intTypePromotion=3

Quyết định số 587/QĐ-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
158
lượt xem
3
download

Quyết định số 587/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 587/QĐ-BXD về việc giao nhiệm vụ quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 587/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 587/Q -BXD Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2009 QUY T NNH V VI C: GIAO NHI M V QU N LÝ, TRI N KHAI TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU BI T TH TRONG KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM H I NGHN QU C GIA B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c văn b n s 131/TB-VPCP ngày 17/4/2009 c a Văn phòng Chính ph thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i cu c h p Thư ng tr c Chính ph ngày 15/4/2009; Căn c văn b n s 150/TB-VPCP ngày 07/5/2009 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n k t lu n c a Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i t i cu c h p ngày 29/4/2009; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. B sung và giao nhi m v cho Ban qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i): T ch c qu n lý, tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng Khu Bi t th trong khuôn viên Trung tâm H i ngh Qu c gia t i xã M Trì, huy n T Liêm, thành ph Hà N i. i u 2. Ban qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) có nhi m v : - Giúp Ch u tư (B Xây d ng) qu n lý, th c hi n d án u tư xây d ng Khu Bi t th phù h p v i quy ho ch ki n trúc t ng th , ng b t i khu v c và theo úng các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v qu n lý u tư xây d ng công trình; ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan tri n khai d án m b o ti n , ch t lư ng. - Ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, t ch c bàn giao trách nhi m ch u tư d án u tư xây d ng Khu Bi t th t Văn phòng Chính ph sang B Xây d ng theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : K ho ch - Tài chính, T ch c cán b , Qu n lý ho t ng xây d ng; Giám c Ban qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i), Th trư ng các ơn v tr c thu c B có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng B XD ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính; - UBND thành ph Hà N i; - Lưu: VP, KH-TC A(10) Bùi Ph m Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản