intTypePromotion=1

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định (tạm thời) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký đầu tư hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 54/2008/Q -UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH (T M TH I) TIÊU CHÍ L A CH N NHÀ U TƯ ĂNG KÝ U TƯ HO T NG KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH KON TUM. U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20/3/1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Xét ngh c a S K ho ch và u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Công thương, S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Trung tâm Xúc ti n u tư t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh (t m th i) tiêu chí l a ch n nhà u tư ăng ký u tư ho t ng khoáng s n (thu c thNm quy n c a a phương) trên a bàn t nh Kon Tum. i u 2. Quy nh này là căn c l a ch n nhà u tư ăng ký u tư ho t ng khoáng s n trên a bàn t nh Kon Tum. Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Công thương, S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c công b r ng rãi, công khai kêu g i u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : K ho ch và u tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Lao ng Thương binh và Xã h i; Ch t ch UBND các huy n, th xã; Giám c Trung tâm xúc ti n u tư và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u thi hành quy t nh này./.
  2. TM. UBND T NH KON TUM CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Công thương; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Tư pháp (C c ki m tra VB QPPL); - TT T nh y; - TT H ND t nh; Hà Ban - /c CT, các /c PCT UBND t nh; - Như i u 4; - S Tư pháp; - ài PTTH t nh, Báo Kon Tum; - Website t nh Kon Tum; - Website Trung tâm XT T t nh Kon Tum; - Website BC PCTN t nh Kon Tum; - Công báo t nh Kon Tum; - Lưu: VT, KTN (Tín). * Ghi chú: Chi ti t c t i m c Thông báo QUY NNH T M TH I TIÊU CHÍ L A CH N NHÀ U TƯ ĂNG KÝ U TƯ HO T NG KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH KON TUM. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a UBND t nh Kon Tum) i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh (t m th i) tiêu chí l a ch n nhà u tư ăng ký u tư ho t ng khoáng s n trên a bàn t nh Kon Tum. i u 2. i tư ng áp d ng - Các nhà u tư là các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n ho t ng u tư theo quy nh c a Lu t u tư năm 2005 có nhu c u ăng ký kh o sát, thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n: kim lo i, phi kim lo i, á m ngh , nư c khoáng thiên nhiên…thu c danh m c ã xác nh trong Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n m t s lo i khoáng s n trên a bàn t nh Kon Tum n 2015. - Các t ch c, cá nhân liên quan n vi c l a ch n nhà u tư ăng ký u tư ho t ng khoáng s n trên a bàn t nh Kon Tum. - Không áp d ng i v i t ch c, cá nhân có d án kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và than bùn (có quy nh riêng). i u 3. Hình th c l a ch n - Sau khi S K ho ch và u tư công b danh m c d án khoáng s n th i h n là 10 ngày (theo quy ho ch ư c c p thNm quy n phê duy t), ít nh t 01 nhà u tư ăng ký
  3. u tư kh o sát, thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n thì có th ưa ra xem xét, l a ch n. - Vi c ch nh nhà u tư (không thông qua l a ch n) ch áp d ng i v i nh ng trư ng h p trư c ây ã có ch trương c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành Trung ương liên quan, Ban thư ng v T nh u và Thư ng tr c T nh u . i u 4. Tiêu chí l a ch n nhà u tư S d ng phương pháp lo i tr k t h p phương pháp so sánh l a ch n nhà u tư: Căn c vào thNm quy n c p phép ư c quy nh t i Kho n 1 i u 56 Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n s d ng B ng tiêu chí 1 ho c B ng tiêu chí 2 làm cơ s xét ch n. I . B NG TIÊU CHÍ 1 - Áp d ng trư ng h p các nhà u tư ăng ký u tư ho t ng kh o sát, thăm dò khoáng s n, UBND t nh l a ch n, gi i thi u B Tài nguyên và Môi trư ng c p phép theo quy nh. - Di n tích khu v c kh o sát, thăm dò khoáng s n theo quy nh t i i u 24, i u 25 Ngh nh 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph . STT N i dung yêu c u t Không t 1 Tư cách pháp lý c a doanh nghi p 1.1 - Quy t nh thành l p; ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư ho t ng khoáng s n. 1.2 - ư c S Tài nguyên-Môi trư ng c a a phương nơi doanh nghi p có án, d án tương t xác nh n ch p hành t t các quy nh c a pháp lu t v tài chính, t ai, môi trư ng, khoáng s n và các nghĩa v liên quan khác i v i các án, d án ã u tư. 2 Năng l c, kinh nghi m, chuyên môn c a doanh nghi p. 2.1 - Có kinh nghi m th c hi n án, d án tương t v i án, d án ăng ký trong 3 năm g n nh t. Trong ó c n kê khai danh sách các án, d án ã th c hi n. Trư ng h p liên doanh thì kinh nghi m c a nhà u tư ư c xác nh là t ng kinh nghi m c a các thành viên tham gia liên doanh ho c các i tác có cam k t tham gia th c hi n án, d án thông qua các th a thu n nguyên t c v i nhà u tư. 2.2 - Có nhân l c chuyên ngành, thi t b , công ngh , phương pháp thăm dò, khai thác, ch bi n tiên ti n theo quy nh c a pháp lu t. 3 Năng l c tài chính, k t qu ki m toán/quy t toán thu trong 3 năm g n nh t c a doanh nghi p. 3.1 - T ng ngu n v n Năm 200… Năm 200… Năm 200… 3.2 - V n ch s h u 3.3 - Doanh thu
  4. 3.4 - L i nhu n trư c thu 3.5 - L i nhu n sau thu 4 Gi i pháp b o v môi trư ng 4.1 - Có gi i pháp b o v , c i t o, ph c h i môi trư ng ( áp ng quy nh v b o v môi trư ng theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng. Ưu tiên l a ch n án thân thi n v i môi trư ng, có gi i pháp b o v môi trư ng b n v ng). 5 Cam k t c a Doanh nghi p n u ư c c p phép khai thác, ch bi n 5.1 - Thành l p doanh nghi p t i a phương. 5.2 - Xây d ng nhà máy ch bi n t i a phương (áp d ng công ngh tiên ti n, s d ng lao ng a phương…). 5.3 - óng góp c a doanh nghi p trong vi c góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t -xã h i c a a phương. 5.4 - Ký qu b o v môi trư ng trư c khi th c hi n d án. Có gi i pháp b o v , c i t o, ph c h i môi trư ng. 5.5 - Th c hi n y nghĩa v ngân sách, các kho n phí, l phí theo quy nh, mb o tr t t an ninh, an toàn xã h i trong khu v c. 5.6 - i u ti t l i nhu n sau thu vào ngân sách Nhà nư c. Ghi chú: - N u nhà u tư không m b o i u ki n tiên quy t (1) s b lo i và không ư c ti p t c xem xét các i u ki n t (2) n (5) làm cơ s so sánh. - Kính phí ph c v cho vi c kh o sát, thăm dò do nhà u tư m nh n (k c vi c r i ro n u có.) - N u nhà u tư ư c cơ quan có thNm quy n c p phép thăm dò, thì ư c c quy n xin gi y phép khai thác khoáng s n trong ph m vi khu v c ã thăm dò theo quy nh t i kho n 1 i u 31 c a Lu t Khoáng s n (kho n 4 i u 26 Lu t Khoáng s n). II. B NG TIÊU CHÍ 2 Áp d ng trư ng h p các nhà u tư ăng ký u tư ho t ng khai thác, ch bi n khoáng s n (không qua kh o sát, thăm dò), thu c thNm quy n c p phép c a UBND t nh: - Có tài li u i u tra a ch t - khoáng s n t l 1/50.000 ho c l n hơn ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. - Không n m trong quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n c a c nư c ho c không thu c di n d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia.
  5. - Di n tích khu v c khai thác khoáng s n theo quy nh t i i u 26, i u 27, i u 66 Ngh nh 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph . STT N i dung yêu c u t Không t 1 Thông tin cơ b n c a doanh nghi p 1.1 - L ch s hình thành doanh nghi p; tình hình nhân s c a doanh nghi p; v n i u l , ngành ngh kinh doanh; tình hình kinh doanh trên các lĩnh v c hi n doanh nghi p ang tri n khai ho c ã có k t qu (Danh m c d án, a ch , d án c a doanh nghi p hay liên doanh, t ng v n u tư t ng d án và t ng s v n c a doanh nghi p trong liên doanh). Mô t i tác liên doanh v i doanh nghi p. 2 Tư cách pháp lý c a doanh nghi p 2.1 - Quy t nh thành l p; ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư ho t ng khoáng s n. 2.2 - ư c S Tài nguyên-Môi trư ng nơi doanh nghi p có d án tương t xác nh n ch p hành t t các quy nh c a pháp lu t v tài chính, t ai, môi trư ng, khoáng s n và các nghĩa v liên quan khác i v i các d án ã u tư. 3 Năng l c, kinh nghi m, chuyên môn c a doanh nghi p trong lĩnh v c khai thác khoáng s n t i Kon Tum và a phương khác. 3.1 - ã có kinh nghi m th c hi n d án tương t v i d án ăng ký. 3.2 - Có nhân l c chuyên ngành, thi t b , công ngh , phương pháp thăm dò, khai thác, ch bi n tiên ti n theo quy nh c a pháp lu t. 4 Năng l c tài chính, k t qu ki m toán/quy t toán thu trong 3 năm g n nh t c a doanh nghi p. 4.1 - T ng ngu n v n Năm 200… Năm 200… Năm 200… 4.2 - V n ch s h u 4.3 - Doanh thu 4.4 - L i nhu n trư c thu 4.5 - L i nhu n sau thu 5 Ý tư ng d án và các gi i pháp b o v môi trư ng 5.1 - Ý tư ng d án: M c tiêu, quy mô d án, công ngh , gi i pháp u tư, t ng m c v n, cơ c u v n. 5.2 - Các gi i pháp b o v , c i t o, ph c h i môi trư ng ( áp ng quy nh v b o v môi trư ng theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng. Ưu tiên l a ch n d án thân thi n v i môi trư ng, có gi i pháp b o v môi trư ng b n v ng). 6 Cam k t c a Doanh nghi p 6.1 - Thành l p doanh nghi p t i a phương (Ưu tiên l a ch n nhà u tư là t ch c, cá nhân ã thành l p doanh nghi p t i t nh Kon Tum ho c cam k t thành l p doanh
  6. nghi p t i t nh Kon Tum). 6.2 - Xây d ng nhà máy ch bi n t i a phương (Quy mô, công su t, s d ng lao ng a phương, áp d ng công ngh tiên ti n…). 6.3 - óng góp c a doanh nghi p trong vi c góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t -xã h i c a a phương (H tr : c i t o, xây d ng, nâng c p cơ s h t ng, các chương trình phát tri n kinh t xã h i khác c a a phương…Ưu tiên l a ch n nhà u tư có d án có hi u qu kinh t -xã h i cao hơn). 6.4 - Ký qu b o v môi trư ng trư c khi th c hi n d án. 6.5 - Th c hi n y nghĩa v ngân sách, các kho n phí, l phí theo quy nh, m b o tr t t an ninh, an toàn xã h i trong khu v c. 6.6 - i u ti t l i nhu n sau thu vào ngân sách Nhà nư c. Ghi chú: N u nhà u tư không m b o i u ki n tiên quy t (1) s b lo i và không ư c ti p t c xem xét các i u ki n t (2) n (6) làm cơ s so sánh. i u 5. Ti p nh n h sơ ăng ký u tư và chu n b h sơ l a ch n - Th i gian ti p nh n h sơ ăng ký u tư trong 08 ngày (không k ngày ngh ), k t khi nh n h sơ c a nhà u tư th nh t. Các nhà u tư ăng ký sau th i gian này s không ch p nh n. - ChuNn b h sơ l a ch n: + Th t c h sơ: Theo n i dung yêu c u t i i u 4. V s b h sơ: 01 b g c và s lư ng theo thành ph n H i ng xét duy t h sơ ăng ký kh o sát, thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n trên a bàn t nh Kon Tum (g i t t là H i ng xét duy t) ư c thành l p t i Quy t nh s 1088/Q -UBND ngày 23/10/2008 c a UBND t nh. + Th i gian chuNn b và n p h sơ l a ch n là 30 ngày, k t ngày thông báo cho nhà u tư. Trong trư ng h p c n s a i b sung h sơ, S K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n cho nhà u tư trư c th i i m t ch c xét ch n là 10 ngày. i u 6. T ch c th c hi n - Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng căn c Quy nh này hư ng d n nhà u tư l p h sơ theo n i dung yêu c u t i i u 4 g i H i ng xét duy t t ch c l a ch n nhà u tư theo quy nh. - Giao H i ng xét duy t t ch c tri n khai, th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 7. Trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n n u có nh ng v n phát sinh, vư ng m c, c n i u ch nh, b sung; các S , Ngành có liên quan, UBND các huy n, th xã và t ch c, cá nhân ho t ng khoáng s n k p th i báo cáo UBND t nh (qua S K ho ch và u tư t ng h p) xem xét, quy t nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản