Quyết định số 58/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/Q -TTG Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH V VI C C U VIÊN U BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 05/06/2000 c a Th tư ng Chính ph v thành l p U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm; Căn c ngh nh s 818/Q -TTg ngày 31 tháng 8 năm 2000 v bi c b nhi m các thành viên U ban Qu c giaphòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; Xét ngh c a các B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 3159/CV-BNN-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2004; B Giáo d c và ào t o t i Công văn s 9603/TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2004; QUY T Đ NH i u 1. C các ông bà có tên sau ây là U viên U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm: 1. Ông Tr n Văn Nhung, Th trư ng B Giáo d c và ào t o thay bà ng Huỳnh Mai. 2. Ông H a c Nhi, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thay ông Nguy n c Th nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG
  2. Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản