intTypePromotion=3

Quyết định số 59/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 59/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đặng Xá, Huyện Gia Lâm- Hà Nội, Tỷ lệ : 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/2005/QĐ-UB Hà N i, ngày 26 tháng 04 năm 2005 QUY T Đ NH V/V PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T H TH NG H T NG K THU T KHU ĐÔ TH M I Đ NG XÁ, HUY N GIA LÂM- HÀ N I, T L : 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th đô Hà N i; Căn c Ngh đ nh s 91/CP ngày 17/08/1994 c a Chính ph v vi c ban hành đi u l qu n lý quy ho ch đô th ; Căn c Quy t đ nh s 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t đi u ch nh quy ho ch chung Th đô Hà n i đ n năm 2020; Căn c Quy t đ nh s 74/1999/QĐ-UB ngày 1/9/1999 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Huy n Gia Lâm t l 1/5000; Căn c Quy t đ nh s 140/2003/QĐ-UB ngày 29/10/2003 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu đô th m i Đ ng Xá, huy n Gia Lâm - Hà N i - T l 1/500 ph n quy ho ch s d ng đ t và giao thông; Căn c Quy t đ nh s 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy đ nh l p các đ án quy ho ch xây d ng đô th ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s 2533/2004/QHKT-TTr ngày 15 tháng 12 năm 2004, QUY T Đ NH: Đi u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t h th ng h t ng k thu t Khu đô th m i Đ ng Xá, huy n Gia Lâm, Hà N i, t l 1/500, thu c khu quy ho ch TQ4, do Trung tâm Khoa h c công ngh xây d ng và môi trư ng (Công ty tư v n xây d ng dân d ng Vi t Nam - B xây d ng) l p và hoàn thành tháng 05/2004 v i n i dung ch y u như sau: V trí , ph m vi ranh gi i và quy mô: 1.1/ V trí: Khu đô th m i Đ ng Xá thu c đ a bàn hai xã C Bi và Đ ng Xá -Huy n Gia Lâm - Hà N i. 1.2/ Ranh gi i: Ph m vi l p quy ho ch chi ti t khu đô th m i Đ ng Xá (t l 1/500) là ph n đ t phía Nam khu quy ho ch TQ4 đư c gi i h n b i: - Phía B c giáp tuy n đi n cao th 110KV và đư ng quy ho ch. - Phía Nam giáp qu c l 5. - Phía Đông giáp đư ng quy ho ch. - Phía Tây giáp đư ng quy ho ch và Trung tâm th d c th thao Huy n Gia Lâm.
  2. 1.3/ Quy mô: T ng di n tích đ t : 33,59 ha (V trí, ph m vi ranh gi i và quy mô phù h p v i Quy ho ch chi ti t khu đô th m i Đ ng Xá t l 1/500 ph n quy ho ch s d ng đ t và giao thông đã đư c UBND Thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s : 140/2003/QĐ-UB ngày 29/10/2003) M c tiêu quy hoach: - Hoàn ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/500 khu đô th m i Đ ng Xá đã đư c UBND Thành ph phê duy t ph n quy ho ch s d ng đ t và giao thông t i Quy t đ nh s : 140/2003/QĐ- UB ngày 29/10/2003, làm cơ s đ l p d án đ u tư xây d ng phát tri n khu đô th m i c a ngõ phía Đông Hà N i hi n đ i đ ng b v h th ng H t ng xã h i và H t ng k thu t nh m gi i quy t nhu c u phát tri n nhà chung c a Thành ph ( nhà di dân gi i phóng m t b ng, qu nhà phát tri n m i, nh t là qu nhà dành cho cán b công nhân khu v c công nghi p phía Đông Hà N i). Xây d ng m ng lư i đư ng giao thông, c p nư c, c p đi n, thông tin bưu đi n, h th ng thoát nư c hoàn ch nh g n k t v i h th ng h t ng k thu t khu v c và huy n Gia Lâm. N i dung quy ho ch chi ti t ph n các h th ng h t ng k thu t: Quy ho ch chi ti t các h th ng h t ng k đư c l p trên cơ s Quy ho ch Khu đô th m i Đ ng Xá t l 1/500 ph n quy ho ch s d ng đ t và giao thông đã đư c UBND Thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s 140/2003/QĐ-UB ngày 29/10/2003 bao g m các n i dung c th như sau: 3.1. San n n thoát nư c mưa: a) Thoát nư c mưa: Hư ng thoát nư c chính c a khu đô th vào tuy n mương hi n có d c theo Qu c l 5 ra sông C u Bây, thoát th ng vào sông B c Hưng H i, đ ra Sông H ng. Trong khu đô th xây d ng h th ng c ng có ti t di n 600- 2000mm d c theo các tuy n đư ng quy ho ch đ thoát nư c cho khu đô th và khu v c xung quanh vào mương song song Qu c l 5. Chú ý: H th ng thoát nư c mưa t ng th c a khu TQ 4 - Huy n Gia Lâm là đ ng b , vì v y khi thi t k tri n khai xây d ng các d án trong và xung quanh khu v c quy ho ch ph i đ m b o tính kh p n i v h t ng k thu t, không gây úng ng p khu v c xung quanh d án. b) San n n - Hư ng d c n n khu đ t tho i t B c xu ng Nam v i đ d c i » 0,004, cao đ n n Hmax = +6,90m; Hmin = +5,60m. Khi san đ p n n các công trình xây d ng ph i có gi i pháp đ m b o v sinh môi trư ng, không gây úng ng p khu v c. 3.2. Quy ho ch c p nư c - Ngu n nư c c p cho Khu đô th m i Đ ng Xá trư c m t đư c l y t tuy n ng c p nư c truy n d n F400mm t nhà máy nư c Gia Lâm đ n Khu công nghi p Phú Th , sau này đư c c p t Nhà máy nư c Trâu Quỳ khi nhà máy nư c này đư c xây d ng. - Xây d ng m ng lư i đư ng ng phân ph i chính trong khu đô th có đư ng kính t D100 ¸ D200 mm m ng vòng b trí d c theo hè đư ng quy ho ch đ c p nư c t i t ng lô đ t xây d ng công trình. - B trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng, đ u n i v i đư ng ng c p nư c có đư ng kính D ³100mm, bán kính ph c v c a các h ng c u h a kho ng 150m, t ng s 15 h ng.
  3. 3.3. Quy ho ch c p đi n: Ngu n c p đi n trư c m t đư c l y t tuy n 35KV Gia Lâm – Ph N i (2 l 372, 373). Lâu dài s đư c b sung ngu n t tr m 110/22KV Trâu Quỳ (cách khu đô th m i Đ ng Xá kho ng 0,5km v phía Tây B c. 2 - Xây d ng tuy n cáp ng m 35KV: XLPE – 120mm (đ u tr c ti p t ĐDK – 35KV Gia Lâm – Ph N i hi n có phía B c khu đô th ) đi d c các tuy n đư ng phía Tây, phía Nam khu đô th đ c p đi n cho 7 tr m bi n áp 35/0,4KV c a khu đô th Đ ng Xá v i t ng chi u dài kho ng 0,7km. - Chi u sáng sinh ho t: các l cáp 0,4KV đi ng m trên hè đư ng khu và trên d i đ t lưu không v i t ng chi u dài kho ng 5,66km. - Chi u sáng đèn đư ng: Xây d ng h th ng đèn chi u sáng thu ngân cao áp và đèn halogel, tuy n cáp 0,4KV c p đi n cho chi u sáng đèn đư ng b trí đi ng m trên hè cách bó v a 0,5m v i t ng chi u dài kho ng 5,3km. 3.4. Quy ho ch thông tin bưu đi n: - Các h thuê bao đư c l y ngu n t t ng đài v tinh Trâu Quỳ – 6000 s n m t i th tr n Trâu Quỳ. * - M ng cáp g c đi ng m trong h th ng tuynel b trí đi d c các tuy n đư ng phía Tây, phía Nam khu đô th đ u tr c ti p t m ng cáp quang hi n có trên qu c l 5 vào các t cáp thuê bao c a khu đô th . - M ng cáp thuê bao b trí đi ng m trên hè, ho c d i đ t lưu không khu cách tuy n dây h th 0,4 KV t 0,7m ¸ 1m. 3.2.5. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c th i: - H th ng thoát nư c th i c a khu đô th là h th ng c ng riêng. - Xây d ng tr m x lý nư c th i công su t 7200m3/ngày đêm, v trí n m trong khu đ t có ch c năng đ t phát tri n công nghi p, h t ng k thu t cách khu đô th Đ ng Xá kho ng 0,2km v phía Đông ph c v chung cho khu đô th m i Đ ng Xá - Trâu Quỳ (khu quy ho ch TQ4). + Các tuy n c ng thoát nư c th i trong khu quy ho ch có kích thư c D300 - 400mm xây d ng d c theo các tr c đư ng quy ho ch thu gom nư c th i t các công trình đưa v tr m bơm nư c th i công su t 135 m3/h (v trí đ t t i ô đ t có ch c năng là đ t cây xanh nhóm nhà ) đ bơm v tr m x lý nư c th i khu quy ho ch TQ4. + D c theo các tuy n c ng thoát nư c b trí các gi ng thăm đ n o vét, b o dư ng đ nh kỳ (kho ng cách gi a các gi ng ≤ 25m). b) V sinh môi trư ng: - Rác th i sinh ho t đư c thu gom b ng xe đ y theo gi c đ nh ho c thu gom vào các thùng rác và Công-ten-nơ kín dung tích 0,4-1m3 v i bán kính ph c v kho ng 100m và đư c v n chuy n t i khu x lý rác th i c a Thành ph .
  4. - Đ i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng rác th i đư c thu gom b ng h th ng v n chuy n t trên cao xu ng b rác c a t ng đơn nguyên. - Khu v c cây xanh, đư ng tr c chính... đ t các thùng rác nh có n p đ y v i kho ng cách 50 - 100m/thùng. Đi u 2 : - Giám đ c S Quy ho ch Ki n trúc có trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo Quy t đ nh phê duy t Quy ho ch chi ti t trong vòng 15 ngày k t ngày ký quy t đ nh này; Ch trì ph i h p v i UBND huy n Gia Lâm và Công ty đ u tư phát tri n h t ng ( T ng Công ty thu tinh và g m xây d ng) t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t đ các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n. - T ng công ty Thu tinh và g m xây d ng có trách nhi m căn c quy ho ch chi ti t h t ng k thu t khu đô th m i Đ ng Xá - Gia Lâm t l 1/500 đư c duy t, kh n trương t ch c nghiên c u l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng đ i v i quy ho ch chi ti t t l 1/500 theo quy đ nh c a pháp lu t, trình các c p có th m quy n th m đ nh và phê duy t. - Ch t ch UBND huy n Gia Lâm có trách nhi m t ch c qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo th m quy n và quy đ nh c a pháp lu t. - Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: - Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám đ c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch Đ u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài chính; Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND các xã: C Bi và Đ ng Xá, T ng giám đ c T ng công ty Thu tinh và g m xây d ng, Th trư ng các Ban, Ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản