Quyết định số 5402/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 5402/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5402/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt tư vấn giúp việc đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu : XL13 : “Hệ thống thoát nước thải khu 1” Của dự án : Đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc-huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5402/2002/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 5402/2002/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T TƯ V N GIÚP VI C U TH U, H SƠ M I TH U VÀ TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U.GÓI TH U : XL13 : “H TH NG THOÁT NƯ C TH I KHU 1” C A D ÁN : U TƯ KHU DÂN CƯ VĨNH L C-HUY N BÌNH CHÁNH CH U TƯ : CÔNG TY QU N LÝ VÀ PHÁT TRI N NHÀ QU N 5. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u ; Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u và Thông tư 04/2000/TT- BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch u th u ; Căn c Ngh nh 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v vi c phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 62/Q -TTg ngày 20/01/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án u tư khu dân cư Vĩnh L c-huy n Bình Chánh thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 4437/Q -UB ngày 28/10/2002 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t K ho ch u th u giai o n 1 d án u tư khu dân cư Vĩnh L c-huy n Bình Chánh, trong ó có k ho ch u th u gói th u XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1” ; Căn c Quy t nh s 1779/Q -UB ngày 26/4/2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t thi t k k thu t và d toán h ng m c công trình san n n khu tái nh cư, san n n khu kinh doanh, h th ng thoát nư c mưa và nư c th i sinh ho t, tr m x lý nư c th i thu c khu dân cư Vĩnh L c (Bình Chánh) ; Xét T trình s 51/TT-DCVL ngày 29/11/2002 c a Ban Qu n lý d án khu dân cư Vĩnh L c kèm h sơ trình ngh duy t tư v n giúp vi c u th u, h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá h sơ d th u gói th u XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1” thu c d án u tư khu dân cư Vĩnh L c-huy n Bình Chánh ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 5043/TT-KH T ngày 09/12/2002 ;
  2. QUY T NNH i u 1.- Duy t tư v n giúp vi c u th u, h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u gói th u XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1” thu c d án u tư khu dân cư Vĩnh L c-huy n Bình Chánh, do Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n 5 làm ch u tư, n i dung như sau : I- K HO CH U TH U C A GÓI TH U : 1. Tên gói th u: XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1”. 2. Giá gói th u : 3.701.000.000 ng (ba t b y trăm l m t tri u ng). 3. Ngu n tài chính : V n ng trư c c a ơn v thi công. 4. Hình th c l a ch n nhà th u : u th u r ng rãi 5. Phương th c u th u : M t túi h sơ 6. Th i gian t ch c u th u : Sau khi có quy t nh phê duy t k ho ch u th u, Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n 5 và Ban Qu n lý d án khu dân cư Vĩnh L c, có trách nhi m xác nh th i i m b t u, th i lư ng c a các bư c theo úng trình t quy nh c a Quy ch u th u hi n hành i v i gói th u t ch c u th u r ng rãi. 7. Lo i h p ng : H p ng tr n gói 8. Th i gian th c hi n h p ng : 75 ngày. II- TƯ V N GIÚP VI C U TH U GÓI TH U : Ch p thu n ch n Công ty Tư v n Xây d ng T ng h p-B Xây d ng là tư v n giúp vi c u th u gói th u trên như ngh c a ch u tư. III- H SƠ M I TH U C A GÓI TH U : 1. N i dung h sơ m i th u ư c duy t theo quy t nh này là h sơ m i th u do bên m i th u trình, ã ư c hoàn ch nh theo úng yêu c u c a gói th u và quy nh hi n hành. · 2. H sơ m i th u ư c phê duy t s là : · Căn c pháp lý ch u tư th c hi n m i th u, ánh giá h sơ d th u, l a ch n nhà th u trúng th u, theo dõi th c hi n h p ng giao nh n th u và nghi m thu v sau. Căn c pháp lý c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t k t qu u th u gói th u XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1” thu c d án u tư khu dân cư Vĩnh L c-huy n Bình Chánh. IV- Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u :
  3. 1. Duy t n i dung tiêu chuNn và phương pháp s d ng ánh giá h sơ d th u gói th u XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1”. 2. N i dung tiêu chuNn và thang i m chi ti t ánh giá h sơ d th u ư c duy t kèm theo quy t nh này s ban hành trư c th i i m m th u. i u 2.- Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n 5 ch u trách nhi m t ch c u th u gói th u XL13 : “H th ng thoát nư c th i khu 1” thu c d án u tư khu dân cư Vĩnh L c-huy n Bình Chánh theo úng quy nh c a Quy ch u th u hi n hành và n i dung ư c phê duy t t i i u 1 c a quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c S Xây d ng, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông công chánh, Ch t ch y ban nhân dân qu n 5, Giám c Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n 5 và Th trư ng các S -ngành liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph ( báo cáo) PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư - TTUB : CT, PCT/ T - VPH -UB : PVP/ T -T T - Lưu ( T-Tr) Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản