Quyết định số 544/1QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 544/1QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 544/1QĐ-TTg về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 544/1QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 544/Q -TTG Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C THAY I CH U TƯ D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH CƠ S H T NG KHU CÔNG NGHI P M XUÂN A, T NH BÀ RNA- VŨNG TÀU VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG M R NG KHU CÔNG NGHI P NÀY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 333/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p M Xuân A, t nh Bà R a - Vũng Tàu; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu (các văn b n s 298/UB-VP ngày 23 tháng 01 năm 2002 và s 1980/UB-VP ngày 31 tháng 5 năm 2002), ngh c a B trư ng B Xây d ng (văn b n s 927 BXD/KHTK ngày 21 tháng 6 năm 2002) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (văn b n s 1943 BKH/VPT ngày 01 tháng 4 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Thay i ch u tư d án u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p M Xuân A, t nh Bà R a - Vũng Tàu t i Quy t nh s 333/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph t Công ty k thu t xây d ng và v t li u xây d ng (COTEC) - T ng công ty v t li u xây d ng s 1 - B Xây d ng sang cho T ng công ty u tư Phát tri n ô th và Khu công nghi p (IDICO) - B Xây d ng th c hi n u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu công nghi p này v i hi u qu cao nh t. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu và B trư ng B Xây d ng có trách nhi m hư ng d n vi c xác nh và thanh toán các chi phí ã th c hi n c a d án gi a Công ty k thu t xây d ng và v t li u xây d ng (COTEC) v i T ng công ty u tư Phát tri n ô th và Khu công nghi p (IDICO) theo úng các quy nh hi n hành. i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p M Xuân A m r ng, t nh Bà R a - Vũng Tàu v i các n i dung sau :
  2. 1. Tên d án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p M Xuân A m r ng, t nh Bà R a - Vũng Tàu. 2. Ch u tư : T ng công ty u tư Phát tri n ô th và Khu công nghi p (IDICO) - B Xây d ng, có tr s chính t i 14 Kỳ ng, qu n 3, thành ph H Chí Minh. 3. M c tiêu d án : u tư xây d ng h t ng k thu t khu công nghi p : h th ng ư ng giao thông; c p i n; c p và thoát nư c; x lý ch t th i; thông tin liên l c và kinh doanh h t ng k thu t ã ư c t o ra. 4. a i m xây d ng : xã M Xuân, huy n Tân Thành, t nh Bà R a -Vũng Tàu. 5. Di n tích Khu công nghi p : 146,6 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư : 85,1 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : v n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có Quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng : 8 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. T ng công ty u tư Phát tri n ô th và Khu công nghi p ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu và B trư ng B Xây d ng có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo các quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Bà R a - Vũng Tàu, T ng Giám c T ng công ty u tư Phát tri n ô th và Khu công nghi p, Giám c Công ty k thu t xây d ng và v t li u xây d ng và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng,
  3. Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c a chính, - T ng c c H i quan, - UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Ban QL KCN Bà R a - Vũng Tàu, - T ng Công ty TPT ô th và KCN (IDICO), - Công ty KTXD và VLXD (COTEC), - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, PC, NN, P2,TTTT&BC - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản