Quyết định số 560/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 560/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 560/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức khám bệnh vào các ngày nghỉ của ngành y tế do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 560/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 560/2006/Q -UBND Long Xuyên, ngày 16 tháng 03 năm 2006 QUY T Đ NH V/V T CH C KHÁM B NH VÀO CÁC NGÀY NGH C A NGÀNH Y T CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Xét t trình s 314/TTr-STC ngày 22/02/2006 c a S Tài chính v vi c t ch c khám b nh vào các ngày ngh c a ngành y t , QUY T NNH: i u 1. Các cơ s y t công l p trong t nh ư c t ch c khám b nh vào các ngày ngh th b y, ch nh t và các ngày ngh l khác, như sau: 1. Th i gian khám b nh: Sáng : t 07 gi n 11 gi . Chi u : t 13 gi n 17 gi . 2. M c thu ti n khám b nh: 10.000 ng/l n khám b nh. 3. Ch ng t thu: s d ng biên lai thu vi n phí do cơ quan Thu phát hành và ư c qu n lý theo quy nh hi n hành. 4. Ti n thu khám b nh ư c s d ng chi làm thêm gi và v t tư tiêu hao c n thi t và ư c qu n lý theo các văn b n quy nh hi n hành v thu vi n phí. 5. Các cơ s y t công l p ph i m s chi ti t theo dõi vi c t ch c khám b nh vào các ngày ngh phân tích tình hình thu vi n phí hàng tháng, quý, năm. i u 2. Giao S Y t , S Tài chính và C c Thu t nh có văn b n hư ng d n các cơ s y t công l p t ch c th c hi n vi c khám b nh vào các ngày ngh theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , C c trư ng C c Thu t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các cơ s y t công l p trong t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. T. CH T CH Nơi nh n: PHÓ CH T CH - TT. UBND t nh (b/c); - S Tài chính, S Y t , C c Thu t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - CVP, PVP (Võ Hùng Dũng); - Lưu VT, P. TH, VHXH. Nguy n Văn m
Đồng bộ tài khoản