Quyết định số 54/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 54/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Liên đoàn bắn súng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T Do - H nh phúc ******* S : 54/2003/QĐ-BNV Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T B N ĐI U L (S A Đ I) C A LIÊN ĐOÀN B N SÚNG VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy đ nh v quy n l p H i; Căn c Ngh đ nh s 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph , quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và qu n lý h i; Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B N i v ; Xét đ ngh c a Ch t ch Liên đoàn B n súng Vi t Nam và V trư ng V t ch c phi Chính ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t b n Đi u l (s a đ i) c a Liên đoàn b n súng Vi t Nam đã đư c Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th IV ngày 31 tháng 5 năm 2003 thông qua. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày đăng Công báo. Đi u 3. Ch t ch Liên đoàn b n súng Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Đ ng Qu c Ti n ĐI U L LIÊN ĐOÀN B N SÚNG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 54/2003/QĐ-BNV ngày 12/9/2003 c a B trư ng B n i v ) Chương 1: TÊN G I – TÔN CH - M C ĐÍCH
  2. Đi u 1. H i th thao b n súng Vi t Nam đư c thành l p theo Quy t đ nh s 237/NV ngày 28 tháng 10 năm 1961 c a B N i v , nay đư c đ i tên là “Liên đoàn B n súng Vi t Nam”, tên g i giao d ch qu c t g i t t là VSF (Vietnam Shooting Federation). Đi u 2. Liên đoàn B n súng Vi t Nam là m t t ch c và cá nhân có ho t đ ng đóng góp cho s phát tri n môn b n súng th thao, súng hơi, cung n , săn b n… Liên đoàn B n súng Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c c a U ban Th d c Th thao và là thành viên chính th c c a Liên đoàn B n súng Th gi i (ISSF), châu Á, Đông Nam Á, là b ph n c a phong trào Olympic qu c gia Vi t Nam. Đi u 3. M c đích c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam là đoàn k t, t p h p các t ch c và cá nhân thúc đ y phong trào th thao b n súng, phát tri n m nh m v quy mô và ch t lư ng, góp ph n tăng cư ng s c kho , th l c cho ngư i t p, nâng cao thành tích môn b n súng ph c v các nhi m v chính tr , kinh t , xã h i, qu c phòng và đ i ngo i qu c gia. Đi u 4. Liên đoàn B n súng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u, bi u tư ng, tài kho n riêng t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, có tr s t i Hà N i. Chương 2: NHI M V C A LIÊN ĐOÀN Đi u 5. Liên đoàn B n súng Vi t Nam có nhi m v : 1. Tuyên truy n giáo d c qu n chúng, h i viên v đư ng l i, phương hư ng phát tri n s nghi p c a môn b n súng th thao, súng hơi, cung n . 2. Ph i h p v i U ban Th d c - Th thao t ch c ph bi n phương pháp t p luy n, kinh nghi m t ch c thi đ u, hoàn thi n h th ng thi đ u t cơ s đ n toàn qu c, đi u hành các cu c thi đ u l n, ban hành th ng nh t trong toàn qu c, đi u hành các cu c thi đ u l n, ban hành th ng nh t trong toàn qu c v lu t, đi u l thi đ u và quy ch v môn b n súng. 3. Ph i h p đ xu t v i U ban Th d c - Th thao các n i dung sau: - Tuy n ch n danh sách v n đ ng viên d tuy n qu c gia, đ i tuy n qu c gia. - Ch đ chính sách đào t o, b i dư ng, s d ng l c lư ng tr ng tài, hu n luy n viên, v n đ ng viên đ khuy n khích phát tri n, nâng cao trình đ môn b n súng. - S a ch a, xây d ng trư ng b n, sân bãi, trang thi t b d ng c t p luy n đ ph c v t p luy n và thi đ u. - Hàng năm xét và phong c p, giáng c p, tư c b danh hi u đư c phong đ i v i tr ng tài, hu n luy n viên, v n đ ng viên. 4. Quan h thư ng xuyên theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v i Liên đoàn B n súng qu c t (ISSF), Liên đoàn b n súng châu Á, các liên đoàn B n súng các qu c gia và t ch c Olympic qu c t (IOC) 5. T ch c ho t đ ng d ch v đ xây d ng qu theo đúng pháp lu t Nhà nư c. Chương 3: T CH C THÀNH VIÊN VÀ H I VIÊN C A LIÊN ĐOÀN
  3. Đi u 6. H i viên, công dân Vi t Nam k c công dân Vi t Nam đang h c t p, công tác, lao đ ng nư c ngoài tán thành Đi u l c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam có đóng góp vào phong trào, t nguy n xin gia nh p, ho t đ ng trong m t t ch c cơ s c a Liên đoàn đ u có th đư c công nh n là H i viên c a Liên đoàn. Đi u 7. Quy n, nghĩa v c a h i viên a) Quy n c a h i viên: 1. Đư c quy n tham gia th o lu n, bi u quy t các v n đ đư c nêu ra các t ch c c a Liên đoàn. 2. Đư c ng c và đ c vào Ban lãnh đ o c a Liên đoàn. Đư c Liên đoàn b o v quy n l i chính đáng và giúp đ t o đi u ki n, t p luy n, thi đ u nâng cao trình đ chuyên môn. 3. Đư c ưu tiên s d ng các phương ti n t p luy n t i các cơ s Liên đoàn. 4. Đư c khen thư ng khi có thành tích. 5. Có quy n xin ra kh i Liên đoàn. Trư c khi ra kh i Liên đoàn ph i bàn giao l i công vi c và cơ s v t ch t có liên quan. b) Nghĩa v c a h i viên 1. Tích c c tham gia ho t đ ng do Liên đoàn, ch p hành nghiêm ch nh đi u l và quy đ nh khác c a Liên đoàn. 2. Tham gia t p luy n, sinh ho t t i m t t ch c cơ s c a Liên đoàn. 3. Hoàn thành nhi m v do Liên đoàn phân công. 4. Có trách nhi m trong vi c v n đ ng phát tri n h i viên, thành viên và đóng phí đ y đ . Đi u 8. Câu l c b và các t ch c tương đương khác v b n súng, cung n c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th a nh n và ch p hành Đi u l c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam đ u có th công nh n là thành viên c a Liên đoàn (Ban ch p hành s có n i dung c th khi xét k t n p các t ch c thành viên). a) Quy n l i c a các t ch c thành viên: 1. Đư c c đ i bi u tham gia th o lu n và bi u quy t các v n đ ngh s c a Liên đoàn theo quy đ nh c a Đi u l . 2. Đư c b u c , ng c vào cơ quan lãnh đ o c a Liên đoàn theo quy đ nh c a Đi u l . 3. Đư c c cán b , hu n luy n viên, v n đ ng viên tham gia ho t đ ng c a Liên đoàn. 4. Đư c ưu tiên s d ng các phương ti n t p luy n, thi đ u và nh ng thông tin khoa h c v chuyên môn và các lo i d ch v khác. b) Nghĩa v c a các t ch c thành viên: 1. Ch p hành đi u l , quy đ nh, quy ch c a Liên đoàn và đóng niêm li m đ y đ . 2. H tr cho các ho t đ ng c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam.
  4. 3. Phát tri n các t ch c cơ s đưa phong trào b n súng th thao sâu r ng đ a phương và ngành. Đi u 9. Các Câu l c b B n súng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành k t n p và c p th h i viên theo đơn xin gia nh p c a h i viên. Câu l c b ho t đ ng theo đúng Đi u l c a Liên đoàn và pháp lu t c a Nhà nư c. Đi u 10. H i viên không đóng h i phí 6 tháng ho c không sinh ho t liên t c trong 6 tháng mà không có lý do chính đáng thì s b xoá tên trong danh sách. N u vì lý do không th ti p t c tham gia sinh ho t, ph i làm đơn ra kh i Liên đoàn, tr l i th , bàn giao l i công vi c và v t ch t có liên quan. Đi u 11. Các t ch c thành viên sau 1 năm không có báo cáo k t qu ho t đ ng c a mình và 2 năm li n không đóng niêm li m s b khai tr ra kh i t ch c thành viên c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam. Chương 4: NGUYÊN T C HO T Đ NG VÀ T CH C C A LIÊN ĐOÀN Đi u 12. Nguyên t c ho t đ ng c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam t ch c theo nguyên t c t nguy n, dân ch , hi p thương. Cơ quan lãnh đ o c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam do Đ i h i đ i bi u ho c Đ i h i toàn th b u theo ch đ b phi u kín. Liên đoàn B n súng Vi t Nam ho t đ ng trên nguyên t c t qu n trong khuôn kh c a pháp lu t, theo Đi u l c a Liên đoàn và Đi u l c a Liên đoàn B n súng Qu c t (ISSF). Đi u 13. T ch c c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam. Trung ương: Liên đoàn B n súng Vi t Nam. cơ s : Câu l c b b n súng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh) ngành. Vi c thành l p câu l c b theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 14. Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam là Đ i h i đ i bi u toàn qu c, nhi m kỳ 4 năm. Đ i h i b t thư ng đư c tri u t p khi có trên 1/2 s u viên Ban ch p hành Liên đoàn yêu c u. Thành ph n, s lư ng đ i bi u d đ i h i do Ban ch p hành đương nhi m c a Liên đoàn quy đ nh. Nhi m v c a Đ i h i: - T ng k t, đánh giá ho t đ ng c a Liên đoàn trong nhi m kỳ qua, bàn phương hư ng, k ho ch hành đ ng c a nhi m kỳ m i. - Thông qua, s a đ i Đi u l (n u có). - B u ban ch p hành và Ban ki m tra Liên đoàn. - Quy t đ nh nh ng v n đ quan tr ng c a h i. Đi u 15. Ban ch p hành Liên đoàn là cơ quan lãnh đ o gi a hai nhi m kỳ đ i h i. S lư ng u viên Ban ch p hành do Đ i h i n đ nh và tr c ti p b u. Trong trư ng h p c n thi t Ban ch p hành có th b sung h i viên trong và ngoài Ban ch p hành vào Ban ch p hành. S lư ng u viên Ban ch p hành đư c b u b sung không quá 1/4 s u viên Ban ch p hành hi n có.
  5. Ban ch p hành có nhi m v : - Lãnh đ o th c hi n Ngh quy t c a Đ i h i. - Lãnh đ o th c hi n Đi u l c a Liên đoàn. - Phát tri n m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c. - B u Ban thư ng v và Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký. - Ban ch p hành Trung ương h p đ nh kỳ 6 tháng 1 l n (tr trư ng h p đ t xu t). Đi u 16. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch p hành Liên đoàn là Ban thư ng v , g m có Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký, Phó T ng thư ký và m t s u viên, s lư ng Ban thư ng v không quá 1/3 t ng s u viên Ban ch p hành. Ban thư ng v có nhi m v : - Lãnh đ o th c hi n các quy t đ nh c a Ban ch p hành Liên chi đoàn gi a hai kỳ h p c a Ban ch p hành, - C p th h i viên, - L p k ho ch, báo cáo ho t đ ng c a Liên đoàn theo quy đ nh c a Ban ch p hành, - Theo dõi ho t đ ng c a các Câu l c b và các Ti u ban chuyên môn, - Ban thư ng v h p đ nh kỳ 3 tháng1 l n. Khi c n thi t theo đ ngh c a Ch t ch và T ng thư ký, Ban thư ng v có th tri u t p h p b t thư ng. Đi u 17. Ch t ch Liên đoàn do Ban ch p hành b u ra trong s các u viên thư ng v , ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành Liên đoàn và Ban thư ng v , đi u hành vi c tri n khai các Ngh quy t c a Ban ch p hành, Ban thư ng v , b nhi m trư ng ban chuyên môn, Chánh văn phòng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t đ ng c a h i. Đi u 18. Phó ch t ch do Ban ch p hành Liên đoàn b u ra, đư c Ch t ch H i phân công lãnh đ o t ng m t ho t đ ng c a Liên đoàn. Đi u 19. T ng thư ký do Ban ch p hành b u ra, nhi m v do Ch t ch phân công. Đi u 20. Ban ki m tra: Ban ch p hành b u ra ban ki m tra, Ban ki m tra có nhi m v : - Ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t c a Đ i h i, đi u l , quy ch và chương trình công tác hàng năm c a Liên đoàn. - Ki m tra H i viên trong các ho t đ ng đ bi u dương khen thư ng, đ ng th i phát hi n khi có d u hi u vi ph m pháp lu t đ k p th i ch n ch nh - Ki m tra các ho t đ ng kinh t , tài chính c a h i và các t ch c tr c thu c h i; xem xét và gi i quy t các đơn thư khi u t . Đi u 21. Khi c n thi t Ban Thư ng v có th xem xét và quy t đ nh thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c kinh t , d ch v (sau đây g i chung là t ch c) đ t o ngu n tài
  6. chính và ph c v cho công tác phát tri n Liên đoàn. Vi c thành l p các t ch c theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5: KHEN THƯ NG, K LU T Đi u 22. T ch c, h i viên có nhi u thành tích đư c Liên đoàn khen thư ng ho c đ ngh cơ quan Nhà nư c có th m quy n khen thư ng. Đi u 23. T ch c, h i viên làm t n th t đ n uy tín, thanh danh c a Liên đoàn, làm trái đi u l , Ngh quy t c a Liên đoàn thì b k lu t t khi n trách, c nh cáo đ n khai tr . Trư ng h p có gây thi t h i v v t ch t, ngoài hình th c k lu t còn ph i b i thư ng theo pháp lu t. Đi u 24. Các t ch c thành viên, h i viên c a Liên đoàn trong 1 năm không n p H i phí ho c không sinh ho t 3 kỳ liên ti p không có lý do, thì b xoá tên trong danh sách h i viên. Chương 6: TÀI CHÍNH C A LIÊN ĐOÀN Đi u 25. Kho n thu c a Liên đoàn do các ngu n sau đây: - H i phí do h i viên đóng góp. M c h i phí do Ban ch p hành quy t đ nh hàng năm. - Thu nh p do các ho t đ ng chuyên môn k thu t c a Liên đoàn. - Đóng góp c a các cá nhân và các Câu l c b do các ngu n thu nh p t các ho t đ ng c a Liên đoàn. - Đóng góp c a các t ch c do Liên đoàn l p ra ho c b o tr . - Ti n và hi n v t c a các cá nhân và các t ch c trong và ngoài nư c ng h Liên đoàn. Đi u 26. Kho n chi c a Liên đoàn g m: - T ch c các sinh ho t khoa h c, h i ngh , h i th o. - In tài li u thu c công vi c chung c a Liên đoàn. - H tr vi c nghiên c u cho các t ch c và các cá nhân đ i v i các đ tài khoa h c có liên quan đ n ho t đ ng c a Liên đoàn. - Hành chính phí: Tr lương và ph c p cho cán b chuyên trách và kiêm nhi m trang b cơ s v t ch t cho văn phòng Liên đoàn. - Chi khen thư ng c a Liên đoàn. Đi u 27. Các kho n thu và chi c a Liên đoàn đư c th c hi n theo các nguyên t c công khai theo quy đ nh c a Nhà nư c. Ban ch p hành Liên đoàn ch u trách nhi m qu n lý tài chính c a Liên đoàn và quy t toán hàng năm theo quy đ nh c a Nhà nư c. Chương 7:
  7. HI U L C THI HÀNH Đi u 28. S a đ i và b sung Đi u l . Vi c s a đ i, b sung Đi u l do Đ i h i toàn qu c c a Liên đoàn B n súng Vi t Nam thông qua và có hi u l c khi B N i v phê duy t. Đi u 29. Hi u l c thi hành Giao Ban ch p hành Liên đoàn B n súng Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành b n Đi u l này. B n Đi u l này g m VII chương và 29 đi u đã đư c Đ i h i toàn qu c Liên đoàn B n súng Vi t Nam thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2003, có hi u l c khi đư c B N i v phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản