Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 60/2001/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C CHUY N CÔNG TY XU T NH P KH U Y T (YTECO) THÀNH CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U Y T THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n; Theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa Công ty Xu t nh p khNu y t (YTECO) thu c S Y t thành ph H Chí Minh theo ngh t i công văn s 743/UB-CNN ngày 07 tháng 3 năm 2001 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh : 1. V n i u l Công ty c ph n là 28.000.000.000 ng, trong ó : - T l c ph n Nhà nư c : 29% v n i u l . - T l c ph n bán cho c ông khác: 71% v n i u l (c ông cán b công nhân, viên trong Công ty chi m kho ng t 20% - 40%, còn l i bán cho các c ông ngoài doanh nghi p). 2. Giá tr th c t c a Công ty n ngày 31 tháng 12 năm 1998 là 309.021.113.360 ng, trong ó giá tr th c t v n Nhà nư c t i doanh nghi p là 27.992.913.613 ng. Trư c khi ti n hành c ph n hóa, giá tr th c t c a Công ty s ư c xác nh l i theo quy nh hi n hành. 3. Ưu ãi c ph n cho ngư i lao ng trong Công ty là 14.002 c ph n, tr giá 420.060.000 ng. i u 2. Chuy n Công ty Xu t nh p khNu y t (YTECO) thu c S Y t thành ph H Chí Minh thành Công ty c ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n Xu t nh p khNu y t thành ph H Chí Minh.
  2. - Tên giao d ch qu c t : Medical Import Export Joint - Stock Company of Ho Chi Minh City. - Tên vi t t t : YTECO. - Tr s chính : 181 Nguy n ình Chi u, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 3. Công ty c ph n Xu t nh p khNu y t thành ph H Chí Minh kinh doanh các ngành ngh sau: - S n xu t, kinh doanh xu t nh p khNu dư c phNm, dư c li u, trang thi t b , v t tư y t . - ư c phép kinh doanh a ngành ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Công ty c ph n Xu t nh p khNu y t thành ph H Chí Minh thu c lo i doanh nghi p mà Nhà nư c gi c ph n chi ph i, c ph n c bi t. i u 5. Công ty c ph n Xu t nh p khNu y t thành ph H Chí Minh : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và k toán trư ng Công ty Xu t nh p khNu y t (YTECO) có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý doanh nghi p n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n Xu t nh p khNu y t thành ph H Chí Minh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Giám c Công ty Xu t nh p khNu y t (YTECO), H i ng qu n tr Công ty c ph n Xu t nh p khNu y t thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như i u 6, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Ban T ch c Trung ương, - Ban Kinh t Trung ương, - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, - Công báo, Nguy n T n Dũng - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, - Lưu : MDN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản