Quyết định số 549/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 549/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 549/QĐ-TTg về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 549/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 549/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C B TRÍ V N VÀ CH NNH TH U I V I CÁC D ÁN U TƯ PH C V I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH III TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i công văn s 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009, B K ho ch và u tư t i công văn s 2530/BKH-L VX ngày 15 tháng 4 năm 2009, B Tài chính t i công văn s 2079/BTC- T ngày 24 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. 1. Giao B Tài chính t m ng 574,2 t ng (năm trăm b y mươi tư t hai trăm tri u) t ngu n ngân sách Trung ương u tư th c hi n các d án ph c v i h i th thao châu Á trong nhà l n th III (AI Games III) như ngh c a các B K ho ch và u tư, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch. Vi c ng v n, qu n lý và s d ng v n ng th c hi n theo quy nh hi n hành. B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n trong d toán năm 2010 hoàn tr Ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. V cơ ch ch nh th u ng ý v nguyên t c vi c ch nh th u i v i các d án c i t o, nâng c p các công trình ph c v AI Games III như ngh c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch t i công văn s 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009. Các B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan tri n khai th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m toàn di n v vi c th c hi n ch nh th u, b o m hoàn thành các công trình úng ti n , ch t lư ng theo yêu c u c a AI Games III. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Trư ng Ban T ch c AI Games III, các B trư ng: Văn hóa, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Tài chính, Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, H i Dương, B c Ninh và Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - T ng c c Th d c Th thao; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Nguy n H u Vũ,
  2. C ng TT T, các V : TH, KTTH, KTN, TKBT, P; Nguy n T n Dũng - Lưu VT, KGVX (5)
Đồng bộ tài khoản