Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
88
lượt xem
8
download

Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ********** c l p - T do - H nh phúc ***************** S : 61/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T “CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U KHOA H C CÔNG NGH TR NG I M QU C GIA PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HOÁ DƯ C N NĂM 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 207/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p hoá ch t Vi t Nam n năm 2010 (có tính n năm 2020); Xét ngh c a B trư ng B Công nghi p, QUY T NNH i u 1. Phê duy t “Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hoá dư c n năm 2020” (sau ây g i t t là Chương trình) v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung: - Nghiên c u t o ra nh ng công ngh có ch t lư ng cao trong nư c, k t h p v i nh p khNu, làm ch và ng d ng công ngh tiên ti n, hi n i c a nư c ngoài s n xu t nguyên li u hoá dư c ph c v ngành công nghi p dư c và công nghi p bào ch thu c ch a b nh, ti n t i ch ng s n xu t thu c trong nư c; - Nghiên c u khai thác và s d ng có hi u qu các ho t ch t thiên nhiên chi t tách, t ng h p ho c bán t ng h p ư c t các ngu n dư c li u và tài nguyên thiên nhiên quý giá và th m nh c a nư c ta, ph c v t t công nghi p bào ch m t s lo i thu c c thù c a Vi t Nam, áp ng nhu c u ch a b nh trong nư c và xu t khNu; - Xây d ng và tăng cư ng m nh m ti m l c v cơ s v t ch t k thu t và ào t o ngu n nhân l c cho lĩnh v c hoá dư c, ph c v có hi u qu cho vi c nghiên c u khoa h c, gi ng d y, h p tác qu c t , chuy n giao và ng d ng công ngh vào s n xu t trong lĩnh v c này;
 2. - ưa khoa h c và công ngh v hoá dư c c a nư c ta t trình tương ương các nư c tiên ti n trong khu v c, m t s lĩnh v c then ch t t trình c a các nư c phát tri n trên th gi i; - Góp ph n xây d ng và phát tri n ngành công nghi p hoá dư c ch ng s n xu t và cung c p nguyên li u hoá dư c ph c v phát tri n ngành công nghi p bào ch thu c trong nư c và ngành công nghi p dư c Vi t Nam. 2. M c tiêu c th cho t ng giai o n: a) Giai o n t nay n năm 2010: - Nghiên c u t o ra nh ng công ngh tiên ti n, phù h p v i i u ki n s n xu t trong nư c, tri n khai s n xu t th nghi m s n phNm hóa dư c quy mô pilot, Ny m nh chuy n giao và ng d ng công ngh m i vào s n xu t, k t h p v i vi c nh p, làm ch và s d ng nh ng công ngh tiên ti n, hi n i c a nư c ngoài s n xu t nguyên li u hoá dư c làm thu c; - S d ng có hi u qu năng l c i ngũ cán b khoa h c công ngh và cơ s v t ch t k thu t v hoá dư c hi n có nư c ta. Xây d ng ti m l c, u tư chi u sâu nâng c p cơ s v t ch t k thu t c a các vi n nghiên c u, trư ng i h c, hi n i hoá dây chuy n công ngh , máy móc thi t b c a h th ng phòng thí nghi m trong lĩnh v c hoá dư c; ào t o i ngũ cán b khoa h c, công ngh có ch t lư ng và trình cao, m r ng h p tác qu c t , áp ng nhu c u phát tri n ngành công nghi p hoá dư c c a t nư c; - Góp ph n xây d ng và phát tri n ngành công nghi p hóa dư c Vi t Nam. b) Giai o n 2011 - 2015: - T p trung các ngu n l c, th c hi n có hi u qu các nhi m v nghiên c u khoa h c công ngh và h p tác qu c t trong lĩnh v c hóa dư c c a giai o n then ch t này; - Ny m nh vi c s n xu t th s n phNm, chuy n giao, ti p nh n, làm ch công ngh m i, s n phNm m i và ng d ng m nh m vào s n xu t t o ra nh ng nguyên li u hóa dư c có ch t lư ng cao ph c v s n xu t thu c thi t y u trong nư c, góp ph n phát tri n m nh ngành công nghi p hóa dư c nư c ta; - Tăng cư ng m nh m ti m l c c v cơ s v t ch t k thu t và ào t o ngu n nhân l c, ưa khoa h c công ngh trong lĩnh v c hoá dư c c a nư c ta t trình tương ương các nư c tiên ti n trong khu v c, m t s lĩnh v c then ch t t trình c a các nư c phát tri n trên th gi i. c) T m nhìn n năm 2020: Nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh trong lĩnh v c hóa dư c nư c ta t trình tiên ti n, hi n i, góp ph n phát tri n ngành công nghi p hoá dư c thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n s n xu t và cung c p nguyên li u làm thu c thi t y u, ti n t i ch ng s n xu t thu c ch a b nh trong nư c.
 3. II. CÁC NHI M V CH Y U 1. Nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng, nghiên c u tri n khai (R-D) và s n xu t th s n ph m quy mô pilot (d án P) ph c v phát tri n ngành công nghi p hoá dư c: Lĩnh v c 1: K th a và phát huy các k t qu nghiên c u khoa h c công ngh trư c ây s n xu t các ho t ch t thiên nhiên t thanh hao hoa vàng, hoa hoè, chè xanh, g c,...Chi t tách, bán t ng h p m t s ho t ch t chính sau ây làm nguyên li u s n xu t thu c: - Nghiên c u hoàn thi n và thương m i hoá công ngh chi t tách artemisinin ph c v s n xu t thu c phòng, ch ng và ch a tr s t rét, áp ng nhu c u thu c trong nư c và tham gia xu t khNu. Quy ho ch và phát tri n vùng nguyên li u thanh hao hoa vàng, k thu t tr ng tr t, chăm bón và cung c p gi ng m i có năng su t cao; - T o vùng nguyên li u cây d a c n (Catharanthus roseus L.) m t s vùng cát ven bi n thu c mi n B c và mi n Trung. Nghiên c u chi t tách vinblastin, vincristin, vindolin và catharanthin t cây d a c n; bán t ng h p vinblastin t vindolin và catharanthin làm nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh ung thư; - Nghiên c u hoàn thi n và thương m i hoá công ngh s n xu t các ho t ch t thiên nhiên có giá tr cao khác như: b-caroten, shikimic axit, polyphenol, troxerutin, palmatin, mangifein,... s n xu t thu c trong nư c. Các n i dung c th thu c lĩnh v c 1: N i dung 1: Nghiên c u chi t tách m t s ho t ch t thiên nhiên t cây c Vi t Nam làm nguyên li u s n xu t thu c và s n phNm b sung dinh dư ng steroid: + Nghiên c u quy trình chi t xu t các sterol t u tương; + Nghiên c u quy trình bán t ng h p testosteron propionat, nguyên li u s n xu t thu c i u tr các b nh n i ti t t 16.DPA và các sterol u tương; + Nghiên c u quy trình bán t ng h p thu c tránh thai ethinylestradiol t estron; + Nghiên c u quy trình bán t ng h p DHEA t sterol u tương, t 16.DPA. - D ki n k t qu : + Các quy trình chi t xu t sterol t u tương và bán t ng h p các ch t: testosteron propionat, ethinylestetradiol, DHEA. N i dung 2: Nghiên c u chi t tách, tinh ch N-acetyl cystein t ph phNm móng, s ng, lông gia súc làm nguyên li u s n xu t thu c: + T n d ng các ngu n ph phNm: móng, s ng, lông trâu bò s n xu t cystin;
 4. + i u ch và tinh ch N-acetylcystein t tiêu chuNn Dư c i n Vi t Nam và Dư c i n Anh làm nguyên li u s n xu t thu c gi i c, long m,.... - D ki n k t qu : + Cystin s n xu t thu c làm p da, b o v da, tóc; + N-acetylcystein v i công su t 100 kg/năm. N i dung 3: Nghiên c u chi t tách glucosamin sunfat t v tôm làm nguyên li u s n xu t thu c ch a b nh viêm kh p: + Nghiên c u xây quy trình công ngh chi t tách glucosamin t ph th i v tôm; + Nghiên c u quy trình công ngh chuy n hoá glucosamin thành glucosamin sunfat; + Thi t k dây chuy n s n xu t glucosamin và chuy n hoá thành glucosamin sunfat quy mô pilot. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t glucosamin quy mô pilot; + Quy trình chuy n hoá glucosamin thành glucosamin sunfat quy mô pilot. N i dung 4: Nghiên c u hoàn thi n công ngh chi t tách, bán t ng h p và thương m i hóa s n phNm artemisinin t cây thanh hao hoa vàng (Artemisia annua) và m t s d n su t làm nguyên li u s n xu t thu c phòng, ch ng và i u tr b nh s t rét, áp ng nhu c u s d ng thu c trong nư c và ph c v xu t khNu: + Nghiên c u công ngh m i thay th công ngh dùng xăng công nghi p chi t tách artemisinin, nâng cao hi u su t thu h i s n phNm; + Nghiên c u thi t k , ch t o và l p t dây chuy n công ngh m i t tiêu chuNn GMP, có công su t 200 t n artemisinin/năm nâng cao hi u su t chi t tách artemisinin t 40% lên 65%, ng th i h n ch t i a các r i ro, nguy hi m có th x y ra khi chi t tách; + Ch n l c và nhân nhanh gi ng cây thanh hao hoa vàng có năng su t và ch t lư ng cao, áp ng nhu c u gi ng cho vùng tr ng cây nguyên li u t p trung. - D ki n k t qu : + T o ư c công ngh m i chi t tách artemisinin t hi u su t thu h i t i 65%; + Dây chuy n công ngh m i công su t 200 t n artemisinin/năm, t tiêu chuNn GMP và m t s d n su t; + Quy ho ch và phát tri n ư c vùng cây nguyên li u t p trung thanh hao hoa vàng có năng su t và ch t lư ng cao.
 5. N i dung 5: S n xu t các ho t ch t carotenoid làm thu c ch ng lão hóa, ch ng ung thư t qu g c và hoa cúc v n th : + T ch c nhân gi ng và tr ng i trà cây g c và cây hoa cúc gi ng t t, có hàm lư ng carotenoid cao huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình; + S n xu t các ho t ch t carotenoid, nguyên li u bào ch thu c viga, vicuva, vicuga; + Nghiên c u tách chi t lutein, zeaxanthin t hoa cúc v n th làm nguyên li u bào ch thu c vicuva. - D ki n k t qu : + Quy trình và dây chuy n s n xu t các ho t ch t carotenoid, lutein, zeaxanthin. N i dung 6: S n xu t L-rotundin và L-rotundin sulfat t c bình vôi (stephania rotunda) và D,L-rotundin sulfat t palmatin hydrochlorid chi t xu t t cây ho ng ng (Fibraurea tinctoria): + Nghiên c u tr ng t p trung c bình vôi, b o m ngu n nguyên li u n nh cho công ngh chi t xu t; + C i ti n phương pháp và hi n i hóa máy móc, thi t b chi t xu t nâng cao hi u su t và ch t lư ng rotundin. Xây d ng dây chuy n chi t xu t quy mô 1.000 kg rotundin/năm; + Chi t xu t palmatin hydrochlorid t cây ho ng ng, m t dư c li u m c hoang v i s lư ng r t l n Vi t Nam. Xây d ng dây chuy n chi t xu t hi n i quy mô 1.000 kg palmatin hydrochlorid/năm; + Nghiên c u xây d ng quy trình bán t ng h p D,L-rotundin sulfat t palmatin hydrochlorid quy mô 500 kg/năm; + S n xu t L-rotundin sulfat làm nguyên li u pha thu c tiêm quy mô 100 kg/năm. - D ki n k t qu : + Hoàn thi n các quy trình: chi t xu t L-rotundin, palmatin hydrochlorid; bán t ng h p D,L-rotundin sulfat; i u ch L-rotundin sulfat; quy trình tr ng c bình vôi trên di n tích l n 1 ha. N i dung 7: Hoàn thi n quy trình công ngh chi t xu t glycosid t qu mư p ng s n xu t th c ăn ch c năng làm gi m hàm lư ng ư ng trong máu: + Hoàn thi n quy trình công ngh ; thi t k , l p t dây chuy n thi t b chi t xu t s n xu t th nghi m glycosid (công su t 500 kg nguyên li u/ngày); + Hoàn thi n quy trình s n xu t th c ăn ch c năng làm gi m hàm lư ng ư ng trong máu, công su t 200 - 300 kg/ngày.
 6. - D ki n k t qu : + Các quy trình công ngh s n xu t glycosid t qu mư p ng và th c ăn ch c năng quy mô pilot; + Hai s n phNm là b t glycosid và th c ăn ch c năng có tác d ng làm gi m hàm lư ng ư ng trong máu. N i dung 8: Hoàn thi n công ngh t o các s n phNm bi n có ho t tính sinh h c cao s d ng trong lĩnh v c y, dư c và công nghi p th c phNm: + i u tra, ánh giá và xác nh các ngu n nguyên li u sinh v t bi n Vi t Nam ph c v chi t xu t và phân l p các axit béo nhi u dãy n i ôi có ho t tính sinh h c cao; + Hoàn thi n quy trình công ngh t i ưu s n xu t ch phNm PUFAs phòng thí nghi m; xây d ng quy trình công ngh s n xu t th ch phNm PUFAs v i s lư ng l n quy mô pilot, công su t 300-500 kg/m và th nghi m trong lĩnh v c y, dư c, công nghi p th c phNm. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh t i ưu s n xu t th ch phNm PUFAs; + Các k t qu nghiên c u an toàn hi u l c i v i ch phNm PUFAs. Lĩnh v c 2: Nguyên li u làm thu c kháng sinh: - Nghiên c u, n m b t quy trình công ngh t ng h p kháng sinh hi n i th c hi n nhi m v tư v n cho các d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t kháng sinh; - Nghiên c u c i ti n, hoàn thi n quy trình chuy n hóa sinh h c cephalosporin C thành 7.ACA, t ng h p 2 m ch ph c a cefepim, bán t ng h p cefepim hydrochlorid t tiêu chuNn ch t lư ng qu c t ; - Nghiên c u t ng h p các s n phNm trung gian làm nguyên li u s n xu t kháng sinh trong nư c. M t s n i dung c th thu c lĩnh v c 2: N i dung 1: Nghiên c u i u ch cefepim hydrochlorid, kháng sinh cephalosporin bán t ng h p th h th 4: + Nghiên c u c i ti n và hoàn thi n các quy trình sinh t ng h p cephalosporin C, CA trong n i lên men 80 lít; + Nghiên c u c i ti n và hoàn thi n quy trình chuy n hóa sinh h c cephalosporin C thành 7.ACA; + Nghiên c u t ng h p 2 m ch ph c a cefepim và bán t ng h p cefepim hydrochlorid t tiêu chuNn qu c t .
 7. - D ki n k t qu : + Các quy trình sinh t ng h p cephalosporin và s n phNm trung gian s n xu t kháng sinh. N i dung 2: Xây d ng công ngh s n xu t nguyên li u bào ch m t s kháng sinh nhóm cephalosporin th h 1 quy mô pilot: + Xây d ng xư ng pilot s n xu t th kháng sinh, công su t 5 kg/m ; + S n xu t th cefalexin dùng u ng và cefradin dùng tiêm. - D ki n k t qu : + Xư ng pilot và công ngh s n xu t th kháng sinh, công su t 5 kg/m ; + S n xu t 200 kg cefalexin t tiêu chuNn Dư c i n Anh năm 2005; + S n xu t 100 kg cefradin t tiêu chuNn Dư c i n Anh năm 2005. Lĩnh v c 3: Nguyên li u s n xu t vitamin: Nghiên c u quy trình công ngh s n xu t sorbitol t glucose; công ngh m i, tiên tiên s n xu t th vitamin: C, E, A, B, K, PP.... M t s n i dung c th thu c lĩnh v c 3: N i dung 1: Nghiên c u công ngh m i t o nguyên li u s n xu t vitamin C: + Kh o sát các ch ng vi sinh v t acetobacter và pseudomonas dùng chuy n i sorbitol thành acid 2-ketogulonic; + Kh o sát ph n ng ester hoá acid 2-ketogulonic; + Kh o sát ph n ng enol hoá và lacton hoá, tinh ch thành vitamin C. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t nguyên li u bào ch vitamin C ®¹t tiªu chuÈn Dîc ®iÓn Anh n¨m 2003. N i dung 2: Nghiên c u hoàn thi n quy trình công ngh s n xu t sorbitol t glucose: + Nghiên c u l a ch n nguyên li u, i u ki n x lý và hoàn thi n quy trình công ngh s n xu t; + Nghiên c u phương pháp thu h i và b o qu n s n phNm; + ng d ng vào ch bi n m t s s n phNm bánh k o, kem.
 8. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t sorbitol t ư ng glucose; + Dây chuy n thi t b pilot s n xu t sorbitol công su t 100 t n/năm. Lĩnh v c 4: Bi n tính tinh b t và xenlulo làm tá dư c và các s n phNm khác dùng cho ngành dư c và th c phNm: - Nghiên c u hoàn thi n công ngh bi n tính tinh b t và xenlulo, t o s n phNm tinh b t t tiêu chuNn làm nguyên li u cho ngành dư c phNm và th c phNm. Chuy n giao và ng d ng công ngh s n xu t này cho các nhà máy dư c phNm và th c phNm; - Xây d ng quy trình công ngh s n xu t m t s lo i ư ng ch c năng: maltitol, palatinose và d ch tinh b t th y phân hydrogen hóa; - Nghiên c u quy trình công ngh và thi t b s n xu t ư ng ch c năng maltitol, palatinose và d ch th y phân tinh b t hydrogen hóa t tinh b t s n; - Nghiên c u công ngh s n xu t m t s ph gia khác t ngu n nguyên li u trong nư c (ch t m u dư c phÈm, mµng bäc viªn nang,...). M t s n i dung c th thu c lĩnh v c 4: N i dung 1: Nghiên c u tri n khai công ngh s n xu t tinh b t cacboxylmetyl t tiêu chuNn làm nguyên li u cho ngành dư c phNm, th c phNm ch c năng t ngu n nguyên li u trong nư c: + Nghiên c u công ngh ch bi n tinh b t t tiêu chuNn làm nguyên li u cho bi n tính; + Xác nh các thông s t i ưu c a quy trình công ngh t o thành s n phNm có th phù h p cho công nghi p dư c phNm và th c phNm ch c năng; + S n xu t th s n phNm b ng thi t b phòng thí nghi m v i s lư ng nh ; + Xây d ng dây chuy n và s n xu t th s n phNm quy mô pilot; + Chuy n giao và ng d ng công ngh s n xu t s n phNm này cho các nhà máy dư c phNm và th c phNm. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t tinh b t bi n tính t tinh b t s n; + S n phNm tinh b t cacboxylmetyl t tiêu chuNn dư c phNm và th c phNm ch c năng; + Chuy n giao ư c công ngh s n xu t này cho các nhà máy th c phNm và dư c phNm.
 9. N i dung 2: Xây d ng quy trình s n xu t tinh b t bi n tính b ng phương pháp hoá h c, công su t 1000 t n/năm và ng d ng trong ngành dư c phNm và th c phNm ch c năng: + Nghiên c u bi n tính tinh b t b ng phương pháp axit; + Nghiên c u nh hư ng c a n ng axit HCl, nhi t , th i gian, t l nư c/b t,…lên tính ch t c a s n phNm nh n ư c (tr ng lư ng phân t , tan, n nh dung d ch huy n phù,...); + Xây d ng quy trình công ngh ch t o tinh b t bi n tính b ng HCl loãng; + Nghiên c u bi n tính tinh b t b ng phương pháp oxy hoá; + Nghiên c u nh hư ng c a các tác nhân lý, hoá lên m c chuy n hoá và tr ng lư ng phân t t o thành c a s n phNm tinh b t bi n tính; + Nghiên c u quá trình kh NaOCl b ng Na2SO3 hi u qu và tri t nh t; + Nghiên c u nh hư ng c a các y u t khác nhau lên s hình thành các nhóm cacboxyl, andehyt, xeton xu t hi n trên phân t tinh b t trong quá trình bi n tính; + Thi t k , ch t o, xây d ng quy trình công ngh s n xu t tinh b t bi n tính b ng NaOCl; + Nghiên c u s d ng tinh b t bi n tính trong công nghi p dư c phNm, th c phNm (làm tá dư c cho viên nén, s n xu t bánh k o, mì tôm,…) và m t s lĩnh v c khác. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t tinh b t bi n tính b ng phương pháp hoá h c, công su t 1.000 t n/năm. N i dung 3: Xây d ng quy trình công ngh s n xu t m t s lo i ư ng ch c năng t tinh b t s n s d ng trong công nghi p dư c phNm: + Xây d ng quy trình công ngh và thi t b s n xu t ư ng ch c năng maltitol t tinh b t s n; + Xây d ng quy trình công ngh và thi t b s n xu t ư ng ch c năng palatinose t tinh b t s n; + Xây d ng quy trình công ngh và thi t b s n xu t ư ng ch c năng, d ch th y phân tinh b t hydrogen hóa t tinh b t s n. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh và dây chuy n thi t b s n xu t maltitol; + Quy trình công ngh và dây chuy n thi t b s n xu t palatinose;
 10. + Quy trình công ngh và dây chuy n thi t b s n xu t d ch th y phân tinh b t hydrogen hóa. N i dung 4: Hoàn thi n quy trình công ngh s n xu t ư ng ch c năng fructo oligosacarit (FOS) t ư ng sacarose: + Hoàn thi n quy trình công ngh s n xu t ư ng ch c năng FOS quy mô pilot, công su t 300 lít/ca; + Thi t k , gia công và l p t dây chuy n thi t b s n xu t ư ng ch c năng FOS quy mô pilot, công su t 300 lít/ca; + T ch c s n xu t th ư ng FOS b ng dây chuy n thi t b trên. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t ư ng ch c năng FOS quy mô pilot; + Dây chuy n thi t b s n xu t ư ng ch c năng FOS, công su t 300kg/ca; + S n xu t ư ng ch c năng FOS d ng l ng và d ng b t t ch t lư ng các s n phNm cùng lo i nh p khNu. Lĩnh v c 5: Nguyên li u s n xu t thu c i u tr các b nh ung thư, tim m ch, ch ng th i ghép, HIV/AIDS, cai nghi n và các thu c thi t y u khác: - Xây d ng quy trình công ngh tiên tiên t ng h p và tinh ch nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh ung thư; - Nghiên c u t ng h p, th nghi m propranolol làm nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh au th t ng c; - Nghiên c u t ng h p, th nghi m nifedipin làm nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh tăng huy t áp (THA); - Nghiên c u xây d ng quy trình t ng h p azathioprin, nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh suy gi m mi n d ch; - Nghiên c u t ng h p zidovudin (AZT), Nevirapin (NVP), nguyên li u s n xu t thu c c ch lây truy n HIV/AIDS t m sang con; - Nghiên c u hoàn thi n công ngh s n xu t paracetamol, nguyên li u s n xu t thu c h s t, gi m au. M t s n i dung c th thu c lĩnh v c 5: N i dung 1: Nghiên c u s n xu t m t s nguyên li u hoá dư c làm thu c i u tr b nh ung thư:
 11. + Nghiên c u quy trình công ngh t ng h p và tinh ch các nguyên li u hoá dư c s n xu t thu c i u tr b nh ung thư; + Xác nh c u trúc và tinh khi t c a các nguyên li u hoá dư c b ng các phương pháp hoá lý; + Ph i h p v i ngành dư c s n xu t và th nghi m thu c ung thư theo Dư c i n Anh năm 2005. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh s n xu t nguyên li u hoá dư c làm thu c i u tr ung thư i tr c tràng (5-fluorouracil), ung thư vú (taxol) và ung thư ph i không ph i t bào nh , nguyên li u s n xu t thu c cisplatin. N i dung 2: Nghiên c u t ng h p, tinh ch và th nghi m nifedipin làm thu c i u tr b nh tăng huy t áp: + Nghiên c u quy trình công ngh t ng h p và tinh ch nifedipin; + Xác nh c u trúc và tinh khi t c a nifedipin; + Ki m nghi m nifedipin theo Dư c i n Anh năm 2003. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh t ng h p và tinh ch nifedipin có tinh khi t t tiêu chuNn qu c t . N i dung 3: Nghiên c u t ng h p, tinh ch và th nghi m propranolol làm nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh au th t ng c: + Nghiên c u quy trình công ngh t ng h p và tinh ch propranolol; + Xác nh c u trúc hoá h c và tinh khi t c a propranolol; + Ki m nghi m propranolol theo Dư c i n Anh năm 2005. - D ki n k t qu : + Quy trình t ng h p và tinh ch propranolol có tinh khi t t tiêu chuNn qu c t . N i dung 4: Nghiên c u quy trình công ngh t ng h p azathioprine làm nguyên li u s n xu t thu c i u tr b nh suy gi m mi n d ch: + Nghiên c u t ng h p azathioprin t thiourea; + Ki m nghi m azathioprine t tiêu chuNn Dư c i n Anh năm 2005. - D ki n k t qu :
 12. + Quy trình công ngh t ng h p và tinh ch azathioprine t tiêu chuNn Dư c i n Anh năm 2005. N i dung 5: Nghiên c u t ng h p, tinh ch và th nghi m bi t dư c kép zidovudin (AZT) - nevirapine (NVP), nguyên li u s n xu t thu c c ch s lây truy n HIV- AIDS t m sang con: + Nghiên c u quy trình công ngh t ng h p và tinh ch AZT - NVP; + Xác nh c u trúc hoá h c và tinh khi t c a AZT - NVP; + Ki m nghi m AZT - NVP theo Dư c i n Anh năm 2003. - D ki n k t qu : + Quy trình công ngh t ng h p và tinh ch AZT - NVP có tinh khi t t tiêu chuNn qu c t . N i dung 6: Nghiên c u s n xu t ho t ch t methadon bào ch thu c cai nghi n ma tuý: + Nghiên c u quy trình công ngh t ng h p, ki m nghi m và th nghi m ch phNm methadon trong cai nghi n ma tuý lo i opioid; + Thi t k dây chuy n s n xu t công su t 0,5 kg/m và s n xu t th 10 kg ch phNm. - D ki n k t qu : Quy trình công ngh t ng h p methadon v i các thông s k thu t n nh; dây chuy n thi t b s n xu t th methadon quy mô pilot. N i dung 7: Hoàn thi n công ngh s n xu t các ho t ch t sinh h c t cây d a c n (Catharanthus roseus L.): + Hoàn thi n công ngh chi t tách các ho t ch t vinblastine, vincristine, vindoline, catharanthine và ajmalicine quy mô pilot; + Xúc ti n thương m i xu t khNu các ho t ch t vindoline và catharanthine. - D ki n k t qu : Quy trình công ngh chi t tách vinblastine, vincristine, vindoline, catharanthine và ajmalicine quy mô pilot; t o ư c vùng cây nguyên li u d a c n t p trung. Trong quá trình th c hi n Chương trình, danh m c các lĩnh v c, n i dung, tài, d án và nhi m v nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c hoá dư c trên ây có th ư c Ban i u hành liên ngành c a Chương trình xem xét, i u ch nh và b sung cho phù h p v i i u ki n th c t c a t ng giai o n.
 13. Ban i u hành liên ngành c a Chương trình có trách nhi m tuy n ch n; t ch c tri n khai th c hi n các n i dung, nhi m v , tài, d án; ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n; t ch c chuy n giao và ng d ng các công ngh s n xu t nguyên li u hóa dư c do Chương trình t o ra cho các nhà máy, xí nghi p hóa dư c tuân th úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý khoa h c và công ngh . 2. Xây d ng ti m l c cho nghiên c u khoa h c công ngh ph c v phát tri n ngành công nghi p hoá dư c: a) u tư chi u sâu xây d ng cơ s v t ch t k thu t, nâng c p và hi n i hoá h th ng phòng thí nghi m chuyên ngành hóa dư c: - u tư chi u sâu nâng c p và hi n i hoá các vi n nghiên c u, trư ng i h c, phòng thí nghi m hoá dư c nh m tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c công nghi p hoá dư c; - Xây d ng m i m t s phòng thí nghi m hoá dư c v i máy móc, thi t b tiên ti n, hi n i và ng b , t trình khu v c, trong ó m t s phòng thí nghi m hoá dư c thu c lĩnh v c then ch t t trình các nư c phát tri n trên th gi i; - Xây d ng và ưa vào ho t ng h th ng cơ s d li u qu c gia, website v công nghi p hoá dư c, b o m cung c p và chia s y , nhanh nh y các thông tin gi a các cơ quan và cán b làm vi c trong lĩnh v c này. b) ào t o ngu n nhân l c: - ào t o m i và ào t o l i i ngũ cán b khoa h c công ngh , cán b qu n lý t i các trư ng i h c trong và ngoài nư c, áp ng ngu n nhân l c có ch t lư ng cho nhu c u phát tri n ngành công nghi p hoá dư c nư c ta; - ào t o i ngũ công nhân k thu t t i các trư ng d y ngh tri n khai các n i dung c a Chương trình t i doanh nghi p và a phương; - n năm 2010, ào t o m i ư c 50 - 60 ti n sĩ, 200 - 300 th c sĩ, 300 - 500 k thu t viên và ào t o l i ư c 50 cán b khoa h c công ngh có trình t c nhân tr lên. 3. H p tác qu c t trong lĩnh v c công nghi p hoá dư c: - Th c hi n các tài, d án h p tác v i các qu c gia, t ch c, cá nhân khoa h c nư c ngoài, các nhà khoa h c Vi t ki u phát tri n nhanh, m nh ngành công nghi p hoá dư c nư c ta; - Nh p khNu, làm ch và ng d ng m t cách có hi u qu các công ngh m i, ti n ti n, hi n i c a nư c ngoài s n xu t nguyên li u hoá dư c ph c v phát tri n b n v ng ngành công nghi p bào ch thu c trong nư c. 4. Góp ph n xây d ng và phát tri n ngành công nghi p hoá dư c: - ng d ng m nh m các k t qu nghiên c u khoa h c, ch ng chuy n giao các công ngh , ti n b k thu t, s n phNm nguyên li u hóa dư c và dây chuy n thi t b
 14. m i, tiên ti n...do Chương trình t o ra vào s n xu t, góp ph n thi t th c vào vi c xây d ng và phát tri n ngành công nghi p hóa dư c nư c ta; - Ph i h p ch t ch v i ngành y t , nh t là ngành công nghi p dư c tri n khai, th c hi n có hi u qu và úng ti n các nhi m v phát tri n công nghi p hóa dư c t i Quy t nh s 43/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “Phát tri n công nghi p Dư c và xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam giai o n 2007 - 2015 và t m nhìn n năm 2020”; - xu t v i c p có thNm quy n xem xét, ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích t ch c khoa h c công ngh , doanh nghi p, cá nhân u tư vào ho t ng chuy n giao, ti p nh n, làm ch và ng d ng công ngh s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c cũng như các ho t ng ti p th , xúc ti n thương m i và qu ng bá thương hi u các s n phNm hoá dư c. III. M T S GI I PHÁP CHÍNH 1. Tăng cư ng và a d ng hoá các ngu n v n u tư th c hi n có hi u qu , úng ti n các n i dung c a Chương trình: a) T ng kinh phí th c hi n Chương trình ư c xác nh trên cơ s kinh phí c a t ng tài, d án, nhi m v c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hàng năm, Nhà nư c b trí tăng d n m c v n u tư t ngân sách, ng th i a d ng hoá các ngu n l c khác th c hi n có hi u qu , úng ti n các n i dung c a Chương trình; b) T ng v n ngân sách nhà nư c trong giai o n 5 năm u th c hi n các n i dung c a Chương trình d ki n kho ng 500 t ng, trong ó 300 t ng tri n khai các nhi m v : nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng, nghiên c u tri n khai (R - D), h tr s n xu t th s n phNm quy mô pilot (d án P), ào t o ngu n nhân l c, h p tác qu c t , h tr các d án chuy n giao công ngh và s n xu t các s n phNm ch l c v hoá dư c và m t s n i dung khác có liên quan; 200 t ng dành cho u tư chi u sâu c i t o, nâng c p, hi n i hoá và xây d ng m i các phòng thí nghi m chuyên ngành hoá dư c; c) V n th c hi n các d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t nguyên li u hoá dư c ph c v công nghi p bào ch thu c do doanh nghi p ch u trách nhi m u tư. 2. y m nh nghiên c u khoa h c, chuy n giao và ng d ng công ngh vào s n xu t nguyên li u hóa dư c, góp ph n phát tri n ngành công nghi p hóa dư c; xây d ng ti m l c m nh cho khoa h c công ngh trong lĩnh v c hoá dư c: - Ny m nh vi c nghiên c u khoa h c, chuy n giao và ng d ng các công ngh , dây chuy n thi t b m i, tiên tiên c a Chương trình cho các nhà máy, xí nghi p hóa dư c s n xu t quy mô công nghi p nguyên li u hóa dư c ph c v có hi u qu cho ngành công nghi p bào ch thu c trong nư c; m r ng vi c qu ng bá, ti p th và thương m i hóa s n phNm nguyên li u hóa dư c, góp ph n thi t th c vào vi c xây d ng và phát tri n ngành công nghi p hóa dư c c a nư c ta; - Tăng cư ng và a d ng hoá các ngu n v n u tư nâng c p, hi n i hoá cơ s v t ch t k thu t c a các vi n nghiên c u, trư ng i h c, xây d ng và ưa vào ho t
 15. ng có hi u qu h th ng phòng thí nghi m hoá dư c tiên ti n, hi n i, ng b và ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng t t, áp ng nhu c u nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c hóa dư c và góp ph n phát tri n ngành công nghi p hoá dư c nư c ta. 3. M r ng và tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c hoá dư c: M r ng và tăng cư ng h p tác qu c t song phương, a phương v i các qu c gia, t ch c, cá nhân nư c ngoài trong lĩnh v c hoá dư c. Ch ng xây d ng và th c hi n các chương trình, tài, d án h p tác qu c t , nh t là v i các nư c có n n công nghi p hoá dư c tiên ti n tranh th s giúp v kinh nghi m, trí l c, tài l c và thu hút u tư nh m phát tri n nhanh, m nh và b n v ng khoa h c công ngh trong lĩnh v c hóa dư c và ngành công nghi p hoá dư c c a nư c ta. 4. Hoàn thi n vi c xây d ng h th ng cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t ph c v phát tri n khoa h c công ngh trong lĩnh v c hoá dư c: Hoàn thi n vi c xây d ng và ban hành h th ng cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t ph c v phát tri n khoa h c công ngh trong lĩnh v c hoá dư c. Các vi n nghiên c u, trư ng i h c, doanh nghi p, nhà khoa h c công ngh , doanh nhân và các t ch c, cá nhân có các ho t ng nh m phát tri n khoa h c công ngh trong lĩnh v c hóa dư c và ngành công nghi p hoá dư c ư c hư ng nh ng chính sách ưu ãi cao nh t v vay v n, tín d ng, m c óng thu , quy n s d ng t ai, chính sách kích c u và các chính sách khác có liên quan theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. T CH C TH C HI N 1. B Công nghi p: - Ch trì, ph i h p v i B Y t , B Khoa h c và Công ngh , các B , ngành, a phương và cơ quan có liên quan t ch c th c hi n có hi u qu , úng ti n các n i dung c a “Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020”, nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph ; B trư ng B Công nghi p thành l p Ban i u hành liên ngành t ch c th c hi n “Chương trình tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hoá dư c n năm 2020” do B trư ng B Công nghi p làm Trư ng ban. Thành ph n, quy ch ho t ng c a Ban i u hành liên ngành và Văn phòng giúp vi c ( t t i V Khoa h c công ngh ) do B trư ng B Công nghi p kiêm Trư ng Ban i u hành liên ngành quy t nh. - Ph i h p v i B Y t , các B , ngành và a phương có liên quan tri n khai, th c hi n có hi u qu và úng ti n các nhi m v phát tri n công nghi p hóa dư c t i Quy t nh s 43/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “Phát tri n công nghi p Dư c và xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam giai o n 2007 - 2015 và t m nhìn n năm 2020”. 2. B Y t :
 16. - Ph i h p v i B Công nghi p t ch c th c hi n có hi u qu , úng ti n các n i dung, nhi m v , tài và d án ư c giao, nh t là ng d ng có hi u qu các k t qu nghiên c u nguyên li u hoá dư c c a Chương trình phát tri n ngành công nghi p dư c Vi t Nam; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương có liên quan xây d ng và phát tri n ngành công nghi p bào ch thu c và ngành công nghi p dư c Vi t Nam. 3. B Khoa h c và Công ngh : căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n và ph m vi qu n lý nhà nư c c a ngành mình, ph i h p v i B Công nghi p trong vi c tuy n ch n; t ch c th c hi n các n i dung, nhi m v , tài, d án; ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n; t ch c chuy n giao và ng d ng các công ngh do Chương trình t o ra cho các nhà máy, xí nghi p hóa dư c s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c trong nư c. 4. B Giáo d c và ào t o: ch trì, ph i h p v i B Công nghi p, B Y t t ch c ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao, áp ng nhu c u nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c hóa dư c và phát tri n ngành công nghi p hoá dư c Vi t Nam. 5. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh : cân i, b trí và hư ng d n s d ng v n tri n khai, th c hi n có hi u qu và úng ti n các n i dung, nhi m v , tài và d án c a Chương trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. 6. Các B , ngành, a phương, t ch c và cá nhân khác có liên quan: có nhu c u tham gia th c hi n các n i dung, nhi m v , tài và d án c a Chương trình, ti n hành ăng ký v i B Công nghi p và Ban i u hành liên ngành ư c xem xét, gi i quy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam;
 17. - T ng công ty Dư c Vi t Nam; - Các T p oàn kinh t và T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5 b).
Đồng bộ tài khoản