Quyết định số 5432/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
18
download

Quyết định số 5432/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5432/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng độc tố vi nấm Aflatoxin” trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5432/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 5432/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “THƯ NG QUY K THU T NNH TÍNH VÀ BÁN NNH LƯ NG C T VI N M AFLATOXIN” B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c theo Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; Căn c theo Quy t nh s 14/1999/Q - TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c ào t o, V trư ng V Pháp ch , Chánh thanh tra - B Y t và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Thư ng quy k thu t nh tính và bán nh lư ng ct vi n m Aflatoxin” trong th c phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c ào t o, Pháp ch , Y t D phòng – B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Văn Truy n THƯ NG QUY K THU T NNH TÍNH VÀ BÁN NNH LƯ NG C T VI N M AFLATOXIN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 5432/Q – BYT ngày 19 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) 1. Nguyên t c Aflatoxin ư c chi t tách t m u th b ng clorofoc. D ch chi t ư c l c và ư c làm s ch qua c t silicagel. Làm bay hơi dung d ch r a gi i, hoà tan c n thu ư c v i clorofoc ho c h n h p toluen axetonitril. Sau ó ch m m t ph n xác nh m u th lên b n m ng, ch y s c ký, so sánh màu, h s Rf và cư ng phát quang c a m u chuNn và m u th , màu s c v t s c ký c a m u phân tích v i v t aflatoxin chuNn dư i èn t ngo i có bư c sóng 365nm. Lư ng aflatoxin có th xác nh b ng m t hay b ng máy o cư ng huỳnh quang. 2. Ph m vi áp d ng Xác nh hàm lư ng aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong các s n phNm ngũ c c, u , h t có d u. 3. D ng c , hoá ch t, thu c th
  2. 3.1. D ng c , thi t b 3.1.1. Máy xay nghi n m u 3.1.2. Máy l c ho c máy khu y t 3.1.3. Cân phân tích. 3.1.4. Máy c t quay chân không. 3.1.5. B p cách thu . 3.1.6. èn t ngo i có bư c sóng 365nm. 3.1.7. Quang ph k UV-VIS. 3.1.8. Máy o cư ng huỳnh quang. 3.1.9. Bình s c ký: r ng 5cm, cao 25 cm, dài 25cm. 3.1.10. C t s c ký thu tinh, ư ng kính trong 22mm, dài 300mm, có khoá nút mài thu tinh ho c teflon và bình ng dung môi phía trên, dung lư ng 250ml. 3.1.11. Bình nón nút mài 250ml, 500ml. 3.1.12. ng ong 50ml, 100ml. 3.1.13. Ph u l c chân không, ư ng kính 8 - 10 cm. 3.1.14. Micropipet: 20ml, 50ml 3.1.15. Bình c u c t 250 ml. 3.1.16. B n m ng kích thư c 20 x 20 cm tráng s n l p m ng Silicagel 60-G 3.1.17. Bình phun sương. 3.2. Hoá ch t, thu c th T t c các hoá ch t u ph i là lo i tinh khi t phân tích (TKPT) n u không có các ch d n riêng nào khác. 3.2.1. Axeton 3.2.2. Clorofoc 3.2.3. n - hexan 3.2.4. Ete etylic khan 3.2.5. Metanol 3.2.6. Axetonitril 3.2.7. Toluen 3.2.8. Natri sunfat khan 3.2.9. Celite 545, t iatomit 3.2.10. Axit sunfuric 50% (v/v) 3.2.11. Axit trifloaxetic dung d ch iot 10% 3.2.12. Khí nitơ 3.2.13. Bông hút nư c ( ư c lo i béo b ng clorofoc) ho c bông thu tinh. 3.2.14. Các h dung môi khai tri n s c ký. - Clorofoc/ axeton: 9/1 (v/v) (theo t l th tích) - Ete etylic / metanol/ nư c: 94/4.5/1.5/ (v/v/v) - Clorofoc/ axeton/ isopropanol/ nư c: 88/12/1.5/1 (v/v/v/v) - Toluen/ etyl axetat / axit formic: 6/3/1 (v/v/v)
  3. 3.2.15. H dung môi r a gi i: - Metanol/clorofoc: 3/97 3.2.16. Silicagel dùng cho s c ký c t, c h t 0,063 ¸ 0,2 mm. Ho t hoá b ng cách s y khô 105oC trong m t gi , sau ó trút vào bình tam giác nút nhám, thêm nư c v i t l 1ml nư c cho 100g silicagel, y nút, l c n khi tr n hoàn toàn u, b o qu n 15 gi trong bình kín. 3.2.17. ChuNn b dung d ch aflatoxin chuNn ( i u ki n ti n hành: trong phòng mát, tránh ánh sáng): 3.2.17.1. Dung d ch aflatoxin chuNn g c (dung d ch A): L y ng chuNn 1 mg c a m i lo i aflatoxin chuNn B1, B2, G1, G2 l n lư t cho vào 4 bình nh m c 100ml và nh m c n v ch b ng h n h p toluen - axetonitril 98: 2 (v/v) (n ng dung d ch aflatoxin chuNn là 10mg/ml). 3.2.17.2. C n ki m tra l i n ng dung d ch aflatoxin chuNn (dung d ch A mg/ml) b ng quang ph h p th phân t UV – VIS, bư c sóng 350 nm, so v i m u tr ng (toluen + axetonitril) tính k t qu theo công th c: 1000.m.A C (mg/ml) = e Trong ó: m - Kh i lư ng phân t aflatoxin A – Cư ng quang bư c sóng h p th e- h p th phân t c a aflatoxin Aflatoxin m Dung môi l max (nm) e Toluen – axetonitril (v/v) B1 312 98: 2 350 19800 B2 314 98: 2 350 20900 G1 328 98: 2 350 17100 G2 330 98: 2 350 18200 3.2.17.3. Dung d ch aflatoxin chuNn làm vi c (dung d ch B): Cho vào m t bình nh m c 10ml l n lư t 0,5 ml aflatoxin B1; 0,5 ml aflatoxin G1; 0,1 ml aflatoxin B2; 0,1 ml aflatoxin G2 (t dung d ch A trên), nh m c n 10ml b ng h n h p toluen axetonitril 98: 2 (v/v), n ng dung d ch là 0,5 mg/ml i v i B1, G1 và 0,1 mg/ ml i v i B2, G2. B o qu n: B o qu n nhi t th p hơn 00C, dung d ch A ư c 6 tháng và dung d ch B ư c hai tu n. 4. Phương pháp ti n hành ( i u ki n ti n hành: phòng mát, tránh ánh n ng ) 4.1. Chu n b m u M u sau khi nghi n ư c rây quan rây, l rây c 1 mm. Chú thích: V i các m u th có hàm lư ng ch t béo l n hơn 5%, như l c, h t có d u…. c n lo i ch t béo b ng cách chi t v i dung môi ete d u ho ( sôi 40 – 600 C) sau khi ã hoàn thành công o n nghi n m u. 4.2. Ti n hành xét nghi m 4.2.1. Chi t su t: Cân 50g m u ã nghi n nh cho vào bình nút mài 500ml. Cho ti p 25ml nư c, 25g celite 545, 250ml clorofoc, y nút ch t. L c trong 30 phút b ng máy l c hay máy khu y t (ho c l c k b ng tay) r i l c
  4. qua gi y l c, b 10ml d ch l c u, sau ó l y 50ml d ch l c ti p theo (tương ương 10g m u th ). N u t c d ch l c xu ng ch m, chuy n sang ph u l c không chân có ch a 1 l p celite 545 dày 5mm trên gi y l c và l c hút chân không. 4.2.2. Làm s ch m u b ng c t s c ký: ChuNn b c t s c ký: Cho m t ít bông vào áy c t s c ký, thêm 5g natri sunfat khan. clorofoc n 2/3 c t, sau ó cho 10 g silicagel dùng cho s c ký c t (3.2.15), v a cho v a gõ nh thành c t cho silicagel l ng u, dùng ũa thu tinh khu y nh tránh b t khí. M khoá cho clorofoc ch y xu ng t t . Khi t c l ng c a silicagel ch m l i, rút h t clorofoc ch l i m t l p 5cm phía trên l p silicagel. Thêm t t 15g natri sunfat khan, sau ó rút b t clorofoc n g n sát l p natri sunfat khan trên. C t silicagel thu ư c ph i m n, không có b t khí và chú ý không c t b khô k t l p natri sunfat khan trên. Tr n 50ml d ch l c trên (4.2.1) v i 150ml n – hexan, cNn th n vào c t s c ký ã chuNn b như trên. Lo i b dung d ch ch y ra. Cho ti p 150ml ete etylic khan, lo i b dung d ch ch y ra. Chú ý không c t b khô, lưu lư ng dòng ch y kho ng 8 – 12ml /phút. R a gi i aflatoxin b ng 150ml h n h p metanol - clorofoc (3: 97). L y toàn b d ch ch y ra t khi b t u cho dung d ch r a gi i cho n h t. Lưu lư ng dòng ch y như trên. Làm bay hơi dung d ch r a b ng máy c t quay chân không nhi t th p hơn 50oC cho n khi còn kho ng 2 – 3 ml. Chuy n sang ng nghi m 10ml, tráng r a bình c u b ng clorofoc và làm bay hơi n khô trên n i cách thu nhi t th p hơn 500C, t t nh t dư i lu ng khí nitơ nh , c n còn l i trong ng nghi m là m u phân tích. y kín ng nghi m có c n ch y s c ký l p m ng. 4.2.3. Th nghi m nh tính b ng s c ký l p m ng m t chi u ChuNn b : Hoà c n thu ư c trên b ng 0,5ml h n h p toluen – axetonitril (98: 2) và l y d ch này ch m lên b n s c ký. V i b n m ng tráng s n trư c khi ch m s c ký ph i c o s ch l p silicagel hai c nh bên t m s c ký v i chi u r ng 0,5cm. Sau ó cách c nh áy 2 cm, dùng mao qu n hay micropipet ch m các v t dung d ch chuNn aflatoxin và dung d ch m u th như sau: 1. L y 2; 5;10; 20 ml dung d ch chuNn B (3.2.17.3). 2. L y 10 ml d ch chi t v i 10 ml dung d ch chuNn B (3.2.17.3). 3. L y 10, 20 ml d ch chi t. - V i t ng th tích như trên, 4 dung d ch aflatoxin B1, B2, G1, G2 chuNn có th ư c ch m ch ng lên nhau. Khai tri n b n s c ký ch t i v i h dung môi clorofoc – axeton (9: 1). Sau khi tuy n dung môi ch y lên kho ng 10cm (kho ng 30 phút), l y b n s c ký ra bay hơi dung môi nhi t phòng, tránh ánh sáng. Sau ó soi dư i èn t ngo i v i bư c sóng 365nm. Các v t aflatoxin B1, B2 có huỳnh quang màu xanh da tr i; G1, G2 có huỳnh quang màu xanh lá cây. N u m u th có aflatoxin s xu t hi n các v t cùng giá tr Rf v i các v t aflatoxin chuNn. Rf c a các v t aflatoxin trong h dung môi clorofoc - axeton (9-1) có tr s trung bình như sau: Aflatoxin B1: 0,72 Aflatoxin B2: 0,67 Aflatoxin G1: 0,59 Aflatoxin G2: 0,54 4.2.4. Th nghi m kh ng nh s có m t c a aflatoxin: - Rót dung d ch iôt 10% trong ête lên m t t m thu tinh 20 x 20cm, dàn u khu v c gi a, cho ete bay hơi h t còn l i m t l p iôt m ng. t úp t m thu tinh này lên b n s c ký ã tri n khai, cách kho ng 1 cm trong th i gian 20 – 30 giây. L y b n s c ký ra quan sát dư i èn t ngo i, n u huỳnh quang c a ch t chuNn và dung d ch th không m t i, ch ng t s có m t c a aflatoxin. - Chia b n m ng silicagel 20 x 20 cm làm hai ph n b ng nhau (cách 10cm gi a), ch m các v t d ch chi t m u th và dung d ch aflatoxin chuNn như sau:
  5. Ph n 1: Bên trái, ch m 4 v t như sau: 1. 10 ml dung d ch aflatoxin chuNn (3.2.17.3) 2. 10 ml d ch chi t 3. 10 ml d ch chi t v i 10 ml dung d ch aflatoxin chuNn (3.2.17.3) 4. 10 ml dung d ch aflatoxin chuNn (3.2.17.3) Ph n 2: Bên ph i, ch m 4 v t như sau: 5. 10 ml dung d ch aflatoxin chuNn (3.2.17.3) 6. 10 ml d ch chi t 7. 10 ml d ch chi t v i 10ml dung d ch aflatoxin chuNn (3.2.17.3) 8. 10 ml dung d ch aflatoxin chuNn (3.2.17.3) Ch m xong dùng máy s y nh dung môi bay h t. Nh lên 4 v t ch m ph n 1 bên trái, m i v t m t gi t axit trifloaxetic. Che ph n 1 (bên trái) b ng m t t m thu tinh khác, phun lên ph n 2 (bên ph i) dung d ch axitsunfuric 50% (v/v). Dùng máy s y nh làm khô các v t ch m r i m i cho vào bình khai tri n. Dung môi khai tri n: Nư c/metanol/ete etylic – 1/3/96 (v/v). Khi ti n tuy n dung môi lên kho ng 13 cm, l y b n s c ký ra khô nhi t phòng, tránh ánh sáng, soi dư i èn t ngo i bư c sóng 365 nm, cách èn 10 cm. ánh giá k t qu : - N a bên trái: Các v t huỳnh quang aflatoxin c a dung d ch aflatoxin chuNn và c a v t d ch chi t (n u có) s cùng có tr s Rf nh hơn Rf c a v t tương ng n a bên ph i, v n gi nguyên màu huỳnh quang xanh . - N a bên ph i: Các v t huỳnh quang aflatoxin c a dung d ch aflatoxin chuNn và c a v t d ch chi t (n u có) s cùng có tr s Rf bình thư ng, và màu huỳnh quang xanh chuy n sang màu vàng. 4.2.5. Bán nh lư ng: 4.2.5.1. B ng m t: Xác nh hàm lư ng aflatoxin trong d ch chi t b ng cách so sánh cư ng huỳnh quang c a v t d ch chi t v i cư ng huỳnh quang c a v t dung d ch chuNn. V t huỳnh quang c a v t ch m dung d ch aflatoxin chuNn ch ng lên v t d ch chi t ph i m nh hơn huỳnh quang c a v t 10 ml d ch chi t và ph i trùng nhau. N u cư ng huỳnh quang c a v t 10 ml d ch chi t m hơn cư ng huỳnh quang c a v t 20 ml dung d ch chuNn thì ph i pha loãng d ch chi t và ti n hành làm s c ký l p m ng l i. 4.2.5.2. B ng máy o cư ng huỳnh quang: Bư c sóng kích thích là 365nm và bư c sóng phát x là 443 nm. nh lư ng aflatoxin trên các ch m c a d ch chi t b ng cách so sánh cư ng huỳnh quang c a v t d ch chi t v i cư ng huỳnh quang c a v t dung d ch chuNn. Tính k t qu : Hàm lư ng aflatoxin (C), tính b ng microgam trong 1 kilogam m u th tính như sau: Am x S x V x Y C= As x W x X Trong ó: Am- Cư ng huỳnh quang c a v t m u. As - Cư ng huỳnh quang c a v t chuNn. X - Th tích c a d ch chi t ch m lên b n m ng (ml ). Y - Th tích c a d ch chuNn ch m lên b n m ng (ml ).
  6. S - N ng aflatoxin c a dung d ch chuNn (mg/ml). V- Th tích cu i cùng c a d ch chi t k c nh ng l n pha loãng n u có (ml). W- Kh i lư ng c a m u th , tương ng v i th tích d ch chi t khi ti n hành làm s ch qua c t ( g). 4.3. nh y c a phương pháp: 5 mg / kg (5 ppb) - H s thu h i c a phương pháp: 90 ± 5%. - Sai s trung bình c a phương pháp: ± 10%.
Đồng bộ tài khoản