intTypePromotion=3

Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 55/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN XÂY D NG KHU KINH T C A KH U NG ĂNG – L NG SƠN, T NH L NG SƠN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh L ng Sơn t i T trình s 16/TTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 và ý ki n c a B K ho ch và u tư t i công văn s 8581/BKH-T &GS T ngày 22 tháng 11 năm 2007 v vi c phê duy t án xây d ng Khu kinh t c a kh u ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án xây d ng Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, t nh L ng Sơn v i nh ng n i dung ch y u sau: I. PH M VI KHU KINH T C A KH U NG ĂNG – L NG SƠN Khu v c d ki n thành l p Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ư c xác l p t i phía B c c a t nh L ng Sơn, bao g m thành ph L ng Sơn, th tr n Cao L c, th tr n ng ăng và các xã: Th y Hùng, Phú Xá, H ng Phong, Tân Liên, xã Song Giáp, m t ph n xã Bình Trung - huy n Cao L c; xã Tân Thanh, Tân M - huy n Văn Lãng, m t ph n xã Vân An, huy n Chi Lăng; xã ng Giáp, huy n Văn Quan; v i di n tích 394 km2. II. QUAN I M, M C TIÊU VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRI N KHU KINH T C A KH U NG ĂNG – L NG SƠN 1. Quan i m phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn có ranh gi i a lý xác nh c th , có không gian kinh t riêng bi t, v i môi trư ng u tư và kinh doanh thu n l i bao g m: các khu ch c năng, các công trình h t ng k thu t – xã h i, khu dân cư, ô th m i, các công trình d ch v và ti n tích công c ng, v i các chính sách ưu ãi, khuy n khích, n nh, lâu dài và cơ ch qu n lý thông thoáng t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài yên tâm u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v .
  2. 2. M c tiêu phát tri n Xây d ng Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn tr thành khu kinh t t ng h p, trong ó khu h p tác kinh t biên gi i ng ăng (khu phi thu quan, khu công nghi p, c a khNu qu c t .v.v.) gi vai trò ch o, k t h p phát tri n du l ch, d ch v , các ngành kinh t khác và phát tri n các khu ô th . Khai thác có hi u qu l i th và i u ki n t nhiên, v trí a lý kinh t , chính tr trong giao thương, d ch v qu c t và trong nư c thúc Ny phát tri n kinh t xã h i vùng núi ông b c b . Ny m nh t c u tư xây d ng Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn cùng phát tri n tam giác kinh t tr ng i m phía b c sau năm 2010 phát tri n thành tr c t giác kinh t tr ng i m (L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh). T o vi c làm, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c. Xây d ng m t ô th văn minh, hi n i, môi trư ng xã h i thân thi n; nâng cao v th c a L ng Sơn và Vi t Nam trong ti n trình H i nh p; ng th i c ng c qu c phòng toàn dân, b o m an ninh tr t t và ch quy n biên gi i qu c gia. 3. Mô hình phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ư c hình thành trên di n tích 394km2; là Khu kinh t t ng h p, a ch c năng, an xen các y u t kinh t v i xã h i, qu c phòng an ninh; trong ó, lĩnh v c mũi nh n là phát tri n kinh t c a khNu. V cơ b n, Khu kinh t c a KhNu ng ăng – L ng Sơn ư c phân thành 2 khu ch c năng chính là khu phi thu quan và khu thu quan. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N C A KHU KINH T C A KH U NG ĂNG – L NG SƠN 1. nh hư ng phát tri n d ch v và hình thành khu phi thu quan - Khai thác tri t l i th v kinh t c a khNu phát tri n thương m i: Phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn tr thành m t trung tâm xu t nh p khNu c a ông B c B v i Trung qu c, vùng ông Âu và Tây Âu. Hư ng t i xây d ng ng ăng – L ng Sơn thành trung tâm giao d ch thương m i, bán buôn, bán l , trung tâm hàng xu t nh p khNu l n; m t trung tâm xúc ti n th trư ng và v n ng u tư l n c a vùng ông B c B , có vai trò quan tr ng trong c nư c. Song song v i phát tri n thương m i c n t p trung phát tri n m t s ngành, s n phNm d ch v có l i th như d ch v v n t i, giao nh n, kho bãi, d ch v xu t nh p khNu, du l ch, thương m i, tài chính - ngân hàng, bưu chính - vi n thông... Xây d ng khu phi thu quan v i các chính sách ưu ãi và qu n lý c thù thúc Ny phát tri n các lo i hình d ch v liên quan n c a khNu, các lo i hình gia công hàng xu t khNu... - T p trung phát tri n du l ch: khu v c ng ăng – L ng Sơn g n li n v i khu kinh t c a khNu, qu n th di tích tín ngư ng n M u – ng ăng, khu nh t nh tam thanh, khu du l ch sinh thái H Nà Tâm c a thành ph L ng Sơn; do ó Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn r t thu n l i trong liên k t phát tri n du l ch. Vì v y,
  3. c n chú tr ng phát tri n các s n phNm du l ch sau: du l ch sinh thái; du l ch leo núi, c m tr i, thăm các hang ng, danh th ng.v.v; du l ch văn hóa, thăm các di tích l ch s cách m ng, l h i; du l ch ngh dư ng; du l ch h i ngh , h i ch , tri n lãm.v.v; du l ch ư ng th y trên sông Kỳ Cùng g n v i nhà máy th y i n Khánh Khê. 2. nh hư ng phát tri n công nghi p - T p trung phát tri n các ngành công nghi p s n xu t v t li u xây d ng g n v i các l i th v tài nguyên á vôi, m sét; công nghi p khai thác khoáng s n g n v i m qu ng bôxit; các ngành công nghi p g n v i khai thác l i th c a khNu; các ngành công nghi p hư ng n xu t khNu. - T o môi trư ng thu n l i và chính sách ưu ãi, linh ho t nh m khuy n khích các nhà u tư trong và ngoài nư c. Ưu tiên thu hút các doanh nghi p l n có công ngh tiên ti n làm u tàu thúc Ny phát tri n c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Hình thành khu công nghi p t p trung trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Phát tri n s n xu t các s n phNm có s c c nh tranh cao. - Ưu tiên thu hút các ngành công nghi p có công ngh tiên ti n, không gây nh hư ng x u n môi trư ng. T nay n năm 2020, t p trung phát tri n các ngành công nghi p: công nghi p s n xu t v t li u xây d ng; công nghi p khai khoáng; công nghi p l p ráp, gia công, óng gói, bao bì; công nghi p ô tô, ch t o ng cơ, ph tùng; i n t , cơ khí chính xác; công nghi p ch bi n nông – lâm s n v.v. 3. nh hư ng phát tri n nông – lâm nghi p Kinh t nông – lâm nghi p, nông thôn phát tri n theo hư ng s n xu t hàng hóa ph c v tr c ti p cho nhu c u c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; khai thác có hi u qu qu t nông nghi p. Cơ c u nông nghi p chuy n d ch theo hư ng: tăng m nh t tr ng chăn nuôi; phát tri n các cây, con (hoa, cây c nh, rau s ch, cây ăn qu ch t lư ng) có giá tr phù h p v i i u ki n trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. 4. Phát tri n các lĩnh v c xã h i - Dân s , lao ng: Quy mô dân s n năm 2020 c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn kho ng 200.000 ngư i, t l ô th hóa kho ng 70%, t ng lao ng xã h i kho ng 150 nghìn ngư i, chi m kho ng 60% dân s . Nhu c u lao ng cho phát tri n c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn r t l n, năm 2020 kho ng 130 ngàn ngư i, trong ó lao ng nông – lâm- nghi p kho ng 20 ngàn ngư i, lao ng công nghi p - xây d ng kho ng 50 ngàn ngư i và lao ng
  4. các ngành d ch v kho ng 60 ngàn ngư i. n năm 2020, t l lao ng trong công nghi p và d ch v s chi m 85% t ng s lao ng c a khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Giáo d c – ào t o: n năm 2020, có 100% cơ s giáo d c – ào t o trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn t chuNn qu c gia; quy ho ch xây d ng m t s cơ s ào t o theo tiêu chuNn qu c t , Ny m nh ào t o ngh và th c hi n xã h i hóa d y ngh , liên doanh, liên k t trong ào t o ngh . - Y t - chăm sóc s c kh e nhân dân: M r ng các hình th c huy ng v n phát tri n lĩnh v c y t , cho phép m t s khoa, b ph n c a các b nh vi n, tr m y t trong khu v c Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn liên doanh th c hi n các d ch v y t ch t lư ng cao; khuy n khích m b nh vi n tư theo tiêu chuNn qu c t t i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Văn hóa, thông tin, th d c th thao: Ny m nh các ho t ng văn hóa theo hư ng t p trung cho vi c xây d ng i s ng văn hóa, văn minh ô th v a th hi n ư c nét c s c c a văn hóa truy n th ng. ưa ho t ng th d c th thao vào n n n p thư ng xuyên trong các công s , trư ng h c và các a bàn dân cư; phát tri n các lo i hình th thao c ng ng t i các khu ô th , các khu công viên, cây xanh v.v.; nâng cao ý th c gi gìn môi trư ng sinh thái trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - B o v môi trư ng, m b o phát tri n b n v ng: Chú tr ng c bi t n b o v ngu n nư c; c n có quy ho ch và qu n lý môi trư ng. Các chương trình phát tri n kinh t , k t c u h t ng và ô th c n xem xét n vi c c i thi n môi trư ng; tăng cư ng thanh tra, giám sát các ngu n th i trong các ho t ng s n xu t, c bi t là s n xu t công nghi p và du l ch. X lý nư c th i: quy ho ch và xây d ng ng b h th ng thu gom nư c th i công nghi p và nư c th i sinh ho t trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; c bi t chú tr ng các khu công nghi p, khu ô th và dân cư. B trí xây d ng t 1 -2 nhà máy x lý nư c th i t p trung. X lý ch t th i r n: ch t th i r n ư c thu gom và x lý t p trung cùng v i các ch t th i công nghi p và sinh ho t. Trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn xây d ng 01 nhà máy phân lo i rác và x lý ch t th i g m c t n d ng rác s n xu t phân vi sinh và tái ch rác, tiêu h y, chôn l p rác không x lý ư c .v.v. V x lý b i, khí th i và ti ng n: t t c các khu công nghi p, các nhà máy, xí nghi p trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ph i có các thi t b x lý khói, b i và ti ng n m b o tiêu chuNn; ng th i tăng cư ng tr ng cây xanh b o v , c i thi n môi trư ng. T l xây d ng công trình trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn c n tuân th nghiêm ng t theo quy ho ch.
  5. 5. nh hư ng phát tri n k t c u h t ng Nâng c p và xây d ng m i các tuy n giao thông quan tr ng như ư ng cao t c o n thành ph L ng Sơn – c a khNu H u Ngh (6 làn xe); hoàn ch nh quy ho ch xây d ng m i và hi n i c a khNu qu c t H u Ngh , ga ng ăng; m r ng các tuy n ư ng i c a khNu Tân Thanh, ư ng vào m c 23 – B o Lâm, xây d ng Khu công nghi p H ng Phong. Quy ho ch, tái nh cư xây d ng khu phi thu quan. Xây d ng, nâng c p h th ng c p thoát nư c, c p i n, chi u sáng công c ng trong khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn.v.v. 6. nh hư ng b trí không gian lãnh th - Hư ng s d ng t là: khai thác tri t các khu t t i các khu kinh t c a khNu, vùng t tr ng, i núi tr c phát tri n công nghi p, t t i các khu du l ch phát tri n du l ch, g n v i phát tri n các khu ô th và dân cư; ng th i v i b o t n, tôn t o các vùng r ng sinh thái, vùng r ng núi á vôi trong khu v c hi n có, b o v c nh quan môi trư ng sinh thái; dành m t ph n qu t canh tác phát tri n kinh t nông nghi p. - Phân thành các khu ch c năng sau: khu phi thu quan s phát tri n các lo i hình ho t ng chính như sau: s n xu t hàng xu t khNu, thương m i hàng hóa, d ch v thương m i, xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i, d ch v khác như trung chuy n hàng hóa, v n t i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, bưu chính vi n thông, d ch v xu t nh p c nh, tư v n u tư, công ngh , vui chơi gi i trí .v.v; v i cơ ch ho t ng m u d ch t do trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. Khu thu quan bao g m các phân khu chính như: Khu c a khNu qu c t , khu công nghi p, các khu du l ch, khu ô th , hành chính và các khu dân cư. Trong các khu ch c năng s quy ho ch dành t xây d ng h th ng công viên cây xanh phù h p cho phát tri n ô th và du l ch; ngoài ra b trí m t s khu v c dành cho khu nghĩa trang có không gian riêng bi t m b o v sinh và m quan ô th trong khu v c. 7. D ki n nhu c u v n u tư và ngu n v n u tư D ki n t ng nhu c u v n u tư cho vi c tri n khai th c hi n án là r t l n. T nh c n xác nh ngu n v n u tư chính là huy ng trong dân và các doanh nghi p. Vì v y, c n ph i có l trình thích h p, có các chính sách, các phương th c xúc ti n u tư phù h p thu hút v n u tư. V n t ngân sách nhà nư c ch t p trung u tư vào các công trình h t ng tr ng y u, các chương trình có ý nghĩa nâng cao ngu n nhân l c. 8. Danh m c các d án ưu tiên nghiên c u u tư n năm 2010 (Xin xem Ph l c kèm theo) Trong th i gian trư c m t, c n t p trung ưu tiên nghiên c u u tư các d án sau: - Quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - ư ng cao t c o n thành ph L ng Sơn – C a khNu qu c t H u Ngh .
  6. - Nâng c p C a khNu qu c t H u Ngh . - Nâng c p C a khNu ga ư ng s t ng ăng. - u tư xây d ng Khu công nghi p H ng Phong. - Di dân, tái nh cư xây d ng Khu phi thu quan c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. 9. Phân kỳ quy ho ch xây d ng - Giai o n t nay n năm 2010: M c tiêu c a giai o n này là hoàn thi n các công tác chuNn b , t o i u ki n phát tri n nhanh trong giai o n sau v i các nhi m v chính như sau: hình thành ư c các cơ s pháp lý và cơ ch chính sách thông thoáng cho Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; xây d ng m t bư c các k t c u h t ng cơ b n; xây d ng các h t ng cho các khu ch c năng; xúc ti n m nh vi c thu hút các d án u tư trong và ngoài nư c. - Giai o n 2011 – 2020: Ti p t c xây d ng và u tư phát tri n ng b và hi n i hóa h th ng k t c u h t ng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; hoàn ch nh các khu ch c năng theo quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ư c duy t c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. Th c hi n theo quy ho ch chi ti t và i vào s n xu t kinh doanh các d án trong khu công nghi p, khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, khu phi thu quan và các công trình kinh t khác. Hoàn thi n phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn theo quy ho ch. Hoàn thành xây d ng hi n i các c a khNu, các khu công nghi p, khu du l ch, các trung tâm thương m i, giao d ch qu c t và các công trình d ch v công c ng cao c p khác.v.v. IV. CƠ CH , CHÍNH SÁCH CHO PHÁT TRI N KHU KINH T C A KH U NG ĂNG – L NG SƠN Cơ ch , chính sách c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn c n áp ng yêu c u và nguyên t c sau: Cơ ch , chính sách c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn c n áp ng yêu c u: huy ng cao nh t, hi u qu nh t, mang tính t phá huy ng m i ngu n l c v n, công ngh , lao ng k thu t .v.v trong và ngoài nư c tham gia vào u tư phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn theo các m c tiêu, d án mà nh hư ng quy ho ch ã ra; phát huy cao nh t tính năng ng, sáng t o, t ch c a các cá nhân, ơn v kinh t trong và ngoài T nh. Khuy n khích, ưu ãi hư ng nhà u tư tham gia tích c c vào xây d ng Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. ng th i m b o s ph i h p th ng nh t, hi u qu , có tr t t trong vi c qu n lý i u hành c a các ngành, các c p i v i các ho t ng trên a bàn Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn.
  7. Cơ ch , chính sách ư c áp d ng t i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn c n áp ng ư c các nguyên t c: Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ư c xác nh là khu kinh t c a khNu, có các c thù v an ninh, qu c phòng và biên gi i; vì v y, cơ ch , chính sách ư c áp d ng t i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ph i phù h p v i các quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và nh ng ưu ãi cao nh t ang và s ư c áp d ng t i các khu kinh t Vi t Nam, có tính n m t s c thù v an ninh, qu c phòng. Các cơ ch , chính sách áp d ng cho Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ph i m , ng b , n nh lâu dài; phù h p v i quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; g n v i vi c t ch c b máy qu n lý năng ng, hi u qu . Các cơ ch , chính sách áp d ng cho Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn c n ư c lu t hóa t o s ng b , n nh và có tính pháp lý cao, t o ni m tin cho các nhà u tư. Cơ ch , chính sách c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn s ư c nghiên c u và quy nh c th , chi ti t trong Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn do y ban nhân dân t nh L ng Sơn xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh ban hành, làm cơ s pháp lý cho vi c áp d ng t i Khu kinh t này. V. MÔ HÌNH T CH C QU N LÝ KHU KINH T NG ĂNG – L NG SƠN 1. Ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn - Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh L ng Sơn, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và pháp lu t có liên quan; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh cho nhà u tư trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p; ch u s ch o và qu n lý v t ch c, biên ch chương trình k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a y ban nhân dân t nh L ng Sơn; ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a các B , ngành qu n lý v ngành, lĩnh v c có liên quan; có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh L ng Sơn trong công tác qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng - L ng Sơn có tư cách pháp nhân, tài kho n và con d u mang hình qu c huy; có tr s , có biên ch chuyên trách; kinh phí qu n lý hành chính nhà nư c, kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n do ngân sách nhà nư c c p theo k ho ch hàng năm. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn
  8. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn s ư c quy nh c th , chi ti t trong Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, phù h p v i quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và pháp lu t có liên quan. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh L ng Sơn căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn nêu trong án sau khi ã ư c phê duy t, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: - Xây d ng Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; - Sau khi Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, xây d ng án thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn, kèm theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, Quy ho ch s d ng t, K ho ch s d ng t c a t nh L ng Sơn phù h p v i m c tiêu phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; - T ch c vi c l p và trình duy t theo quy nh Quy ho ch chung xây d ng; ch o vi c l p và phê duy t Quy ho ch chi ti t xây d ng các phân khu ch c năng c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; - Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trong Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn theo quy ho ch ư c duy t; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm và 5 năm t i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Ch o và t o i u ki n cho Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ho t ng và th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. - Ch o y ban nhân dân các huy n có liên quan th c hi n t t công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư; ch o các cơ quan ch c năng c a T nh ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn gi i quy t các v n có liên quan n vi c u tư phát tri n, qu n lý và v n hành Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. - Có gi i pháp và xây d ng phương án huy ng các ngu n v n m t cách c th , h p lý có tính kh thi nh m thu hút v n u tư; gi m t l huy ng v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) phù h p v i kh năng cân i v n và có các cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c phù h p nh m b o m tính kh thi c a án. C n coi tr ng và có gi i pháp v a u tư v a khai thác t qu t có ngu n thu, u tư tr l i ph c v cho vi c phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. Trư c m t, trong giai o n
  9. 2007 – 2010, c n xây d ng chính sách huy ng, thu hút v n u tư th t c th , h p d n n t ng d án, lĩnh v c u tư; trư c h t là chính sách huy ng ngu n l c t vi c khai thác qu t, thu hút v n u tư t m i thành ph n kinh t , các doanh nghi p, các nhà u tư trong và ngoài a phương, các nhà u tư nư c ngoài. - Nghiên c u ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá thNm quy n) các cơ ch , chính sách c th nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t -xã h i c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. i u 3. Giao các B , ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; ph i h p và h tr y ban nhân dân t nh L ng Sơn và Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn trong vi c l p, i u ch nh, b sung các quy ch , án, quy ho ch nói trên và trong vi c nghiên c u xây d ng, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách c th áp d ng t i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn ã ư c quy t nh u tư; nghiên c u xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư t i Khu kinh t c a khNu ng ăng – L ng Sơn. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh L ng Sơn, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B ; cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - T nh y, H ND, UBND t nh L ng Sơn; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Ban Qu n lý KKTCK QT B Y; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph . Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b)
  10. PH L C DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ GIAI O N T NAY N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 04 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. ư ng cao t c o n thành ph L ng Sơn – C a khNu qu c t H u Ngh . 2. Nâng c p C a khNu qu c t H u Ngh . 3. Nâng c p C a khNu ga ư ng s t ng ăng 4. u tư xây d ng Khu công nghi p H ng Phong. 5. Di dân, tái nh cư xây d ng Khu phi thu quan c a Khu kinh t . 6. M r ng tuy n ư ng ng ăng – Tân Thanh. 7. H t ng Khu h p tác biên gi i ng ăng. 8. D án x lý nư c m t, c p nư c cho Khu kinh t . 9. D án c i t o, nâng c p h th ng thoát nư c, x lý nư c th i t i các khu dân cư, ô th , các khu du l ch trong Khu kinh t . 10. D án c i t o, nâng c p h th ng chi u sáng công c ng, ô th , 11. D án thu gom và ch bi n rác. 12. D án t ng th v h tr nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c trong Khu kinh t . Ghi chú: V v trí, a i m, di n tích chi m t, quy mô công su t, t ng m c v n u tư và ngu n v n u tư c a các d án nêu trên s ư c xem xét, quy t nh trong giai o n l p, thNm nh và phê duy t d án u tư, tùy theo nhu c u và kh năng ngu n l c trong t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản