Quyết định số 533/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
2
download

Quyết định số 533/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 533/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu liên hợp thể thao quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 533/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HÓA TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LNCH c l p - T do - H nh phúc T NG C C TH D C TH THAO ------------- ------ S : 533/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N – CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q – TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Giám c Khu liên h p Th thao qu c gia và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Khu liên h p Th thao qu c gia là ơn v s nghi p có thu tr c thu c T ng c c Th d c th thao, có ch c năng t ch c các cu c thi u, bi u di n th d c th thao, các s ki n văn hóa, ngh thu t; ph c v vi c t p luy n c a các i tuy n th thao qu c gia; ào t o v n ng viên và t ch c các ho t ng d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. Khu liên h p Th thao qu c gia có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s t i xã M ình, huy n T Liêm, thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy ho ch, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các d án c a Khu liên h p Th thao qu c gia và t ch c th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. T ch c, ph i h p t ch c các ho t ng thi u, bi u di n th d c th thao và các ho t ng khác theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao, B Văn hóa, Th thao và Du l ch.
  2. 3. m b o các i u ki n v cơ s v t ch t, sân bãi, trang thi t b , d ng c ph c v các i tuy n, i tuy n tr th thao qu c gia t p luy n và thi u t i Khu liên h p Th thao qu c gia theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao. 4. T ch c ào t o v n ng viên tr các môn th thao theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao. 5. T ch c, ph i h p t ch c các ho t ng kinh doanh, d ch v trong thi u, bi u di n th d c th thao, văn hóa ngh thu t và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n qu n lý, khai thác, b o trì, b o dư ng công trình xây d ng và các trang thi t b c a Khu liên h p Th thao qu c gia theo quy nh. 7. Th c hi n công tác qu n lý quy ho ch, t ai, các công trình k thu t h t ng và th c hi n công tác u tư xây d ng cơ b n các công trình c a Khu liên h p Th thao qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n h p tác qu c t theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao, B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 9. Qu n lý và s d ng tài chính, tài s n và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý và s d ng tài chính, tài s n và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Giám c và các phó giám c. 2. Các phòng : a) Phòng T ch c – Hành chính. b) Phòng k ho ch kinh doanh. c) Phòng K toán. d) Phòng Qu n lý thi t b . ) Phòng Qu n lý sân v n ng. e) Phòng Qu n lý Cung th thao dư i nư c. g) Phòng B o v và Phòng cháy ch a cháy.
  3. h) Phòng qu n lý d án. Giám c Khu liên h p Th thao qu c gia quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng, s p x p cán b , viên ch c và ngư i lao ng theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Khu liên h p Th thao qu c gia. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5 Trách nhi m thi hành Giám c Khu liên h p Th thao qu c gia, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 5 - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Lưu VT, TCCB. Nguy n Danh Thái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản