Quyết định số 540/2004/QĐ-BKH

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 540/2004/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 540/2004/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong Khu Kinh tế mở Chu Lai do Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 540/2004/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 540/2004/Q -BKH Hà N i, ngày 07 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C U QUY N CHO BAN QU N LÝ KHU KINH T M CHU LAI, T NH QU NG NAM TRONG VI C HÌNH THÀNH D ÁN; TI P NH N, XEM XÉT H SƠ D ÁN; C P, I U CH NH, THU H I GI Y PHÉP U TƯ VÀ QU N LÝ HO T NG CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG KHU KINH T M CHU LAI B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 2000; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N -CP; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 233/1998/Q -TTg ngày 1 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p, u quy n c p gi y phép u tư i v i các d án u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai, t nh Qu ng Nam; Căn c Quy t nh s 184/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý Khu kinh t m Chu Lai, t nh Qu ng Nam; Căn c Quy t nh s 43/2004/Q -TTg ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t m Chu Lai, t nh Qu ng Nam; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam t i t trình s 1687/TTr-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003, công văn s 2071/UB-KTM ngày 18 tháng 11 năm 2003 và t trình s 166/TTr-UB ngày 06 tháng 02 năm 2004, QUY T NNH: Đi u 1. 1. Ban qu n lý Khu kinh t m Chu Lai, t nh Qu ng Nam (sau ây g i là Ban qu n lý) là u m i hư ng d n các nhà u tư u tư vào Khu kinh t m Chu Lai ho t ng
  2. theo Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai, t nh Qu ng Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài. 2. U quy n Ban qu n lý ti p nh n, xem xét h d án; c p, i u ch nh, thu h i gi y phép u tư và qu n lý ho t ng các d án u tư nư c ngoài u tư vào Khu kinh t m Chu Lai quy nh t i Quy t nh này. Đi u 2. Vi c xem xét c p Gi y phép u tư cho các d án u tư vào Khu kinh t m Chu lai ư c ch p thu n theo quy trình ăng ký c p Gi y phép u tư do Ban qu n lý th c hi n theo quy nh t i Quy t nh này. Đi u 3. Các d án u tư vào Khu kinh t m Chu Lai ư c ch p thu n theo quy trình ăng ký c p Gi y phép u tư mà Ban qu n lý ư c u quy n c p Gi y phép u tư ph i ng th i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i Quy ho ch, i u l và Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai ư c c p có thNm quy n phê duy t; 2. Không thu c nh ng d án nhóm A theo quy nh t i Kho n 1 i u 114 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c b sung, s a i t i Kho n 26 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph ; 3. Không thu c các lĩnh v c không phân c p vi c c p Gi y phép u tư theo quy nh t i Kho n 2 i u 115 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c b sung t i Kho n 27 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph ; 4. Là d án thu c lĩnh v c công nghi p, d ch v công nghi p và d án nhóm B thu c thNm quy n quy t nh c a B K ho ch và u tư theo quy nh t i Kho n 2 i u 114 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph có quy mô n 40 tri u ôla M ; Đi u 4. 1. Ngoài các i u ki n quy nh t i i u 3 Quy t nh này, d án thu c di n ăng ký c p Gi y phép u tư ph i áp ng m t trong các i u ki n sau: a) Doanh nghi p ch xu t có quy mô v n u tư n 40 tri u ôla M trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao và Khu phi thu quan thu c Khu kinh t m Chu Lai; b) Doanh nghi p s n xu t công nghi p có quy mô v n u tư n 10 tri u USD và doanh nghi p d ch v công nghi p có quy mô v n u tư n 5 tri u ôla M trong Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao và Khu phi thu quan thu c Khu kinh t m Chu Lai;
  3. c) D án nhóm B trong Khu thu quan và n m ngoài Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao thu c Khu kinh t m Chu Lai có quy mô v n u tư n 5 tri u ô la M ; d) D án trong Khu thu quan và n m ngoài Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao thu c Khu kinh t m Chu Lai có quy mô v n u tư n 10 tri u ô la M và có t l xu t khNu s n phNm t 80% tr lên. 2. H sơ d án ăng ký c p Gi y phép u tư th c hi n theo quy nh t i Kho n 1 và 2 i u 106 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c b sung, s a i t i Kho n 23 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . ơn ăng ký c p Gi y phép u tư ư c l p theo M u 1 và các tài li u g i kèm theo ư c l p theo M u 2.b, 3.b, 3.c và 4.b Ph l c II ban hành kèm theo Thông tư s 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Trư ng h p, d án u tư thu c danh m c d án ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, nhà u tư th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n l p và thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư và g i kèm h sơ d án ăng ký c p Gi y phép u tư. 3. Ban qu n lý c p Gi y phép u tư khi h sơ d án ăng ký c p Gi y phép u tư c a nhà u tư áp ng các i u ki n và th t c quy nh t i i u 3 và Kho n 1 và 2 i u 4 Quy t nh này. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , không k th i gian nhà u tư s a i, b sung h sơ ăng ký c p Gi y phép u tư theo yêu c u c a Ban qu n lý, Ban qu n lý c p Gi y phép u tư cho các d án i u ki n. M i yêu c u c a Ban qu n lý i v i nhà u tư v vi c s a i, b sung h sơ ăng ký c p Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh ư c th c hi n trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n h sơ d án. 5. i v i d án u tư n m ngoài các quy nh nêu t i Kho n 1 i u này ho c d án nhóm B chưa có danh m c trong quy ho ch phát tri n ngành ho c quy ho ch s n phNm ã ư c duy t thì trư c khi ra quy t nh c p Gi y phép u tư, Ban qu n lý có trách nhi m g i Tóm t t d án t i B K ho ch và u tư; l y ý ki n các B , ngành liên quan v nh ng v n thu c thNm quy n c a các B , ngành ư c xem xét và ch p thu n. Các B , ngành ư c l y ý ki n v d án, k c trư ng h p i u ch nh Gi y phép u tư, có nhi m v tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ d án; quá th i h n trên mà không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n d án. Đi u 5. 1. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u do B K ho ch và u tư hư ng d n.
  4. 2. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh, Ban qu n lý g i Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh v B K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh Qu ng Nam (b n chính) và B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan (b n sao). Đi u 6. i v i các d án Ban qu n lý không ư c u quy n c p Gi y phép u tư, sau khi ti p nh n, Ban qu n lý gi l i 1 b h sơ (b n sao) và chuy n toàn b s h sơ d án còn l i kèm theo ý ki n c a Ban qu n lý v d án n B K ho ch và u tư ăng ký c p Gi y phép u tư theo quy nh t i các i u 105 và 106 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c b sung, s a i t i các Kho n 22 và 23 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph ho c thNm nh c p Gi y phép u tư theo quy nh t i các i u 109 và 114 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và ư c s a i, b sung t i Kho n 26 i u 1 Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . Đi u 7. 1. Ban qu n lý hư ng d n các nhà u tư tri n khai th c hi n d án; th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng trong Khu kinh t m Chu Lai theo các quy nh t i Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai, t nh Qu ng Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài. 2. Ban qu n lý th c hi n vi c i u ch nh Gi y phép u tư i v i các d án u tư ã ư c y quy n c p Gi y phép u tư trong ph m vi h n m c v n u tư ư c u quy n. Vi c i u ch nh Gi y phép u tư ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 15, 16, 17, 18 và 19 Thông tư s 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Nh ng trư ng h p Ban qu n lý quy t nh v i s tho thu n c a B K ho ch và u tư: a) Do i u ch nh Gi y phép u tư mà vư t quá h n m c v n ư c u quy n, thay i m c tiêu ho c b sung m c tiêu d án thu c Danh m c lĩnh v c u tư có i u ki n; b) Gi m t l góp v n pháp nh c a Bên Vi t Nam trong các trư ng h p liên doanh ho c chuy n hình th c liên doanh sang u tư 100% v n nư c ngoài; c) Gi i th doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c ch m d t H p ng h p tác kinh doanh trư c th i h n. 4. Ban qu n lý quy t nh gi i th doanh nghi p và thu h i các Gi y phép u tư theo quy nh hi n hành. Đi u 8. Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Ban qu n lý t ng h p vi c c p Gi y phép u tư, i u ch nh Gi y phép u tư, tình hình ho t ng c a các doanh nghi p trong
  5. Khu kinh t m Chu Lai thu c ph m vi qu n lý và g i báo cáo t i B K ho ch và u tư, u ban Nhân dân t nh Qu ng Nam. Đi u 9. B K ho ch và u tư t o m i i u ki n thu n l i và ki m tra Ban qu n lý th c hi n các vi c ư c u quy n theo úng quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Chính ph v vi c u quy n quy nh t i Quy t nh này. Đi u 10. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 823/2003/Q -BKH ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c u quy n cho Ban qu n lý khu kinh t m Chu lai, t nh Qu ng Nam trong vi c hình thành d án; ti p nh n, thNm nh h sơ d án; c p, i u ch nh, thu h i Gi y phép u tư và qu n lý ho t ng các d án u tư nư c ngoài vào các khu công nghi p, khu ch xu t trong Khu Kinh t m Chu Lai. Nơi nh n: B TRƯ NG - VPCP, - Các B , B K HO CH VÀ U TƯ - Các cơ quan ngang B , - Cơ quan tr c thu c CP, - UBND t nh Qu ng Nam, - Ban qu n lý Khu kinh t m Chu Lai, - Các V , ơn v trong B , - Công báo, - Lưu KCN&KCX (5 b n) và VP Võ H ng Phúc
Đồng bộ tài khoản