Quyết định số 59/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 59/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy định điều kiện hoạt động và vệ sinh thú y trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến, vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2004 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C BAN HÀNH “QUY NNH I U KI N HO T NG VÀ V SINH THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI, GI T M , CH BI N, V N CHUY N, BUÔN BÁN GIA C M VÀ CÁC S N PH M GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I”. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 15.02.1993 và Ngh nh s 93/CP ngày 27.11.1993 c a Chính ph v hư ng d n th c hi n Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t nh s 389/NN-TY/Q ngày 15.4.1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và PTNT) ban hành Quy nh v th t c ki m d ch, ki m soát gi t m ng v t, s n ph m ng v t và ki m tra v sinh thú y; Căn c Quy t nh s 99/NN-TY/Q ngày 20.02.1995 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và PTNT) ban hành Quy nh v v sinh thú y i v i lò m , i m gi t m ng v t; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i T trình s 59-TTr/SNN-KT 12.4.2004, ý ki n c a S Thương m i (Công văn s 815/STM-QLTM ngày 02.4.2004) và S Tư pháp (Công văn s 356/TP-VBPQ ngày 14.3.2004). QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh i u ki n ho t ng và v sinh thú y trong chăn nuôi, gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phNm gia c m trên a bàn Thành ph Hà N i” . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : Nông nghi p và PTNT; K ho ch và u tư; Tài chính; Y t ; Thương m i; Khoa h c và Công ngh ; Giao thông công chính, Giám c Công an Thành ph , C c trư ng C c H i quan Hà N i, Chi c c trư ng các Chi c c: Thú y Hà N i; Qu n lý th trư ng Hà N i, Th trư ng các ngành, các ơn v liên quan và Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH
  2. PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn QUY NNH I U KI N HO T NG VÀ V SINH THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI, GI T M , CH BI N, V N CHUY N, BUÔN BÁN GIA C M VÀ CÁC S N PH M GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59 /2004/Q -UB ngày 20.4.2004 c a UBND Thành ph ). Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng và ph m vi i u ch nh. T ch c, h gia ình và cá nhân thu c các thành ph n kinh t tham gia ho t ng v chăn nuôi, gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m trên a bàn Thành ph Hà N i, ph i th c hi n nghiêm Quy nh này và ch u s qu n lý, ki m tra c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thN m quy n. i u 2: M c ích i u ch nh. Thành ph khuy n khích chăn nuôi, gi t m , ch bi n gia c m t p trung. Các ho t ng chăn nuôi, gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m ph i b o m an toàn d ch b nh và v sinh thú y, b o v môi trư ng và s c kh e c a c ng ng dân cư trên a bàn Hà N i. Chương 2: QUY NNH C TH . i u 3: i u ki n chăn nuôi gia c m an toàn d ch b nh. T ch c, h gia ình và cá nhân chăn nuôi gia c m ph i th c hi n các quy nh sau: 1/. ăng ký v i cơ quan thú y có thN m quy n v a i m, quy mô chăn nuôi gia c m, ư c hư ng d n th c hi n các bi n pháp phòng, tr d ch b nh h i gia c m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và ư c c p Gi y ch ng nh n cơ s chăn nuôi gia c m an toàn d ch b nh.
  3. 2/. a i m chăn nuôi gia c m ph i b o m các i u ki n theo quy nh v v sinh thú y và b o v môi trư ng. 3/. Th c hi n quy trình tiêm ch ng Vaccin phòng b nh, nh kỳ ti n hành kh trùng, tiêu c, v sinh chu ng tr i và môi trư ng xung quanh theo hư ng d n c a cơ quan thú y. 4/. Nh p con gi ng gia c m phát tri n chăn nuôi t i các cơ s chăn nuôi gi ng an toàn d ch b nh, theo ch ng nh n c a cơ quan thú y có thN m quy n. 5/. Khi có gia c m b b nh ho c ch t không rõ nguyên nhân, không ư c gi t m , v n chuy n, lưu thông trên th trư ng; ph i báo ngay cho cơ quan thú y s t i ho c chính quy n a phương bi t có bi n pháp x lý k p th i. 6/. Th c ăn chăn nuôi ph i b o m v sinh thú y và có bi n pháp x lý ch t th i chăn nuôi theo quy nh, ch ng ô nhi m môi trư ng. i u 4: i u ki n gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n ph m gia c m. 1/. Công dân tr c ti p làm nhi m v gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m ph i có s c kh e t t (không m c b nh truy n nhi m) và ư c khám s c kh e nh kỳ theo quy nh c a ngành y t . 2/. Ch gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m ch u trách nhi m v ho t ng s n xu t kinh doanh theo quy nh hi n hành, c th : - Có a i m gi t m , ch bi n và buôn bán ( a i m s n xu t kinh doanh) h p pháp và ư c cơ quan Nhà nư c có thN m quy n cho phép. - ư c cơ quan Nhà nư c có thN m quy n c p ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. - Ch u trách nhi m v vi c th c hi n các quy nh v v sinh thú y, v sinh an toàn th c phN m và b o v môi trư ng. 3/. V ho t ng gi t m , v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m: - Gia c m và các s n phN m gia c m khi v n chuy n ph i ư c che ph kín, h p v sinh và có ch ng nh n ki m d ch ng v t ho c v sinh thú y c a cơ quan thú y có thN m quy n. - Gia c m và các s n phN m gia c m v n chuy n, buôn bán trên th trư ng, ph i ư c cung c p t các cơ s chăn nuôi, gi t m , ch bi n h p v sinh, an toàn d ch b nh và có d ng c ch a ng m b o v sinh thú y và v sinh an toàn th c phN m, có xác nh n c a cơ quan thú y có thN m quy n. - Nghiêm c m vi c gi t m , ch bi n gia c m m, ch t và v n chuy n gia c m, s n phN m gia c m t vùng d ch sang vùng không có d ch.
  4. - Trư c và sau khi v n chuy n, gi t m , ch bi n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m ph i làm v sinh thú y, kh trùng, tiêu c cơ s s n xu t kinh doanh và phương ti n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4/. Ch có các ho t ng gi t m , buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m ph i ch u s qu n lý c a Ban qu n lý ch ho c Chính quy n a phương. Không buôn bán gia c m s ng và gi t m gia c m t i các ch lo i 1. Hư ng t i, s xóa b vi c buôn bán gia c m s ng và gi t m gia c m t i các ch n i thành. 5/. Ph i nư c s ch ph c v cho vi c gi t m , ch bi n, buôn bán gia c m và có bi n pháp x lý ch t th i theo hư ng d n c a cơ quan thú y. 6/. Nơi nh t gia c m s ng ph i có d ng c ch a ch t th i, h p v sinh và phun hóa ch t tiêu c 1 l n/ngày. 7/. Cơ s gi t m , ch bi n và các trang thi t b , phương ti n v n chuy n gia c m và các s n phN m gia c m ph i ư c v sinh thú y theo quy nh. 8/. Gia c m và các s n phN m gia c m ph i ư c ki m d ch và v sinh thú y trư c khi v n chuy n n cơ s gi t m , ch bi n, buôn bán. 9/. Gia c m và các s n phN m gia c m sau khi gi t m , ch bi n ph i h p v sinh, ư c cơ quan thú y có thN m quy n xác nh n và c p gi y ch ng nh n ho c tem ki m tra v sinh thú y, thì ư c v n chuy n, lưu thông trên th trư ng. 10/. Các s n phN m gia c m khi lưu thông trên th trư ng, ph i ư c bày bán trên m t bàn s ch, không th m nư c, không han r , cách m t t 80 cm và có d ng c che y kín h p v sinh an toàn th c phN m. 11/. Gia c m và các s n phN m gia c m v n chuy n, lưu thông t các t nh ngoài vào Thành ph và t các huy n ngo i thành vào n i thành ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y có thN m quy n. 12/. T ch c, cá nhân và h gia ình có gia c m và các s n phN m gia c m ư c ki m d ch, ki m tra v sinh thú y ph i chi tr l phí và phí t n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 5: Khen thư ng và x lý vi ph m. 1/. T ch c, h gia ình và cá nhân th c hi n t t Quy nh này s ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2/. T ch c, h gia ình và cá nhân vi ph m các quy nh trong ho t ng chăn nuôi, gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m, tuỳ theo m c s b x lý theo pháp lu t, c th theo các hình th c sau: - Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ch ng ch hành ngh . - ình ch các ho t ng v chăn nuôi, gi t m , ch bi n.
  5. - ình ch các ho t ng v buôn bán, lưu thông. - T ch thu, tiêu hu tang v t, phương ti n vi ph m. - Công b trên các phương ti n thông tin i chúng ngư i tiêu dùng ư c bi t và ch ng phòng, tránh. Chương 3: T CH C TH C HI N. i u 6: S Nông nghi p và PTNT. 1/. Ch trì, ph i h p v i S Thương m i, S Y t , S Quy ho ch Ki n trúc, Công an Thành ph , H i quan Hà N i cùng các ngành liên quan và UBND các qu n, huy n: ch o Chi c c Thú y Hà N i ch ng ph i h p v i Chi c c qu n lý th trư ng Hà N i, Trung tâm y t d phòng Hà N i, Phòng c nh sát giao thông Hà N i, Phòng c nh sát tr t t Hà N i cùng các cơ quan ch c năng chuyên môn thu c qu n, huy n t ch c ki m tra v sinh thú y, ki m d ch ng v t t i các cơ s chăn nuôi, gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m, nh m phát hi n và x lý k p th i các vi ph m (n u có) theo thN m quy n. 2/. Quy ho ch m ng lư i các tr m ki m d ch ng v t và h th ng cơ s gi t m , ch bi n gia c m và các s n phN m gia c m. 3/. T ng h p tình hình, k t qu và nh ng khó khăn vư ng m c khi t ch c th c hi n, báo cáo UBND Thành ph xem xét, k p th i gi i quy t. i u 7: UBND các qu n, huy n. 1/. Ch ng ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT cùng các ngành liên quan: ch o UBND các xã, phư ng, th tr n hư ng d n các t ch c, h gia ình và cá nhân th c hi n t t Quy nh này t i a phương. 2/. T ch c qu n lý có hi u qu các ho t ng chăn nuôi, gi t m , ch bi n, v n chuy n, buôn bán gia c m và các s n phN m gia c m trên a bàn theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản