intTypePromotion=3

Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc S : 58/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH THÁI NGUYÊN Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Thái Nguyên, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Thái Nguyên đ n năm 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN ĐI M PHÁT TRI N Phát tri n kinh t - xã h i nhanh, hi u qu và b n v ng đi đôi v i th c hi n ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng; nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân, gi m d n kho ng cách giàu, nghèo gi a vùng nông thôn, vùng núi cao v i vùng đô th ; ti p t c th c hi n xoá đói, gi m nghèo và đ y lùi các t n n xã h i; đ y nhanh t c đ đô th hoá, phát tri n m ng lư i đô th và đi m dân cư t p trung ki u đô th hi n đ i, g n v i vành đai nông thôn phát tri n theo hư ng văn minh, b n v ng và b o t n đư c các giá tr văn hoá làng, b n; k t h p đ ng b gi a phát tri n s n xu t v i phát tri n k t c u h t ng trên t t c các vùng, khu v c trên đ a bàn T nh; k t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng - an ninh, xây d ng h th ng chính tr và n n hành chính v ng m nh, gi v ng n đ nh chính tr , xã h i và gi gìn b n s c văn hoá dân t c. Phát huy ti m năng, l i th c a đ a phương; huy đ ng t i đa và s d ng ti t ki m, hi u qu các ngu n l c; m r ng quan h h p tác kinh t v i bên ngoài đ phát tri n, đ c bi t là các đ a phương trong Vùng trung du và mi n núi B c B và Vùng kinh t tr ng đi m B c B ; t o bư c đ t phá v xây d ng k t c u h t ng và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n ph m hàng hóa, thu h p kho ng cách chênh l ch và ti n t i vư t m c bình quân chung c a c nư c v thu nh p bình quân đ u ngư i; ph n đ u đưa t nh Thái Nguyên tr thành m t trong nh ng trung tâm kinh t , văn hóa, giáo d c và y t c a Vùng trung du và mi n núi B c B . II. M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U 1. M c tiêu t ng quát Xây d ng t nh Thái Nguyên tr thành m t trong nh ng trung tâm kinh t (công nghi p, thương m i, du l ch), văn hóa, giáo d c, y t c a Vùng trung du và mi n núi B c B ; có h th ng k t c u h t ng tương đ i hi n đ i và đ ng b ; có n n văn hóa lành m nh và đ m đà b n s c dân t c; qu c phòng - an ninh v ng m nh; đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân không ng ng đư c nâng cao. 2. M c tiêu c th a) T c đ tăng trư ng GDP bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 12 - 13%/năm, th i kỳ 2011 - 2015 đ t 12,0 - 12,5%/năm và th i kỳ 2016 - 2020 đ t 11 - 12%/năm; trong đó, tăng trư ng bình quân c a các ngành trong c th i kỳ 2006 - 2020: nông, lâm nghi p, thu s n đ t 5 - 5,5%/năm, công nghi p - xây d ng đ t 13,5 - 14,5%/năm, d ch v đ t 12,5 - 13,5%/năm; b) GDP bình quân đ u ngư i đ t trên 800 USD vào năm 2010, 1.300 - 1.400 USD vào năm 2015 và 2.200 - 2.300 USD vào năm 2020;c) Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tăng t tr ng các ngành công nghi p, xây d ng, d ch v và gi m t tr ng ngành nông nghi p (nông nghi p, lâm nghi p, thu s n), c th : công nghi p và xây d ng chi m 45%, d ch v chi m 38 - 39%, nông nghi p chi m 16 - 17% vào năm 2010; tương ng đ t 46 - 47%, 39 - 40%, 13 - 14% vào năm 2015; đ t 47 - 48%, 42 - 43%, 9 - 10% vào năm 2020; 1
  2. d) Kim ng ch xu t kh u đ t kho ng 65 - 66 tri u USD vào năm 2010, đ t trên 132 tri u USD vào năm 2015 và trên 250 tri u USD vào năm 2020; t c đ tăng xu t kh u bình quân trong c th i kỳ 2006 - 2020 đ t 15 - 16%/năm; đ) Thu ngân sách trên đ a bàn đ t 1.500 - 1.550 t đ ng vào năm 2010, 4.000 - 4.100 t đ ng vào năm 2015 và trên 10.000 t đ ng vào năm 2020; t c đ tăng thu ngân sách trên đ a bàn bình quân trong c th i kỳ 2006 - 2020 đ t trên 20%/năm; e) T c đ tăng dân s bình quân trong c th i kỳ 2006 - 2020 đ t 0,9%/năm; trong đó, t c đ tăng dân s t nhiên đ t 0,8 - 0,82%/năm và tăng cơ h c đ t 0,08 - 0,1%/năm; g) Trư c năm 2020, hoàn thành ph c p giáo d c trung h c ph thông cho 95% dân s trong đ tu i đi h c khu v c thành ph , th xã, th tr n (trong đó 15% h c ngh , 15% giáo d c chuyên nghi p, 70% t t nghi p ph thông và b túc) và 85% dân s trong đ tu i đi h c khu v c