Quyết định số 57/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 57/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------------------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------------ S : 57/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 100/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 77/TTr-BT KT ngày 10 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng C thi ua c a Chính ph cho 05 t p th (có danh sách kèm theo), ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào Thi ua yêu nư c năm 2007 c a các kh i thu c B Giao thông v n t i. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Giao thông v n t i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính ph , - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57/Q -TTg ngày 11/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Văn phòng B Giao thông v n t i; 2. Công ty Thi công cơ gi i 1 thu c T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 1, B Giao thông v n t i; 3. Công ty C ph n V n t i th y s 2 thu c T ng Công ty V n t i th y, B Giao thông v n t i; 4. C ng v ư ng th y n i a Khu v c I thu c C c ư ng sông Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 5. Công ty V n t i a phương th c, B Giao thông v n t i./.
Đồng bộ tài khoản