Quyết định số 600-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 600-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 600-TTg về việc cho phép ngành Y tế thu phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 600-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 600-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1994 QUY T Đ NH CHO PHÉP NGÀNH Y T THU PHÍ KI M NGHI M M U THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C VÀ TRANG THI T B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH: i u 1. Cho phép các cơ s kiêm nghi m thu c ngành Y t ư c thu phí ki m nghi m các m u thu c, nguyên li u làm thu c và trang thi t b y t do các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ưa n ki m nghi m. B Y t và B Tài chính c n bàn th ng nh t ra quy t nh và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v m c thu phí. i u 2. S ti n thu phí ki m nghi m ph i ư c qu n lý và s d ng theo ch qu n lý tài chính i v i ơn v s nghi p có thu do B Tài chính quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 10 năm 1994. i u 4. B trư ng B Tài chính và B trư ng B Y t có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 5.Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản