Quyết định số 60/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 60/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/QĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 60/Q -BNN-TY Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH TIÊM PHÒNG V C XIN CÚM GIA C M NĂM 2009 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Căn c Ngh nh s 01/2008/N - CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Căn c công văn s 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c D án s d ng v c xin cúm gia c m giai o n III (2009-2010); Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, Trư ng ban ch o tiêm phòng v c xin cúm gia c m, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m năm 2009 (có b n k ho ch chi ti t kèm theo). i u 2. Trên cơ s b n k ho ch này: - C c trư ng C c Thú y ch o chuNn b v c xin v s lư ng và ch ng lo i; t ch c h i ngh tri n khai, hư ng d n các a phương chuNn b k ho ch tiêm phòng. - Trư ng ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m c p t nh, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng k ho ch tiêm phòng c p t nh, t ch c h i ngh tri n khai, t p hu n k thu t tiêm phòng, tri n khai vi c tiêm phòng theo k ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, C c trư ng C c Chăn nuôi, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B và Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n:
  2. - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Các thành viên BC QGPCDCGC; - UBND, S NN-PTNT, Chi c c TY các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v liên quan thu c B , Di p K nh T n - Lưu: VT, TY. K HO CH TIÊM PHÒNG V C XIN CÚM GIA C M NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60 /Q -BNN-TY ngày 09 tháng 01 năm 2009 v vi c phê duy t k ho ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m năm 2009) Th c hi n D án s d ng v c xin nh m kh ng ch và thanh toán b nh cúm gia c m th c l c cao H5N1 giai o n III (2009 - 2010) ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t t i Quy t nh s 47/Q -BNN- TY ngày 07 tháng 01 năm 2009 và tri n khai ng b , có hi u qu công tác tiêm phòng v c xin cúm gia c m trong năm 2009, ngh U ban nhân dân c p t nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n theo k ho ch sau: 1. M c tiêu: - Gây ư c mi n d ch cho àn gia c m, th y c m và duy trì m c kháng th b o h thư ng xuyên trong qu n th gia c m, th y c m các vùng c a d án phòng b nh cúm gia c m; - H n ch s lây nhi m vi rút H5N1 cho ngư i và m b o an toàn cho ngư i tham gia tiêm phòng. 2. Th i gian tiêm phòng: 2.1 Tiêm phòng t chính: Trong năm 2009, Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m c p t nh t ch c tiêm phòng t p trung, toàn di n trong hai t chính: - t 1: Tiêm trong tháng 4 và tháng 5/2009. - t 2: Tiêm trong tháng 10 và tháng 11/2009. 2.2 Tiêm phòng b sung: Trong các tháng còn l i, giao cho Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m cơ s ch ng t ch c tiêm phòng b sung cho àn gia c m, th y c m chưa n tu i tiêm phòng ho c b b sót trong t tiêm chính, àn nuôi m i, àn h t th i gian mi n d ch.
  3. 2.3. C c Thú y hư ng d n c th vi c tiêm phòng t i 5 t nh g m: Nam nh, Ninh Bình, Qu ng Bình, Sóc Trăng, H u Giang theo k ho ch c a D án GETS do Cơ quan h p tác phát tri n Hoa Kỳ (USDA) tài tr thông qua T ch c FAO. 3. i tư ng và ph m vi tiêm phòng: 3.1 i tư ng tiêm phòng: 3.1.1. i tư ng b t bu c tiêm phòng - i v i gà: Gà tr ng gi ng và tr ng thương phNm. - i v i thu c m: V t tr ng gi ng và tr ng thương phNm. - àn gà th t, v t th t nuôi th rông trong ph m vi khu dân cư. 3.1.2. i tư ng không b t bu c tiêm phòng - i v i gà: Gà nuôi th t ư c nuôi nh t; - i v i thu c m: Ngan các lo i, v t nuôi th t ch y ng (v t ch ngoài ng), v t nuôi th t ư c nuôi nh t. 3.2 Ph m vi tiêm phòng 3.2.1. Các t nh tiêm phòng b t bu c toàn a bàn Tiêm phòng toàn a bàn 32 t nh, thành ph g m: Vĩnh Phúc, Phú Th , B c Giang, B c Ninh, Hà N i, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng, Qu ng Ninh, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Hà Nam, à N ng, ng Nai, Bình Phư c, Bình Dương, Bà R a - Vũng Tàu, Tây Ninh, Ti n Giang, Long An, C n Thơ, An Giang, ng Tháp, B n Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, B c Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, H u Giang. 3.2.2. Các t nh b t bu c tiêm các huy n ng b ng Tiêm phòng t i các huy n ng b ng, khu v c có nguy cơ cao (g n ư ng qu c l , g n m l y, sông, h t nhiên,..) 14 t nh, g m: Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n và Lâm ng. 3.2.3. Các t nh không b t bu c tiêm phòng. Không b t bu c tiêm phòng t i 12 t nh mi n núi phía B c và 4 t nh Tây Nguyên, g m: Hòa Bình, Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lao Cai, Thái Nguyên, B c K n, Cao B ng, L ng Sơn, Gia Lai, Kon Tum, c L c, c Nông. 4. Lo i v c xin s d ng: - V c xin H5N1 vô ho t c a Trung Qu c dùng chung cho gà và v t,
  4. - V c xin H5N2 vô ho t c a hãng Intervet - Hà Lan dùng cho gà - Vi c s d ng v c xin và k thu t tiêm phòng theo Hư ng d n s 1181/TY-DT ngày 19/8/2006 c a C c Thú y. 5. Kinh phí th c hi n: Th c hi n theo văn b n s 3832/VPCP-NN ngày 12/7/2005 c a Văn phòng Chính ph v s d ng v c xin phòng ch ng d ch cúm gia c m; văn b n s 10620 BTC- NSNN ngày 23/8/2005 c a B Tài chính v hư ng d n, b trí s d ng kinh phí tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m, văn b n 1205/TTg-NN ngày 04/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v h tr kinh phí phòng ch ng d ch gia súc, gia c m trong các ơn v chăn nuôi c a quân i; Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr phòng, ch ng d ch b nh gia súc; công văn s 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c D án s d ng v c xin cúm gia c m giai o n III (2009-2010). Các V Tài chính, K ho ch thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các ơn v liên quan c a B Tài chính, B K ho ch u tư b trí ngân sách theo D án ã ư c phê duy t. Các t nh, thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương, Bà R a - Vũng Tàu và Vĩnh Phúc ph i b trí kinh phí tiêm phòng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008. 6. T ch c th c hi n 6.1 Quy nh chung Tiêm phòng v c xin cúm gia c m ch có k t qu trên cơ s t ch c th c hi n ng b các bi n pháp phòng ch ng d ch như: v sinh, tiêu c, kh trùng; an toàn sinh h c; qu n lý vi c p n , chăn nuôi th y c m theo Quy t nh 1405/Q -TTg ngày 16/10/2007 c a Th tư ng Chính ph . Tiêm phòng v c xin cúm gia c m ph i m b o úng k thu t (cách tiêm, v trí tiêm, li u tiêm), úng th i gian quy nh, s mũi tiêm n u không s gây h u qu x u là d ch v n x y ra và tăng nguy cơ bi n i vi rút. Các t nh mi n núi phía B c, 4 t nh Tây Nguyên nêu trên và các huy n mi n núi c a 14 t nh nêu t i M c 3.2.2 không thu c vùng ph i b t bu c tiêm phòng v c xin ch ng áp d ng các bi n pháp phòng ch ng d ch t ng h p như: th c hi n nuôi nh t àn gia c m, th y c m; áp d ng các bi n pháp an toàn sinh h c (nuôi cách ly àn m i mua v theo dõi, không nuôi l n gia c m v i th y c m và v i các lo i ng v t khác, có bi n pháp h n ch s ti p xúc c a gia c m v i chim hoang dã...); thư ng xuyên tiêu c, kh trùng môi trư ng, chu ng tr i, khu v c chăn nuôi; ki m soát ch t ch gia c m ư c v n chuy n qua biên gi i qu c gia,.. Trư ng h p có d ch x y ra, th c hi n tiêm phòng khNn c p bao vây d ch i v i t t c gia c m, thu c m chưa ư c tiêm phòng và th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch khác theo quy nh, Ngân sách Nhà nư c s h tr toàn b chi phí ch ng d ch theo quy nh c a Chính ph .
  5. 6.2 Trách nhi m c th : B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban qu n lý D án tiêm phòng v c xin ch u trách nhi m i u hành chung; thành l p các oàn công tác i ôn c, ki m tra vi c th c hi n tiêm phòng t i các a phương tr ng i m và công tác ch ng phòng ch ng d ch t i m t s a phương. T ch c ánh giá công tác tiêm phòng báo cáo Th tư ng Chính ph và Ban ch o qu c gia. Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m c p t nh, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trên cơ s b n K ho ch này, xây d ng K ho ch tiêm phòng, Chương trình giám sát sau tiêm phòng năm 2009 c a a phương và xu t phương án th c hi n trình UBND t nh phê duy t (K ho ch tiêm phòng c a a phương g i v C c Thú y trư c ngày 28/2/2009). Ch o chuNn b s n sàng l c lư ng, kinh phí, hoá ch t, d ng c , trang b b o h ph c v tiêm phòng. K t thúc t tiêm phòng năm 2008, ng th i t ch c h i ngh ánh giá, rút kinh nghi m v công tác tiêm phòng năm 2008 chuNn b cho chi n lư c tiêm phòng các năm 2009-2010. Sau khi k t thúc t tiêm phòng ch u trách nhi m thanh quy t toán hoá ơn, ch ng t theo quy nh. y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o các ban, ngành, oàn th c a a phương chuNn b y l c lư ng, kinh phí, v t tư, hóa ch t, trang b b o h cá nhân và h tr ngành thú y t ch c tiêm phòng. Ch ng thành l p các oàn ch o, ôn c, ki m tra vi c tiêm phòng c bi t t i tuy n cơ s , báo cáo Ban ch o qu c gia. Các D án trong và ngoài nư c có các ho t ng liên quan n cung c p con gi ng gia c m, th y c m ph i nghiêm túc th c hi n vi c tiêm phòng v c xin cho con gi ng trư c khi ưa vào các a phương. Ngư i tham gia tiêm phòng, các t ch c, cá nhân có chăn nuôi gia c m nghiêm túc th c hi n các quy nh v tiêm phòng v c xin cúm cho àn gia c m, th c hi n tiêm li u, l n, úng k thu t. 6.3 Nh p khNu, cung ng và phân ph i v c xin C c Thú y ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c u th u nh p khNu v c xin theo quy nh hi n hành c a Chính ph . B o m có v c xin trong tháng 3/2009 t ch c tiêm phòng. Các công ty trúng th u làm vi c c th v i C c Thú y th ng nh t s lư ng, ch ng lo i v c xin cung c p cho các a phương trong D án, ng th i ch u trách nhi m nh p khNu, v n chuy n, b o qu n theo úng yêu c u k thu t và phân ph i s lư ng v c xin theo hư ng d n c a C c Thú y. C c Thú y ch o, giám sát các ơn v liên quan nh p khNu, ki m nghi m và b o qu n v c xin theo quy nh; phân b và i u ch nh k ho ch c p v c xin cho t ng t nh d a trên k ho ch tiêm phòng ã ư c UBND c p t nh phê duy t; phát hi n và x lý nh ng vư ng m c, theo dõi ti n tiêm phòng báo cáo lãnh o B Nông nghi p và PTNT, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m. 6.4 T p hu n và b o v s c kh e cho ngư i tham gia tiêm phòng
  6. Chi c c Thú y các t nh, thành ph t ch c t p hu n b sung v k thu t tiêm phòng, cách s d ng, b o qu n v c xin cũng như trang b b o h cá nhân như khNu trang, qu n áo b o h , mũ, kính, găng tay, ng i v i nh ng ngư i tham gia tiêm phòng. Ph i h p ch t ch v i y t a phương giám sát, phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p nghi nhi m ho c nhi m vi rút cúm gia c m ngư i tham gia tiêm phòng. Các i tiêm phòng ph trách a bàn ph i tr c ti p tiêm, không giao v c xin cho ch tr i t tiêm phòng, tr nh ng cơ s gi ng gia c m c a Nhà nư c, các trang tr i chăn nuôi gia c m có nhân viên thú y ã tham gia các l p t p hu n tiêm phòng. 6.5 ChuNn b d ng c tiêm phòng Các a phương rà soát l i s lư ng bơm tiêm, lo i b nh ng bơm tiêm không t yêu c u k thu t, mua s m bơm tiêm m i ch t lư ng t t; b sung thùng gi l nh n u thi u; mua s m trang b b o h lao ng cho ngư i tiêm phòng và ngư i b t gi gia c m, chuNn b d ng c , xà phòng, hoá ch t sát trùng cho i tiêm phòng làm v sinh trư c khi tiêm àn gia c m m i. 6.6 Giám sát sau tiêm phòng C c Thú y ch trì th c hi n và hư ng d n c th các a phương, các D án qu c t tri n khai chương trình giám sát sau m i t tiêm phòng nh m ánh giá công tác t ch c tiêm phòng t i a phương, ánh giá s lưu hành ho c bi n i c a vi rút cúm. Các ơn v có liên quan, tuỳ theo ch c năng, nhi m v ư c phân công tri n khai th c hi n K ho ch này m b o công tác tiêm phòng năm 2009 t k t qu t t nh t./.
Đồng bộ tài khoản