intTypePromotion=1

Quyết định số 5805/QĐ-UB

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 5805/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5805/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5805/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 5805/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC KHÁNH HỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC KHÁNH HỘI. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Quyết định số /QĐ-UB ngày tháng năm 2004 của Chủ tịch ủy nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội ; Xét Tờ trình số 601/ĐMDN ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội trực thuộc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC như sau : 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 3.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 40,00% vốn điều lệ.
  2. - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 45,72% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 12,42% vốn điều lệ). - Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 14,28% vốn điều lệ. 2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 4.887.687.703 đồng. - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 2.295.033.650 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 3.725 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi : 111.750.000 đồng. Điều 2. Giao cho Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội tự tổ chức bán 4.282 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 14,28% vốn điều lệ của Công ty cổ phần). Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp. Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội thành Công ty cổ phần : Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội ; Tên giao dịch quốc tế : Khanh Hoi SJC Jewelry Joint Stock Company ; Tên viết tắt : SJC Khanh Hoi JSC;
  3. Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 29 Lê Thạch, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau : - Kinh doanh vàng khối, vàng thỏi, vàng cốm, vàng nữ trang, đồ mỹ nghệ, bạc, đá quý, đá bán quý các loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. - Xuất nhập khẩu đồ trang sức bằng vàng bạc, đá bán quý theo quy định của Nhà nước. - Thực hiện bán hàng thu ngoại tệ và làm các dịch vụ về ngoại tệ khi được Nhà nước cho phép. - Tổ chức hoặc liên doanh khai thác vàng bạc theo quy định của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành kinh tế kỹ thuật và quản lý Nhà nước. - Tổ chức gia công chế tác vàng bạc. - Gia công, sửa chữa, tân trang đồ trang sức, mỹ nghệ quý hiếm bằng vàng bạc. - Được phát hành trái phiếu bằng vàng, ngoại tệ, đồng Việt Nam khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép. - Dịch vụ cầm đồ. Điều 5. Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước-Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 158/QĐ- UB ngày 31 tháng 3 năm 1993 về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng bạc mỹ nghệ quận 4 sau khi Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.
  4. Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC, Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Khánh Hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận: - Như điều 7 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - BCĐ ĐM và PTDN Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính - TT/TU, TT/HĐND thành phố - Thường trực UBND thành phố - VP Thành ủy, Ban TC Thành ủy - Thường trực Ban ĐMQLDN.TP Nguyễn Thiện Nhân - Sở LĐ-TBXH, Sở XD, Sở TNMT - Cục Thuế TP, Kho bạc NN.TP - Công an TP, Chi nhánh NHNN.TP - VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2