Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện huyện Nhà Bè trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 61/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P B NH VI N HUY N NHÀ BÈ TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè t i Công văn s 230/UBND ngày 21 tháng 3 năm 2007; c a Giám c S Y t t i Công văn s 1746/SYT-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 274/TTr-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p B nh vi n huy n Nhà Bè tr c thu c y ban nhân dân huy n Nhà Bè trên cơ s s p x p l i Trung tâm Y t huy n Nhà Bè. B nh vi n huy n Nhà Bè là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tr s t t i s 281A ư ng Lê Văn Lương, p 3, xã Phư c Ki n, huy n Nhà Bè. B nh vi n huy n Nhà Bè ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Ch c năng, nhi m v c a B nh vi n huy n Nhà Bè: 1. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n n c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú; b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa; d) T ch c giám nh s c kh e khi có yêu c u; ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng c a b nh vi n. 2. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t ; b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong b nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u; b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u; c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch o y t cơ s th c hi n các phác chNn oán và i u tr ; b) T ch c ch o các phư ng th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban u và th c hi n các chương trình y t a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch; b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng; 6. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi m y t , u tư nư c ngoài, và các t ch c kinh t ;
  3. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n; i u 3. T ch c b máy c a B nh vi n huy n Nhà Bè: 1. B nh vi n huy n Nhà Bè do Giám c ph trách, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n do Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n huy n Nhà Bè quy t nh b nhi m trư ng, phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch t ng h p; c) Phòng Tài chính - K toán; d) Phòng i u dư ng. 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh; b) Khoa H i s c c p c u; c) Khoa N i t ng h p; d) Khoa Ngo i t ng h p; ) Khoa Ph s n; e) Khoa Nhi; g) Khoa Y h c dân t c; h) Khoa ChNn oán hình nh; i) Khoa Xét nghi m; k) Khoa Dư c; l) Khoa Ch ng nhi m khuNn; m) Liên chuyên khoa Tai mũi h ng - Răng hàm m t - M t.
  4. i u 4. V biên ch c a B nh vi n huy n Nhà Bè do y ban nhân dân huy n Nhà Bè b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Căn c Quy t nh này và Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy ch B nh vi n, Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè ch o vi c xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n huy n Nhà Bè phù h p v i tình hình c th t i ơn v mình. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 2100/Q -UB-NC ngày 02 tháng 7 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t huy n Nhà Bè. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè, Giám c Trung tâm Y t huy n Nhà Bè, Giám c B nh vi n huy n Nhà Bè ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 6; -B Yt ; PHÓ CH T CH THƯ NG TR C - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c HĐND thành ph ; - TTUB : CT, các PCT; - Công an thành ph (PC13); -S N iv . - S K ho ch và Đ u tư; Nguy n Thành Tài - Kho b c Nhà nư c thành ph ; - VPHĐ-UB : PVP/VX; - T VX; TTCB; - Lưu : VT, (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản