intTypePromotion=1

Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố và cấp giấy phép hoạt động điện lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 54/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH S A I, B SUNG I M 2, I U 1 QUY T NNH S 186/2006/Q -UBND V VI C Y QUY N QUY T NNH U TƯ CÁC D ÁN NHÓM C THU C LĨNH V C S CÔNG NGHI P QU N LÝ TRÊN CƠ S K HO CH Ã Ư C PHÊ DUY T C A UBND THÀNH PH VÀ C P GI Y PHÉP HO T NG I N L C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 32/2006/Q -BCN ngày 06/9/2006 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Quy nh i u ki n, trình t và th t c c p, s a i, b sung, thu h i qu n lý s d ng gi y phép ho t ng i n l c; Căn c Quy t nh s 09/2007/Q -BCN ngày 06/02/2007 c a B trư ng B Công nghi p v vi c s a i, b sung i m a kho n 2 i u 23 Quy nh i u ki n, trình t và th t c c p, s a i, b sung, thu h i và qu n lý s d ng gi y phép ho t ng i n l c ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2006/Q -BCN ngày 06/9/2006 c a B trư ng B Công nghi p; Theo ngh c a Giám c S Công nghi p Hà N i t i T trình s 388/TTr-SCN ngày 09/5/2007, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung i m 2, i u 1, Quy t nh s 186/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c y quy n quy t nh u tư các d án nhóm C thu c lĩnh v c S Công nghi p qu n lý trên cơ s k ho ch ã ư c phê duy t c a UBND Thành ph và c p Gi y phép ho t ng i n l c như sau: Tư v n u tư xây d ng, tư v n giám sát thi công công trình ư ng dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng, ăng ký kinh doanh t i a phương i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c S Công nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
  2. Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( b/c); - V1, V2, CN, - Lưu: VT. Phí Thái Bình
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2