Quyết định số 57/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
78
lượt xem
3
download

Quyết định số 57/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/QĐ-BYT về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành để thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 57/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B Y T V V SINH AN TOÀN TH C PH M TH C HI N NGHN QUY T S 16/2007/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 4 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ X V M T S CH TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH L N N N KINH T PHÁT TRI N NHANH VÀ B N V NG KHI VI T NAM LÀ THÀNH VIÊN C A T CH C THƯƠNG M I TH GI I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh quy t s 08-NQ/TW ngày 05 tháng 12 năm 2007 c a H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i; Căn c Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh Quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Chương trình hành ng c a B Y t v v sinh an toàn th c phNm th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh Quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. i u 3. Các ông/bà: C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B Y T V V SINH AN TOÀN TH C PH M TH C HI N NGHN QUY T S 16/2007/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 4 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ X V M T S CH TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH L N N N KINH T PHÁT TRI N NHANH VÀ B N V NG KHI VI T NAM LÀ THÀNH VIÊN C A T CH C THƯƠNG M I TH GI I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57/Q -BYT ngày 09/01/2008 c a B trư ng B Y t ) I. M C TIÊU Ngày 27 tháng 02 năm 2007, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP kèm theo Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v “M t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i” (Ngh quy t s 08-NQ/TW). V i vai trò là cơ quan tham mưu c a Chính ph trong công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân, c bi t là v n an toàn v sinh th c phNm trong b i c nh nư c ta ã là thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i và th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá, nâng cao ch t lư ng ph c v , chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, Chương trình hành ng c a B Y t trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm nh m t ư c các m c tiêu sau ây: 1. M c tiêu chung: Th c hi n nghiêm ch nh các cam k t v i T ch c Thương m i th gi i trư c khi Vi t Nam là thành viên, các nghĩa v khác c a Vi t Nam khi ã là thành viên trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm, t o môi trư ng thông thoáng cho các nhà u tư, thúc Ny kinh t phát tri n b n v ng. 2. M c tiêu c th : 2.1. Ph n u n h t năm 2012 cơ b n hoàn thi n hành lang pháp lý v v sinh an toàn th c phNm, lo i b nh ng quy nh ch ng chéo, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th cân i quy n và l i ích gi a Nhà nư c, doanh nghi p và
  3. ngư i tiêu dùng m b o c nh tranh lành m nh, thông thoáng cho m i ch th tham gia th trư ng. 2.2. Hoàn thi n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i các quy nh qu c t b o v th trư ng n i a và ngư i tiêu dùng. 2.3. C i cách hành chính, nâng cao hi u qu ho t ng i ngo i và h i nh p kinh t qu c t . II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG 2.1. Ph n u n h t năm 2012 cơ b n hoàn thi n hành lang pháp lý v v sinh an toàn th c ph m: 2.1.1. Trong năm 2007 xác nh các n i dung cam k t có th th c hi n tr c ti p và các n i dung c n ph i n i lu t hoá xây d ng chương trình s a i các lu t, pháp l nh và các văn b n dư i lu t liên quan n v sinh an toàn th c phNm phù h p Hi p nh SPS và TBT c a WTO. 2.1.2. Ti n hành rà soát h th ng pháp lu t hi n hành v v sinh an toàn th c phNm, lo i b nh ng quy nh ch ng chéo, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th cân i quy n và l i ích gi a Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i tiêu dùng m b o c nh tranh lành m nh, thông thoáng cho m i ch th tham gia th trư ng. 2.1.3. Trong năm 2007 thành l p Ban So n th o, xây d ng K ho ch D án Lu t an toàn th c phNm trong ó m b o ti n trình Chính ph vào quý IV năm 2008 và trình Qu c h i vào năm 2009 thay th cho Pháp l nh v sinh an toàn th c phNm c n ph i s a i theo cam k t c a Vi t Nam trư c khi gia nh p WTO. 2.1.4. Thu th p, nghiên c u pháp lu t hi n hành c a m t s nư c trên th gi i v an toàn th c phNm, nghiên c u các i u ư c qu c t có liên quan n D án Lu t an toàn th c phNm. 2.1.5. T ng k t tình hình thi hành pháp lu t v an toàn th c phNm: Xây d ng báo cáo theo các n i dung sau: - Th c tr ng v v sinh an toàn th c phNm. - Tình hình xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn th c phNm. - T ch c th c hi n pháp lu t v an toàn th c phNm. - Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v an toàn th c phNm và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v an toàn th c phNm. - ánh giá Pháp l nh v sinh an toàn th c phNm.
  4. 2.1.6. Năm 2008 t ch c kh o sát, ánh giá th c tr ng các quan h kinh t , xã h i liên quan n n i dung c a D án Lu t an toàn th c phNm. Xây d ng cương D án Lu t, xây d ng D th o D án Lu t, ngh nh hư ng d n Lu t thay th Ngh nh 163/2004/N -CP hư ng d n m t s i u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c phNm c n s a i cho phù h p Hi p nh SPS. 2.1.7. Năm 2009 sau khi D án Lu t an toàn th c phNm ư c thông qua Qu c h i, rà soát toàn b văn b n quy ph m pháp lu t dư i Lu t liên quan n v sinh an toàn th c phNm trái v i Lu t, Ngh nh hư ng d n, Hi p nh SPS, Hi p nh TBT hu b ho c s a i, b sung. 2.1.8. T năm 2009 n 2012 t p trung rà soát, t ch c ánh giá các văn b n ã ban hành, hoàn thi n th ch qu n lý v sinh an toàn th c phNm phù h p v i các Hi p nh c a WTO. 2.1.9. T năm 2008 n 2010 hoàn thi n WEBSITE minh b ch hoá pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm b ng ti ng Vi t và ti ng Anh ph c v m i ch th tham gia th trư ng th c phNm, nh m t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư tìm hi u cơ ch , chính sách u tư vào Vi t Nam trong lĩnh v c an toàn th c phNm. 2.2. Hoàn thi n các tiêu chu n, quy chu n k thu t v v sinh an toàn th c ph m phù h p v i các quy nh qu c t b o v th trư ng n i a và ngư i tiêu dùng: 2.2.1 Tri n khai Hi p nh TBT v VSATTP: 2007 – 2012: - T nay n năm 2008 ti n hành thu th p, phân lo i h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh k thu t, h th ng tiêu chuNn VN v th c phNm. - Rà soát h th ng quy nh k thu t, h th ng tiêu chuNn VN liên quan n th c phNm: + L p danh m c các văn b n k thu t c n thông báo và s a i cho phù h p v i Hi p nh TBT. + Danh sách TCVN c n ph i hài hoà v i Tiêu chuNn qu c t . + Danh sách các Tiêu chuNn ngành c n hu b . + Danh sách các Tiêu chuNn ngành c n chuy n i thành TCVN. + Danh sách các Tiêu chuNn ngành c n chuy n i thành Quy chuNn k thu t qu c gia. - ánh giá phù h p v i văn b n quy ph m pháp lu t k thu t và tiêu chuNn (nâng cao năng l c c a h th ng labo ki m nghi m: h tr áp d ng ISO/IEC 17025...). - T năm 2008 n 2012 ào t o chuyên gia phân tích nguy cơ (phát hi n, ánh giá, qu n lý, thông báo nguy cơ ).
  5. - Hàng năm duy trì và phát tri n ho t ng c a i m h i áp TBT v VSATTP. - Tuyên truy n, ph bi n Hi p nh TBT, các công ư c, cam k t qu c t v VSATTP. 2.2.2 Tri n khai Hi p nh SPS: 2007 – 2012 - Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i Hi p nh SPS: + Rà soát, so sánh tính tương ng c a các văn b n quy ph m pháp lu t v VSATTP áp ng Hi p nh SPS. + Soát xét, xây d ng và ban hành các quy nh v VSAT th c phNm liên quan n Hi p nh SPS: công b tiêu chuNn s n phNm và ki m soát th c phNm nh p khNu, quy ch thông tin, qu ng cáo th c phNm. - Duy trì và h tr cho i m h i áp SPS v VSATTP. + T ch c ào t o cho cán b t i i m h i áp SPS m ng lư i v : k năng àm phán, gi i quy t tranh ch p thương m i trong khuôn kh WTO. + T ch c ào t o ti ng Anh, pháp lu t liên quan n thương m i th c phNm và h i nh p kinh t qu c t . + Chuy n d ch các văn b n liên quan t ti ng Vi t sang Ti ng Anh. - Thành l p m ng lư i h i áp SPS v VSATTP trong ngành y t : n i m ng 64 t nh/thành ph , xây d ng các bi u m u thông báo, h i áp, xây d ng ph n m m qu n lý... - ào t o cán b : + T ch c ào t o chuyên gia phân tích nguy cơ hoá h c và vi sinh v t cho m ng lư i cán b y t . + Ph bi n thông tin v các Hi p nh, công ư c, quy nh qu c t v VSATTP. + Nâng cao k năng xây d ng lu t, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v th c phNm. + T p hu n nâng cao k năng truy n thông, l p k ho ch truy n thông cho cán b m ng lư i. + T ch c ào t o và h tr áp d ng HACCP cho các doanh nghi p th c phNm. - Thành l p các nhóm phân tích nguy cơ: ánh giá nguy cơ, qu n lý nguy cơ và truy n thông nguy cơ. - Xây d ng chương trình phân tích nguy cơ. - Xây d ng quy trình phân tích nguy cơ V sinh an toàn th c phNm.
  6. - Tham gia các kỳ h p c a WTO v SPS. 2.3. C i cách hành chính, nâng cao hi u qu ho t ng i ngo i và h i nh p kinh t qu c t : 2.3.1. T ch c b máy áp ng yêu c u và nhi m v c a h i nh p kinh t qu c t , kh c ph c s ch ng chéo v ch c năng, kém hi u qu trong vi c xây d ng và th c thi chính sách pháp lu t: Trong năm 2007, ph i h p v i B N i v xây d ng án ki n toàn và nâng cao năng l c h th ng t ch c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm t Trung ương n a phương (bao g m b máy t ch c qu n lý, thanh tra chuyên ngnàh và h th ng ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm), Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n trình Chính ph phê duy t gi i quy t b t c p gi a b máy t ch c và ch c năng, nhi m v qu n lý v sinh an toàn th c phNm. 2.3.2. n h t năm 2008, rà soát xong các th t c hành chính trong vi c c p các lo i gi y t liên quan n v sinh an toàn th c phNm, nghiên c u qu n lý trong các khu công nghi p ch xu t, các t nh có giao lưu thương m i gi a hai qu c gia giáp biên gi i v i s i u ch nh c a nhi u văn b n lu t khác nhau th ng nh t qu n lý. 2.3.3. H t năm 2008 công b công khai, minh b ch chính sách, pháp lu t, cơ ch qu n lý, quy trình c p các lo i gi y phép, ngư i ch u trách nhi m và th i h n gi i quy t công vi c c a cơ quan C c An toàn v sinh th c phNm. Xây d ng và duy trì thư ng xuyên WEBSITE c a C c An toàn v sinh th c phNm, minh b ch chính sách, pháp lu t, quy trình c p c p các lo i gi y phép v an toàn v sinh th c phNm. 2.3.4. Xây d ng h th ng phân c p m i khi ư c phê duy t án ki n toàn và nâng cao năng l c h th ng t ch c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm m b o tính h th ng, g n phân c p v i công tác ki m tra, giám sát. III. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v và n i dung ch y u trong Chương trình hành ng, căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Y t ; Giám c các S Y t , (sau ây g i chung là Th trư ng các ơn v ) khNn trương tri n khai th c hi n Chương trình hành ng c a Ngành Y t , trong giai o n 2007-2012 và c th hóa thành các m c tiêu hàng năm c a ơn v . 2. Th trư ng các ơn v có trách nhi m xây d ng án chi ti t, tri n khai nhi m v ư c giao trình lãnh o B phê duy t; ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a Chương trình và nh kỳ hàng năm, hàng quý báo cáo B trư ng, Ch t ch UBND các a phương tình hình th c hi n chương trình. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n, xét th y c n b sung, s a i nh ng n i dung c th . Th trư ng các ơn v báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh.
  7. 4. Chánh Văn phòng B có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c tri n khai th c hi n Chương trình c a các ơn v , nh kỳ báo cáo và ki n ngh v i B trư ng v các bi n pháp c n thi t, b o m chương trình ư c th c hi n hi u qu và ng b ./.
  8. PH L C NH NG NHI M V C TH TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B Y T V V SINH AN TOÀN TH C PH M T NĂM 2008 VÀ NH NG NĂM TI P THEO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57/Q -BYT ngày 09 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) TT Nhi m v Cơ quan/ ơn v S n ph m ch trì I Hoàn thi n hành lang pháp lý v v sinh an toàn B Yt Lu t an toàn th c th c ph m b n hư ng d n thi h 1 T ch c kh o sát, ánh giá th c tr ng các quan h C c ATVSTP D th o D án Lu kinh t , xã h i liên quan n n i dung c a D án Lu t phNm và D th o Ng an toàn th c phNm; xây d ng cương D án Lu t, d n thi hành xây d ng D th o D án Lu t, Ngh nh hư ng d n Lu t thay th Ngh nh 163/2004/N -CP hư ng d n m t s i u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c phNm c n s a i cho phù h p Hi p nh SPS 2 Rà soát toàn b văn b n quy ph m pháp lu t, dư i C c ATVSTP Lu t liên quan n v sinh an toàn th c phNm trái v i Lu t, Ngh nh hư ng d n, Hi p nh SPS, Hi p nh TBT hu b ho c s a i, b sung 3 Rà soát, t ch c ánh giá các văn b n ã ban hành, C c ATVSTP hoàn thi n th ch qu n lý v sinh an toàn th c phNm phù h p v i các Hi p nh c a WTO 4 Hoàn thi n WEBSITE minh b ch hoá lu t pháp v v C c ATVSTP Website C c An toà sinh an toàn th c phNm b ng ti ng Vi t và ti ng Anh phNm ph c v m i ch th tham gia th trư ng th c phNm, tránh các th t c rư m rà khi tìm hi u cơ ch , chính sách u tư vào Vi t Nam trong lĩnh v c an toàn th c phNm II Hoàn thi n các tiêu chu n, quy chu n k thu t v B Yt Các tiêu chu n, q v sinh an toàn th c ph m phù h p v i các quy thu t v VSATTP nh qu c t b o v th trư ng n i a và ngư i các quy nh qu c t tiêu dùng Tri n khai Hi p nh TBT v VSATTP C c ATVSTP Chương trình hành ng tri n khai Hi p nh SPS C c ATVSTP III C i cách hành chính, nâng cao hi u qu ho t ng B Yt i ngo i và h i nh p kinh t qu c t 1 T ch c b máy áp ng yêu c u và nhi m v c a h i C c ATVSTP nh p kinh t qu c t , kh c ph c s ch ng chéo v
  9. ch c năng, kém hi u qu trong vi c xây d ng và th c thi chính sách pháp lu t 2 Hoàn thi n vi c rà soát các th t c hành chính trong C c ATVSTP vi c c p các lo i gi y t liên quan n v sinh an toàn th c phNm, nghiên c u qu n lý trong các khu công nghi p ch xu t, các t nh có giao lưu thương m i gi a hai qu c gia giáp biên gi i v i s i u ch nh c a nhi u văn b n lu t khác nhau th ng nh t qu n lý 3 Công b công khai, minh b ch chính sách, pháp lu t, C c ATVSTP cơ ch qu n lý, quy trình c p các lo i gi y phép, ngư i ch u trách nhi m và th i h n gi i quy t công vi c c a cơ quan C c An toàn v sinh th c phNm 4 Xây d ng h th ng phân c p m i khi ư c phê duy t C c ATVSTP H th ng t ch c qu án ki n toàn và nâng cao năng l c h th ng t ch c v v sinh an toàn th qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm m b o tính h th ng, b o tính h th ng, g n phân c p v i công tác ki m tra, v i công tác ki m tra giám sát
Đồng bộ tài khoản