PH M KHI X Y RA NG C TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c theo Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c ào t o, V trư ng V Pháp ch - B Y t và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v l y m u th c phNm và b nh phNm khi x y ra ng c th c phNm”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng c a các V : Khoa h c và ào t o, Pháp ch - B Y t ; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm QUY NNH
 2. V L Y M U TH C PH M VÀ B NH PH M KHI X Y RA NG C TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5327/2003/Q -BYT ngày 13 tháng 10 năm 2003 c a B trư ng B Y t ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vi c l y m u th c phNm và b nh phNm khi x y ra ng c th c phNm. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các cơ s x y ra ng c th c phNm, cơ s có th c phNm gây ng c và cơ quan y t l y m u th c phNm, b nh phNm. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, m t s t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Ng c th c ph m” là tình tr ng ng c c p x y ra do ăn, u ng th c phNm có ô nhi m vi sinh v t hay có ch a ch t c h i. 2. “V ng c th c ph m” là tình tr ng ng c c p x y ra v i 2 ngư i tr lên có d u hi u ng c khi ăn cùng m t lo i th c phNm t i cùng m t a i m, th i gian. Trong trư ng h p ch có m t ngư i m c và b t vong thì cũng ư c coi là m t v ng c th c phNm. 3. “M u th c ph m” là th c ăn, u ng còn l i sau b a ăn c a v ng c th c phNm ho c m u th c ăn lưu, nguyên li u dùng ch bi n th c phNm. 4. “M u b nh ph m” là ch t nôn, d ch hút d dày, không bao g m phân, d ch sinh h c khác c a ngư i b ng c th c phNm. 5. “Cơ s x y ra ng c th c ph m” là nơi có ng c th c phNm x y ra. 6. “Cơ s th c ph m gây ng c” là cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm có th c phNm gây ng c. 7. “Cơ quan y t l y m u th c ph m, b nh ph m” là cơ quan y t d phòng, b nh vi n ho c các vi n ch c năng thu c B Y t . Chương 2. YÊU C U I V I CƠ S X Y RA NG C TH C PH M VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I BN NG C TH C PH M
 3. i u 4. Yêu c u chung khi x y ra ng c th c ph m 1. B t c ai khi phát hi n ho c nghi ng b ng c th c phNm ph i có trách nhi m báo ngay v i cơ quan y t và U ban nhân dân a phương g n nh t, c p c u k p th i và ti n hành i u tra xác nh nguyên nhân. 2. Khi có v ng c th c phNm, cơ s x y ra ng c th c phNm ph i gi l i toàn b th c ăn còn l i, m u th c phNm, báo cáo ngay v i cơ quan y t và U ban nhân dân a phương nơi g n nh t. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m thu th p, ánh giá các s li u liên quan n ng c th c phNm. Vi c công b s li u, thông tin v ng c theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m c a ch cơ s x y ra ng c th c ph m Ch cơ s x y ra v ng c th c phNm ph i có trách nhi m: 1. Khai báo trung th c ngay tình hình ng c th c phNm v i cơ quan y t và U ban nhân dân a phương g n nh t. Cung c p thông tin c n thi t và tài li u có liên quan theo yêu c u c a các cơ quan ch c năng, không ư c che gi u thông tin. 2. Ph i h p ch t ch v i cơ quan y t và các cơ quan có liên quan khác trong vi c th c hi n các bi n pháp c u ch a ngư i b ng c th c phNm và l y m u i v i các v ng c. 3. Niêm phong và b o qu n toàn b th c ăn còn l i sau b a ăn, th c ăn lưu, th c phNm nghi ng gây ng c và các tài li u liên quan. 4. Ph i h p v i cơ quan y t trong quá trình l y m u, i u tra xác nh nguyên nhân gây ng c, th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và ngăn ch n h u qu lan r ng c a ng c th c phNm theo ch o c a cơ quan y t . 5. Ch u m i chi phí cho vi c i u tra tìm nguyên nhân gây ng c, thu h i th c phNm gây ng c, khám và i u tr cho ngư i b ng c th c phNm. Trư ng h p xác nh ư c th c phNm gây ng c là c a cơ s s n xu t, ch bi n kinh doanh khác thì cơ s ó ph i ch u toàn b chi phí nêu trên. i u 6. Trách nhi m c a ngư i b ng c th c ph m 1. Có trách nhi m ph i h p v i cán b i u tra trong vi c l y m u th c phNm, m u b nh phNm liên quan n v ng c. 2. Khai báo v i cán b i u tra nh ng thông tin trung th c liên quan n ng c th c phNm. Không ư c t ch i ho c khai báo thi u trung th c ho c che gi u thông tin liên quan n ng c th c phNm. Chương 3.
 4. YÊU C U I V I CƠ QUAN, CÁN B Y T L Y M U KHI X Y RA NG C TH C PH M i u 7. Trách nhi m c a cơ quan y t khi l y m u 1. Thông báo b ng văn b n cho cơ s xNy ra ng c th c phNm và yêu c u l y m u xác nh nguyên nhân gây ng c th c phNm. 2. Thu th p các thông tin liên quan n ng c th c phNm và ti n hành ki m tra nơi s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm và các i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. ư c xem xét h sơ s c kh e ngư i s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm và các tài li u liên quan khác. 3. G i báo cáo k t qu v cơ quan y t qu n lý cơ s x y ra v ng c th c phNm và cơ s có th c phNm gây ng c theo quy nh t i Ph l c s 3 “K t qu ki m nghi m m u th c phNm và b nh phNm”. 4. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong quá trình l y m u. 5. Cơ quan l y m u ng c th c phNm có trách nhi m b o qu n và gi bí m t nh ng tài li u k thu t do ngư i s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm cung c p. i u 8. Trách nhi m c a cán b l y m u khi x y ra ng c th c ph m 1. Xu t trình gi y gi i thi u cho cơ s x y ra ng c th c phNm ti n hành l y m u. 2. Có trang ph c b o h cá nhân theo úng quy nh khi l y m u, tuân th các yêu c u k thu t t i Chương IV c a Quy nh này. 3. Mang d ng c c n thi t theo quy nh t i Ph l c s 1. 4. L y m u ki m tra theo yêu c u k thu t, b o m v sinh an toàn, không nh m l n, không gây ô nhi m thêm, ô nhi m chéo các ch t c h i, vi sinh v t trong quá trình l y m u, ghi biên b n l y m u theo quy nh t i Ph l c s 4. Chuy n m u c n phân tích n phòng ki m nghi m trong th i h n 24 gi k t khi l y m u Chương 4. YÊU C U K THU T L Y M U TH C PH M, B NH PH M KHI X Y RA NG C TH C PH M i u 9. D ng c l y m u, ng m u và b o qu n m u 1. D ng c l y m u th c phNm, b nh phNm khi x y ra ng c th c phNm ph i m b o các yêu c u sau: a) Làm b ng v t li u trung tính, an toàn, h p v sinh, không thôi nhi m các ch t c h i vào b nh phNm, th c phNm, b o m vô trùng.
 5. b) Không b th c phNm ăn mòn, hư h ng, d c r a, d kh trùng. 2. D ng c ng m u có dung tích ch a ư c ít nh t 250ml ho c 250g th c phNm, có n p y kín, tránh rò r m u ra ngoài. 3. B o qu n m u: m u th c phNm, m u b nh phNm ph i ư c gi l nh ho c trong dung d ch b o qu n phù h p v i t ng lo i th c phNm, b nh phNm. Tránh làm hư h ng, bi n i th c phNm, b nh phNm hay ô nhi m thêm vi sinh v t, các ch t c h i trong quá trình v n chuy n. i u 10. K thu t l y m u 1. M u th c phNm: a) M i lo i th c ăn, th c phNm lưu ph i ư c l y và ch a ng trong m t d ng c ng riêng bi t. b) Tr n u t ng lo i trư c khi l y m u. M i m u l y m t lư ng kho ng 150g n u là ch t r n ho c 250ml n u là ch t l ng i u tra xác nh nguyên nhân. c) Dán nhãn và ghi mã s ho c tên m u th c phNm phù h p v i danh sách các m u th c phNm thu th p trong “Báo cáo l y m u ng c th c phNm” theo quy nh t i Ph l c s 2. d) Tránh nh m l n tên, mã s ho c m t nhãn trên m u th c phNm. 2. M u b nh phNm: a) Tr n u b nh phNm trư c khi l y m u. M i m u l y kho ng 150g n u là ch t r n ho c 250ml n u là ch t l ng, i u tra xác nh nguyên nhân. b) Dùng thìa ã ti t trùng l y m u b nh phNm vào d ng c ng m u ã ư c ti t trùng. B nh phNm l y bao g m c ph n l ng và ph n c, nên b nh nhân nôn tr c ti p vào d ng c l y m u ho c l y qua d ch hút d dày. 3. Các m u khác: Cán b l y m u có th l y thêm các m u khác khi c n thi t: a) Nư c s d ng, hoá ch t, ch t tNy r a, kh c, ti t trùng có kh năng l n vào th c phNm. b. B nh phNm t ngư i ch bi n b nghi ng có nhi m trùng ngoài da, viêm ư ng hô h p trên ho c nhi m trùng ư ng tiêu hoá. i u 11. B o qu n v n chuy n m u 1. M u th c phNm, b nh phNm ph i ư c b o qu n l nh trong h p x p, bình cách nhi t có ch a á ho c á khô trong su t quá trình v n chuy n. Riêng i v i th c phNm khô, h p không c n b o qu n l nh.
 6. 2. M u sau khi l y ph i ư c chuy n ngay v phòng ki m nghi m và b o qu n theo các yêu c u t i i u 12 c a Quy nh này. i u 12. Yêu c u i v i phòng ki m nghi m 1. phòng ki m nghi m, m u th c phNm, b nh phNm ph i ư c ti p t c b o qu n ngay i u ki n nhi t thích h p i v i t ng lo i m u: - Th c phNm b o qu n ông l nh ph i ư c gi nhi t dư i - 50C - Th c phNm tươi, th c phNm ch bi n s n ph i ư c gi nhi t 00– 50C. - Th c phNm khô, h p không c n b o qu n l nh. - B nh phNm b o qu n nhi t 00 – 50C. Riêng m u ki m tra vi sinh v t ph i ư c chia làm 02 ơn v m u có cùng mã s , ký hi u, m t ơn v b o qu n –70oC, m t ơn v m u ư c b o qu n nhi t 0o– o 5 C. 2. T t c các m u th c phNm, m u b nh phNm ph i ư c ki m nghi m ngay trong vòng 24 gi . N u quá năng l c ki m nghi m thì phòng ki m nghi m ph i g i ngay m u n phòng ki m nghi m tuy n trên. 3. Phòng ki m nghi m ph i g i k t qu phân tích t i cơ quan i u tra, cơ quan qu n lý nhà nư c v y t t i a phương nơi x y ra ng c th c phNm theo m u quy nh t i Ph l c s 3. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 13. Thu h i và tiêu hu th c ph m gây ng c 1. Th c phNm b thu h i ph i ư c niêm phong, gi nh ng nơi riêng bi t và ch ư c phép chuy n m c ích s d ng ho c tiêu h y khi có quy t nh x lý c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Cơ s có th c phNm ng c ph i ch u m i chi phí cho vi c tiêu h y ho c x lý, chuy n m c ích s d ng th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m Quy nh này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ki m tra, thanh tra
 7. 1. C c An toàn V sinh th c phNm - B Y t , Thanh tra B Y t , các V ch c năng và các cơ quan liên quan theo dõi, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c, hư ng d n ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh trong ph m vi t nh, thành ph . PH L C 1 DANH M C D NG C THƯ NG DÙNG TRONG L Y M U TH C PH M, B NH PH M Trang thi t b , d ng c S lư ng dùng ph c v D ng c vi t (bút vi t, bút d , bút chì, Lư ng c n thi t l ym u m u gi y t cho i u tra) Nhãn mác dùng cho m u ki m tra Lư ng c n thi t Nhi t k 01 Máy nh (n u c n) 01 D ng c ph c v Bình tích l nh v n chuy n m u ki m 02 chi c cho vi c v n tra chuy n m u ki m Túi/ á tích l nh Lư ng c n thi t tra Túi nilon Lư ng c n thi t D ng c dùng C n sát trùng 250ml 01 chai l y m u, ch a ng K p ti t trùng 05 chi c m u ki m tra Kéo ti t trùng 02 chi c Thìa ti t trùng 02 chi c Muôi ti t trùng 02 chi c Pipet ti t trùng 05 chi c Túi nilon vô trùng Lư ng c n thi t H p, l mi ng r ng, có n p y, vô trùng Lư ng c n thi t ng m u Dây cao su bu c Lư ng c n thi t C n dùng t 250ml 01 chai èn c n 02 cái PH L C 2 BÁO CÁO L Y M U NG C TH C PH M
 8. H và tên cán b l y m u: …………………………………………………………… Cơ quan:………………………………………………………………………………… a ch cơ quan:………………………………………………………………………… i n tho i cơ quan:…………………………………………………………………….. Th i gian ti n hành l y m u: …….. gi …… ngày …… tháng ….. năm………….. I. THÔNG TIN V V NG C 1. Nơi x y ra ng c th c phNm (ghi rõ a ch , i n tho i n u có) ………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… …… Th i gian x y ra ng c: .. gi …… ngày …… tháng ….. năm 2. S ngư i m c: …………………….. 3. S ngư i nh p vi n:……………… 4. S ngư i t vong:…………………. 5. Tri u ch ng chung c a các ca ng c: a. Th i gian b nh: .. …….. gi (Kho ng th i gian t khi tiêu th th c phNm nghi ng t i khi kh i phát tri u ch ng ng c) b. S t c. Bu n nôn d. Nôn e. au b ng f. Tiêu ch y g. Tri u ch ng khác: …………………………………………………………………… 6. Các th c phNm tiêu th trong vòng 48 gi k t khi xu t hi n ch ng ng c STT Tên th c ph m Nơi mua Cách ch bi n Ghi chú
 9. II. DANH SÁCH M U TH C PH M THU TH P TT Tên th c Lư ng C m quan to m u i u ki n b o quan m u ph m m u (màu, (oC) to Gi ông (g, ml) mùi….) thư ng l nh 0- l nh 5o C ………., ngày …… tháng …… năm ….. Th trư ng cơ quan Ngư i báo cáo PH L C 3 K T QU KI M NGHI M M U TH C PH M VÀ B NH PH M Tên m u: ……………………………………………….…………………………..…… Ngư i g i:………………………………………………………………………………. a ch :………………………………………………………………………..…………. Th i gian nh n m u: …….. gi …… ngày …… tháng ….. năm……………..…… Th i gian ki m nghi m m u: …….. gi …… ngày …… tháng ….. năm….……..
 10. Ch tiêu ki m tra ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …... K t qu ki m nghi m STT Ch tiêu K t qu Nh n xét: ………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… …… ……, ngày …… tháng ….. năm……… Ph trách Labo ki m nghi m Th trư ng cơ quan ki m nghi m PH L C 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------
 11. BIÊN B N L Y M U NG C TH C PH M Tên cơ s x y ra ng c: ………………………………………….……………….. Th i gian ti n hành l y m u :………gi …… ngày …… tháng ….. năm……. i di n oàn ki m tra: 1. .…………………………………………………………………………………………. 2. .………………………………………………………………………………………… 3. .………………………………………………………………………………………… 4. .………………………………………………………………………………………… i di n cho cơ s x y ra ng c: 1. .…………………………………………………………………………………………. 2. .………………………………………………………………………………………… 3. .………………………………………………………………………………………… M u th c ph m thu th p STT Tên m u Kh i lư ng Th tích m u (g) m u (ml)
 12. Biên b n ư c l p thành 2 b n, Trư ng oàn ki m tra gi m t b n, cơ s gi 1 b n. ……, ngày … tháng .. năm…… Cán b l y m u Cơ s x y ra ng c Trư ng oàn ki m tra
Đồng bộ tài khoản