nông thôn; kiên c hóa toàn b trư ng, l p h c; m i huy n có ít nh t ba trư ng trung h c ph thông; h) B o đ m đ cơ s khám, ch a b nh và nhân viên y t ; ưu tiên đ u tư c i t o, nâng c p và xây d ng m i các cơ s khám, ch a b nh c ba tuy n: t nh, huy n, xã; ph n đ u tăng tu i th trung bình lên 72 tu i vào năm 2010 và trên 75 tu i vào năm 2020; i) Gi i quy t vi c làm bình quân hàng năm cho ít nh t 15.000 lao đ ng trong th i kỳ 2006 - 2010 và cho 12.000 - 13.000 lao đ ng trong th i kỳ 2011 - 2020; b o đ m trên 95% lao đ ng trong đ tu i có vi c làm vào năm 2010; t l lao đ ng qua đào t o đ t 38 - 40% vào năm 2010 và đ t 68 - 70% vào năm 2020; t l h nghèo (theo chu n nghèo quy đ nh t i Quy t đ nh s 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) gi m xu ng còn dư i 15% vào năm 2010 và còn 2,5 - 3% vào năm 2020; chênh l ch gi a các vùng, các t ng l p dân cư trong vi c th hư ng các d ch v xã h i cơ b n đư c thu h p; ch s phát tri n con ngư i (HDI) tăng lên trên 0,7 vào năm 2010 và trên 0,8 vào năm 2020; k) B o đ m trên 90% s h gia đình đư c dùng nư c s ch vào năm 2010 và nâng t l này lên 100% vào trư c năm 2020; 100% s h có đi n s d ng vào trư c năm 2010; l) T l đô th hoá đ t 35% vào năm 2010 và đ t 45% vào năm 2020; m) Nâng cao ch t lư ng r ng và t l che ph r ng đ t 50% vào năm 2010; n) B o đ m môi trư ng s ch cho c khu v c đô th và nông thôn; o) T c đ đ i m i công ngh bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 14 - 16%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 16 - 18%/năm. III. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH, LĨNH V C 1. Nông nghi p, lâm nghi p, thu s n a) Phát tri n nông nghi p v i t c đ nhanh, n đ nh, đa d ng, b n v ng theo hư ng s n xu t hàng hoá g n v i công nghi p ch bi n (t l nông s n ch bi n đ t kho ng 40 - 50%) và th trư ng; s d ng có hi u qu cao qu đ t nông nghi p b ng thâm canh tăng năng su t, ch t lư ng, giá tr s n ph m trên m t đơn v di n tích, nâng cao s c c nh tranh c a nông s n hàng hoá, th c hi n t t ch trương d n đi n, đ i th a; b o đ m an ninh lương th c; cơ c u nông nghi p chuy n d ch theo hư ng: tăng t tr ng chăn nuôi, d ch v nông nghi p, cây công nghi p, cây ăn qu ; phát tri n các cây, con có giá tr cao phù h p đi u ki n c a đ a phương; phát tri n các nông s n đ c s n c a t ng vùng trong T nh; xây d ng các vùng s n xu t nông, lâm s n hàng hoá t p trung g n v i công nghi p ch bi n và tiêu th như vùng cây ăn qu đ c s n, vùng chè, vùng rau s ch, vùng lúa thâm canh...; g n phát tri n nông nghi p c a T nh v i phát tri n nông nghi p Vùng trung du và mi n núi B c B và Vùng Hà N i; b) Kinh t nông thôn phát tri n theo hư ng: tăng t tr ng giá tr s n ph m và lao đ ng các ngành công nghi p và d ch v , gi m d n t tr ng và lao đ ng nông nghi p; xây d ng nông thôn m i có đ i s ng v t ch t và văn hoá không ng ng đư c nâng cao; phát tri n k t c u h t ng, cơ s v t ch t k thu t cơ b n cho s n xu t và đ i s ng c a nông dân v i tr ng tâm là đư ng giao thông nông thôn, th y l i, h th ng d ch v nông nghi p; c) Đ y m nh áp d ng các ti n b khoa h c - công ngh vào s n xu t nông, lâm nghi p; chú tr ng đ u tư cho công ngh b o qu n sau thu ho ch; đ c bi t chú ý đ n các ti n b v s d ng đ t hi u qu , b n v ng, ti n b v gi ng, chuy n d ch cơ c u mùa v , phòng tr d ch b nh; d) Phát tri n m nh kinh t trang tr i, các lo i hình kinh t h p tác; các lo i hình doanh nghi p, nh t là doanh nghi p v a và nh ; phát tri n b n v ng các làng ngh ; t o đi u ki n thu n l i cho kinh t 2
  3. h phát tri n; khuy n khích nông dân góp quy n s d ng đ t và lao đ ng c a mình v i các doanh nghi p, h p tác xã, ch trang tr i đ phát tri n s n xu t hàng hoá; khuy n khích hơn n a đ u tư nư c ngoài vào nông nghi p, nông thôn; đ y nhanh vi c s p x p l i và đ i m i qu n lý các nông trư ng, lâm trư ng; kinh t nhà nư c t p trung s n xu t và cung ng các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi, nghiên c u ng d ng, đ i m i k thu t trong nông nghi p; đ) T c đ tăng trư ng giá tr s n xu t nông, lâm nghi p và thu s n bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 7 - 8%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 6,5 - 7,5%/năm; giá tr s n xu t tr ng tr t đ t trên 22 tri u đ ng/ha đ t canh tác (trên 15% di n tích đ t trên 50 tri u đ ng/ha) vào năm 2010 và đ t trên 50 tri u đ ng/ha canh tác (trên 40% di n tích đ t trên 70 tri u đ ng/ha) vào năm 2020; giá tr s n xu t tính trên m t nhân kh u nông nghi p đ t 3,5 tri u đ ng vào năm 2010 và đ t g n 10 tri u đ ng vào năm 2020; cơ c u giá tr s n xu t ngành nông, lâm nghi p và th y s n: tr ng tr t chi m 50 - 51%, chăn nuôi chi m 36 - 37%, lâm nghi p chi m 4%, th y s n chi m 5,5 - 6%, d ch v (nông, lâm nghi p, thu s n) chi m 4 - 4,5% vào năm 2010 và cơ c u tương ng chi m 33 - 34%, 46 - 47%, 6 - 7%, 7,5 - 8%, 6,5 - 7% vào năm 2020. 2. Công nghi p và xây d ng a) Phát tri n công nghi p v i t c đ nhanh, có ch t lư ng và hi u qu ; t c đ tăng bình quân giá tr s n xu t công nghi p và xây d ng th i kỳ 2006 - 2010 đ t kho ng 16,5 - 17%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 12,5 - 13,5%/năm; ưu tiên v các ngu n l c, ưu đãi v chính sách cho m t s ngành, s n ph m công nghi p ch l c như: công nghi p luy n kim, công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n, công nghi p cơ khí, công nghi p ch bi n nông s n, th c ph m, đ u ng, công nghi p d t may, da giày; b) Chuy n d ch cơ c u công nghi p theo hư ng: tăng nhanh nhóm ngành ch đ o, có l i th , có truy n th ng; hình thành các ngành, s n ph m công nghi p m i; tăng nhóm ngành s n xu t hàng xu t kh u; tăng tho đáng các ngành công nghi p ph tr ; tăng t tr ng công nghi p tư nhân, đ c bi t là đ u tư ngoài nư c trong các ngành công nghi p ch l c; chuy n các ngành công nghi p s d ng nhi u lao đ ng và lao đ ng có trình đ không cao v khu v c nông thôn; huy đ ng có hi u qu các ngu n l c n i sinh; thu hút t i đa các ngu n l c bên ngoài; c) Phát tri n các khu, c m công nghi p t p trung, g n v i phát tri n h th ng đô th ; k t h p các lo i quy mô, lo i hình s n xu t; hi n đ i hóa và đ i m i thi t b , công ngh . M t s nhóm ngành công nghi p c th : - Công nghi p luy n kim: là nhóm ngành ch đ o, đư c xác đ nh là m t trong nh ng khâu đ t phá c a T nh trong th i kỳ 2006 - 2010; ph n đ u duy trì t c đ tăng trư ng bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 16 - 17%/năm và th i kỳ 2011- 2020 đ t 14 - 15%/năm; t tr ng ngành công nghi p luy n kim đ t 40% giá tr s n xu t công nghi p vào năm 2010; - Công nghi p cơ khí: phát tri n đáp ng cơ b n nhu c u c a T nh v các thi t b , máy móc ph c v nông nghi p và nông thôn, nhu c u th trư ng trong nư c; đ c bi t là các s n ph m đ ng cơ đi- ê-zen đ n 400 s c ng a và các lo i ph tùng c a ngành cơ khí cung c p cho Vùng và c nư c; t ng bư c s n xu t m t s s n ph m ph c v công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n, luy n kim thay th cho s n ph m nh p kh u; m r ng thêm các s n ph m xu t kh u, ti n t i xu t kh u m t s lo i ph tùng; - Công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n: t p trung khai thác và ch bi n khoáng s n có giá tr kinh t cao, tr lư ng l n; đa d ng hoá quy mô khai thác, ch bi n khoáng s n và đ u tư công ngh , thi t b hi n đ i đ s d ng ti t ki m, hi u qu ngu n tài nguyên, b o v môi trư ng không b ô nhi m; chú tr ng công tác đi u tra, thăm dò tìm ki m m m i, tr lư ng m i... b o đ m khai thác, ch bi n cung c p đ nguyên li u cho các cơ s công nghi p luy n kim và công nghi p v t li u c a T nh; duy trì t c đ tăng trư ng bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 13,5 - 14,5%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 13 - 14%/năm; - Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: ti p t c duy trì t c đ tăng trư ng nhanh bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 17 - 18%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 16 - 17%/năm; t p trung s n xu t các s n ph m có l i th , có th trư ng (xi măng, g ch, ngói nung, t m l p...); phát tri n các s n ph m m i (đá p lát, s cao c p, c u ki n bê tông đúc s n, v t li u ch u l a...); - Công nghi p d t may - da giày: nâng cao năng l c s n xu t c a cơ s hi n có, đ i m i công ngh , đào t o nâng cao tay ngh công nhân...; t p trung s n xu t các s n ph m hi n đang có th trư ng n đ nh; nghiên c u m u, m t th i trang, gi i thi u s n ph m, tìm ki m th trư ng...; t c đ tăng trư ng bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t trên 15%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 16%/năm; 3
  4. - Công nghi p ch bi n nông, lâm s n, th c ph m, đ u ng: t c đ tăng trư ng bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t trên 16,5%/năm và th i kỳ 2011 - 2020 đ t 22%/năm; phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm s n, th c ph m ph i g n v i vùng nguyên li u và th trư ng; t ng bư c đ i m i công ngh , đa d ng hoá s n ph m, nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n ph m; tăng các s n ph m ch bi n sâu, s n ph m tiêu dùng cu i cùng và gi m các s n ph m sơ ch đ tăng giá tr c a s n ph m; tăng nhanh các s n ph m ch l c (bia, gi y, chè ch bi n, rau qu ch bi n, th t h p...). 3. Thương m i và d ch v a) Nhanh chóng đưa Thái Nguyên tr thành m t trung tâm phát tri n d ch v l n c a Vùng trung du và mi n núi B c B ; t c đ tăng bình quân giá tr s n xu t các ngành d ch v th i kỳ 2006 - 2010 đ t 12,5 - 13%/năm, th i kỳ 2011- 2020 đ t 13 - 13,5%/năm; t tr ng các ngành d ch v chi m 38 - 39% GDP vào năm 2010 và chi m trên 42% vào năm 2020; lao đ ng d ch v chi m 22,9% lao đ ng xã h i vào năm 2010 và chi m 30,9% vào năm 2020; b) Tăng nhanh các d ch v ch l c; hình thành các s n ph m d ch v m i có giá tr gia tăng cao phù h p v i l i th c a T nh, phù h p v i yêu c u phát tri n c a Vùng trung du và mi n núi B c B ; tăng d n các d ch v ch t lư ng cao và t tr ng c a khu v c d ch v tư nhân; có cơ ch , chính sách phù h p đ i v i t ng ngành, s n ph m d ch v , ưu tiên các ngu n l c cho các ngành, s n ph m d ch v ch l c và có l i th c a T nh; ph n đ u là t nh có các d ch v : du l ch, thương m i, giáo d c và đào t o, v n t i, tài chính, ngân hàng phát tri n so v i các t nh trong Vùng vào sau năm 2010; c) B o v môi trư ng sinh thái, c nh quan thiên nhiên, b o t n và phát huy các giá tr đ o đ c, truy n th ng văn hoá, hài hoà l i ích kinh t v i n đ nh chính tr - xã h i và qu c phòng - an ninh; d) Doanh thu d ch v du l ch - khách s n - nhà hàng đ t 950 t đ ng vào năm 2010 và đ t 5.000 t đ ng vào năm 2020; khách du l ch đ t kho ng 1,2 tri u lư t (trong đó: khách qu c t đ t 20 nghìn lư t) vào năm 2010 và đ t kho ng 3,1 tri u lư t (trong đó: khách qu c t đ t trên 70 nghìn lư t) vào năm 2020; t ng m c bán l hàng hóa và doanh thu d ch v xã h i đ t 6.360 t đ ng vào năm 2010 và đ t trên 24.600 t đ ng vào năm 2020; m t s m t hàng xu t kh u ch y u: chè, qu ng k m ch bi n, s n ph m may m c, qu ng đa kim. 4. Phát tri n k t c u h t ng k thu t a) Giao thông Ưu tiên phát tri n m ng lư i giao thông đư ng b ; g n phát tri n m ng lư i giao thông c a Thái Nguyên v i m ng lư i giao thông c a Vùng trung du và mi n núi B c B đ gia tăng giao lưu gi a Thái Nguyên v i Hà N i và các t nh trong c nư c nh m khai thác t t hơn l i th c a Thái Nguyên và t o đi u ki n thu hút đ u tư nư c ngoài vào T nh; Đ u tư xây d ng đư ng qu c l 3 m i Hà N i - Thái Nguyên; m r ng, nâng c p các tuy n t nh l g n v i các tuy n qu c l ; nâng c p các tuy n đư ng c p huy n và liên xã; ph n đ u th i kỳ 2006 - 2010 nâng c p đư ng t nh l đ t tiêu chu n đư ng c p V và IV mi n núi và th i kỳ 2011 - 2020 các tuy n đư ng t nh đ t tiêu chu n đư ng c p IV mi n núi, các đư ng qua th tr n, khu công nghi p đ t tiêu chu n đư ng c p III tr lên, m t đư ng th m bê tông nh a ho c bê tông xi măng đ t 100%; thay th toàn b ng m, tràn b ng c u bê tông c t thép vĩnh c u; 70 - 80% đư ng huy n đ t tiêu chu n đư ng c p V tr lên vào năm 2010 và đ t 100% đư ng huy n m t nh a ho c bê tông xi măng vào năm 2020; 60 - 70% đư ng liên xã, đư ng đ n trung tâm xã đ t tiêu chu n đư ng c p V tr lên vào năm 2010 và đ t 100% đư ng liên xã, đư ng đ n trung tâm xã m t nh a ho c bê tông xi măng vào năm 2020; nâng cao năng l c các tuy n đư ng thu n i t nh, khai thác hi u qu hơn d ch v c ng và b n sông, t o s k t n i thu n l i hơn gi a đư ng thu , đư ng b ; khai thác hi u qu giao thông đư ng s t. b) C p đi n, c p, thoát nư c và x lý ch t th i - T p trung đ u tư nâng c p, xây m i đ ng b h th ng c p đi n, c p nư c, thoát nư c mưa và nư c th i, đ c bi t là h th ng thoát nư c các khu đô th , công nghi p; b o đ m đ t 100% h dân thành th , 90% h dân nông thôn đư c dùng nư c s ch và 100% s h dân trên đ a bàn T nh có đi n s d ng vào năm 2010 và đ t 100% h dân trên đ a bàn T nh đư c dùng nư c s ch, có đi n s d ng vào năm 2020; - Xây d ng h th ng thu gom và x lý ch t th i; b o đ m 70% khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i t p trung đ t tiêu chu n môi trư ng và 90% ch t th i đô th đư c x lý vào năm 2010; 100% khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i t p trung đ t tiêu chu n môi trư ng và 100% ch t th i đô th đư c x lý vào năm 2020. 4
  5. c) Thông tin liên l c: phát tri n m ng thông tin liên l c hi n đ i; đ y nhanh vi c ng d ng công ngh thông tin trong t t c các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, đ c bi t là h th ng thông tin lãnh đ o và qu n lý; m t đ đi n tho i đ t 32 máy/100 dân vào năm 2010 và 65 máy/100 dân vào năm 2020. 5. Các lĩnh v c xã h i a) Phát tri n dân s : đ y m nh công tác k ho ch hoá gia đình và chăm sóc s c kho sinh s n đ nâng cao ch t lư ng dân s ; dân s tăng bình quân th i kỳ 2006 - 2020 đ t 0,9%/năm, trong đó: tăng dân s t nhiên đ t 0,8%/năm, tăng dân s cơ h c đ t 0,08 - 0,1%/năm; d ki n dân s đ t 1,16 tri u ngư i vào năm 2010 và đ t 1,27 tri u ngư i vào năm 2020; b) Giáo d c và đào t o - Xây d ng Thái Nguyên tr thành trung tâm đào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a Vùng trung du và mi n núi B c B ; phát tri n có ch t lư ng giáo d c m m non, giáo d c ti u h c, trung h c cơ s và trung h c ph thông; c ng c v ng ch c k t qu ph c p giáo d c ti u h c và trung h c cơ s , đ t 80% trư ng ti u h c, 30% trư ng trung h c cơ s , 40% trư ng trung h c ph thông đ t chu n qu c gia vào năm 2010, đ t 100% s trư ng ti u h c đ t chu n qu c gia vào năm 2015 và đ t 100% trư ng trung h c cơ s và trư ng trung h c ph thông đ t chu n qu c gia vào năm 2020; - Đ y m nh xã h i hoá giáo d c và đào t o; m r ng quy mô, nâng cao ch t lư ng đào t o c a các cơ s giáo d c và đào t o như: nâng c p và m r ng trư ng Đ i h c Thái Nguyên, hoàn thi n h th ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên và trung tâm đào t o c ng đ ng; xây d ng các trung tâm đào t o ch t lư ng cao, thành l p và phát tri n các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh t nh và các Trung tâm k thu t t ng h p - Hư ng nghi p huy n nh m đáp ng nhu c u h c t p và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, đ ph n l n s thanh niên đư c h c h t trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p ho c đào t o ngh ; t l lao đ ng qua đào t o đ t 38 - 40% vào năm 2010 và đ t 68 - 70% vào năm 2020. c) Y t và chăm sóc s c kh e nhân dân Nâng cao kh năng cung c p d ch v y t c v s lư ng và ch t lư ng đáp ng yêu c u ngày càng cao c a nhân dân trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; đ y m nh xã h i hoá ho t đ ng y t ; chú tr ng y t d phòng, chăm sóc s c kho ban đ u; b o đ m các đ i tư ng chính sách, ngư i nghèo, tr em và ngư i già đư c hư ng các d ch v chăm sóc s c kho ban đ u; k t h p ch t ch phát tri n y h c hi n đ i v i y h c c truy n dân t c; c i t o, nâng c p các tr m y t xã b o đ m 100% xã đ t chu n qu c gia v y t vào năm 2010; đ u tư xây d ng B nh vi n đa khoa t nh đ kh năng đáp ng ch c năng b nh vi n vùng Đông B c; nâng c p Trung tâm y t d phòng t nh, huy n; nâng c p B nh vi n C thành B nh vi n đa khoa hoàn ch nh v i quy mô 500 giư ng; các ch tiêu đ t ra là gi m t l t vong tr dư i 1 tu i xu ng dư i 20‰, gi m t l tr dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 20%, gi m t l t vong ngư i m do thai s n xu ng 1,5‰ vào năm 2010 và gi m t l t vong tr dư i 1 tu i xu ng 10‰, gi m t l tr dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng 10%, gi m t l t vong m do thai s n xu ng 0,8‰ vào năm 2020; bình quân có 9,5 bác sĩ/v n dân và 35 giư ng b nh/v n dân vào năm 2010 và 12 bác sĩ/v n dân và 45 giư ng b nh/v n dân vào năm 2020. d) Văn hóa - thông tin và th d c - th thao - Phát tri n văn hoá - thông tin vì m c tiêu phát tri n con ngư i toàn di n, xã h i công b ng, dân ch , văn minh; g n văn hoá v i đ i s ng xã h i, hư ng m i ho t đ ng c a văn hoá - thông tin vào vi c xây d ng con ngư i m i, có văn hoá; tăng cư ng công tác b o t n, tôn t o, phát huy giá tr di s n văn hoá dân t c; đ y m nh công tác xã h i hoá trong lĩnh v c văn hoá; ti p t c th c hi n t t phong trào "Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá"; ph n đ u đ t 75% gia đình văn hóa, 50% làng, khu ph đ t danh hi u và tiêu chu n văn hóa vào năm 2010 và đ t 85% gia đình văn hóa, 70% làng, khu ph đ t danh hi u và tiêu chu n văn hóa vào năm 2020; - Xây d ng Thái Nguyên tr thành trung tâm th d c, th thao c a Vùng trung du và mi n núi B c B ; m r ng và duy trì thư ng xuyên phong trào toàn dân luy n t p, rèn luy n thân th trong cơ quan, trư ng h c, đi m dân cư góp ph n nâng cao th l c, phát tri n nòi gi ng; phát tri n các môn th thao dân t c, trò chơi dân gian truy n th ng và hi n đ i như: v t, võ dân t c, bóng đá n ...; đ y m nh xã h i hoá công tác th thao. đ) Khoa h c - công ngh và môi trư ng 5
  6. - Xây d ng ngu n l c v khoa h c công ngh đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương; đ u tư chi u sâu, trang b công ngh hi n đ i cho các ngành, cơ s s n xu t quan tr ng; s d ng có hi u qu Qu phát tri n khoa h c công ngh ; m r ng h p tác qu c t v khoa h c công ngh , có chính sách khuy n khích cán b khoa h c k thu t v công tác t i cơ s ; - Đ y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a c ng đ ng v môi trư ng; th c hi n xã h i hóa, đa d ng hóa đ u tư b o v môi trư ng; tăng cư ng công tác qu n lý, khai thác tài nguyên h p lý và ti t ki m, th c hi n nghiêm các quy đ nh v ph c h i môi trư ng các khu khai thác khoáng s n và h sinh thái đã b xâm ph m, b o đ m cân b ng sinh thái; nâng cao năng l c qu n lý, tăng cư ng thanh tra, ki m tra, giám sát, đ y m nh áp d ng khoa h c và công ngh , h p tác qu c t v môi trư ng; quan tr c và ki m soát ô nhi m môi trư ng, qu n lý ch t th i r n và thu c b o v th c v t; b o t n thiên nhiên và đa d ng sinh h c. e) Xóa đói, gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và an sinh xã h i Ti p t c th c hi n t t các chính sách, chương trình m c tiêu qu c gia v xóa đói, gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và an sinh xã h i; chú tr ng đào t o ngh , khuy n khích ngư i lao đ ng t t o vi c làm, phát tri n nhanh các lo i hình doanh nghi p đ thu hút nhi u lao đ ng; t o vi c làm cho nông dân, t ch c xu t kh u lao đ ng…; ph n đ u t o vi c làm bình quân hàng năm cho ít nh t 15.000 lao đ ng trong th i kỳ 2006 - 2010 và cho 12.000 - 13.000 lao đ ng trong th i kỳ 2011 - 2020; gi m t l h nghèo xu ng dư i 15% vào năm 2010 và còn 2,5 - 3% vào năm 2020. 6. Qu c phòng - an ninh Tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh; xây d ng n n qu c phòng toàn dân k t h p v i th tr n an ninh nhân dân; xây d ng Thái Nguyên thành khu v c phòng th v ng ch c; đ y m nh công tác phòng, ch ng t i ph m, đ y lùi các t n n xã h i, ki m ch tai n n giao thông, b o đ m gi v ng n đ nh chính tr , tr t t và an toàn xã h i. IV. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N THEO LÃNH TH 1. Khu v c đô th a) Dân s đô th đ t trên 405 nghìn ngư i vào năm 2010 (chi m 35% dân s ) và đ t trên 570 nghìn ngư i (chi m 45% dân s ) vào năm 2020; h th ng đô th Thái Nguyên phát tri n theo hư ng l y công nghi p và d ch v làm n n t ng và h th ng đô th hi n t i làm h t nhân; v m t không gian, h th ng đô th phát tri n theo hai chi u bám theo hai tr c Qu c l 3 và Qu c l 1B, l y thành ph Thái Nguyên làm trung tâm; b) Nâng c p thành ph Thái Nguyên thành đô th lo i I vào năm 2020 tương x ng v i vai trò trung tâm c a T nh, c a Vùng trung du và mi n núi B c B ; nâng c p th xã Sông Công thành đô th lo i III vào năm 2015; nâng cao ch t lư ng c a 7 th tr n huy n l và 11 th tr n, th t ; thành l p m t khu đô th m i khu v c du l ch h Núi C c. 2. Khu v c nông thôn a) Phát tri n hài hòa kinh t - xã h i khu v c nông thôn, gi m d n chênh l ch v trình đ phát tri n v i khu v c thành th ; ưu tiên phát tri n k t c u h t ng nông thôn; b) Phát tri n m nh công nghi p, ti u th công nghi p nông thôn; khôi ph c các làng ngh truy n th ng, k t h p k thu t truy n th ng v i k thu t tiên ti n, hi n đ i; c) Xây d ng các c m, đi m công nghi p t i các th tr n, th t , đ u m i giao thông làm v tinh cho các khu công nghi p, c m công nghi p c a T nh, ch bi n, cung c p d ch v ... th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn; các ngành ngh phát tri n ch y u là ch bi n nông s n th c ph m, ch bi n lâm s n, khai thác v t li u xây d ng, cơ khí nh và d ch v s a ch a; d) Phát tri n h th ng thu l i đ ng b b o đ m tư i tiêu ch đ ng cho rau màu, cây công nghi p, cây ăn qu ; b o đ m đ nư c cho nuôi tr ng th y s n và b o đ m an toàn ch ng lũ cho thành ph Thái Nguyên; t ch c đ nh canh, đ nh cư và n đ nh dân cư. 3. Phát tri n các ti u vùng a) Vùng núi cao (g m: huy n Võ Nhai, huy n Đ nh Hoá, B c huy n Đ i T và B c huy n Phú Lương): ưu tiên phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i, ngành ngh nông thôn; phát tri n m nh cây công nghi p (chè, h i), cây ăn qu và chăn nuôi đ i gia súc; lâm nghi p và công nghi p ch bi n lâm s n, ch bi n nông s n th c ph m, khai thác v t li u xây d ng; 6
  7. b) Vùng núi th p, đ i cao (g m: huy n Đ ng H , Nam huy n Phú Lương và Nam huy n Đ i T ): c ng c , nâng c p, hoàn thi n t ng bư c h th ng k t c u h t ng nông thôn; phát tri n các lo i cây tr ng như: rau th c ph m, chè và cây ăn qu các lo i cung c p cho các khu công nghi p, đô th , cho công nghi p ch bi n; phát tri n m nh chăn nuôi đ i gia súc và chăn nuôi l n; b o v v n r ng hi n có, tr ng m i r ng phòng h và đ y m nh tr ng r ng s n xu t cung c p nguyên li u cho ngành công nghi p gi y và g ván nhân t o; đ y m nh phát tri n kinh t trang tr i, phát tri n công nghi p ch bi n lâm s n, công nghi p ch bi n nông s n th c ph m, công nghi p khai thác v t li u xây d ng; phát tri n du l ch làng, b n và du l ch sinh thái; c) Vùng đ i gò và vùng trung tâm (g m: huy n Phú Bình, huy n Ph Yên, th xã Sông Công, thành ph Thái Nguyên và m t s xã c a huy n Đ ng H , huy n Phú Lương giáp thành ph Thái Nguyên): ti p t c đ u tư, nâng c p, c ng c k t c u h t ng ph c v s n xu t như h th ng giao thông, công trình thu l i, h th ng tr m, tr i k thu t nông, lâm nghi p; hình thành các khu công nghi p t p trung d c Qu c l 3 và Qu c l 1B; phát tri n ngành du l ch, đ c bi t là du l ch h Núi C c, phát tri n h th ng d ch v d c Qu c l 3 n i Hà N i v i Thái Nguyên; phát tri n các cơ s giáo d c đào t o đ i h c, các khu văn hoá, th thao; thâm canh tăng năng su t cây lương th c và cây th c ph m; xây d ng m t s vùng rau an toàn, ch t lư ng cao cung c p cho các khu công nghi p, đô th và ph c v du l ch; tr ng và ch bi n chè; phát tri n chăn nuôi bò th t, bò s a, chăn nuôi l n và gà công nghi p cung c p cho các đi m đô th , khu công nghi p; b o v và gi gìn di n tích r ng hi n có k t h p v i tr ng m i r ng trên các khu v c đ t tr ng và đ i núi tr c. V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ (PH L C KÈM THEO). VI. T CH C TH C HI N 1. L a ch n các khâu đ t phá a) Phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao và ti m l c khoa h c công ngh đáp ng yêu c u phát tri n; b) Phát tri n h th ng k t c u h t ng đ ng b c khu v c đô th và khu v c nông thôn; c) C i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu c a cơ quan qu n lý nhà nư c; d) T p trung ch đ o đ hình thành m t h th ng các s n ph m ch l c trong các ngành và lĩnh v c có l i th so sánh t o ra th và l c cho phát tri n lâu dài c a T nh; đ) Phát tri n kinh t đ i ngo i, hình thành đ ng b các lo i th trư ng; e) Đ y m nh t c đ đô th hóa; phát tri n các đô th trung tâm, đô th ngo i vi và các đi m dân cư nông thôn nh m t o ra m t b c tranh phân b dân cư m i. 2. M t s gi i pháp ch y u a) Huy đ ng các ngu n v n đ u tư: xây d ng cơ ch , chính sách nh m huy đ ng t i đa các ngu n v n trong nư c, ngoài nư c đ phát tri n kinh t - xã h i; trong đó: ngu n v n trong nư c gi vai trò quan tr ng nh t và chi m t tr ng cao trong t ng v n đ u tư; v n ngân sách nhà nư c gi m d n t tr ng trong t ng s v n đ u tư (52% th i kỳ 2006 - 2010 và 31,7% th i kỳ 2011 - 2020); đa d ng hoá các hình th c huy đ ng v n, các hình th c t o v n, m r ng các ngu n thu; chú tr ng thu hút v n t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, xã h i hoá trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hoá - th thao, tích c c thu hút v n FDI và ODA...; b) Phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao đáp ng yêu c u phát tri n: có chính sách thu hút, s d ng và đào t o, phát tri n ngu n nhân l c đáp ng yêu c u c a th i kỳ m i; chú tr ng đào t o, b i dư ng nâng cao trình đ cho ngư i lao đ ng, đ i ngũ cán b qu n lý, kinh t , k thu t và cán b doanh nghi p; c) Phát tri n khoa h c và công ngh : tăng cư ng nghiên c u và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh vào s n xu t và đ i s ng; trang b công ngh tiên ti n, thích h p cho các ngành và phát tri n ngu n l c khoa h c và công ngh ; d) Ph i h p ch t ch v i Hà N i, các đ a phương trong Vùng trung du và mi n núi B c B , Vùng kinh t tr ng đi m B c B và c nư c trên m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng như: ngành công nghi p, nông nghi p và d ch v , phát tri n du l ch, thu hút v n FDI, s d ng ngu n nư c và ch ng ô nhi m ngu n nư c c a các sông ch y qua Thái Nguyên, đào t o và s d ng ngu n nhân l c; gi i quy t t t v n đ di dân t do vào thành ph ; phòng, ch ng thiên tai và tìm ki m c u n n; đ) Ti p t c hoàn thi n, đ i m i cơ ch , chính sách và c i thi n môi trư ng đ u tư nh m thu hút các ngu n v n đ u tư phát tri n; 7
  8. e) Nâng cao hi u l c, hi u qu c a b máy hành chính nhà nư c; đ y m nh c i cách th t c hành chính, th c hi n cơ ch "m t c a"; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và tham nhũng; g) T ch c th c hi n và giám sát Quy ho ch - Thông báo Quy ho ch sau khi đư c phê duy t theo quy đ nh; l p, trình duy t các quy ho ch ngành, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n...; xây d ng các k ho ch 5 năm, hàng năm và các chương trình, d án c th đ tri n khai, th c hi n Quy ho ch; - Tuyên truy n, v n đ ng nhân dân tham gia th c hi n Quy ho ch; - Rà soát, đánh giá k t qu th c hi n Quy ho ch; trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t đi u ch nh, b sung Quy ho ch khi có thay đ i; - C p u Đ ng, cơ quan, đoàn th các c p và nhân dân trong T nh có trách nhi m giám sát vi c th c hi n Quy ho ch. Đi u 2. Giao y ban nhân dân t nh Thái Nguyên căn c vào m c tiêu, đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch đư c phê duy t, ch đ o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n: 1. Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng chi n lư c. 2. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n ph m ch y u; quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch và k ho ch s d ng đ t; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n, th xã, thành ph . 3. L p các k ho ch 5 năm, hàng năm; các chương trình phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i tr ng đi m; các d án c th đ tri n khai th c hi n Quy ho ch. 4. Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và lu t pháp c a Nhà nư c trong t ng th i kỳ nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 3. Các B , ngành Trung ương liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình h tr y ban nhân dân t nh Thái Nguyên trong quá trình th c hi n Quy ho ch; đ ng th i, nghiên c u xây d ng, trình các cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành cơ ch , chính sách đ c thù t o đi u ki n cho Thái Nguyên trong quá trình t ch c th c hi n Quy ho ch; ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Thái Nguyên th c hi n Quy ho ch phát tri n ngành, đ y nhanh ti n đ đ u tư xây d ng các công trình, d án, nh t là các công trình tr ng đi m, quy mô l n trên đ a bàn t nh Thái Nguyên; k p th i đi u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan d ki n đ u tư nêu trong Quy ho ch khi có thay đ i, trình c p có th m quy n phê duy t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - T nh y, HĐND, UBND t nh Thái Nguyên; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP (5b). 8
  9. FILE Đ ƠC ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phucluc 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản