intTypePromotion=1

Quyết định số 58/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 58/Q -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C: X LÝ TÀI S N THU H I T D ÁN K T THÚC B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Văn b n s 16033/BTC- QLCS ngày 30/12/2008 c a B Tài chính v vi c x lý tài s n thu h i t d án ˛ k t thúc; Xét ngh c a C c ư ng s t Vi t Nam t i Văn b n s 1686/C SVN-TC ngày 26/11/2008; Theo ngh c a ông V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i u chuy n các tài s n thu h i t d án Nghiên c u kh thi cho vi c xây d ng m i tuy n ư ng s t ôi kh 1,435mm i n khí hoá t Hà N i n Vinh trên tuy n ư ng s t B c Nam ˛ k t thúc cho C c ư ng s t Vi t Nam và Ban qu n lý d án ư ng s t qu n lý và s d ng, chi ti t như ph l c kèm theo. i u 2. C c ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m t ch c chuy n giao tài s n nêu t i i u 1 c a Quy t nh này cho các ơn v theo quy nh t i Thông tư s 43TC/QLCS ngày 31/7/1996 và Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 c a B Tài chính. Các ơn v ư c nh n tài s n có trách nhi m t ch c ánh giá giá tr tài s n và n p thu , h ch toán tăng tài s n c nh, ngu n hình thành tài s n c nh và qu n lý, s d ng tài s n ư c i u chuy n theo úng quy nh c a nhà nư c. i u 3. Các ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Giám c Ban qu n lý d án ư ng s t và Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - B Tài chính; - Lưu: VP, V TC.
  2. Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản