Quyết định số 61/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 61/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500khu vực đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài và phụ cậnphục vụ cho việc lập Dự án phát triển cơ sở hạ tầng tuyến đường Nguyễn Phong Sắc - Vành đai 3 - khu đô thị mới Yên Hòa bằng nguồn vốn đấu thầuquyền sử dụng đất thuộc quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 61/2000/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 KHU V C Ư NG NGUY N PHONG S C KÉO DÀI VÀ PH C N PH C V CHO VI C L P D ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG TUY N Ư NG NGUY N PHONG S C - VÀNH AI 3 - KHU Ô THN M I YÊN HÒA B NG NGU N V N U TH U QUY N S D NG T THU C QU N C U GI Y VÀ HUY N T LIÊM - HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 231/2000/TTr-KTST ngày 10 tháng 5 năm 2000, QUY T NNH i u I: Phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500 khu v c ư ng Nguy n Phong S c kéo dài và ph c n ph c v cho vi c l p D án phát tri n cơ s h t ng tuy n ư ng Nguy n Phong S c - Vành ai 3 - khu ô th m i Yên Hòa b ng ngu n v n u th u quy n s d ng t thu c qu n C u Gi y và huy n T Liêm, Hà N i do Công ty K thu t và Xây d ng SENA (nay là Trung tâm phát tri n vùng SENA) l p v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t : 1.1. V trí, ph m vi và ranh gi i quy ho ch : Khu v c d án (khu v c quy ho ch) n m phía Tây c a Trung tâm Thành ph Hà n i, ng th i n m trong ranh gi i án quy ho ch chi ti t ư ng Nguy n Phong S c kéo dài, t l 1/2.000 ã ư c UBND Thành ph phê duy t, ph n giai o n u ư c gi i h n như sau: - Phía B c ti p giáp v i ư ng Xuân Th y.
  2. - Phía Nam kéo dài n ngã tư giao v i tuy n ư ng ô th ra ư ng cao t c Láng - Hòa L c. - Phía ông ti p giáp v i công viên khu v c d ki n. - Phía Tây ti p giáp v i ư ng vành ai 3. 1.2. Quy mô quy ho ch: Khu t quy ho ch có di n tích 507.065m2 (50,70ha) thu c a ph n c a qu n C u Gi y và huy n T Liêm. Di n tích ph n t n m trong qu n C u Gi y r ng 48,77ha, chi m 96,2% qu t, g m hai phư ng D ch V ng (47,13ha) và phư ng Yên Hòa (1,64ha). Di n tích t n m trong huy n T Liêm r ng 1,94ha chi m 3,8% qu t, là di n tích t xây d ng tuy n ư ng r ng 40m ch y theo hư ng ông Tây. 2. N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1. Tính ch t Khu v c quy ho ch là trung tâm hành chính, thương m i, d ch v và văn hoá c a qu n C u Gi y và cũng là m t trung tâm công c ng quan tr ng c a khu v c phía Tây Th ô Hà N i. ây là khu v c k t n i các d án n m d c theo các tuy n ư ng quan tr ng c a Hà N i như ư ng vành ai 3, ư ng 32, ư ng Láng Hoà L c và ư ng i sân bay qu c t N i Bài. 2.2. Quy mô dân s : + Dân s hi n tr ng khu v c quy ho ch : kho ng 400 ngư i. + Dân s d ki n trong khu v c quy ho ch : 10.700 ngư i. 2.3. nh hư ng phát tri n không gian - T i các ô t d c các tr c ư ng chính ( ư ng r ng 30- 40m) phát tri n các công trình 5-7 t ng. Phía trong là các công trình th p t ng 2-3 t ng. B trí m t s công trình cao t ng t i các giao i m c a các tr c ư ng chính t o i u ki n cho vi c nh v không gian c a ô th . - Trong khu v c quy ho ch d ki n b trí a d ng lo i hình nhà : + Nhà chung cư k t h p v i thương m i d ch v t ng dư i (5-7 t ng), b trí d c theo các tuy n ư ng chính. + Nhà căn liên k (căn h thông t ng) cao 4-5 t ng, t ng 1 làm c a hàng, ư c b trí k t h p v i nhà chung cư d c theo các tuy n ư ng chính. Nhà liên k cao 2-3 t ng, ư c b trí n m phía trong các ô t.
  3. + Nhà d ng căn h c l p cao 2-3 t ng ư c d ki n t g n các công viên c a khu v c. - T ch c m t h th ng không gian n i li n hai công viên chính c a khu v c thông qua m t không gian m v i hành lang cây xanh t o nên m t tr c t h p không gian quan tr ng và óng vai trò là không gian giao ti p chính c a ô th . T i ây b trí các tuy n i b , các tư ng ài và các công trình công c ng quan tr ng c a qu n như tr s y ban nhân dân, Qu n y... Gi i h n hai bên c a không gian m công c ng này là các công trình thương m i, d ch v , nhà làm vi c k t h p c a hàng. - T i giao i m c a hai tuy n ư ng 40m, b trí m t qu ng trư ng v i tư ng ài và b phun nư c, v a là qu ng trư ng giao thông và v a giành cho các ho t ng giao ti p c a khu v c. D ki n t tên là qu ng trư ng Nguy n Phong S c. 2.4. Cơ c u s d ng t Cơ c u s d ng t c a khu v c quy ho ch ư c t ng h p trong b ng sau: B NG CƠ C U S D NG T STT Lo i t Di n tích (m2) T l chi m t (%) 1 t công trình công c ng 110.705 21,83 1.1 Ch 6.400 1.2 Nhà tr 5.300 1.3 Trư ng ph thông cơ s 5.400 1.4 Trư ng trung h c cơ s 5.400 1.5 Thương m i d ch v , siêu th 21.865 1.6 Văn phòng, thương m i d ch v 66.340 2 t thương m i d ch v , chung cư 98.750 19,08 3 t nhà liên k và căn h cl p 79.920 15,76 3.1 Nhà liên k 62.690 3.2 Căn h cl p 17.230 4 t h t ng k thu t 4.845 0,96 5 t GT chính, qu ng trư ng 214.845 42,37 T ng c ng 507.065 100,00 2.5. Quy ho ch s d ng t Toàn b khu v c quy ho ch chia thành 16 ô t và di n tích giao thông chung (di n tích giao thông ngoài ô t). Trong m i ô t ư c phân chia thành l ng khu t tuỳ theo ch c năng s d ng t. Tên c a các ô t ư c l y theo tên các ô t trong án quy ho ch 1/2000 ã ư c phê duy t.
  4. Ch c năng s d ng t và các ch tiêu kinh t k thu t c a ô t ư c xác l p căn c theo các ch tiêu kinh t k thu t trong án t l 1/2000 ã ư c UBND Thành ph phê duy t. S h dân (76 h ) n m trong ch gi i m ư ng Nguy n Phong S c s ư c di chuy n. Các h dân hai bên tuy n ư ng, ư c gi l i c i t o ch nh trang theo quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ã ư c phê duy t. Trư ng M m Non D ch V ng 2 ư c di chuy n vào ô t s 7. Ký hi u Tên ô t - ch c T ng DT D.tích XD DT sàn d ki n (m2) S h Dân s T ng M H.s năng s d ng t t (m2) (m2) (ng) cao XD SD T ng L.vi c Sàn (t ng) (%) 2 ô t 2: nhà 6.940 3.060 13.770 0 13.770 68 340 4-5 44 1,98 liên k 3 ô t 3: nhà 1.520 670 3.015 0 3.015 11 55 4-5 44 1,98 liên k 4 ô t4 15.565 6.920 24.600 9.200 15.400 83 415 3-5 44 1,58 4.1 t nhà liên 9.165 3.850 15.400 0 15.400 83 415 3-5 42 1,68 k 4.2 t TMDV: 6.400 3.070 9.200 9.200 0 0 0 3 48 1,44 ch 5 ô t 5: nhà 14.650 6.150 24.600 0 24.600 150 750 3-5 42 1,68 liên k 6 ô t6 19.545 8.280 31.350 10.600 20.750 169 845 3-5 42 1,60 6.1 t nhà căn 5.945 2.980 7.450 0 7.450 34 170 2-3 50 1,25 h cl p 6.2 t 13.600 5.300 23.900 10.600 13.300 135 675 4-5 39 1,76 TMDV+chung cư 7 ô t7 18.510 7.200 24.650 2.400 22.250 120 600 3-4 39 1,33 7.1 t nhà liên 13.210 5.600 22.250 0 22.250 120 600 3-5 42 1,68 k 7.2 t trư ng h c 5.300 1.600 2.400 2.400 0 0 0 1-2 30 0,45 m u giáo 10 ô t 10 17.540 7.900 27.650 0 27.650 150 750 3-4 45 1,58 10.1 t nhà liên 17.205 7.900 27.650 0 27.650 150 750 3-4 46 1,61 k 10.2 Tuy n c p 335 0 nư c, hành lang BV 11 ô t 11: 23.485 9.150 55.000 27.500 27.500 275 1.375 5-7 39 2,34 TMDV+chung cư 12 ô t 12 18.515 5.930 26.730 8.130 18.600 222 1.110 4-5 32 1,44 12.1 t nhà chung 13.115 4.580 22.680 4.080 18.600 222 1.110 5-7 35 1,73 cư 12.2 t trư ng ti u 5.400 1.350 4.050 4.050 0 0 3 25 0,75 h c 13 ô t 13 17.655 5.640 29.740 8.340 21.400 234 1.170 4-5 32 1,68 13.1 t nhà chung 12.255 4.290 25.690 4.290 21.400 234 1.170 5-7 35 2,10 cư 13.2 t trư ng 5.400 1.350 4.050 4.050 0 3 25 0,75
  5. THCS 17 ô t 17 16.555 6.455 38.660 13.010 25.650 250 1.250 5-7 39 2,34 17.1 t 14.315 6.355 38.560 12.910 25.650 250 1.250 5-7 TMDV+chung cư 17.2 Tuy n nư c, 2.240 100 100 100 0 0 1 4 0,04 tr m bơm CN, h.lang BV 18 ô t 18 14.280 5.775 22.550 6.350 16.200 148 740 3-5 40 1,58 18.1 t 9.080 3.175 16.050 6.350 9.700 120 600 5-7 35 1,77 TMDV+chung cư 18.2 t căn h c 5.200 2.600 6.500 0 6.500 28 140 2-3 50 1,25 l p 21 ô t 21 26.510 8.540 60.370 41.370 19.000 225 1.125 6-8 32 2,28 21.1 t cơ 15.610 4.690 37.520 37.520 0 0 0 7-9 30 2,40 quan+TMDV 21.2 t nhà 10.900 3.850 22.850 3.850 19.000 225 1125 5-7 35 2,1 chung cư 22 ô t 22: CTCC 21.865 7.215 57.720 57.720 0 0 0 7-9 33 2,64 23 ô t 23 18.625 6.570 32.690 25.090 7.600 28 140 5-6 35 1,76 23.1 t cơ 10.270 3.080 24.640 24.640 0 0 7-9 30 2,4 quan+TMDV 23.2 t căn h c 6.085 3.040 7.600 0 7.600 28 140 2-3 50 1,25 l p 23.3 Tuy n nư c, 2.270 450 450 450 0 0 1 20 0,20 tr m bơm TNB, hlang BV 25 ô t 25: t 40.460 12.135 97.080 97.080 0 0 0 7-9 30 2,40 CQ+TMDV T ng 292220 107590 263385 2133 10665 GT t GT+qu ng 214845 trư ng GT1 t giao thông 200745 GT2 t qu ng 14100 trư ng T ng c ng 507065 2.6 Quy ho ch xây d ng cơ s h t ng k thu t : a. Qui ho ch h th ng giao thông ư ng liên khu v c, khu v c và phân khu v c có t ng chi u dài 3.822m g m 4 lo i m tc t - ư ng Nguy n Phong S c kéo dài r ng 40m. ư ng g m 2 d i xe m i d i r ng 11,25m dành cho 3 làn xe, hè 7,25m x 2. d i phân cách r ng 3m. - ư ng r ng 40m n i t ư ng vành ai 3 n ư ng Nguy n Phong Sác có m t c t như ư ng Nguy n Phong S c. - T ng chi u dài c a hai o n ư ng 40m trên là 1.949m.
  6. - ư ng r ng 30 m dài l.459m g m lòng ư ng r ng 15m , v a hè m i bên r ng 7,5m. - ư ng r ng 25m dài 206m g m lòng ư ng r ng 1 5m , v a hè m i bên r ng 5m. - ư ng r ng 22,5m dài 208m g m lòng ư ng r ng 1 5m , v a hè m i bên r ng 3,75m. ư ng nhánh phân chia các ô t quy ho ch có t ng chi u dài 3.883m g m 3 lo i m t c t - ư ng r ng 17,5 m dài l.492m g m lòng ư ng r ng 7,5m v a hè m i bên r ng 5m. - ư ng r ng 15 m ch y d c theo mương Phú ô, dài 349m g m lòng ư ng r ng 7,5m , v a hè phía bên mương r ng 2,5m và phía bên kia r ng 5m. - ư ng r ng 13,5 m dài 2.042m g m lòng ư ng r ng 7,5m, v a hè m i bên r ng 3m. ư ng vào nhà và các bãi xe trong tùng ô t - i v i các khu t các tuy n ư ng c c b t i t ng công trình r ng l0,5m, g m lòng ư ng r ng 5,5m, v a hè m i bên r ng 2,5m. H th ng ư ng này có chi u dài t ng c ng 2.008m g n li n v i các bãi xe cho khách vãng lai. Trong các nhà chung cư dành m t ph n t ng 1 g i xe p, xe máy. - i v i các công trình nhà làm vi c văn phòng, h th ng ư ng vào nhà và các bãi xe s ư c thi t k căn c vào yêu c u c th c a t ng công trình. Qu ng trư ng Nguy n Phong S c có di n tích 14.l00m2. D ki n b trí các bén xe buýt công c ng d c các tuy n ư ng chính r ng 30m và 40m. b. Qui ho ch h th ng c p nư c Nhu c u c p nư c : Qmax : 5644m3/ngày êm Ngu n c p nư c: Nhà máy nư c Mai D ch, thông qua tuy n c p nư c D600 hi n có. M ng lư i c p nư c: - M ng lư i c p nư c c a khu v c d án là m t ph n c a h th ng c p nư c trong án quy ho ch t l 1/2000 ã ư c phê duy t v i ph m vi c p nư c cho khu v c r ng 123,3ha v i s dân 2 v n ngư i. H th ng này bao g m tr m bơm công su t 400- 500m3/h, b ch a 1500m3 (giai o n u) và các tuy n ng c p nư c chính có ư ng kính D75-400mm. - H th ng c p nư c trong ph m vi khu v c quy ho ch là các tuy n c p nư c d ch v ư ng kính D50mm n các b ch a c a các công trình nhi u t ng và n các công trình th p t ng.
  7. - Các tuy n ng có ư ng kính t 150mm tr lên u ư c b trí các h ng c u h a. Hành lang b o v tuy n ng c p nư c D 600 hi n có trong khu t là 4m. c. Qui ho ch thoát nư c mưa và san n n Quy ho ch h th ng thoát nư c mưa. - H th ng thoát nư c mưa c a khu v c d án là m t ph n c a h th ng thoát nư c mưa ư c xác nh trong án quy ho ch t l 1/2000 ã ư c phê duy t, thu c ti u lưu v c tiêu nư c mương Phú ô- D ch V ng, ra tr m bơm M ình. H th ng c ng c a h th ng thoát nư c chung có D600-2500mm, ch y d c theo các tuy n ư ng chính c a khu v c thoát vào mương Phú ô- D ch V ng. T ng chi u dài các tuy n c ng chính n m trong ph m vi d án là l0546m. - H th ng thoát nư c mưa trong các ô t trong khu v c d án g m các tuy n c ng D400 -600 (v i chi u dài t ng c ng 1517m) và c ng b n có n p an r ng 0,6m cao 0,8 - 1,8m (dài t ng c ng 365m) có nhi m v thu nư c trong t ng ô t, theo nguyên t c t ch y, vào các tuy n c ng chính. - V lâu dài toàn b khu v c s ư c ô th hóa, các tuy n mương lư i tiêu nư c nông nghi p trong khu t quy ho ch s không s d ng ư c n a. Tuy nhiên, trong giai o n u m b o cho vi c tư i nư c cho t nông nghi p t i phía Nam khu t quy ho ch (khu v c chưa ư c ô th hóa) mương tư i t i phía ông khu t quy ho ch (có chi u r ng 3 - 4 m) ư c gi l i và c i tuy n ch y d c theo tuy n ư ng khu v c. Chi u dài o n c i tuy n là 420 m. Quy ho ch san n n - Cao san n n ư c xác nh trên cơ s cao kh ng ch c a các tuy n ư ng liên quan n cao t c ng thoát nư c b ng t ch y ra mương D ch V ng- Phú ô. - Cao n n c a các ô t ư c san n n t o mái d c i> 0,004 ra các tuy n c ng và rãnh thư nư c. Cao n n thi t k trung bình c a ô t 6,80m. d. Quy ho ch thoát nư c th i và v sinh môi trư ng. - Kh i lư ng nư c th i ph i x lý trong khu v c quy ho ch 5050m3/ngày êm. - H th ng thoát nư c th i c a khu v c d án là m t ph n c a h th ng thoát nư c th i ư c xác nh trong án quy ho ch 1/2000 ã ư c phê duy t. H th ng nư c th i là h th ng c ng riêng hoàn toàn v i h th ng thoát nư c mưa, bao g m các tuy n c ng D300-600 và tr m bơm chuy n b c. Nư c th i sau khi thu gom vào tr m x lý nư c th i Phú ô (d ki n theo quy ho ch). - Các tuy n c ng thu gom nư c th i trong các ô t ư c thi t k là rãnh n p an r ng 300-400mm, cao 600mm v i t ng chi u dài 4310m. - Trong khu t quy ho ch có 1 tr m bơm chuy n b c c a ô th công su t d 3000m3/ ngày êm. Di n tích dành xây tr m 400m2. Kho ng cách ly v sinh v i các công trình lân c n t i thi u 20m.
  8. Trong giai o n u khi h th ng nư c th i c a ô th chưa ư c xây d ng, vi c t ch c h th ng nư c th i trong khu v c quy ho ch ư c t ch c theo nguyên t c : Nư c th i ư c x lý t i t ng công trình qua b t ho i vào h th ng rãnh riêng trong ô t các ô t quy ho ch. Khi ra kh i ô t, thay vì u vào các tuy n c ng nư c th i chính, các tuy n c ng nư c th i này ư c u t m vào h th ng thoát nư c mưa. Quy ho ch h th ng thu gom rác th i Rác th i trong khu v c quy ho ch ư c thu gom và v n chuy n n khu x lý rác th i c a Thành ph theo h p ng ký v i doanh nghi p , t ch c làm công tác v sinh môi trư ng ô th . T ng kh i lư ng rác th i sinh ho t là 19 t n/ngày, tương ương v i 45m3/ngày. e. Quy ho ch c p i n - T ng nhu c u dùng i n trong khu v c quy ho ch : 14.950KVA. - H th ng c p i n c a khu v c d án là m t ph n c a h th ng c p i n ư c xác nh trong án quy ho ch 1/2000 ã ư c phê duy t, ư c c p i n t tr m bi n th 110/22 KV Thanh Xuân d ki n có công su t 2 x 40MVA. - Trong giai o n u khi tr m bi n th d ki n Thanh Xuân chưa ư c xây d ng, khu t quy ho ch ư c c p i n t tuy n 10KV hi n có (n i v i tr m bi n th hi n có 110/22KV Nghĩa ô) t i phía Tây khu t quy ho ch. - H th ng c p i n trong khu v c quy ho ch g m: 2 tr m c t 22KV-20MVA, 15 tr m bi n th xây 22/0,4KV v i t ng công su t 19820KVA, tuy n cáp 22KV có chi u dài t ng c ng 5,85km và tuy n cáp h th 0,4KV chi u sáng èn ư ng dài 9,47km. Tuy n cáp h th chi u sáng, sinh ho t 0,4KV trong các ô t có chi u dài t ng c ng 5,99km. g H th ng thông tin bưu i n: - T ng nhu c u i n tho i thuê bao trong khu v c quy ho ch : 4700 s . - Khu v c quy ho ch ư c n i v i t ng ài T Liêm hi n có thông qua t ng ài v tinh 10.000 s d ki n. - H th ng thông tin bưu i n trong khu v c quy ho ch g m 14 t cáp v i t ng dung lư ng 6400 s và tuy n cáp quang v i t ng chi u dài 3,46km. h. T ng h p ư ng dây ư ng ng k thu t: - Các tuy n h t ng k thu t ư c b trí tuân theo các yêu c u sau: Chi u sâu t các tuy n c ng thoát nư c mưa tính t nh c ng n m t n n nh nh t 0,7m. V i các tuy n c ng nư c bNn là 0,75m và c p nư c (n m ngoài hào và tuynen k thu t) 0,6m.
  9. Dành v trí xây d ng tuy n c ng thoát nư c bNn c a ô th d ki n ch y d c ư ng Nguy n Phong S c. - D ki n xây d ng tuy n hào k thu t r ng 1,2m cao 0,8m d c theo các tuy n ư ng có b r ng 30m và 40m v i t ng chi u dài 3360m b trí các tuy n c p nư c, c p i n và thông tin liên l c. B trí 3 tuynen có kích thư c r ng 1 ,9m cao 2,2m t các tuy n h t ng k thu t c t ngang tuy n ư ng chính; h n ch n m c th p nh t vi c ào b i l p t các tuy n h t ng k thu t phát sinh sau này. 2.7 Quy ho ch ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng Ch gi i ư ng c a các tuy n ư ng ư c xác nh thông qua h th ng tim ư ng, m r ng v hai phía tùy theo chi u r ng ư ng. Ch gi i ư ng và nh v các ô t quy ho ch ư c xác nh thông qua h th ng các i m nh v . V trí các tim ư ng và các i m nh v ư c xác nh thông qua h th ng các i m t a kèm theo. Ch gi i xây d ng d c theo các tuy n ư ng: - T i tuy n ư ng Nguy n Phong S c r ng 40m: o n t ngã tư giao nhau v i ư ng Xuân Thu ch gi i xây d ng c a các công trình thương m i d ch v 6m, nhà là 3m. o n t qu ng trư ng n ngã tư giao nhau v i ư ng liên khu v c có b r ng 50m ch gi i xây d ng c a các công trình công c ng cách l gi i 12m. - T i tuy n ư ng r ng 40m ch y theo hư ng ông Tây, ch gi i xây d ng c a các công trình công c ng cách l gi i 6m. - T i tuy n ư ng r ng 30m, ch gi i xây d ng c a các công trình công c ng là 4m và nhà là 3m. - T i các tuy n ư ng có m t c t r ng 25, 17,5, 13,5m, ch gi i xây d ng c a các công trình công c ng là 3m. i u II: Ki n trúc sư trư ng Thành ph căn c Quy ho ch chi ti t t l 1/500 khu v c ư ng Nguy n Phong S c kéo dài và ph c n ph c v cho vi c l p D án phát tri n cơ s h t ng tuy n ư ng Nguyên Phong S c - Vành ai 3 - khu ô th m i Yên Hòa b ng ngu n v n u th u quy n s d ng t thu c qu n C u Gi y và huy n T Liêm - Hà N i ư c duy t, ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo; ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch, ph i h p v i Ch t ch UBND Qu n C u Gi y, Ch t ch UBND huy n T Liêm t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. Ch t ch UBND qu n C u Gi y và Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, qu n lý, giám sát, xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  10. i u III : Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài chính - V t giá, Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng, a chính - Nhà t; Ch t ch UBND qu n C u Gi y , Ch t ch UBND huy n T Liêm; Ch t ch UBND các phư ng, xã; Giám c, th trư ng các S , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản