Quyết định số 600-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 600-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 600-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 600-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 600-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH U TƯ BƯ C I I H C THÁI NGUYÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 17 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư v quy ho ch t ng th và D án u tư bư c I i h c Thái Nguyên t i Công văn s 3934-BKH/VPT ngày 1 tháng 7 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án quy ho ch t ng th i h c Thái Nguyên v i nh ng n i dung chính nêu t i Công văn s 3934-BKH/VPT ngày 1 tháng 7 năm 1997 c a B K ho ch và u tư. i u 2. Quy t nh u tư bư c I i h c Thái Nguyên v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tên d án: C i t o và xây d ng i h c Thái Nguyên. 2. Ch u tư: i h c Thái Nguyên. 3. Hình th c t ch c qu n lý th c hi n d án: Ch nhi m i u hành d án. 4. a i m xây d ng và di n tích s d ng t: - a i m xây d ng thu c các phư ng Quang Trung, Tân Th nh và xã Th nh Dân - thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên. - Di n tích s d ng t 300 ha. 5. M c tiêu u tư và kh i lư ng chính: - n bù t ai, di dân gi i phóng m t b ng trên khuôn viên 300ha.
  2. - u tư xây d ng h th ng công trình h t ng: ư ng vành ai, ư ng liên trư ng; h th ng c p thoát nư c, c p i n cho các trư ng thành viên. - C i t o, nâng c p m t s công trình c a i h c Nông Lâm, i h c Y khoa, i h c K thu t Công nghi p. - Xây d ng m i m t s công trình thi t y u bao g m: Trung tâm i u hành 3.800 m2 sàn, i h c i cương 8.000 m2 sàn, i h c Nông Lâm 4.200 m2 sànR, i h c Sư ph m 6.800 m2 sàn. - u tư trang thi t b cho các công trình m i. 6. T ng m c u tư: T ng s : 74,8 t Bao g m - Xây l p: 59,145 t ng - Thi t b : 3,0 t ng - Ki n thi t cơ b n khác: 9,348 t ng trong ó có 6,5 t ng n bù gi i phóng m t b ng. - D phòng: 3,307 t ng. 7. Ngu n v n: Ngân sách Nhà nư c. 8. Phương th c t ch c th c hi n u tư: u th u theo cơ ch hi n hành. 9. Ti n th c hi n: 1997 - 2000 i u 3. T ch c th c hi n: 1. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i U ban nhân dân t nh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n u tư bư c 1 xây d ng và c i t o i h c Thái Nguyên hoàn t t các công vi c chuNn b u tư, chuNn b xây d ng, ti n hành n bù, di dân gi i phóng m t b ng và th c hi n úng ti n xây d ng. 2. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o tri n khai k ho ch v n xây d ng ngay t năm 1997. 3. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Xây d ng, U ban nhân dân t nh Thái Nguyên l p quy ho ch chi ti t và hoàn t t công vi c chuNn b u tư cho các bư c ti p theo trình duy t theo quy nh hi n hành. i u 4. B trư ng các B : Giáo d c và ào t o, K ho ch và u tư, Xây d ng, T ng c c trư ng T ng c c i chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh Thái Nguyên,
  3. Giám c i h c Thái Nguyên, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản