intTypePromotion=3

Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
10
download

Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 61/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I D I VEN BI N MI N TRUNG VI T NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i T trình s 650/TTr-BKH ngày 28 tháng 1 năm 2008, ý ki n các B , cơ quan, a phương liên quan v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i D i ven bi n mi n Trung Vi t Nam n năm 2020; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i D i ven bi n mi n Trung Vi t Nam n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. Xây d ng D i ven bi n mi n Trung (DVBMT) tr thành Vùng kinh t phát tri n, c a ngõ phía ông và là m t trong các hành lang kinh t B c - Nam quan tr ng c a mi n Trung và c nư c, óng góp vào tăng trư ng c a toàn mi n Trung và trên lãnh th t ng t nh trong Vùng. Tăng trư ng GDP kho ng 12,5% th i kỳ 2006 - 2010 và 12,9 - 13,0% th i kỳ 2011 - 2020, t tr ng GDP c a kinh t trên bi n và ven bi n c a DVBMT trong toàn vùng mi n Trung kho ng 76 - 80,4% GDP vào năm 2020, óng góp kho ng 82 - 85% giá tr xu t khNu c a mi n Trung. 2. Xây d ng và hoàn thi n k t c u h t ng kinh t bi n bao g m: h th ng c ng bi n, trong ó có c ng trung chuy n qu c t Vân Phong; các sân bay; m ng giao thông ven bi n và m ng k t n i v i n i a; h th ng cung c p nư c; x lý ch t th i r n, nh t là ch t th i nguy h i; h th ng các công trình phòng tránh thiên tai… 3. Hình thành các trung tâm ti n ra bi n c a c nư c mi n Trung và a bàn m i t nh, m i ti u vùng trên cơ s phát tri n các ô th ven bi n và hư ng bi n, các khu kinh t ven bi n, khu công nghi p và khu du l ch ven bi n. 4. Ny m nh phát tri n kinh t o. 5. K t h p phát tri n kinh t - xã h i v i phát tri n ngu n nhân l c; ng b gi a quy ho ch phát tri n các khu kinh t , khu công nghi p v i quy ho ch ngu n nhân l c. Nâng cao toàn di n i s ng kinh t , văn hóa c a cư dân, gi m nhanh t l ói nghèo. Thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i khu v c các xã bãi ngang, các khu v c khó khăn ven bi n gi m thi u chênh l ch Vùng. 6. m b o phát tri n DVBMT theo hư ng phát tri n b n v ng, hài hòa các y u t phát tri n kinh t cùng v i ti n và công b ng xã h i, b o v và tái t o môi trư ng t nhiên, ch t lư ng cu c s ng ư c c i thi n. 7. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i b o v qu c phòng, an ninh và môi trư ng sinh thái, tăng cư ng h p tác qu c t b o v ch quy n và toàn v n lãnh th , th m l c a và lãnh h i. II. NHI M V PHÁT TRI N th c hi n nh ng m c tiêu quy ho ch trên và góp ph n th c hi n Chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020, nhi m v phát tri n c a DVBMT t p trung vào các phương hư ng ch y u sau: 1. Phát tri n k t c u h t ng k thu t ven bi n và bi n (bao g m ư ng ven bi n và m ng k t n i v i n i a; c ng bi n; sân bay; h th ng cung c p nư c và x lý ch t th i r n, nh t là ch t th i nguy h i; c p i n, các công trình phòng tránh thiên tai, trung tâm c u h c u n n). a) V ư ng b
  2. - Hình thành ư ng giao thông ven bi n qua DVBMT dài 1.314 km n i li n ven bi n các t nh t Thanh Hóa n Bình Thu n. - Tri n khai xây d ng h m ư ng b èo C . - Xây d ng và hình thành ư ng cao t c B c Nam: n năm 2020, tuy n B c Nam phía ông g m các o n sau: Ninh Bình - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Vinh; Vinh - Hà Tĩnh; Cam L - à N ng; à N ng - Qu ng Ngãi; Quãng Ngãi - Quy Nhơn; Nha Trang - D u Giây; - C i t o, nâng c p và m r ng các tuy n qu c l tr c ngang t c p III - c p IV, m t s o n thư ng xuyên ng p l t ph i ư c kiên c hóa g m các qu c l : 47, 7, 8A, 12A, 9, 49A, 14B + 14D, 24; 19, 25, 26, 27, 28, 55. b) ư ng s t Nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn k thu t c p qu c gia và khu v c tri n khai ư ng s t ôi kh 1.435mm o n Hà N i - Vinh và o n TP.HCM - Nha Trang. Nghiên c u xây d ng m t s o n ư ng s t cao t c B c - Nam, trư c h t là các tuy n TP H Chí Minh - Nha Trang và Hà N i - Vinh. c) ư ng th y: C i t o ư ng th y g n li n v i vi c ch nh tr bãi c n c a sông. d) Hình thành k t c u h t ng k thu t các hành lang kinh t g n k t các ô th , c ng bi n, sân bay v i các khu kinh t c a khNu c a Vùng như hành lang kinh t Thanh Hóa - S m Sơn; Vinh - C a Lò - B n Th y; Hà Tĩnh - B c Qu ng Bình; Qu ng Tr - Hu ; à N ng - Dung Qu t - Nhơn H i; Nha Trang - Ninh Thu n - Bình Thu n và các hành lang kinh t ông - Tây n i các c a khNu phía Tây ra các c a bi n phía ông. ) Phát tri n c ng bi n - Xây d ng c ng trung chuy n qu c t Vân Phong (Khánh Hòa) tr thành c ng bi n l n c a Vi t Nam t t m vóc qu c t , n năm 2020 c ng s hoàn thi n v i công su t 1,5 tri u TEU. - Xây d ng c ng Liên Chi u - à N ng làm c ng c a ngõ. - Hoàn thành nâng c p các c ng t i các khu kinh t theo quy ho ch, g m các c ng: Nghi Sơn, C a Lò, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây, Kỳ Hà, Dung Qu t, Quy Nhơn, Nhơn H i, Vũng Rô, Phú Quý. Phát tri n các c ng C a Vi t, Ba Ngòi áp úng nhu c u phát tri n c a a phương. e) Hình thành và phát tri n i tàu bi n. Phát tri n nhanh i tàu ch container. g) Xây d ng các c ng hàng không theo quy ho ch h th ng c ng hàng không c nư c. Ti p t c u tư xây d ng, nâng c p và m r ng các c ng hàng không qu c t à N ng, Cam Ranh, Phú Bài, Chu Lai. Khai thác có hi u qu các c ng hàng không Vinh, ng H i, Phù Cát, Tuy Hòa. Nghiên c u, c i t o, nâng c p sân bay trên o Phú Quý ph c v du l ch, d ch v d u khí và qu c phòng. h) Phát tri n th y l i k t h p th y i n v i các công trình h ch a, m ng d n có ngu n cung c p nư c cho s n xu t và sinh ho t. i) H th ng c p nư c. - Quy ho ch h th ng c p nư c cho toàn DVBMT. Gi i quy t nhu c u nư c s ch nông thôn b ng bi n pháp khoan gi ng, ào gi ng khơi, xây d ng b ch a nư c mưa, s d ng ngu n nư c m t qua x lý, xây d ng các tr m x lý c p nư c b ng công ngh trong nư c. k) H th ng thoát nư c và x lý ch t th i r n, nh t là ch t th i nguy h i. Quy ho ch các bãi rác th i, nhà máy x lý rác th i, x lý nư c th i c a các ô th , khu kinh t (KKT), khu công nghi p trư c khi cho thoát ra sông, bi n. Xây d ng khu x lý ch t th i r n t p trung c a t ng t nh; khu x lý ch t th i r n nguy h i i v i t ng Ti u vùng ven bi n. - i v i d án Nhà máy i n nguyên t t i Ninh Thu n, trong quy ho ch ph i có cơ ch và a i m x lý rác th i riêng. l) C p i n - Phát tri n ngu n i n theo Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia giai o n 2006 - 2015, có xét n năm 2025 (theo Quy t nh s 110/2007/Q -TTg ngày 18/7/2007 c a Th tư ng Chính ph ). m b o th c hi n ti n xây d ng các nhà máy th y i n có các l i ích t ng h p như ch ng lũ, c p nư c, s n xu t i n; Xúc ti n chuNn b và kêu g i u tư xây d ng các nhà máy phong i n. Nghiên c u kh năng xây d ng các cơ s phát i n b ng sóng bi n, th y tri u.
  3. - Các công trình i n d ki n xây d ng D i ven bi n mi n Trung là: + T nay n năm 2010: Nhi t i n cho Nhà máy l c d u Dung Qu t, CS 104MW; Nhi t i n Vũng Áng I giai o n 1, CS: 600 MW. + Giai o n 2011 - 2015: N Vũng Áng I giai o n 2, CS: 600 MW; N Nghi Sơn I giai o n 1,2 CS 600 MW; N Nghi Sơn II giai o n 1,2 CS: 1200 MW; N Vũng Áng II giai o n 1,2, CS: 1200 MW; N Vĩnh Tân 1, 2, 3, CS: 4.400 MW. + Giai o n 2016 - 2025: Nhi t i n than mi n Trung I, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung II, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung III, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung IV, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung V, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung VI, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung VII, CS: 1200 MW; Nhi t i n than mi n Trung VIII, CS: 2000 MW; Nhi t i n than mi n Trung IX, CS: 1000 MW; Nhi t i n than mi n Trung X, CS: 1200 MW. i n h t nhân I (Ninh Thu n) giai o n 1 (năm 2020), CS 1000 MW, giai o n 2 (năm 2021), CS 1000 MW, giai o n 3 (năm 2022), CS 1000 MW; i n h t nhân II (Ninh Thu n) giai o n 1 (năm 2022), CS 1000 MW, i n h t nhân I (Ninh Thu n) giai o n 4 (năm 2023), CS 1000 MW; i n h t nhân II (Ninh Thu n) giai o n 2 (năm 2023), CS 1000 MW, giai o n 3, 4 (năm 2024), CS 2000 MW; i n h t nhân III (Ninh Thu n) giai o n 1 (năm 2024), CS 1000 MW, giai o n 2, 3 (năm 2025), CS 2000 MW. - Phát tri n m ng và lư i i n 500 KV và 220 KV cung c p i n cho khu v c, ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a DVBMT. m) Phát tri n m ng lư i bưu chính vi n thông. M t i n tho i bình quân 32-42 máy/100 dân (trong ó i n tho i c nh là 14-16 máy/100 dân). Thuê bao Internet bình quân t 8-12 thuê bao/100 dân (trong ó có 30% là thuê bao băng r ng); 100% s xã có i m truy nh p i n tho i công c ng, 100% s xã có i m truy nh p Internet công c ng; 100% s huy n, 100% s trư ng i h c cao ng và h u h t các xã trong vùng tr ng i m ư c cung c p d ch v Internet băng r ng; 100% s trư ng h c ph thông các c p, b nh vi n ư c k t n i Internet. T l ngư i s d ng Internet thư ng xuyên t 25 - 35% dân s . - Phát tri n các d ch v vi n thông ph c v phát tri n kinh t bi n, ánh b t h i s n xa b , ph c v hàng h i, qu n lý an toàn c u n n theo phân vùng trách nhi m qu c t ; xây d ng thành ph à N ng tr thành m t Trung tâm d ch v vi n thông ch t lư ng cao, cung c p a d ch v và ho t ng có hi u qu c a mi n Trung và c a c nư c. n) Phát tri n và u tư xây d ng các công trình c nh báo, phòng tránh thiên tai, trung tâm c u h c u n n, các khu neo u tàu thuy n tránh bão g m: h th ng quan tr c, c nh báo thiên tai; các cơ s v t ch t ph c v c u h , c u n n trên bi n; các cơ s d ch v h tr ngh cá, khu neo u tránh bão theo Quy t nh 288/2005/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh quy ho ch khu neo u tránh trú bão cho tàu cá n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; các c ng và khu d ch v h u c n ngh cá L ch H i (Thanh Hóa), L ch Quèn, L ch V n (Ngh An), C a Sót (Hà Tĩnh), C a Tùng (Qu ng Tr ), C a i, An Hòa (Qu ng Nam), Sa Kỳ, Lý Sơn (Qu ng Ngãi), Tam Quan, Gi, Quy Nhơn (Bình nh), Tiên Châu (Phú Yên), Ninh Ch (Ninh Thu n), Phan Thi t, Phú Quý (Bình Thu n); o) Phát tri n các vùng nuôi tr ng th y s n t p trung trên vùng t cát, vùng tr ng lúa, cói, làm mu i hi u qu th p (chú ý t i v n b o v môi trư ng). u tư các vùng s n xu t gi ng th y s n. T p trung vào h t ng phát tri n nuôi tr ng th y s n bi n o. p) u tư cơ s ch bi n và thương m i th y s n như nhà máy ch bi n, ch cá, kho b o qu n th y s n và các công trình k t c u h t ng thương m i th y s n khác. q) C ng c và nâng c p h th ng ê c a sông và ê bi n k t h p ch nh tr các dòng sông ch ng b i l ng s t l , h n ch hi n tư ng sa m c hóa, m b o thoát lũ và khai thác t ng h p ngu n nư c c a t ng lưu v c. X lý và b o v m t s o n sông mà dân cư ang s ng t p trung vùng c a sông ang b s tl . r) Ny m nh chương trình tr ng r ng phòng h ven bi n t i D i ven bi n mi n Trung. s) Xây d ng các hành lang thoát lũ h p lý b ng k t h p h th ng ê và lòng bãi sông. t) Quy ho ch b trí l i các khu dân cư và xây d ng các công trình công c ng (trư ng h c, b nh vi n, tr m y t , nhà văn hóa…), nhà nh ng vùng b lũ l t theo hư ng phòng ch ng thiên tai. 2. Phát tri n các trung tâm kinh t bi n
  4. a) Phát tri n ô th ven bi n. - Xây d ng à N ng thành Trung tâm kinh t bi n c a Vùng, là m t trong ba trung tâm kinh t bi n l n c a nư c ta. - Phát tri n các ô th c a Vùng tr thành nh ng trung tâm ti n ra bi n c a t ng t nh, t ng ti u vùng trong D i ven bi n mi n Trung: Thanh Hóa tr thành m t trung tâm phát tri n B c mi n Trung; thành ph Vinh là Trung tâm kinh t , văn hóa c a vùng B c Trung B ; thành ph Hu tr thành Thành ph Festival, thành ph du l ch, trung tâm văn hóa, kinh t c a Vùng; trung tâm thương m i, d ch v và giao d ch qu c t , trung tâm khoa h c, ào t o và trung tâm y t a ngành ch t lư ng cao c a Vùng; Nha Trang là trung tâm kinh t , văn hóa, khoa h c c a t nh, khu v c các t nh c c Nam Trung B và trung tâm du l ch bi n c a c nư c. - Xây d ng và phát tri n các thành ph , th xã ven bi n trên t ng t nh tr thành nh ng trung tâm ti n ra bi n c a t ng t nh, như các thành ph : Hà Tĩnh, ng H i, Tam Kỳ, Qu ng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phan Rang - Tháp Chàm, Phan Thi t và th xã ông Hà. b) Các khu kinh t (KKT) ven bi n. - Phát tri n KKT g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t c a a phương và c a Vùng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. - Ny nhanh s phát tri n các KKT ã ư c thành l p mà trư c h t là các khu kinh t có ý nghĩa ng l c i v i DVBMT là các KKT Dung Qu t, Chu Lai, Nhơn H i, Vân Phong, Chân Mây - Lăng Cô, Nghi Sơn, Vũng Áng, ông - Nam Ngh An, Nam Phú Yên. - Hình thành và thành l p KKT Hòn La. c) Các khu công nghi p (KCN). - Giai o n 2006 - 2010: T p trung u tư hoàn ch nh và khai thác có hi u qu 21 KCN, khu ch xu t (KCX) ã và ang ư c tri n khai xây d ng v i t ng di n tích t t nhiên 3.510 ha, c bi t là các KCN trên a bàn tr ng i m. Xem xét m r ng và thành l p m i 7 KCN v i t ng di n tích kho ng 1.660 ha. Phát tri n m t s c m công nghi p v a và nh t o m t b ng cho các doanh nghi p nh và v a có cơ h i phát tri n. - T năm 2011 n 2020 và nh ng năm ti p theo, thành l p 23 KCN m i và m r ng 7 KCN v i t ng di n tích kho ng 5.578 ha n năm 2020. Khuy n khích các KCN u tư phát tri n công ngh cao, s n xu t hàng xu t khNu. - Phân b các KCN g n v i hình thành các i m ô th trong Vùng theo các tuy n hành lang. Phát tri n các c m công nghi p theo quy ho ch nh ng nơi có i u ki n thu n l i. 3. Phát tri n kinh t o. - Tăng cư ng u tư xây d ng công trình k t c u h t ng ph c v nhu c u qu c phòng, an ninh k t h p kinh t dân sinh trên các huy n o, xã o, h tr phát tri n ngh cá xa b và m t s tuy n ư ng ven bi n như c u c ng, khu d ch v h u c n ngh cá, các khu neo u tàu thuy n tránh trú bão, h ch a nư c, tr m phát i n s c gió, x lý ch t th i r n… - Phát tri n du l ch, khai thác h i s n và d ch v h u c n ngh cá xa b trên các o k t h p v i nhi m v b o v an ninh, qu c phòng Hòn Mê (Thanh Hóa), Hòn Mát, o Ngư (Ngh An), C n C (Qu ng Tr ), Cù Lao Chàm (Qu ng Nam); Lý Sơn (Qu ng Ngãi), Nhơn H i (Bình nh), h th ng các o c a Khánh Hòa và Phú Quý (Bình Thu n). - Phát tri n kinh t o Phú Quý theo Quy t nh s 312/2007/Q -TTg v m t s cơ ch , chính sách ưu ãi i v i o Phú Quý. 4. Phát tri n các lĩnh v c xã h i, xóa ói gi m nghèo và phát tri n kinh t - xã h i các xã bãi ngang, các vùng khó khăn c a D i ven bi n mi n Trung Vi t Nam a) Giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao - V giáo d c: + M r ng quy mô, nâng cao t l ti p nh n vào h giáo d c m u giáo i v i nhóm tr 5 tu i lên 80 - 85% năm 2010 và trên 95% năm 2020. n năm 2015 có 50% trư ng ti u h c t chuNn qu c gia và n năm 2020 v cơ b n t t c các trư ng ti u h c trong Vùng u t chuNn qu c gia. Năm 2010 hoàn
  5. thành ph c p trung h c cơ s . M r ng giáo d c hư ng nghi p, m b o trên 90% h c sinh trung h c cơ s và trung h c ph thông ư c tham gia các chương trình, ho t ng hư ng nghi p. + Ti p t c m r ng quy mô tuy n sinh, ào t o n năm 2010 có kho ng 10 - 12% và n năm 2020 có kho ng 35 - 40% thanh niên nhóm tu i 18 - 24 ư c h c t p b c i h c. T p trung u tư xây d ng m t s trung tâm ào t o ch t lư ng cao là i h c à N ng, i h c Hu , i h c Nha Trang (v các ngành th y s n, khoa h c i dương). + Phát tri n thành ph à N ng và Hu thành trung tâm ào t o nhân l c c a mi n Trung và c nư c. Xây d ng Vinh (Ngh An) và Nha Trang (Khánh Hòa) thành các trung tâm ào t o nhân l c c a mi n Trung. + T p trung u tư xây d ng i h c à N ng thành trung tâm ào t o i h c và nghiên c u khoa h c c p qu c gia. u tư phát tri n Trư ng i h c Vinh, i h c Quy Nhơn và i h c Nha Trang. Nghiên c u xây d ng i h c Hu tr thành i h c Qu c gia vào năm 2015. u tư c ng c và nâng cao năng l c ào t o c a các trư ng i h c, cao ng trong Vùng. + T p trung u tư, phát tri n m ng lư i trư ng cao ng ngh , trung c p ngh . Xây d ng m t s trư ng Cao ng ngh (d y ngh k thu t cao) t i Thanh Hóa, Vinh (k t h p v i Trư ng i h c sư ph m k thu t), Hu , à N ng, Dung Qu t, Quy Nhơn (k t h p v i Trư ng cao ng sư ph m k thu t) và Nha Trang. Xây d ng m t s trung tâm d y ngh k thu t cao ph c v các khu công nghi p (t i các khu v c Vinh, Hu , à N ng, Dung Qu t và Quy Nhơn). - V y t , chăm sóc s c kh e + Hoàn thành xây d ng Trung tâm y t chuyên sâu c a khu v c mi n Trung và Tây Nguyên (t i TP Hu và à N ng); Xây d ng b nh vi n a khoa Vùng Ngh An, Quy Nhơn và Khánh Hòa. M r ng, nâng c p các b nh vi n a khoa m i t nh. Khuy n khích thành l p các b nh vi n và phòng khám a khoa tư nhân trong Vùng. + C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s g n v i phân b dân cư, phát tri n m ng lư i y t d phòng. m b o tính công b ng xã h i trong ti p c n và hư ng th các d ch v y t . Tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c s c kh e, v sinh an toàn th c phNm; ưa n i dung y t vào phong trào xây d ng làng văn hóa. - V văn hóa thông tin, th d c th thao. + Xây d ng n p s ng văn minh, gìn gi và phát huy nh ng o lý t t p c a gia ình, làng b n. n năm 2010 có 75 - 80%, t năm 2015 có 90 - 100% s h gia ình, làng, b n và xã t tiêu chuNn gia ình, cơ s Văn hóa. n 2010 m b o 100% các xã, phư ng, th tr n có các thi t ch nhà văn hóa (ho c trung tâm văn hóa), thư vi n (t sách), i m sinh ho t văn hóa ngoài tr i k t h p i m vui chơi cho tr em. n 2020, m r ng và nâng c p các thi t ch cho phù h p v i tình hình kinh t - xã h i; B o t n và phát huy di tích l ch s , văn hóa và các di s n văn hóa g n v i các tour du l ch. + Hoàn thi n m ng lư i phát thanh - truy n hình. + u tư xây d ng, nâng c p, m r ng và t ng bư c hi n i hóa h th ng cơ s v t ch t ngành th d c - th thao m i t nh. b) Xóa ói gi m nghèo trên khu v c các xã bãi ngang ven bi n và vùng khó khăn c a DVBMT. - Th c hi n ng b , toàn di n và hi u qu các chương trình, d án xóa ói gi m nghèo; t o cơ h i cho ngư i nghèo ti p c n các chính sách tr giúp v h t ng ph c v s n xu t, t ai, tín d ng, d y ngh , t o vi c làm, khuy n nông, tiêu th s n phNm, v.v… - Xây d ng, phát tri n m ng lư i an sinh xã h i và th c hi n t t các chính sách xã h i. Có cơ ch h tr xây d ng các công trình công c ng kiên c tránh bão, lũ. - Chú tr ng t o vi c làm, nâng cao ch t lư ng vi c làm và tăng thu nh p cho ngư i lao ng. Phát tri n và nhân r ng các mô hình t o vi c làm. H tr phát tri n doanh nghi p v a và nh , c bi t là các lo i hình s n xu t, d ch v thu hút nhi u lao ng. Phát tri n m ng lư i trung tâm gi i thi u vi c làm, phát tri n các ho t ng thông tin th trư ng lao ng; tăng cư ng các ho t ng giao d ch vi c làm trên th trư ng. Hình thành trung tâm gi i thi u vi c làm c a DVBMT t i à N ng. c) Phát tri n khoa h c và công ngh . - S m hình thành các trung tâm nghiên c u khoa h c - công ngh bi n trên cơ s h th ng i h c và Vi n nghiên c u t i à N ng và Nha Trang (Vi n H i Dương h c và Trư ng i h c Th y s n).
  6. - Phát tri n khoa h c - công ngh bi n tr thành ng l c c a phát tri n các lĩnh v c liên quan n bi n. Xây d ng ti m l c và h th ng khoa h c - công ngh bi n áp ng yêu c u i m i, ph c v hi u qu quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa và phát tri n s nghi p khoa h c - công ngh chung c a t nư c. - T p trung ưu tiên u tư cho nghiên c u và ng d ng công ngh cao ph c v tr c ti p công tác i u tra ánh giá ti m năng kinh t c a vùng bi n và ven b , ph c v nghiên c u khoa h c, b o v qu c phòng, an ninh trên bi n. - Phát tri n d ch v khoa h c - công ngh trong các lĩnh v c tiêu chuNn ch t lư ng, s h u công nghi p, tư v n và chuy n giao công ngh ; phát tri n khoa h c công ngh d u khí. 5. Phát tri n các không gian s n xu t. a) Công nghi p. - Chuy n i cơ c u ngành công nghi p theo hư ng hình thành h th ng s n phNm công nghi p ch l c: công nghi p l c, hóa d u, i n, luy n kim, công nghi p cơ khí, i n t ; công nghi p óng m i và s a ch a, tàu thuy n (chú ý t i b o v môi trư ng và x lý ch t th i). Phát tri n công nghi p hàng tiêu dùng, s n xu t v t li u xây d ng. Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n g n v i vùng nguyên li u. - u tư xây d ng các c m công nghi p l c, hóa d u : Dung Qu t c a Qu ng Ngãi, Nghi Sơn c a Thanh Hóa, Nhơn H i c a Bình nh, Nam Phú Yên (Hòa Tâm, ông Hòa) c a Phú Yên. - Phát tri n các ngành công nghi p nh , công nghi p làng ngh , công nghi p trong nông thôn, nh m s d ng nguyên li u s n có trong vùng, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng, tăng thu nh p và tăng s n phNm hàng hóa, áp ng nhu c u tiêu dùng ngày càng a d ng và càng cao c a khu v c dân cư. - u tư i m i công ngh , a d ng hóa m u mã, ch bi n sâu, nâng cao ch t lư ng s n phNm trên các dây chuy n công ngh cao theo tiêu chuNn qu c t . Chú tr ng xây d ng thương hi u s n phNm hàng hóa c a vùng trên trư ng qu c t . - Liên k t phát tri n công nghi p và các ngành kinh t khác gi a các t nh trong D i ven bi n mi n Trung và các vùng kinh t khác. b) Du l ch. - Phát tri n du l ch bi n, o và ven bi n DHVBMT nhanh chóng tr thành m t ngành kinh t ch l c c a kinh t bi n, có th h ng cao khu v c ông Nam Á. G n phát tri n du l ch v i vi c gi gìn và phát huy b n s c văn hóa dân t c. - T p trung u tư phát tri n các lo i hình du l ch, vui chơi gi i trí ch t lư ng cao v i các s n phNm du l ch a d ng và giá tr cao. - Phát tri n du l ch c a DVBMT ch y u theo tuy n du l ch ven bi n d c qu c l 1, xây d ng các tuy n du l ch d a vào vi c khai thác giá tr du l ch c a các di tích l ch s - văn hóa, di tích chi n tranh và di s n th gi i. - Phát tri n k t c u h t ng ph c v phát tri n du l ch. Xây d ng m i hi n i m t s khu h i ch , h i ngh , h i th o qu c t , khu th thao t ng h p các khu v c: Hu , à N ng, Quy Nhơn, Nha Trang,… tiêu chuNn t ch c các s ki n văn hóa, th thao, du l ch, vui chơi gi i trí qu c t , nh t là các môn th thao c thù bi n. - Xúc ti n, qu ng bá du l ch. - n năm 2020 hình thành 3 tam giác du l ch là: Tam giác du l ch S m Sơn - Nghĩa àn - Vũng Áng; Tam giác du l ch Phong Nha, Hu - à N ng, Bà Nà - H i An, M Sơn; Tam giác du l ch Nha Trang - à L t - Mũi Né. c) Các lĩnh v c d ch v . Phát tri n các lĩnh v c d ch v liên quan n kinh t bi n khác: d ch v v n t i bi n; d ch v c ng bi n, sân bay; d ch v và kinh doanh d u khí; d ch v thương m i; ngân hàng, tài chính; d ch v vi n thông. d) S n xu t nông, lâm nghi p. - Phát tri n nông nghi p c a Vùng theo hư ng: nâng cao an toàn c a s n xu t, phòng tránh lũ l t, nâng cao hi u qu trên m i ha t canh tác. Phát tri n nông nghi p công ngh cao, áp d ng r ng rãi công ngh sinh h c trong các ngành s n xu t nông nghi p, các s n phNm nông nghi p m b o ch t
  7. lư ng v sinh an toàn th c phNm. Chuy n i cơ c u mùa v các vùng tr ng lúa. Rà soát quy ho ch các vùng nguyên li u g n v i công nghi p ch bi n DVBMT. Phát tri n các cây công nghi p ng n ngày (mía, l c, d a, thu c lá, v ng, bông v i…), cây ăn qu phù h p v i c i m khí h u, th như ng t ng vùng. Phát tri n àn bò, àn l n và các v t nuôi khác g n v i vi c hình thành các cơ s chăn nuôi l y th t, l y s a v i quy mô t p trung. Xây d ng các trung tâm gi ng, tăng cư ng thi t b , cán b cho công tác thú y và v sinh chăn nuôi. - Phát tri n kinh t r ng thành ngành kinh t quan tr ng g n v i b o v môi trư ng. Tăng cư ng b o v và phát tri n v n r ng, nh t là r ng phòng h ven bi n, r ng c d ng và các khu b o t n thiên nhiên qu c gia; Ny m nh tr ng m i và chăm sóc ph c h i r ng. - Phát tri n nuôi tr ng th y s n g n v i b o v môi trư ng sinh thái, b o v tái t o ngu n l i th y s n, phòng ch ng d ch b nh cho các i tư ng nuôi, theo hư ng th c hi n nhanh công nghi p hóa, hi n i hóa nuôi tr ng th y s n. Phát tri n gi ng nuôi tr ng th y s n và h p tác nghiên c u nuôi tr ng dư c li u bi n ph c v ch bi n dư c li u. 6. B o v môi trư ng ven bi n và bi n. - Tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c v v trí vai trò c a bi n i v i phát tri n vùng và trách nhi m v b o v môi trư ng bi n. Nâng cao nh n th c và ki n th c c a c ng ng v các giá tr e d a i v i tài nguyên và môi trư ng vùng b và các bi n pháp s d ng qu n lý b n v ng. Xây d ng các chương trình nghiên c u và phát tri n v c i thi n sinh k cho các c ng ng a phương và hoàn thi n các chương trình giáo d c và ào t o v qu n lý tài nguyên môi trư ng; - B o v môi trư ng, các h sinh thái, s c kh e con ngư i kh i tác ng c a ho t ng phát tri n kinh t - xã h i và thiên tai như: B o v ch t lư ng nư c bi n ven b , bãi bi n, các h sinh thái ven bi n và môi trư ng quanh các o c a DVBMT; Phòng ng a và gi m thi u tác h i do thiên tai và s c môi trư ng, như xói l b sông, b bi n và lũ l t; - B o t n các loài, tài nguyên, sinh c nh và các giá tr quan tr ng v sinh thái, xã h i và văn hóa và l ch s ; - C i t o, ph c h i các tài nguyên, sinh c nh ã b suy thoái t i vùng b ; - Tăng cư ng th ch qu n lý t ng h p vùng b theo hư ng phát tri n b n v ng. 7. m b o qu c phòng an ninh bi n. - Nâng c p trách nhi m c a các c p, các ngành, các a phương i v i nhi m v tăng cư ng qu c phòng, an ninh b o v v ng ch c ch quy n vùng bi n, o c a T qu c. - B trí kinh t ph i g n v i qu c phòng. Trong b trí các công trình xây d ng và b trí dân cư nh t thi t ph i chú ý n y u t qu c phòng t o th liên hoàn có th ng c u ư c l n nhau. - Xây d ng m t s ngành, lĩnh v c có s lư ng d ng v a làm kinh t v a m nh n nhi m v an ninh qu c phòng (công nghi p óng tàu, v t li u xây d ng, d t may, thông tin liên l c, v n t i bi n, khai thác h i s n…). - Huy ng và k t h p b trí h p lý l c lư ng vũ trang làm kinh t d ch v bi n, làm ch d a cho các ho t ng kinh t trên bi n. Có chính sách khuy n khích và t o l p th tr n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân, m b o các ho t ng dân s trên toàn vùng bi n ư c thư ng xuyên. - Ny m nh ho t ng i ngo i qu c phòng, n m ch c lu t pháp và t p quán qu c t gi i quy t các tranh ch p bi n, o k p th i và có hi u qu , không x y ra các i m nóng. K t h p ch t ch gi a u tranh qu c phòng và i ngo i quân s . C ng c và m r ng h p tác v qu c phòng v i các nư c ASEAN và Trung Qu c. III. CÁC GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Huy ng ngu n l c và u tư cho phát tri n kinh t - xã h i DVBMT. T ng nhu c u v n u tư phát tri n kinh t - xã h i DVBMT trong th i kỳ 2006 - 2010 ư c kho ng 411 nghìn t ng; th i kỳ 2011 - 2015 kho ng 608 nghìn t ng và th i kỳ 2016 - 2020 kho ng 1.314 nghìn t ng. T ch c huy ng các ngu n v n theo hư ng sau: - Ngu n v n ngân sách nhà nư c (ngu n v n ngân sách a phương và ngu n v n ngân sách trung ương thông qua các chương trình u tư c a nhà nư c) t p trung ưu tiên cho các d án thu c các ngành kinh t và lĩnh v c ư c ra trong Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t 39 c a B Chính tr
  8. v phát tri n kinh t - xã h i và b o m an ninh qu c phòng vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B . - Huy ng ngu n v n tín d ng và v n góp c ph n. Khuy n khích, ưu tiên phát tri n lo i hình doanh nghi p công ty c ph n, trong ó Ny nhanh ti n trình c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c. - Tăng cư ng thu hút ngu n v n trong dân, khuy n khích doanh nghi p và các cá nhân u tư kinh doanh s n xu t và óng góp công ích dư i các hình th c b ng s c lao ng ho c b ng ti n c a, k t h p cùng v i ngu n v n Nhà nư c xây d ng cơ s v t ch t h t ng và th c hi n chính sách xã h i. - Ti p t c Ny m nh thu hút v n u tư nư c ngoài (FDI), xây d ng các chính sách ưu ãi thu hút các nhà u tư. Th c hi n các chương trình xúc ti n u tư trong và ngoài nư c; kêu g i u tư dư i nhi u hình th c: u tư tr c ti p, liên doanh, u tư các d án xây d ng k t c u h t ng BOT, BT, BTO. - Ưu tiên s d ng ngu n v n ODA h tr khoa h c, công ngh , phát tri n ô th , k t c u h t ng và b o v môi trư ng. - H tr u tư phát tri n toàn di n nông thôn g n v i chương trình xóa ói gi m nghèo, phát tri n cơ s h t ng, c i cách chính sách và th ch , d ch v tài chính, ào t o ngu n nhân l c; Phát tri n m ng lư i giao thông nông thôn; Xây d ng m i và nâng c p h th ng c p thoát nư c các th xã, th tr n và vùng nông thôn; H tr phát tri n giáo d c và ào t o; Phát tri n h th ng y t , phòng ch ng d ch b nh. 2. Chuy n i nh hư ng u tư theo hư ng u tư có tr ng i m vào m t s lĩnh v c. - T p trung u tư xây d ng cơ s h t ng c ng bi n, các khu, i m du l ch, các khu kinh t , khu công nghi p; các lĩnh v c th y l i, giao thông, bưu chính vi n thông và công ngh thông tin, phát tri n lư i i n, cơ s h t ng nông thôn, k t c u h t ng ô th . S m hình thành c ng trung chuy n qu c t Vân Phong; xây d ng sân bay qu c t Cam Ranh; h th ng các h , các công trình th y l i l n. - u tư phát tri n công nghi p hóa d u KKT Dung Qu t, Nghi Sơn, Nam Phú Yên, Nhơn H i, Bình Thu n; công nghi p óng tàu; các ngành công nghi p s d ng nhi u lao ng. Phát tri n du l ch và các ngành kinh t d ch v . u tư xây d ng các vùng s n xu t nông nghi p hàng hóa t p trung. - u tư theo chương trình Bi n ông phát tri n kinh t h i o k t h p kinh t v i qu c phòng. - u tư cho các nhi m v ph c v chương trình phòng ch ng và gi m nh thiên tai và các nhi m v theo các chương trình qu c gia trên a bàn DVBMT. 3. C i thi n môi trư ng kinh t vĩ mô và môi trư ng kinh doanh nh m tăng trư ng v ng ch c, t o i u ki n huy ng n i l c trong vùng. Hoàn thi n nh ng quy nh v s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng. Phát tri n m nh th trư ng v n. Thúc Ny s phát tri n c a th trư ng ch ng khoán, Ny nhanh ti n trình c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c và phát tri n th trư ng ti n t . Ti p t c i m i kinh t t p th , phát tri n kinh t tư nhân. 4. Xây d ng và th c hi n chính sách c thù i v i DVBMT. Nghiên c u và s m xu t m t s chính sách c thù i v i DVBMT như: chính sách phát tri n các công trình phòng, ch ng, gi m nh thiên tai; chính sách i v i ng bào vùng bãi ngang ven bi n và chính sách phát tri n các trung tâm ti n ra bi n c a DVBMT. 5. y m nh phát tri n ngu n nhân l c. Xây d ng ngu n nhân l c bi n bao g m cán b nghiên c u khoa h c, công ngh bi n; các chuyên gia và i ngũ lao ng ư c ào t o chuyên sâu v các ngh như: hàng h i (v n t i bi n, óng tàu bi n, c ng bi n); khai thác và ch bi n d u, khí; ánh b t và nuôi tr ng h i s n; du l ch bi n v.v…, xây d ng cơ ch , chính sách v ào t o nhân l c và k ho ch phát tri n ngu n nhân l c thu c các thành ph n kinh t . Ban hành m t ch ưu ãi thu hút nh ng chuyên gia gi i và khuy n khích sinh viên gi i m i ra trư ng v công tác các t nh mi n Trung. 6. H p tác liên t nh, liên vùng và h i nh p qu c t . - Tăng cư ng s ph i h p gi a các B , ngành Trung ương và các t nh t khâu nghiên c u, hình thành d án, phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành, t nh và m b o ngu n v n, phương án cung c p nguyên li u và tiêu th s n phNm, m b o môi trư ng sinh thái và tái nh cư…
  9. - Ph i h p gi a các ngành, các t nh trong ch o, i u hành th c hi n quy ho ch, k ho ch, thNm nh u tư các d án, cung c p thông tin ph c v cho công tác d báo; trong ào t o và cung c p ngu n nhân l c ph c v nhu c u phát tri n kinh t c a DVBMT. - Ti p t c th c hi n ph i h p, h p tác gi a ba t nh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n; h p tác liên vùng gi a vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B v i vùng kinh t tr ng i m B c B , vùng ông Nam B và vùng Tây Nguyên. 7. Ti p t c th c hi n c i cách th t c hành chính, xây d ng và hoàn thi n pháp lu t. - Ti p t c lo i b nh ng th t c rư m rà, ch ng chéo d b l i d ng tham nhũng. Rà soát l i quy trình làm vi c, th t c hành chính, t o i u ki n thu n l i cho ngư i dân và nhà u tư. ơn gi n hóa các th t c liên quan n t, th t c c p phép xây d ng… Ti p t c tri n khai cơ ch m t c a; áp d ng tiêu chuNn qu n lý ISO vào ho t ng c a các cơ quan hành chính. - Rà soát l i các văn b n pháp lu t do các t nh n m trong vùng quy ho ch ban hành, xác nh nh ng văn b n phù h p v i yêu c u m i, nh ng văn b n không còn phù h p và lên k ho ch chi ti t s a i, b sung, thay th các văn b n này nh m áp ng yêu c u c a quy ho ch Vùng; - L ng ghép nhi m v xây d ng, hoàn thi n văn b n pháp lu t c a a phương phù h p v i phương hư ng nhi m v phát tri n. - Có cơ ch giám sát vi c th c hi n úng nh hư ng ã ra trong quy ho ch sau khi ư c phê duy t. IV. T CH C TH C HI N QUY HO CH 1. Các B , ngành và các a phương xây d ng chương trình hành ng th c hi n Quy ho ch. - B K ho ch và u tư ch trì xây d ng chương trình ph i h p th c hi n Quy ho ch; l ng ghép các m c tiêu, nh hư ng, nhi m v và gi i pháp phát tri n c a Quy ho ch này vào Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i toàn vùng mi n Trung. Ph i h p v i B Tài chính cân i và huy ng ngu n l c, nh t là ngu n v n cho phát tri n DVBMT, xác nh các công trình, các d án l n vào các KKT, các d án kêu g i FDI, ODA. - Các B , ngành t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch, xây d ng chương trình ph i h p th c hi n Quy ho ch; l ng ghép các m c tiêu, nh hư ng, nhi m v và gi i pháp phát tri n c a Quy ho ch này vào Quy ho ch phát tri n ngành trên ph m vi c nư c và c th i v i vùng mi n Trung. Ph i h p v i các ngành có liên quan, các t nh, thành ph trên a bàn, m b o cân i các ngu n l c cho phát tri n kinh t - xã h i DVBMT. - Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c a DVBMT ti n hành rà soát Quy ho ch t ng th các t nh, thành ph , l ng ghép các m c tiêu, nh hư ng, nhi m v và gi i pháp phát tri n c a Quy ho ch này vào Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. Ti n hành l p Quy ho ch t ng th phát tri n D i ven bi n c a t nh phù h p v i Quy ho ch DVBMT và phù h p v i tinh th n c a Ngh quy t Trung ương 4 (Khóa X) v Chi n lư c bi n Vi t Nam. - L ng ghép Quy ho ch vào các k ho ch 5 năm và hàng năm c a các ngành, các c p v i các ch tiêu và nhi m v bám sát n i dung c a Quy ho ch này. 2. Hàng năm, trên cơ s ánh giá th c hi n quy ho ch, i u ch nh, b sung quy ho ch cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t c a DVBMT. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các Quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn các t nh trong Vùng theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong Vùng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  10. - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn Thư, P (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản