Quyết định số 5336/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 5336/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5336/QĐ-UBND về việc duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trung tâm Viện Trường Y tế tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5336/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 5336/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V DUY T D ÁN B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T U TƯ XÂY D NG TRUNG TÂM VI N TRƯ NG Y T T I XÃ PHƯ C HI P, HUY N C CHI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ng nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph ; Căn c Công văn s 7788/UBND- T ngày 01 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai d án Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i huy n C Chi; Xét T trình s 12/TT-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n C Chi v vi c duy t d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư ph c v d án u tư xây d ng Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 10612/STC-BVG ngày 16 tháng 10 năm 2007 v th m nh d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư ph c v d án xây d ng Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t d án b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t u tư xây d ng Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi như sau: 1. Tên d án: B i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t u tư xây d ng Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi. 2. M c tiêu, nhi m v u tư: T ch c th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư cho các h dân khi Nhà nư c thu h i t u tư xây d ng Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi.
  2. 3. Ch u tư: Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n C Chi. 4. a i m công trình: xã Phư c Hi p, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh. 5. Kh i lư ng các h ng m c công trình ch y u: - T ng di n tích t s thu h i và giao cho Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n C Chi là: 1.059.800m2. Ph n di n tích phía ông khu t quy ho ch xây d ng Khu tái nh cư ph c v d án, d ki n b trí 80 n n, m i n n không quá 300m2. - T ng s h gia ình, cơ quan, ơn v b nh hư ng: Theo s li u ki m kê ban u c a Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng huy n C Chi: là 271 h . - Di d i tái l p các công trình k thu t: Phương án di d i và b i thư ng thi t h i s do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh. 6. Ngu n v n u tư: Ngân sách thành ph . 7. Th i gian và ti n th c hi n: năm 2007 - 2008 8. Các ưu ãi h tr c a Nhà nư c mà d án u tư có th ư c hư ng theo quy ch chung: Ch u tư ư c hư ng các kho n ưu ãi theo quy nh hi n hành. 9. Trách nhi m c a ch u tư: - Ch u trách nhi m th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý s d ng t, qu n lý u tư và xây d ng. - Ph i h p v i y ban nhân dân huy n C Chi trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư theo quy nh. - Ph i h p cùng các cơ quan qu n lý h th ng h t ng k thu t trên tuy n th c hi n công tác di d i gi i t a và tái l p các công trình h t ng k thu t theo quy nh. 10. Ch trương u tư c a y ban nhân dân thành ph : - Công văn s 7788/UBND- T ngày 01 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai d án Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i huy n C Chi. - Công văn s 9785/UBND- T ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th t c thu h i, giao t u tư Vi n Trư ng t i huy n C Chi. - Thông báo s 693/TB-VP ngày 20 tháng 11 năm 2006 c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph giao y ban nhân dân huy n C Chi l p và trình duy t d án b i thư ng. 11. Chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án:
  3. - V ơn giá áp d ng theo Công văn s 2565/UBND- T ngày 04 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v xác nh giá t tính b i thư ng c a 07 d án trên a bàn huy n C Chi. - V chính sách: Th c hi n theo Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai, Quy t nh s 106/2005/Q -UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph . 12. V chi phí l p d án: ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 13. T ng d toán chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án xây d ng Trung tâm Vi n Trư ng Y t t i xã Phư c Hi p, huy n C Chi là: 271.856.520.000 ng (chưa tính chi phí l p d án b i thư ng), bao g m: S H ng m c S ti n TT A. Chi phí b i thư ng, h tr 232.356.000.000 1 B i thư ng, h tr v t 203.986.000.000 2 B i thư ng, h tr v tài s n trên t 24.320.000.000 3 Các kho n h tr khác 4.050.000.000 B. Chi phí ph c v công tác b i thư ng (2% x A): 4.647.120.000 C. Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm (5% x A): 11.617.800.000 D. D phòng phí (10% x A): 23.235.600.000 T ng d toán chi phí: (A) + (B) + (C) + (D) 271.856.520.000 - T ng d toán chi phí b i thư ng, h tr nêu trên ư c t m tính theo ơn giá b i thư ng c a nhà, t s d ng h p pháp, h p l v quy n s d ng t và quy n s h u nhà và các s li u ki m kê, i u tra hi n tr ng ban u v tài s n, cây tr ng, hoa màu. Do ó chi phí b i thư ng, h tr th c t có thay i tùy thu c vào tình tr ng pháp lý t ang s d ng, m c thi t h i th c t v tài s n, cây tr ng, hoa màu c a t ng h và theo ơn giá theo phương án b i thư ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. - Ch t ch H i ng B i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án ch u trách nhi m v s li u ki m kê và m c d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i c a t ng h và c a d án theo quy nh.
  4. - M c chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư theo th c t c a d án làm cơ s thanh quy t toán kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án, th c hi n theo m c chi phí do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th Tây B c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n C Chi và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản