intTypePromotion=1

Quyết định số 61/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
89
lượt xem
4
download

Quyết định số 61/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2005/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà NộiTỉ lệ 1/2000(Phần Quy hoạch kiến trúc và Quy hoạch giao thông) do Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S ;61/2005/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN THƯ NG THANH, PHƯ NG THƯ NG THANH, QU N LONG BIÊN, HÀ N I T L 1/2000 (PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/ CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh L p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 60../2005/ Q -UB ngày 28 tháng 4 .năm 2005 c a UBND Thành ph v vi c Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh, Phư ng Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i - T l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh, Phư ng Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i - T l 1/2000”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND Qu n Long Biên, Ch t ch UBND Phư ng Thư ng Thanh; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH
 2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN THƯ NG THANH, PHƯ NG THƯ NG THANH, QU N LONG BIÊN, HÀ N I - T L 1/2000 (PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 61/2005/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i - T l 1/2000 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 60/2005/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a UBND Thành ph . i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu ô th Thư ng Thanh còn ph i tuân theo nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND Qu n Long Biên, giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i theo úng Quy ho ch chi ti t ư c duy t và qui nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và quy mô: V trí: Khu ô th Thư ng Thanh thu c Phư ng Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i (Trư c là Xã Thư ng Thanh, Huy n Gia Lâm), cách C u Chui (Gia Lâm) kho ng 1500m v phía ông B c và cách C u u ng kho ng 300m v phía Tây Nam. Ranh gi i: + Phía B c và Tây B c giáp ê sông u ng.
 3. + Phía ông Nam giáp tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn. + Phía ông B c giáp tuy n ư ng quy ho ch i ông Anh. + Phía Tây Nam giáp khu dân cư Thôn c Hoà, Kho Xăng c Giang và Xư ng Cơ khí c a Công ty Xăng D u Khu v c 1. Quy mô: Ph m vi l p quy ho ch chi ti t : 1.257.030 m2 (»125,7 ha) Quy mô dân s : Dân s hi n tr ng : 2.749 ngư i. D ki n năm 2010 : » 15.000 ngư i. i u 6: Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh, Phư ng Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i ư c phân chia thành các khu ch c năng như sau: - t xây d ng khu th công nghi p và d y ngh . - t xây d ng nhà (cao và th p t ng). - t xây d ng công trình công c ng thành ph , khu và ơn v . - t xây d ng trư ng h c, nhà tr m u giáo. - t công viên cây xanh, th thao. - t hành lang cách ly. - t xây d ng bãi xe và d ch v k thu t giao thông. - Các công trình u m i và h t ng k thu t. - t làng xóm. - t di tích. - t ư ng giao thông quy ho ch. (Các ch tiêu kh ng ch ư c xác nh trên b n v ư c duy t). i u 7: t xây d ng Khu th công nghi p và d y ngh . - T ng di n tích t : 21.030m2 (» 2,1ha) - Ch c năng: Công nghi p, Th công nghi p không c h i, k t h p d y ngh (ưu tiên gi i quy t lao ng vi c làm cho a phương). - V trí c th lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t.
 4. Các ch tiêu cơ b n quy nh cho lô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: B NG TH NG KÊ CÁC CH TIÊU S D NG T XD CÔNG TRÌNH CÔNG NGHI P, TH CÔNG NGHI P T NG DI N M T CAO H S KÝ CH C TÍCH GHI TT XÂY SD HIÊU NĂNG T CHÚ D NG (%) TB (L N) (M2) (T NG) B3- TI U TH 1 21.030 50 5 2,5 TCN CN * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Hình th c ki n trúc công trình, h th ng cây xanh sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c. Trư c khi thi t k và xây d ng công trình ph i ư c s ng ý c a các c p có thNm quy n. + Ch gi i xây d ng các công trình ph i m b o c nh quan ki n trúc và môi trư ng ô th , tuân th các yêu c u c a Quy chuNn Xây d ng và ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c cho phép. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t h t ng: M ng lư i ư ng giao thông trong Khu ô th ph i thi t k theo úng quy ho ch, phù h p v i Tiêu chuNn, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam; t ch c m b o liên h thu n ti n v i ư ng thành ph và khu v c, không nh hư ng t i ho t ng bình thư ng c a giao thông thành ph . Bãi xe (giao thông tĩnh) b trí trong khuôn viên công trình. i u 8: t xây d ng nhà ô th : - T ng di n tích t : 167.419 m2 (» 16,74 ha) bao g m: · Di n tích t cao t ng : 97.136 m2 (9,71 ha) chi m 58% + T ng cao bình quân : 06 t ng + T ng s ngư i : » 9.500 ngư i (bình quân 20m2sàn/ngư i) · Di n tích t th p t ng và nhà m t ph : 70.283 m2 (»7,03 ha) chi m 42% - Nhà liên k m t ph : 33.114 m2 (»3,31ha) chi m 19,8% + T ng cao bình quân : 05 t ng + T ng s ngư i : » 2.000 ngư i (bình quân 26 m2sàn/ngư i) - Nhà có vư n : 12.276 m2 (»1,23ha) chi m 7,3%
 5. + T ng cao bình quân : 03 t ng + T ng s ngư i : » 300 ngư i (bình quân 42 m2sàn/ngư i) - Nhà bi t th : 24.893 m2 (»2,49ha) chi m 14,9% + T ng cao bình quân : 3 t ng + T ng s ngư i : 450 ngư i (bình quân 49,8 m2sàn/ngư i) - V trí c th t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: B NG TH NG KÊ CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG NHÀ CAO T NG VÀ TH P T NG T NG DI N M T CAO H S CH C TÍCH XÂY GHI TT KÝ HIÊU SD NĂNG T D NG CHÚ TB (L N) (M2) (%) (T NG) NHÀ 1 A1/NO 24.859 38 6,5 2,48 CAO T NG NHÀ 2 A3/NO 26.955 38 6,7 2,56 CAO T NG NHÀ 3 A4/NO 11.568 39 6,1 2,4 CAO T NG NHÀ 4 A6/NO 15.054 38 5,8 2,19 CAO T NG NHÀ 5 C1/NO 18.700 39,4 6 2,35 CAO T NG T NG 97.136 C NG 6 B4/NO NHÀ 12.664 40 5 2,0 U LIÊN K
 6. M T GIÁ PH NHÀ LIÊN K U 7 B5/NO 10.040 40 5 2,0 M T GIÁ PH NHÀ U 8 B9/NV 7.376 35 3 1,05 VƯ N GIÁ BI T U 9 B10/BT 13.836 30 3 0,9 TH GIÁ NHÀ LIÊN K 10 B10/NO 3.242 40 5 2,0 M T PH BI T U 11 B11/BT 11.057 30 3 0,9 TH GIÁ NHÀ LIÊN K 12 B11/NO 7.168 40 5 2,0 M T PH NHÀ 13 C3/NV 2.400 35 3 1,05 VƯ N NHÀ 14 C4/NV 2.500 35 3 1,05 VƯ N T NG 70.283 C NG * t u giá quy n s d ng t t o v n xây d ng h t ng có t ng di n tích 54.973m2 bao g m các ô t: + Nhà th p t ng : B10-BT, B11-BT, B9-NV di n tích 32.269m2 + Nhà trung t ng : B4-NO, B5-NO di n tích 22.704m2 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Hình th c ki n trúc, m u s c công trình p, hài hoà v i c nh quan chung và quy ho ch c a khu v c. + Ch gi i xây d ng và kho ng cách công trình khi l p d án c th ph i tuân th các i u ki n ã ư c xác nh c a quy ho ch và phù h p Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam.
 7. + Nh ng công trình có b trí k t h p d ch v t ng 1 ư c phép xây d ng ph n công trình th p t ng sát ch gi i ư ng , không làm b c th m, v t d t xe ra ph n v a hè và che ch n làm m t m quan, nh hư ng t m nhìn. + i v i các công trình xây d ng cao t ng d c theo ê Sông u ng (n m g n hành lang b o v ê). Khi l p d án u tư xây d ng c n tuân th các yêu c u c a Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam, ph i có các gi i pháp k thu t m b o an toàn cho ê ng th i ư c cơ quan chuyên ngành b o v ê i u ch p thu n. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t h t ng: M ng lư i giao thông trong khu nhà ph i ư c xây d ng ng b và hoàn ch nh theo quy ho ch ư c phê duy t, phù h p Tiêu chuNn, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. i u 9: t xây d ng công trình công c ng và trư ng h c, nhà tr m u giáo: 1/ Công trình công c ng thành ph và khu : - T ng di n tích t : 74.735 m2 (» 7,47 ha) - Ch c năng : Khách s n, d ch v thương m i, văn hoá... - V trí c th t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: B NG TH NG KÊ CH TIÊU S D NG T XD CÔNG TRÌNH CÔNG C NG (THÀNH PH VÀ KHU ) T NG DI N M T CAO H S CH C TÍCH XÂY GHI KÝ HI U TT SD NĂNG T D NG CHÚ TB (L N) (M2) (%) (T NG) CÔNG A8/CC2 1 C NG 17.872 35 8 2,8 KHU CÔNG C NG B8/CC3 2 19.847 35 5 1,75 THÀNH PH CÔNG C6/CC2 3 C NG 37.016 35 8 2,8 KHU T NG 74.735 C NG
 8. Ghi chú: Các ô t có ký hi u A8, B8, C6 ngoài các ch c năng ã xu t c th trong án quy ho ch, có th k t h p nhi u ch c năng h n h p khác trong quá trình l p d án u tư xây d ng theo ch trương và quy nh c a UBND Thành ph phù h p v i nhu c u phát tri n ô th , tr các ch c năng s d ng t: An ninh qu c phòng và t Xây d ng công nghi p kho tàng. 2/ Công trình công c ng ơn v : - T ng di n tích t : 16.519 m2 (» 1,65 ha) - Ch c năng : D ch v công c ng ph c v thư ng xuyên, công an, y t , ch , câu l c b ... - V trí c th t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: B NG TH NG KÊ CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÔNG C NG ( ƠN VN ) T NG M T DI N CAO H S CH C XÂY GHI TT KÝ HIÊU TÍCH T SD NĂNG D NG CHÚ (M2) TB (L N) (%) (T NG) CÔNG C NG 1 A4/CC1 3.825 45 3 1,35 ƠN VN CÔNG C NG 2 B12/CC1 12.694 45 3 1,35 ƠN VN T NG 16.519 C NG 3/ t xây d ng trư ng h c: - T ng di n tích t : 77.074 m2 (» 7,71 ha). - Ch c năng : Nhà tr , m u giáo, trư ng ti u h c và trung h c cơ s . - V trí c th t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau:
 9. B NG TH NG KÊ CÁC CH TIÊU S D NG T XD CÔNG TRÌNH NHÀ TR , M U GIÁO, TRƯ NG H C T NG DI N M T CAO H S TÍCH XÂY TT KÝ HIÊU CH C NĂNG SD T D NG TB (L N) (M2) (%) (T NG) NHÀ TR , 1 A1/NT 6.050 11 2 0,22 M U GIÁO NHÀ TR , 2 A8/NT 8.732 7,7 2 0,15 M U GIÁO NHÀ TR , 3 B7/NT 6.000 10,7 2 0,21 M U GIÁO NHÀ TR , 4 C2/NT 5.173 12,4 2 0,25 M U GIÁO T NG 25.955 C NG TRƯ NG 1 A1/TH1 11.883 8,6 3 0,26 TI U H C TRƯ NG 2 A5/TH2 16.905 6,0 3 0,18 THCS TRƯ NG 3 B6/TH1 9.981 6,4 3 0,19 TI U H C TRƯ NG 4 C1/TH2 8.000 12,3 3 0,36 THCS TRƯ NG 3 C4/TH1 4.350 7,8 3 0,23 TI U H C T NG 51.119 C NG T NG 77.074 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Hình th c ki n trúc, m u s c công trình, cây xanh sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c và ch c năng s d ng c a t ng công trình. Tư ng rào bao quanh công trình có hình th c p, thoáng, không che ch n t m nhìn. + Các công trình công c ng khi thi t k c th c n lưu ý m b o vi c s d ng c a nh ng ngư i tàn t t ư c thu n ti n. + Ch gi i xây d ng và kho ng cách công trình khi l p d án c th ph i tuân th các i u ki n ã ư c xác nh c a quy ho ch và phù h p Quy chuN n xây d ng Vi t Nam.
 10. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t h t ng: B trí bãi xe riêng cho t ng công trình, có l i ra vào thu n ti n, không s d ng lòng ư ng, v a hè xe. i u 10: Công viên, cây xanh, th thao: - T ng di n tích công viên cây xanh th thao : 228.768 m2 (» 22,87ha) + Công viên cây xanh th thao thành ph : 192.426 m2 (» 19,24ha) (Trong ó có mương thoát nư c và 63.000 m2 h i u hoà) + Cây xanh ơn v : 36.342 m2 (» 3,63ha) - Ch c năng: Công viên, vư n hoa, sân v n ng, sân th thao k t h p v i ho t ng vui chơi gi i trí… - V trí c th và các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng lô t ư c xác nh theo quy ho ch ư c duy t. - i v i công viên cây xanh, di n tích các khu ph tr , d ch v không vư t quá 5% t ng di n tích công viên. * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Hình th c t ch c công viên cây xanh, sân vư n p, phong phú, thu n l i cho s d ng chung và phù h p v i quy ho ch. + Cây tr ng s d ng nhi u ch ng lo i, m b o tươi xanh cho c b n mùa, có th k t h p v i sân th thao nh , các ư ng d o, vòi phun nư c, gh á... tăng hi u qu s d ng, tư ng rào thoáng không che ch n t m nhìn. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: + Giao thông: B trí l i ra vào thu n ti n cho ngư i i b , h th ng chi u sáng, ư ng công v và i m xe thu n ti n. + mb o di n tích h và các i u ki n tiêu thoát nư c, áp ng yêu c u h t ng k thu t c a khu v c. Ghi chú: Trư c m t khi chưa di chuy n ư c tuy n d u, trong ph m vi hành lang b o v ch s d ng tr ng cây xanh, tuy t i không ư c xây d ng công trình. i u 11: Hành lang cách ly: - T ng di n tích t : 154.177 m2 (15,42 ha) bao g m: + t hành lang cách ly kho xăng và tuy n d u : 115.623 m2 (bao g m c mương thoát nư c)
 11. + t ư ng s t và hành lang cách ly : 32.814 m2 (g m ư ng s t, hành lang cách ly và mương thoát nư c) + t hành lang cách ly ư ng và nút giao thông: 5.740 m2 - Ch c năng: Là hành lang b o v an toàn cho các công trình xăng d u, ư ng s t, ư ng c u vư t, nút giao thông khác c t, d tr phát tri n ư ng s t và h th ng thoát nư c. - Nghiêm c m xây d ng công trình trong hành lang cách ly. Trư ng h p c bi t ph i ư c phép b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thN m quy n. i u 12: Bãi xe và d ch v k thu t giao thông: - T ng di n tích t : 12.300 m2 (»1,23ha) - T ng di n tích xe : 21.860 m2 + Di n tích xe t p trung : 10.000 m2 + Di n tích xe phân tán : 11.860 m2 - Ch c năng: Làm bãi xe và các d ch v k thu t ph c v giao thông. B NG TH NG KÊ CÁC CH TIÊU S D NG T BÃI XE DI N TÍCH TT KÝ HIÊU CH C NĂNG GHI CHÚ T (M2) Là di n tích bãi xe ư c b A1/NO, trí và tính toán kho ng 30% A3/NO, 1 BÃI XE di n tích sàn d ch v công A4/NO, c ng t ng 1 các công trình A6/NO nhà cao t ng (9.560m2). C1/ X BÃI XE 2.300 B trí phân tán trong các nhóm 2 . C3/ X BÃI XE 10.000 3 THÀNH PH T NG 12.300 C NG * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Tuy t i không xây d ng công trình, có th k t h p v i tr ng cây xanh phân tán. Riêng khu v c có k t h p v i các d ch v k thu t ph c v giao thông có xây d ng công trình ph c v qu n lý, i u hành quy mô nh .
 12. + Ph i m b o v sinh môi trư ng và phòng ch ng cháy n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 13: Các công trình u m i và h t ng k thu t: 1. H i u hoà: - T ng di n tích t: 63.000m2 (» 6,3ha) (G m 2 h có di n tích 40.000m2 và 23.000m2 n m trong t công viên cây xanh Thành ph ). - Ch c năng: i u ti t vi c thoát nư c mưa không gây úng ng p trong khu v c ng th i k t h p v i khu công viên cây xanh và th thao xung quanh t o c nh quan chung. 2. Mương thoát nư c: -T ng di n tích t: 32.466 m2 (»3,24ha) (n m trong t hành lang cách ly và cây xanh công viên). - Ch c năng: Là mương thoát nư c mưa trong ô th . Mương thoát nư c là mương h nhưng ph i ư c kè ch n tránh xói l và tr ng cây xanh hai bên mương m b o c nh quan chung. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc: Hình dáng h ư c nghiên c u c th khi l p d án xây d ng khu công viên cây xanh. Tuy nhiên ph i m b o di n tích theo quy ho ch. * Yêu c u v quy ho ch h t ng k thu t: Các công trình u m i ph i ư c xây d ng k p th i h th ng thoát nư c ho t ng có hi u qu . H th ng mương thoát nư c s ư c nghiên c u c ng hoá, nhưng ph i m b o các yêu c u k thu t, lưu lư ng dòng ch y và thoát nư c khu v c. i u 14: t làng xóm: - T ng di n tích t : 180.889 m2 (»18,09ha) - Dân s : 2.729 ngư i -M t dân cư : 150 ngư i/ha -M t xây d ng : 30 % - T ng cao trung bình : 2 t ng - H s s d ng t : 0,6 l n * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Khu v c làng xóm s ư c t ng bư c c i t o theo m t d án riêng s m ư c nghiên c u ti n hành tri n khai ng th i v i vi c u tư xây d ng Khu ô th Thư ng Thanh. Trư c m t gi i pháp quy ho ch ư c th c hi n b ng cách m m t s tuy n
 13. ư ng v i m t c t 17,5m; 13,5m và 11,5m; k t h p v i nâng c p c i t o h th ng ư ng làng, ngõ xóm hi n có trong thôn xóm c i thi n v giao thông n i b và gi i quy t v c p nư c, thoát nư c, thu gom rác, c i thi n d n t ng bư c i u ki n s ng m b o v sinh môi trư ng và phòng cháy ch a cháy... + Khai thác các khu t tr ng trong làng vào m c ích s d ng chung cho c ng ng, t o ra các không gian công c ng có ch c năng linh ho t, ph c v cho nhu c u sinh ho t văn hoá, l h i, h t ng k thu t. + Ch giơí xây d ng và kho ng cách công trình: i v i ư ng làng ngõ xóm có m t c t t 2,5m - 3,5m; ch gi i xây d ng xác nh t i thi u là 2,5m m b o kho ng cách t i thi u gi a các công trình là 7,5m. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: Giao thông: T ng bư c c i t o m ng lư i ư ng trong khu v c, m nh ng tuy n ư ng chính qua làng, trư c m t ư ng làng, ngõ xóm ph i ư c gi gìn và tu t o gi i quy t nhu c u i l i và thoát nư c cho khu v c. i u 15: Công trình tôn giáo: - T ng di n tích t: 7.190 m2 (» 0,72ha). - Ch c năng: Di tích ã ư c x p h ng. * Yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + b o v c nh quan chung trong ph m vi 20m n tư ng rào di tích không xây d ng công trình cao t ng và qu n lý theo úng pháp l nh v b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. * Yêu c u v quy ho ch h t ng k thu t: Giao thông: Không làm ư ng c t qua các công trình di tích ã ư c x p h ng. i u 16: ư ng giao thông theo quy ho ch: Có các c p ư ng sau: 1. ư ng chính Thành ph : M t c t ngang 48 m. 2. ư ng khu v c : M t c t ngang 40 m. 3. ư ng phân khu v c : Bao g m ư ng ê Sông u ng và các ư ng có m t c t ngang 30m; 22m. 4. ư ng nhánh chính : M t c t ngang t 13,5 - 17,5 m. + Ch gi i ư ng c a t ng tuy n ư ng s ư c xác nh trên b n t l 1/2000 phù h p v i quy ho ch ư c duy t.
 14. + Các tuy n ư ng trên c n m b o m t c t lòng ư ng và v a hè theo úng quy ho ch ư c duy t và các quy nh khác c a Quy chuN n Xây d ng Vi t Nam. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tùy theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 19: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh - T l 1/2000 ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 20: án Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh, Phư ng Thư ng Thanh, Qu n Long Biên, Hà N i - T l 1/2000 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan, nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Xây d ng. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND Qu n Long Biên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản