intTypePromotion=3

Quyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 59/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V PHÂN C P, Y QUY N TRONG QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v phân c p, y quy n trong qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c do B Giao thông v n t i qu n lý". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B , Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Ban Kinh t TW ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo ( ăng); - Website Chính ph ; - Các Th trư ng; - Lưu: VT,CG (5 b n); QUY NNH V PHÂN C P, Y QUY N TRONG QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2007/Q -BGTVT ngày 22 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v vi c phân c p, y quy n trong qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c do B Giao thông v n t i qu n lý (sau ây g i t t là d án). 2. Vi c qu n lý các d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là d án ODA) do B Giao thông v n t i qu n lý th c hi n theo Quy nh này và tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý d án ODA và i u ư c qu c t v ODA mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. Trong trư ng h p i u ư c qu c t v ODA mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i ơn v ư c giao nhi m v ch u tư g m các C c qu n lý chuyên ngành, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, S Y t giao thông v n t i, các trư ng, vi n, doanh nghi p… và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c do B Giao thông v n t i qu n lý. Chương 2:
  3. GIAI O N CHU N BN U TƯ i u 3. ThNm quy n quy t nh u tư xây d ng công trình 1. B trư ng quy t nh u tư: a) Các d án nhóm A, B; b) Các d án nhóm C s d ng ngu n v n u tư phát tri n có ng d ng ti n b khoa h c - công ngh m i; c) Các d án nhóm C liên quan n t hai C c qu n lý chuyên ngành tr lên ho c không thu c ph m vi qu n lý c a các C c qu n lý chuyên ngành. 2. C c trư ng các C c Hàng không Vi t Nam, ư ng b Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam, ư ng s t Vi t Nam, ư ng sông Vi t Nam, ăng ki m Vi t Nam quy t nh u tư: a) Các d án nhóm C không quy nh t i i m b, c kho n 1 i u này; b) Các công trình ch ph i l p Báo cáo kinh t - k thu t s d ng ngu n v n u tư phát tri n sau khi có th a thu n b ng văn b n c a V K ho ch u tư; c) Các d án s d ng ngu n v n s nghi p u tư qu n lý, b o trì các công trình thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a mình. i u 4. i u ch nh d án u tư 1. Vi c i u ch nh d án u tư th c hi n theo i u 13 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là Ngh nh s 16/2005/N -CP), kho n 8 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP (sau ây vi t t t là Ngh nh s 112/2006/N -CP) và các quy nh hi n hành. 2. Trư ng h p i u ch nh d án ã ư c duy t mà làm thay i quy mô, m c tiêu u tư thì ch u tư có t trình xin ch trương i u ch nh, b sung h ng m c; c p có thNm quy n ra quy t nh v ch trương cho phép i u ch nh, b sung h ng m c. Ch u tư t ch c l p d án i u ch nh i v i h ng m c i u ch nh, b sung và th c hi n các th t c thNm nh, phê duy t d án i u ch nh và các công vi c ti p theo theo quy nh như i v i h ng m c m i n m trong d án. 3. Trư ng h p các h ng m c i u ch nh, b sung d án c n th c hi n ngay không nh hư ng n ti n th c hi n chung c a d án thì ch u tư có t trình xin ch trương i u ch nh, b sung h ng m c, trong ó nêu rõ tính c p thi t c a h ng m c i u ch nh và ki n ngh v vi c t ch c th c hi n. C p có thNm quy n ra quy t nh v ch trương i u ch nh, b sung h ng m c, trong ó cho phép ti n hành ng th i vi c l p d án i u ch nh, l a ch n nhà th u kh o sát thi t k và th c hi n công tác kh o sát thi t k . Căn c ch trương cho phép c a c p có thNm quy n, ch u tư tri n khai công tác kh o sát thi t k , thNm nh, phê duy t k p th i ph c v thi
  4. công. ng th i l p, thNm nh, trình duy t d án i u ch nh theo quy nh m b o vi c phê duy t thi t k k thu t ư c th c hi n ngay sau khi có quy t nh phê duy t i u ch nh d án. 4. Trư ng h p i u ch nh d án làm vư t t ng m c u tư, sau khi hoàn thành vi c l p d án i u ch nh theo các n i dung nêu t i kho n 2 và kho n 3 i u này, ch u tư trình t ng m c u tư i u ch nh ng th i v i vi c trình d án thành ph n ho c h ng m c i u ch nh c a d án th c hi n vi c thNm nh, phê duy t theo quy nh. Ch u tư ch ư c phê duy t d toán i u ch nh c a gói th u sau khi có quy t nh phê duy t i u ch nh t ng m c u tư. Chương 3: GIAI O N TH C HI N U TƯ i u 5. Công tác l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng 1. Công tác l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng ư c th c hi n theo quy nh t i Lu t Xây d ng, Lu t u th u, Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng (sau ây vi t t t là Ngh nh s 111/2006/N -CP) và các quy nh hi n hành. 2. i v i các d án B phân c p thNm quy n quy t nh u tư, c p có thNm quy n quy t nh u tư t ch c thNm nh và phê duy t toàn b các khâu trong quá trình u th u. 3. i v i các d án B quy t nh u tư, B trư ng y quy n cho các ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i t t c các gói th u thu c các d án nhóm B, C. i u 6. i u ch nh thi t k ã ư c duy t 1. Trư ng h p i u ch nh thi t k ã ư c duy t không làm thay i quy mô, m c tiêu u tư và không làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư t ch c l p, thNm nh và phê duy t thi t k i u ch nh. Ch u tư ch u trách nhi m thư ng xuyên c p nh t v kinh t -k thu t nh ng thay i, i u ch nh m b o các i u ch nh, b sung, phát sinh không làm vư t t ng m c u tư. 2. Trư ng h p i u ch nh thi t k không làm thay i quy mô, m c tiêu u tư nhưng làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư th c hi n ngay các th t c i u ch nh t ng m c u tư theo quy nh trình duy t. Trong khi t ng m c u tư i u ch nh chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o s liên t c th c hi n d án, ch u tư ph i có văn b n trình c p có thNm quy n cho phép th c hi n các n i dung ph i i u ch nh, b sung ho c ti p t c th c hi n kèm theo kinh phí d ki n và ch ư c th c hi n theo quy nh sau khi ư c c p có thNm quy n có văn b n ch p thu n v ch trương.
  5. i u 7. i u ch nh d toán công trình 1. D toán công trình ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là Ngh nh s 99/2007/N -CP). 2. i u ch nh d toán trong trư ng h p không làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư t ch c thNm tra, phê duy t d toán i u ch nh theo quy nh. Ch u tư ch u trách nhi m thư ng xuyên c p nh t m b o các i u ch nh, b sung, phát sinh không làm vư t t ng m c u tư. 3. i u ch nh d toán trong trư ng h p vư t t ng m c u tư thì sau khi hoàn thành vi c l p t ng m c u tư i u ch nh, ch u tư trình c p có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t t ng m c u tư i u ch nh làm căn c th c hi n vi c thNm tra, phê duy t i u ch nh d toán theo quy nh. D toán i u ch nh ch ư c ch u tư phê duy t sau khi có quy t nh duy t i u ch nh t ng m c u tư. Trư ng h p c n gi i quy t các th t c thanh toán thì ch u tư báo cáo c p có thNm quy n cho phép t m duy t d toán i u ch nh. i u 8. Qu n lý thi công và qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. Ch u tư ch u trách nhi m th c hi n vi c qu n lý thi công và qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình theo quy nh t i các i u 30, 31, 32, 33, 34 Ngh nh s 16/2005/N -CP và Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2. B trư ng giao C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông (sau ây vi t t t là C c Giám nh) t ch c ki m tra vi c th c hi n công tác qu n lý thi công, qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình do B Giao thông v n t i qu n lý. Trư ng h p phát hi n nh ng nghi ng v ch t lư ng xây d ng công trình, C c Giám nh yêu c u ch u tư th c hi n vi c ki m nh ch t lư ng theo k ho ch và cương quy nh. 3. B trư ng giao ch u tư tr c ti p làm vi c v i các H i ng thNm nh nhà nư c, H i ng nghi m thu nhà nư c, các h i ng khác và các cơ quan thanh tra, ki m tra, ki m toán i v i các d án ư c quy nh ph i có s ki m tra, giám sát c a các cơ quan nêu trên. i u 9. Qu n lý chi phí, qu n lý tài s n công thu c d án và th c hi n thanh, quy t toán trong u tư xây d ng công trình 1. Ch u tư th c hi n các n i dung quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng t i các i u t i u 38 n i u 43 Ngh nh s 16/2005/N -CP, kho n 14 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP, Ngh nh s 99/2007/N -CP và các quy nh hi n hành. 2. Ch u tư ch u trách nhi m trong vi c qu n lý chi phí, th c hi n thanh quy t toán, qu n lý tài s n trong quá trình th c hi n d án, thu h i tài s n sau khi k t thúc d án.
  6. B trư ng giao V Tài chính t ch c ki m tra vi c qu n lý tài s n trong quá trình th c hi n d án và vi c thu h i tài s n sau khi k t thúc d án. 3. C p có thNm quy n quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t quy t toán v n u tư d án xây d ng công trình hoàn thành và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i v i các d án nhóm B, C do B quy t nh u tư, B trư ng giao V Tài chính xu t vi c y quy n ho c phân c p cho cơ quan c p dư i tr c ti p thu c B phê duy t quy t toán d án hoàn thành. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 10. T ch c th c hi n 1. Trong toàn b quá trình qu n lý d án, các t ch c, cá nhân liên quan ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, các quy nh c a B Giao thông v n t i và Quy nh này. 2. Các quy t nh ư c ban hành theo thNm quy n ho c y quy n u ph i ư c g i B Giao thông v n t i và các C c, V ch c năng báo cáo và t ng h p. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v k p th i có văn b n báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, hư ng d n, ch nh s a ho c b sung cho phù h p./. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản