Quyết định số 59-BYT/QĐ về việc củng cố tổ chức Hội đồng giám định y khoa trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 59-BYT/QĐ về việc củng cố tổ chức Hội đồng giám định y khoa trung ương do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59-BYT/QĐ về việc củng cố tổ chức Hội đồng giám định y khoa trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59-BYT/QĐ về việc củng cố tổ chức Hội đồng giám định y khoa trung ương do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59-BYT/Q Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 1979 QUY T NNH V VI C C NG C T CH C H I NG GIÁM NNH Y KHOA TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c vào Ngh nh s 153-CP ngày 05-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy B Y t ; Căn c Thông tư liên B Y t - N i v - Lao ng s 14-LB ngày 22-06-1962 v t ch c, nhi m v , quy n h n và l l i làm vi c c a H i ng khám xét thương t t; Căn c Quy t nh s 168-CP ngày 08-07-1974 và Quy t nh s 135-CP ngày 04- 08-1976 c a H i ng Chính ph v vi c thành l p Vi n giám nh y khoa thu c B Y t . QUY T NNH: i u 1. – Nay c ng c H i ng giám nh y khoa trung ương thu c B Y t , Tr s c a H i ng t t i Vi n giám nh y khoa trung ương. i u 2. – H i ng giám nh y khoa trung ương có nhi m v khám giám nh, phúc quy t các trư ng h p khi u n i v thương t t và kh năng lao ng do các phân h i ng giám nh y khoa trung ương, các H i ng giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các h i ng giám nh y khoa c a các cơ quan trung ương, các ngành gi i thi u n. i u 3. – Thành ph n H i ng giám nh y khoa trung ương g m có; Ch t ch: i di n B Y t , Phó ch t ch: Vi n trư ng Vi n giám nh y khoa, y viên thư ng tr c: i di n Vi n giám nh y khoa, Các y viên chính th c: - i di n B Lao ng, - i di n B Thương binh và xã h i, - i di n T ng công oàn.
  2. Trong nh ng trư ng h p H i ng giám nh y khoa khám giám nh ương s có liên quan n các chuyên khoa, có th m i các bác sĩ ph trách chuyên khoa n khám và ư c coi như y viên chính th c c a h i ng, trong phiên h p ó. Biên ch H i ng giám nh y khoa trung ương là t ch c c a liên B g m m t s thành viên kiêm nhi m c a các B c vào, không có biên ch riêng. Vi n giám nh y khoa trung ương ph i c ngư i tham gia h i ng và làm thư ng tr c cho h i ng, ng th i ph i l p m t phòng khám chuNn b l p h sơ trình h i ng phúc quy t. i u 4. – Các kho n kinh phí ho t ng c a H i ng giám nh y khoa trung ương s d trù vào kinh phí thư ng xuyên c a Vi n giám nh y khoa trung ương. i u 5. – H i ng giám nh y khoa trung ương ư c s d ng con d u riêng dùng vào công tác chuyên môn xác nh vào các biên b n sau khi h i ng ã h p k t lu n. i u 6. – Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành và nh ng quy nh trư c ây t i Quy t nh s 546-BYT/Q ngày 21-09-1971 và Quy t nh s 251-BYT/Q ngày 17-06-1974 c a B Y t trái v i quy t nh này u bãi b . i u 7. – Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V t ch c cán b , C c trư ng C c phòng b nh ch a b nh, V trư ng V k ho ch, V trư ng V tài v , Vi n trư ng Vi n giám nh y khoa trung ương, Ch t ch H i ng giám nh y khoa trung ương và các ông có tên trong i u 3 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. K.T. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG BÁC SĨ Hoàng ình C u
Đồng bộ tài khoản