Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 543/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU TRUNG TÂM CHÍNH TR BA ĐÌNH, TH ĐÔ HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng và Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i t i t trình s 12/TTr-BXD-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2000, c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 02/TTr-BXD ngày 08 tháng 01 năm 2001 và công văn s 591/BXD-KTQH ngày 24 tháng 4 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu Trung tâm chính tr Ba ình, Th ô Hà N i v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. Ph m vi nghiên c u và ranh gi i quy ho ch chi ti t : Khu Trung tâm chính tr Ba ình r ng 105 ha có ranh gi i l p quy ho ch chi ti t như sau : - Phía B c giáp ph Phan ình Phùng, ư ng Hoàng Hoa Thám; - Phía Nam giáp ư ng Tr n Phú, ph Ông ích Khiêm, ph Sơn Tây; - Phía ông giáp ư ng Hoàng Di u; - Phía Tây giáp ư ng Ng c Hà. 2. M c tiêu : Xác l p nhi m v b o t n, tôn t o, ch nh trang, nâng c p các di s n văn hoá l ch s , c nh quan, công trình ki n trúc có giá tr , k t h p c i t o và xây d ng m i hoàn thi n ch c năng, làm phong phú giá tr truy n th ng, văn hoá, l ch s ; hi n i hoá h t ng k thu t, t ng bư c xây d ng hoàn ch nh Khu Trung tâm chính tr Ba ình. 3. Tính ch t :
  2. Khu Trung tâm chính tr Ba ình là nơi t p trung các di tích văn hoá, l ch s , các công trình ki n trúc, c nh quan có giá tr ; nơi xây d ng m t s tr s cơ quan lãnh o c a ng, Qu c h i, Chính ph , m t s công trình văn hoá, công c ng có t m quan tr ng i v i Th ô Hà N i, c nư c và Qu c t ; nơi t ch c các ho t ng chính tr , văn hoá, du l ch, tham quan c a nhân dân trong nư c và khách nư c ngoài. 4. Quy ho ch s d ng t: a) Cơ c u s d ng t: - t xây d ng công trình : 58,88 ha, chi m 56%, - Cây xanh, m t nư c : 16,69 ha, chi m 16%, - Giao thông, công trình h t ng k thu t : 29,43 ha, chi m 28%. b) Phân khu ch c năng : - Khu xây d ng các công trình g m các lô t: + Lô A có di n tích 21,19 ha n m phía Tây qu ng trư ng Ba ình, có ch c năng b o t n, gìn gi các di tích văn hoá l ch s và nơi làm vi c c a l c lư ng b o v Lăng, bao g m : Lăng Ch t ch H Chí Minh, B o tàng H Chí Minh, B o tàng Cách m ng, khu di tích Nhà sàn - Ao cá Bác H , khu ón ti p khách vi ng Lăng, khách tham quan, chùa Diên H u, chùa M t C t, tr s B Tư l nh c nh v , Trung oàn 600 và B Tư l nh B o v Lăng. Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 20%; chi u cao t i a c a các công trình xây d ng 21,6 m; t ng cao trung bình 1,25; h s s d ng t t i a 0,25. + Lô B có di n tích 7,72 ha n m phía Tây qu ng trư ng Ba ình, có ch c năng b o t n, tôn t o các di tích văn hoá l ch s và nơi làm vi c c a Ch t ch nư c, c a Chính ph , bao g m : Ph Ch t ch, tr s Chính ph và Văn phòng Chính ph . Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 20%; t ng cao trung bình 1,25; h s s d ng t t i a 0,25. + Lô C có di n tích 8,66 ha n m phía B c qu ng trư ng Ba ình, là nơi làm vi c c a Trung ương ng và B K ho ch và u tư, bao g m : tr s Văn phòng Trung ương ng, nhà làm vi c c a các Ban c a ng; tr s B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê và m t s nhà công v . Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 30%; t ng cao t i a 7 t ng ; t ng cao trung bình 2,5; h s s d ng t t i a 0,75. + Lô D có di n tích 5,77 ha n m phía ông qu ng trư ng Ba ình, là khu ch c năng ph c v h i h p, làm vi c, ti p khách c a ng và Nhà nư c, bao g m : Nhà Qu c h i, H i trư ng Ba ình.
  3. Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 40%; t ng cao trung bình 3,0; h s s d ng t t i a 1,2. Gi i pháp b c c ki n trúc t i lô D s ư c c th hoá sau khi phương án ki n trúc d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) ư c phê duy t. + Lô E có di n tích 3,66 ha, n m phía ông qu ng trư ng Ba ình là khu ch c năng ph c v h i h p, làm vi c, ti p khách c a Nhà nư c và t ch c chính tr xã h i, tr s m t s cơ quan, bao g m : tr s B Ngo i giao (lô E1), tr s y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và m t s công trình công c ng khác có ch c năng ph c v ho t ng trong khu v c qu ng trư ng Ba ình (lô E2). Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : Lô E1 có di n tích 1,3 ha, m t xây d ng t i a 28%, h s s d ng t t i a 0.85; Lô E2 có di n tích 2,36 ha, m t xây d ng t i a 25%, t ng cao t i a 7 t ng, t ng cao trung bình 3,0, h s s d ng t t i a 0,75. + Lô G có di n tích 0,46 ha, n m phía ông qu ng trư ng Ba ình, có ch c năng là nơi tôn vinh các anh hùng, li t sĩ c a dân t c và cách m ng bao g m t ng th tư ng ài Li t sĩ vô danh, h nư c và sân vư n, cây c nh. + Lô H có di n tích 11,42 ha n m phía Nam qu ng trư ng Ba ình, là khu ch c năng ph c v h i h p, làm vi c, ti p khách c a ng, Nhà nư c; cơ quan i di n ngo i giao m t s nư c và t ch c qu c t , bao g m : tr s B Tư pháp, tr s m t s cơ quan thu c B Ngo i giao, B Công an, Trung tâm H i ngh Qu c t ; Trung tâm giao d ch i u hành vi n thông qu c gia; m t s nhà công v ; i s quán, văn phòng i di n m t s nư c và t ch c qu c t . Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 30%, t ng cao t i a 7 t ng, t ng cao trung bình 3,0, h s s d ng t t i a 0,9. - Khu cây xanh, m t nư c g m các lô t: + Lô I có di n tích 3,59 ha n m phía trư c Lăng Ch t ch H Chí Minh, là qu ng trư ng Ba ình, nơi t ch c mít tinh tr ng th k ni m các ngày l l n, các ho t ng chính tr , văn hoá c a nhân dân Th ô và c nư c. + Lô K có di n tích 13,1 ha là công viên Bách Th o, có ch c năng là khu công viên cây xanh ph c v nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân Th ô, t o c nh quan, c i thi n i u ki n vi khí h u và môi trư ng cho khu Trung tâm chính tr Ba ình và khu v c lân c n. Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 5,0%; t ng cao t i a 3 t ng; t ng cao trung bình 1,5; h s s d ng t t i a 0,1. + t xây d ng cơ s h t ng k thu t có di n tích 29,43 ha, bao g m : ư ng, qu ng trư ng, cây xanh ven ư ng, bãi xe công c ng và các công trình ng m có liên quan. 5. Ki n trúc và c nh quan :
  4. a) B o t n, tôn t o ch nh trang nâng c p các công trình, c nh quan có giá tr l ch s , văn hoá, ki n trúc và các di tích ư c x p h ng trên cơ s b o v và gìn gi các giá tr g c. b) T t c các công trình c i t o và xây d ng m i ph i tuân th quy ho ch chi ti t ư c duy t và ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Chi u cao t i a c a các công trình ki n trúc ti p giáp v i qu ng trư ng Ba ình không quá 21,6m; các công trình khu v c phía sau, xa qu ng trư ng, chi u cao công trình có th cao hơn. Trư ng h p vư t m c quy nh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 6. Quy ho ch xây d ng h t ng k thu t : a) Giao thông : - V cơ b n gi nguyên m ng lư i ư ng hi n có; t ch c giao thông trong khu v c b ng bi n pháp phân lu ng k t h p m r ng ư ng vành ai i u ti t giao thông g m các ư ng Nguy n Tri Phương, Ng c Hà, Hoàng Hoa Thám; m thông ư ng Tr n Phú v i ư ng Kim Mã - C u Gi y; - M r ng ư ng c L p, ư ng Hoàng Văn Th (m t c t 30m) v phía qu ng trư ng Ba ình, n i ư ng c L p v i ư ng Chùa M t C t; m tuy n ư ng ngang n i ư ng i n Biên Ph v i ư ng B c Sơn (m t c t 25m) và hoàn thi n ư ng B c Sơn; - B trí h th ng tr m xe công c ng n i ô d c các tuy n ư ng giao thông khu v c; xây d ng ga-ra ng m t i khu v c vư n hoa tư ng ài Lênin, vư n hoa Lý T Tr ng và Trung tâm th d c th thao qu n Ba ình ( ư ng Quán Thánh); xây d ng bãi xe d c ư ng Hoàng Di u, t i khu v c B o tàng H Chí Minh và khu v c vư n ươm trên ư ng Hoàng Hoa Thám. Di n tích xây d ng các bãi xe kho ng 4,5 - 5 ha. b) H th ng các công trình k thu t h t ng khác : C i t o, nâng c p và xây d ng ng b , hoàn ch nh h th ng các công trình c p thoát nư c, thông tin liên l c, v sinh môi trư ng, c p i n, chi u sáng v i ch t lư ng cao, hi n i. 7. V quy ho ch xây d ng t u: a) Xây d ng m i : Xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i), B o tàng Cách m ng, Phòng h p Trung ương ng, tr s làm vi c c a l c lư ng b o v Lăng, tr s y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung tâm giao d ch i u hành vi n thông qu c gia và m t s công trình khác; m r ng tr s B Ngo i giao, nhà làm vi c c a các Ban Trung ương ng. b) C i t o, ch nh trang :
  5. Khu v c tr s Trung ương ng; Ph Ch t ch; tr s Chính ph và Văn phòng Chính ph ; sân vư n B o tàng H Chí Minh; tr s B Tư pháp; tr s B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê; tr s B Ngo i giao; khu v c Trung tâm H i ngh Qu c t và m t s công trình khác. c) C i t o, nâng c p, hi n i hoá h th ng h t ng k thu t : M r ng các ư ng c L p, Hoàng Văn Th , Hoàng Hoa Thám, Ng c Hà, Nguy n Tri Phương; thông tuy n ư ng Tr n Phú kéo dài qua Xí nghi p may Chi n Th ng; xây d ng m t s ga-ra, bãi xe và m ng lư i c p nư c, thoát nư c, chi u sáng, v sinh môi trư ng ô th . i u 2. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i : 1. Phê duy t h sơ thi t k Quy ho ch chi ti t Khu Trung tâm chính tr Ba ình, 2. Trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. 3. T ch c th c hi n Quy ho ch chi ti t Khu Trung tâm chính tr Ba ình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng; Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Thành y, H ND, UBND thành ph Hà N i, - Văn phòng Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN , các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản