Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
78
lượt xem
5
download

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------- S : 59/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 44/2005/Q -BTC NGÀY 12/7/2005 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH QUY NNH CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ TH M NNH KINH DOANH THƯƠNG M I CÓ I U KI N THU C LĨNH V C Y T , PHÍ TH M NNH TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C, L PHÍ C P GI Y PHÉP XU T, NH P KH U VÀ C P CH NG CH HÀNH NGH Y, DƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Dư c ngày 14/6/2005 và Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 103/2003/N -CP ngày 12/9/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Y t t i công văn s 3296/BYT-QLD ngày 14/5/2008 v vi c s a i, b sung n i dung, m c thu phí, l phí th m nh h sơ ăng ký thu c, c p gi y phép nh p kh u thu c; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Bi u m c thu phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n thu c lĩnh v c y t , phí thNm nh tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y, dư c và Bi u m c thu l phí c p gi y phép xu t khNu, nh p khNu, thay th cho Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2005/Q -BTC ngày 12/7/2005 c a B trư ng B Tài chính quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí thNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n thu c lĩnh v c y t , phí thNm nh tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y, dư c, l phí c p gi y phép xu t, nh p khNu và c p ch ng ch hành ngh y, dư c (sau ây g i là Quy t nh s 44/2005/Q -BTC). i u 2. S a i, b sung kho n 1 i u 4 Quy t nh s 44/2005/Q -BTC như sau: “1. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích 80% (tám mươi ph n trăm) trên t ng s ti n thu v phí, l phí trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí theo n i dung chi quy nh t i kho n 8 Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư
  2. s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và m t s n i dung chi c th sau: a) Chi phí c chuyên gia trong nư c i nư c ngoài và m i chuyên gia nư c ngoài vào Vi t Nam ki m tra công nh n l n nhau v i u ki n s n xu t và ch t lư ng s n phNm ph c v cho vi c th c hi n công vi c, thNm nh, thu phí; b) Chi mua s m máy móc thi t b văn phòng ph c v cho vi c th c hi n công vi c, thNm nh, thu phí.” i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). BI U M C THU PHÍ TH M NNH KINH DOANH THƯƠNG M I CÓ I U KI N THU C LĨNH V C Y T , PHÍ TH M NNH TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B trư ng B Tài chính) M c thu Stt Tên phí ơn v tính (1.000 ng) PHÍ TH M NNH KINH DOANH THƯƠNG M I CÓ I U KI N THU C I LĨNH V C Y T ThNm nh n i dung thông tin, qu ng cáo thu c, 1 H sơ 1.000 m phNm
  3. M c thu Stt Tên phí ơn v tính (1.000 ng) ThNm nh n i dung qu ng cáo trang thi t b , d ng 2 H sơ 1.000 c yt ThNm nh n i dung qu ng cáo v c xin, sinh phNm, 3 hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng H sơ 700 trong gia d ng và y t ThNm nh c p s ăng ký lưu hành thu c (tân 4 dư c, thu c t dư c li u) và v c xin, sinh phNm y H sơ 1.500 t - Trư ng h p b sung, thay i i v i thu c, v c xin, sinh phNm y t ã có s ăng ký trong quá H sơ 500 trình lưu hành Công b ch t lư ng m phNm (bao g m c vi c 5 H sơ 500 ki m tra i u ki n s n xu t, giám sát ch t lư ng) ThNm nh c p s ăng ký lưu hành trang thi t b , 6 H sơ 300 d ng c y t ThNm nh c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành 7 hoá ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn H sơ 4.000 dùng trong gia d ng và y t - Trư ng h p ăng ký l i, ăng ký b sung ph m H sơ 500 vi s d ng ThNm nh i u ki n ư c kh o nghi m hoá 8 ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng H sơ 1.000 trong gia d ng và y t II PHÍ TH M NNH TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n s n xu t thu c, L n thNm 1 v c xin, sinh phNm y t (g i t t là cơ s ăng ký 20.000 nh GMP) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n s n xu t thu c 2 ông y, thu c t dư c li u áp d ng l trình tri n khai GMP: L n thNm a) Doanh nghi p 6.000 nh L n thNm b) H p tác xã, h kinh doanh 3.000 nh ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n ki m nghi m L n thNm 3 thu c, v c sin, sinh phNm y t (g i t t là cơ s ăng 14.000 nh ký GLP)
  4. M c thu Stt Tên phí ơn v tính (1.000 ng) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n b o qu n thu c, L n thNm 4 v c sin, sinh phNm y t (g i t t là cơ s ăng ký 14.000 nh GSP) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n ng th i c s n xu t, ki m nghi m và b o qu n thu c, v c sin, L n thNm 5 20.000 sinh phNm y t (cơ s ăng ký c GMP, GLP và nh GSP) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n ng th i c L n thNm 6 s n xu t và ki m nghi m thu c, v c sin, sinh phNm 19.000 nh y t (cơ s ăng ký c GMP và GLP) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n ng th i c L n thNm 7 s n xu t và b o qu n thu c, v c sin, sinh phNm y t 19.000 nh (cơ s ăng ký c GMP và GSP) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n ng th i c L n thNm 8 ki m nghi m và b o qu n thu c, v c sin, sinh 14.000 nh phNm y t (cơ s ăng ký c GLP và GSP) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n ho t ng v thu c, nguyên li u làm thu c, v c xin, sinh phNm y L n thNm 9 15.000 t và nguyên li u s n xu t v c xin, sinh phNm y t nh t i Vi t Nam i v i doanh nghi p nư c ngoài ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y, y L n thNm 10 dư c h c c truy n, trang thi t b y t c a cá nhân 3.000 nh nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n s n xu t trang L n thNm 11 3.000 thi t b , d ng c y t nh ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n kinh doanh 12 thu c, v c xin, sinh phNm y t i v i cơ s bán buôn: L n thNm a) Doanh nghi p 3.000 nh L n thNm b) i lý 500 nh L n thNm 13 ThNm nh h sơ c p ch ng ch hành ngh dư c 300 nh Stt Tên phí ơn v M c thu (1.000 ng) tính
  5. T nh Thành ph T nh mi n núi, tr c thu c ng vùng Trung b ng sâu, ương trung du vùng xa ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n 14 kinh doanh thu c i v i: Nhà thu c; h p tác xã, h kinh a) doanh i v i thu c ông y, thu c Cơ s 300 240 180 t dư c li u i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c; qu y thu c; t thu c tr m y t (tr t thu c tr m y b) Cơ s 150 120 90 t c p xã ho t ng b ng v n ngân sách nhà nư c, không vì m c ích kinh doanh) ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n 15 hành ngh i v i cơ s y t tư nhân: a) B nh vi n: - a khoa Cơ s 2.000 1.500 900 - Chuyên khoa Cơ s 1.500 1.200 900 - Y h c c truy n Cơ s 1.000 900 600 b) Nhà h sinh Cơ s 500 400 300 c) Phòng khám: - a khoa Cơ s 400 300 180 - Chuyên khoa Cơ s 350 240 180 - ChNn tr y h c c truy n Cơ s 300 200 150 Trung tâm k th a, ng d ng y Trung d) 500 400 300 dư c h c c truy n tâm ) Cơ s d ch v y t : - Cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , o Cơ s 100 80 60 huy t áp - Cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng; phòng xét nghi m, Cơ s 300 240 180 phòng thăm dò ch c năng; cơ s d ch v KHHG - Cơ s gi i ph u thNm m Cơ s 1.500 1.200 900
  6. M c thu (1.000 ng) T nh ơn v Thành ph T nh Stt Tên phí mi n núi, tính tr c thu c ng vùng Trung b ng sâu, ương trung du vùng xa - Phòng răng và làm răng gi ; cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh Cơ s 500 400 300 trong nư c và ra nư c ngoài và các hình th c d ch v y t khác Cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương e) pháp châm c u, xoa bóp day n Cơ s 100 80 60 huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c c a y h c c truy n ThNm nh tiêu chuNn và i u ki n hành ngh i v i cơ s kinh doanh thu c thành phNm y h c c truy n; 16 cơ s kinh doanh thu c phi n y h c Cơ s 300 240 180 c truy n; cơ s kinh doanh dư c li u chưa bào ch ; i lý bán thu c thành phNm y h c c truy n BI U M C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B trư ng B Tài chính) M c thu Stt N i dung thu l phí ơn v tính (1.000 ng) C p gi y phép nh p khNu trang thi t b , 1 d ng c y t : Thi t b y t nh p khNu tr giá dư i 1 t 1 m t hàng/l n a) 500 ng thNm nh Thi t b y t nh p khNu tr giá t 1 t n3 1 m t hàng/l n b) 1.000 t ng thNm nh Thi t b y t nh p khNu tr giá trên 3 t 1 m t hàng/l n c) 3.000 ng thNm nh 1 m t hàng/l n d) D ng c y t nh p khNu 200 thNm nh
  7. M c thu Stt N i dung thu l phí ơn v tính (1.000 ng) C p gi y phép xu t khNu, nh p khNu thu c 2 Gi y phép 500 chưa có s ăng ký
Đồng bộ tài khoản