intTypePromotion=3

Quyết định số 547/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 547/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 547/2007/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 547/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 547/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V VI C H TR V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N CHO T NH NINH THU N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 2338/BKH- KT P&LT ngày 9 tháng 4 năm 2007, QUY T NNH i u 1. B sung 59 t ng t ngu n d phòng ngân sách trung ương năm 2007 cho t nh Ninh Thu n th c hi n 4 công trình s t l g m các kè: M Tân, Phú Th , Sơn H i và Cù lao Tân Thành. i u 2. Cho phép t nh Ninh Thu n ư c ng trư c 23 t ng c a K ho ch năm 2008 th c hi n 11 d án ODA c a T nh trong năm 2007. Giao B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh b trí t ngu n v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương k ho ch năm 2008 t nh Ninh Thu n hoàn tr ngân sách trung ương s v n ng trư c nêu trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng CP, PTTg Nguy n Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Qu c Huy, Website Chính ph , V P; Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản