Quyết định số 540/1997/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 540/1997/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 540/1997/QĐ-BXD về việc cho phép nhà thầu trong nước nhận thầu công trình có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng Quy chế bảo hành xây lắp công trình ban hành kèm theo Quyết định số 499-BXD/GĐ ngày 18/9/96 do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 540/1997/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 540/1997/Q -BXD Hà N i , ngày 21 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH CHO PHÉP NHÀ TH U TRONG NƯ C NH N TH U CÔNG TRÌNH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Ư C ÁP D NG QUY CH B O HÀNH XÂY L P CÔNG TRÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 499-BXD/G NGÀY 18/9/1996 B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996; Theo ngh c a C c trư ng C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; QUY T NNH i u 1.- Cho phép các nhà th u xây l p trong nư c ký h p ng kinh t v ph n b o hành xây l p công trình v i các ch u tư có công trình có v n u tư nư c ngoài ư c áp d ng Quy ch b o hành xây l p công trình ban hành theo Quy t nh s 499- BXD ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng. i u 2.- Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản