intTypePromotion=3

Quyết định số 546/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 546/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 546/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 546/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C I U CH NH D ÁN U TƯ NHÀ MÁY L C D U S 1 DUNG QU T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH XI ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Lu t có liên quan; Căn c k t lu n c a B Chính tr v tình hình tri n khai D án Nhà máy l c d u Dung Qu t t i Thông báo s 174-TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2005; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i t i kỳ h p th 7 Qu c h i khóa XI; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 514/Q -TTg ngày 10/7/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; Xét k t qu th m nh H sơ phát tri n thi t k k thu t t ng th công trình Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t t i Công văn s 1808/BXD ngày 05/11/2004, k t qu th m nh h p ng gói th u EPC s 1+4 D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t t i Công văn s 668/Q -H QT ngày 04/02/2005, Quy t nh s 2110/Q -H QT ngày 25/4/2005 v vi c phê duy t H sơ phát tri n thi t k k thu t t ng th Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t và T trình s 039/TT-H QT ngày 07/4/2005 v vi c i u ch nh D án u tư Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t c a T ng công ty D u khí Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c i u ch nh Quy t nh u tư D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t t i Công văn s 48 BKH/T GS& T ngày 12/5/2005, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh D án u tư Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t v i các n i dung chính như sau: 1. Tên d án: Nhà máy l c d u Dung Qu t. 2. Ch u tư: T ng công ty D u khí Vi t Nam. 3. Hình th c u tư: t u tư.
  2. 4. a i m xây d ng: t i hai xã Bình Tr và Bình Thu n trong Khu kinh t Dung Qu t, huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi. 5. Di n tích chi m t và m t bi n: 816,03 ha, trong ó: - Nhà máy chính: 110 ha. - Khu b ch a d u thô, s n phNm: 85,83 ha. - Tuy n ng d n d u thô, s n phNm, c p và x nư c bi n: 94,46 ha. - B n c ng xây d ng, khu c ng xu t s n phNm, h th ng phao rót d u không b n (SPM), ư ng ng ng m dư i bi n và khu v c vòng quay tàu: 486,04 ha t và m t bi n. - ư ng vào Nhà máy l c d u, khu nhà cho cán b , công nhân viên t i V n Tư ng: 39,7 ha. 6. Công su t thi t k : 6,5 tri u t n d u thô/năm. 7. Ngu n cung c p d u thô: d u thô dùng làm nguyên li u cho Nhà máy là d u Vi t Nam và d u nh p khNu. 8. S n phNm: - Ch ng lo i s n phNm: propylen, khí hóa l ng (LPG), xăng ô tô không pha chì (xăng A-90/92/95 RON), nhiên li u ph n l c/d u h a dân d ng, nhiên li u diezel ô tô (DO) và d u nhiên li u (FO). - Ch t lư ng s n phNm: i v i các s n phNm tiêu th trong nư c tuân theo các tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm c a Vi t nam. i v i các s n phNm xu t khNu ph i áp ng các yêu c u ch t lư ng xu t khNu. 9. Công ngh và thi t b : theo H sơ thi t k k thu t t ng th ư c duy t cho giai o n ch bi n d u ng t, bao g m các phân xư ng chính sau: - Phân xư ng chưng c t d u thô áp su t khí quy n (CDU); - Phân xư ng x lý naphtha b ng hy ro (NHT); - Phân xư ng reforming xúc tác liên t c; - Phân xư ng x lý LPG (LTU); - Phân xư ng thu h i propylene (PRU); - Phân xư ng x lý kerosene (KTU); - Phân xư ng x lý naphta t RFCC (NTU);
  3. - Phân xư ng x lý nư c chua; - Phân xư ng nư c chua (SWS); - Phân xư ng tái sinh amine (ARU); - Phân xư ng trung hòa ki m (CNU); - Phân xư ng thu h i lưu huỳnh (SRU); - Phân xư ng isomer hóa (ISOM); - Phân xư ng x lý LCO b ng hy ro (LCO-HDT). 10. Các h ng m c ph tr c a Nhà máy: Công su t các h ng m c ph tr và ngo i vi như nhà máy i n, h th ng cung c p hơi, khí trơ, nhiên li u, khí nén, x lý nư c th i, khu b ch a trung gian, khu b ch a d u thô, khu b ch a s n phNm, nhà hành chính, xư ng b o dư ng s a ch a,... ư c thi t k phù h p v i nhu c u công ngh và yêu c u v n hành c a Nhà máy. 11. Các công trình bi n: - H th ng phao rót d u không b n nh p d u thô t i v nh Vi t Thanh ư c thi t k ti p nh n tàu d u có tr ng t i 80.000 – 110.000 DWT. - Công su t 6 b n xu t s n phNm c a c ng kín b trí t i v nh Dung Qu t như sau: + B n s 1 và 2 cho tàu có tr ng t i t i 50.000 DWT; + B n s 3, 4 và 5 cho tàu có tr ng t i t i 30.000 DWT; + B n s 6 cho tàu có tr ng t i t i 30.000 DWT. - ê ch n sóng ư c thi t k b o m vi c xu t s n phNm t i c ng kín liên t c và an toàn. - B n ph c v cho giai o n xây d ng và ph c v cho công tác b o dư ng các công trình bi n sau này. 12. Các công trình cơ s h t ng chính ngoài hàng rào trư c ây u tư b ng ngu n v n khác ngoài D án, nay ư c u tư b ng v n c a D án, bao g m các h ng m c: - H th ng cung c p i n cho giai o n xây d ng t tr m bi n áp Dung Qu t n m t b ng Nhà máy, khu c ng và h th ng cung c p i n d phòng t m ng lư i i n qu c gia cho v n hành Nhà máy l c d u (ngu n 2). - Hai o n ư ng n i Nhà máy v i ư ng cao t c và m t o n ư ng n i khu b ch a s n phNm v i ư ng cao t c (t ng c ng dài 2,5km).
  4. - Nhà và cơ s d ch v cho cán b , công nhân viên v n hành Nhà máy (khu ê quai bao Sông Trà và khu nhà và cơ s d ch v t i V n Tư ng). 13. T ng m c u tư và ngu n v n: - T ng m c u tư: 2.501 tri u USD (chưa bao g m phí tài chính trong th i gian xây d ng). - Ngu n v n: + Ngân sách nhà nư c c p 800 tri u USD t ti n lãi d u thô sau thu ư c chia t Xí nghi p liên doanh Vietsovprtro trong giai o n 1995 – 2010. + V n tín d ng ưu ãi u tư phát tri n c a Nhà nư c 1.000 tri u USD v i m c ưu ãi theo quy nh c a Chính ph (lãi su t 3,6%/năm, th i h n cho vay 16 năm, trong ó ân h n trong th i gian xây d ng là 4 năm). + V n vay thương m i: 475 tri u USD, trong ó: * Vay c a Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam: 250 tri u USD. * Vay h p v n các ngân hàng thương m i trong nư c: 225 tri u USD (Quy t nh s 337/Q -TTg ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ). + Ph n còn l i do Ch u tư t thu x p: 226 tri u USD. 14. Ti n th c hi n: hoàn thành xây d ng và ưa vào v n hành năm 2009. 15. Phương th c t ch c qu n lý th c hi n D án: Ch u tư t ch c th c hi n D án theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 16. Các quy nh khác i v i D án: - Ch u tư ư c phép thuê t ch c tư v n, t ch c ăng ki m trong và ngoài nư c tư v n cho vi c qu n lý d án, thu x p v n vay nư c ngoài, ki m tra, giám sát th c hi n h p ng, c p ch ng ch ch t lư ng, nghi m thu và nh n bàn giao công trình. - Ch u tư có k ho ch ào t o trong nư c và nư c ngoài cán b k thu t, cán b qu n lý và công nhân v n hành kh năng ti p thu k thu t, chuy n giao công ngh t v n hành Nhà máy. Trong nh ng năm u m i i vào s n xu t, Ch u tư ư c thuê các chuyên gia nư c ngoài tr giúp trong qu n lý, v n hành và b o dư ng Nhà máy. - ư c phép áp d ng Tiêu chuNn môi trư ng TCVN 1995 cho giai o n ch bi n d u ng t. - ư c áp d ng chính sách thu ưu ãi: + Mi n thu nh p khNu v t tư thi t b trong quá trình xây d ng.
  5. + Ưu ãi t i a v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. T ch c th c hi n: - T ng công ty D u khí Vi t Nam là Ch u tư ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n D án, b o m ch t lư ng và ti n . - B Công nghi p ch o T ng công ty D u khí Vi t Nam tri n khai D án, b o m ch t lư ng và ti n . - Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v d u khí th c hi n các nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 1071/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2003. - B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B K ho ch và u tư ch o T ng công ty D u khí Vi t Nam hoàn ch nh phương án tài chính chi ti t, b o m v n th c hi n D án theo úng ti n . - Ban qu n lý Khu kinh t Dung Qu t, y ban nhân dân các t nh Qu ng Ngãi, Qu ng Nam có trách nhi m ph i h p v i T ng công ty D u khí Vi t Nam tri n khai các vi c liên quan n D án. - Các B , ngành và a phương có liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p và h tr T ng công ty D u khí Vi t Nam th c hi n D án u tư, b o m ch t lư ng và ti n . i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 514/TTg ngày 10 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Công nghi p, Tài chính, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Công an, N i v , Bưu chính, Vi n thông, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân các t nh Qu ng Ngãi, Qu ng Nam, Trư ng Ban qu n lý Khu kinh t Dung Qu t, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản